ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/15

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Οργανισμού Σχολών Αρχηγείου Στόλου (Ο/ΣΑΣ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Εφαρμογή Οργανισμού Σχολών Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) 1.Οι διατάξεις του Οργανισμού αυτού εφαρμόζονται στις Σχολές του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ) οι οποίες λειτουργούν και υπάγονται διοικητικά σ ‘αυτόν και δεν έχουν ξεχωριστούς Οργανισμούς ή οι Οργανισμοί τους δεν καλύπτουν θέματα που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό αυτό. 2.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Οργανισμού αυτού ρυθμίζονται με διαταγές του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ) ή του Αρχηγού Στόλου ή του Διοικητή της οικείας Σχολής, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εκάστου. Άρθρο 2 Σχολές ΑΣ-Υπαγωγή 1.Οι Σχολές ΑΣ, οι οποίες υπάγονται στον Αρχηγό Στόλου με σχέση πλήρους διοικήσεως, είναι: 1)Η Σχολή Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ) 2)Η Σχολή Υποβρυχίων (ΣΥΒ), δια του Διοικητή Υποβρυχίων 3)Η Σχολή Φρεγατών-Αντιτορπιλλικών (Σχ. Φ/Γ-Α/Τ) δια του Διοικητή Φρεγατών-Αντιτορπιλλικών. 4)Η Σχολή Ταχέων Σκαφών (ΣΤΣ), δια του Διοικητή Ταχέων Σκαφών. 5)Η Σχολή Αμφιβίων Επιχειρήσεων (ΣΑΕ), δια του Διοικητή Πλοίων Αποβάσεως. 6)Η Σχολή Πλοίων Αποβάσεως (ΣΠΛΑ), δια του Διοικητή Πλοίων Αποβάσεως. 7)Η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ), δια του Διοικητή Ελικοπτέρων Ναυτικού. 8)Η Σχολή Ναρκοπολέμου (ΣΝΑΡ), δια του Διοικητή Ναρκοπολέμου. 2.Οι Σχολές του ΑΣ εδρεύουν ως ακολούθως : 1)Οι Σχολές Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ) και Ταχέων Σκαφών στο Σκαραμαγκά (Αμφιάλη). 2)Η Σχολή Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΣΕΝ) στο Μαραθώνα (Κοτρώνι). 3)Οι Σχολές Υποβρυχίων (ΣΥΒ), Φρεγατών-Αντιτορπιλλικών (Σχολή Φ/Γ-Α/Τ) Αμφιβίων Επιχειρήσεων (ΣΑΕ), Πλοίων Αποβάσεως (ΣΠΛΑ) και Ναρκοπολέμου (ΣΝΑΡ) στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Άρθρο 3 Αποστολή - Οργάνωση - Λειτουργία 1.Οι Σχολές του ΑΣ έχουν ως αποστολή την παροχή κατάλληλης εξειδικευμένης (θεωρητικής και πρακτικής) εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενιαίου πνεύματος στο προσωπικό που φοιτά στα σχολεία που λειτουργούν σ’ αυτές, με σκοπό την εξασφάλιση της στελέχωσης των μονάδων που υπάγονται στις Διοικήσεις ή και στους άλλους Κλάδους των Ε.Δ., με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τόσο για την επιχειρησιακή χρησιμοποίηση των μονάδων, όσο και για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υλικού αυτών. 2.Για την επιτυχία της αποστολής τους οι Σχολές μεριμνούν για την : 1)Συγκρότηση και λειτουργία σχολείων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Εκπαιδεύσεως ΠΕΠΕ-ΠΕΣΕ. 2)Βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης καθώς και των κανονισμών - οδηγών εκπαίδευσης, των εγχειριδίων και σπουδών των Σχολών. 3)Επιτυχή διεκπεραίωση κάθε έργου που τους ανατίθεται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ Επιτελείο και λοιπό προσωπικό των Σχολών Άρθρο 4 Διοικητής Σχολών 1.Ο Διοικητής κάθε Σχολής είναι ανώτατος ή ανώτερος Μάχιμος Αξιωματικός του Π.Ν. και έχει αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και ευθύνες του Διοικητού Ν. Υπηρεσίας και του Κυβερνήτου Πολεμικού Πλοίου, όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις Π. Ν. 2.Πέραν των γενικών καθηκόντων και ευθυνών του που καθορίζονται στις κείμενες Διατάξεις είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδεύσεως σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό και τους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως της Σχολής, με γνώμονα πάντοτε την εκπλήρωση της αποστολής της. 3.Καθήκοντα Διοικητή κάθε Σχολής ΑΣ, πλην ΣΕΝΤ, εκτελεί αν δεν έχει τοποθετηθεί διαφορετικός, ο εκάστοτε Διοικητής της προϊσταμένης Διοίκησης. 4.Τον Διοικητή της Σχολής όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αντικαθιστά ο Υποδιοικητής. Άρθρο 5 Επιτελείο της Σχολής 1.Το Επιτελείο κάθε Σχολής ΑΣ αποτελεί απρόσωπο όργανο του Διοικητή το οποίο χωρίς να ασκεί ιδιαίτερη εξουσία, βοηθά τον Διοικητή στην εκπλήρωση της αποστολής του. 2.Το Επιτελείο της Σχολής αποτελείται από τους: 1)Υποδιοικητή/Διευθυντή Σπουδών. 2)Τμηματάρχη Εκπαιδεύσεως. 3)Τμηματάρχη Προσωπικού. 4)Εκπαιδευτικό προσωπικό. 3.Το λοιπό προσωπικό της Σχολής απαρτίζεται από το: 1)Εκπαιδευόμενο προσωπικό. 2)Πολιτικό προσωπικό. 4.Η λεπτομερής σύνθεση του προσωπικού της Σχολής, καθορίζεται στους πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ), που ισχύουν κάθε φορά. Άρθρο 6 Υποδιοικητής/Διευθυντής Σπουδών Σχολών 1.Ο Υποδιοικητής κάθε Σχολής είναι Αξιωματικός του Π.Ν., έχει δικαιοδοσία Υποδιευθυντή Ν. Υπηρεσίας σύμφωνα με τις Διατάξεις Ναυτικού και εκτελεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Διευθυντού Σπουδών. Ειδικότερα ο Υποδιοικητής της Σχολής Αμφιβίων Επιχειρήσεων είναι Ανώτερος Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς. 2.Είναι ο άμεσος βοηθός του Διοικητή της Σχολής έναντι του οποίου ευθύνεται για την άρτια διοικητική και εκπαιδευτική λειτουργία αυτής. 3.Τον Υποδιοικητή απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο αμέσως αρχαιότερος Αξιωματικός της Σχολής. Άρθρο 7 Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως 1.Ο Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως είναι ο άμεσος βοηθός του Υποδιοικητή /Διευθυντού Σπουδών, σε όλα τα ζητήματα Εκπαιδεύσεως της Σχολής, σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις. 2.Τα επιμέρους καθήκοντα του Τμηματάρχου Εκπαιδεύσεως καθορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διοικήσεως που προΐσταται της Σχολής. Άρθρο 8 Τμηματάρχης Προσωπικού Ο Τμηματάρχης προσωπικού είναι ο άμεσος βοηθός του Υποδιοικητή / Διευθυντή Σπουδών σε όλα τα ζητήματα Εσωτερικής Υπηρεσίας της Σχολής, σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις. Προΐσταται της Γραμματείας της Σχολής έχοντας τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι Διατάξεις Ναυτικού. Άρθρο 9 Λοιπό Προσωπικό Σχολών 1.Το λοιπό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Σχολές σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ) καθώς και το προσωπικό που εκπαιδεύεται σε αυτές, διέπεται από τις Διατάξεις Πολεμικού Ναυτικού, τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των προϊσταμένων Διοικήσεων καθώς και τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού. 2.Το πολιτικό προσωπικό των Σχολών διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν «Περί πολιτικού προσωπικού» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το Πολιτικό Διδακτικό Προσωπικό από τις ιδιαίτερες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του παρόντος που ισχύουν γι’ αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εκπαιδευτικό Προσωπικό Άρθρο 10 Γενικές Διατάξεις 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε Σχολής αποτελείται: 1)Από το Στρατιωτικό προσωπικό που περιλαμβάνει: (1) Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία ή αποστρατεία, ως καθηγητές. (2) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία ή αποστρατεία, ως δασκάλους. (3) Στρατευμένης θητείας πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή κατόχους επαγγελματικών γνώσεων αναλόγων με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, ως δασκάλους. 2)Από το Πολιτικό προσωπικό που περιλαμβάνει: (1) Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους (ΜΠΥ). (2) Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΠΣΕΙΔ). (3) Ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με πτυχίο Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Κράτους ή ισοτίμων αναγνωρισμένων της Αλλοδαπής. 2.Όταν το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολών και το προσωπικό των προϊσταμένων Διοικήσεων δεν επαρκεί για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Σχολών, χρησιμοποιείται προσωπικό άλλων Υπηρεσιών ή Διοικήσεων του Π.Ν., με τη σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετεί, ύστερα από πρόταση της οικείας Σχολής. Άρθρο 11 Επιλογή και διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού 1.Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού για κάθε σχολείο γίνεται με μέριμνα των προϊσταμένων Διοικήσεων μετά από πρόταση της Σχολής. 2.Ως εκπαιδευτές προτείνονται όσοι έχουν αποδεδειγμένη πείρα και ανάλογες γνώσεις στο μάθημα που θα διδάξουν. 3.Όταν λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών συγκροτούνται περισσότερα από ένα τμήματα, είναι δυνατόν να διοριστεί ανάλογος προς τα τμήματα αριθμός διδασκόντων για το ίδιο μάθημα. 4.Ο διορισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται μετά από πρόταση που εκδίδει το ΓΕΝ για διορισμό Αξιωματικών και πολιτικού προσωπικού και με διαταγή του ΑΣ για διορισμό Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών και στρατευμένων θητείας. Ο διορισμός διαρκεί μόνο για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο λειτουργίας του Σχολείου. 5.Ειδικά το εκπαιδευτικό έργο τόσο των Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΣΕΙΔ) που έχουν προσληφθεί για διδασκαλία στις Σχολές που υπηρετούν, καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση και προαγωγή της εκπαίδευσης, εισηγείται τη λήψη μέτρων για αντικατάσταση, συμπλήρωση, τροποποίηση βιβλίων, σημειώσεων και εκπαιδευτικών μέσων και εφαρμόζει τις διατάξεις του Οργανισμού και τις διαταγές της Διοίκησης. 2.Διδάσκει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα για τη Σχολή κείμενα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συντάσσει το ταχύτερο και υποβάλλει για έγκριση σημειώσεις με σχετική βιβλιογραφία. Μέχρι να εγκριθούν οι σημειώσεις, συντάσσει και παραδίδει στους μαθητές περιλήψεις των μαθημάτων, ως βοηθήματα. 3.Παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών, εξετάζει αυτούς τακτικά και δίνει στη Διοίκηση της Σχολής πληροφορίες για την απόδοσή τους. 4.Σε περίπτωση που δικαιολογημένα δεν μπορεί να έλθει για διδασκαλία ή καθυστερεί να προσέλθει, έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει έγκαιρα τη Σχολή και αναπληρώνει κατά το δυνατόν τις ώρες που παραλείφθηκαν σε ημέρες που ορίζονται ύστερα από συνεννόηση με το Δ. Σ. της Σχολής. Για τις ημέρες που απουσιάζει δεν παίρνει αποζημίωση. 5.Ευθύνεται για την τάξη και ευκοσμία των μαθητών και αναφέρει αυτούς που δεν συμμορφώνονται. 6.Εάν, παρά τις υποδείξεις του Διοικητή, παρατηρηθεί ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Οργανισμού αυτού, αυτό αποτελεί αιτία που παρέχει στο Διοικητή το δικαίωμα να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν ή να ζητήσει απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται από το άρθρο 13 του Οργανισμού αυτού. Άρθρο 13 Απαλλαγή Καθηκόντων και Απόλυση Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1.Το εν ενεργεία στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό των Σχολών απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του ύστερα από πρόταση του Διοικητή, οι Αξιωματικοί μετά από πρόταση ΓΕΝ και οι Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και στρατευμένοι θητείας με διαταγή ΑΣ, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του Οργανισμού αυτού. 2.Το πολιτικό διδακτικό προσωπικό των Σχολών, ελέγχεται από τον Διοικητή εγγράφως και σύμφωνα με την Νομοθεσία που ισχύει όταν διαπιστωθεί παράβαση των υποχρεώσεών του. Όταν παρά τις συστάσεις και την εξάντληση των νόμιμων για τον έλεγχό του μέσων, δεν συμμορφωθεί, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του μετά από πρόταση ΓΕΝ που εκδίδεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του Διοικητή της Σχολής που υποβάλλεται ιεραρχικά. Για την απαλλαγή του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εκπαιδευόμενο Προσωπικό Άρθρο 14 Συγκρότηση Τάξης - Υποχρεώσεις Μαθητών 1.Ο όρος «μαθητές» στον Οργανισμό αυτό περιλαμβάνει όλο το προσωπικό που φοιτά στις Σχολές. 2.Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 3 και μεγαλύτερος των 24. Για λειτουργία τάξης με αριθμό μεγαλύτερο του 24 ή μικρότερο του 3 απαιτείται έγκριση ΑΣ. 3.Για κάθε τάξη ορίζεται βαθμοφόρος του Επιτελείου της Σχολής ως Επιτηρητής και ο αρχαιότερος μαθητής ονομάζεται Αρχηγός Τάξης. 4.Ο Επιτηρητής Τάξεως, ο οποίος πρέπει να είναι αρχαιότερος του Αρχηγού της τάξεως παρακολουθεί από κοντά τους μαθητές στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, φροντίζει για την, από κάθε πλευρά, βελτίωση της απόδοσής τους και εισηγείται στο Διευθυντή Σπουδών μέτρα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των υστερούντων. 5.Ο Αρχηγός Τάξης φροντίζει για: 1)Την ευταξία της αίθουσας διδασκαλίας 2)Την τήρηση του βιβλίου διδαχθείσας ύλης 3)Την τήρηση ημερησίου δελτίου απουσιών το οποίο παραδίδεται στον Επιτηρητή. 6.Όταν απουσιάζει ο Αρχηγός τον αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος μαθητής της τάξης. 7.Κατά την εκπαίδευση πρακτικών μαθημάτων οι μαθητές κάθε τάξης κατανέμονται σε μικρές ομάδες και σε αριθμό ανάλογο με τα αντικείμενα που διδάσκονται και τα μέσα διδασκαλίας που υπάρχουν. Άρθρο 15 Βιβλία - Γραφική Ύλη 1.Σε κάθε μαθητή χορηγούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης γραφική ύλη καθώς και τα απαραίτητα διδακτικά βιβλία, σημειώσεις και όργανα. 2.Τα βιβλία, σημειώσεις και όργανα επιστρέφονται με τη λήξη του Σχολείου. Είναι δυνατόν με έγκριση του ΑΣ μετά από πρόταση των Σχολών να χορηγούνται δωρεάν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό κατά την αποφοίτηση από τα Σχολεία αδιαβάθμητες σημειώσεις και τα σημαντικότερα αδιαβάθμητα ναυτικά και τεχνικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπαίδευση, για προσωπική τους χρήση στο μέλλον. 3.Οι μαθητές χρεώνονται για κάθε φθορά ή απώλεια βιβλίων ή οργάνων τα οποία οφείλουν να επιστρέψουν. Άρθρο 16 Άδειες 1.Στο εκπαιδευόμενο προσωπικό κατά την διάρκεια της φοιτήσεως δεν χορηγούνται κατά κανόνα άδειες, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, και κατόπιν εγκρίσεως της προϊσταμένης Διοικήσεως. 2.Ειδικότερα και κατόπιν εγκρίσεως ΑΣ στο εκπαιδευόμενο προσωπικό μπορούν να χορηγούνται άδειες : 1)Από Παρασκευή μεσημέρι, μετά το τέλος των μαθημάτων, μέχρι το πρωί της Δευτέρας. 2)Κατά τις επίσημες αργίες και αργίες του Ναυτικού. 3)Από Μεγάλη Τετάρτη, μετά το τέλος των μαθημάτων, μέχρι το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα. 4)Από τις 23 Δεκεμβρίου, μετά το τέλος των μαθημάτων, μέχρι το πρωί της 3ης Ιανουαρίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Εκπαίδευση Άρθρο 17 Γενικές Διατάξεις 1.Ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εποπτεία της εκπαίδευσης γίνεται από το ΑΣ όπως προβλέπεται στα ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού και τις διαταγές του ΓΕΝ, με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις για εκπαίδευση των Διοικήσεων και Μονάδων του ΑΣ. 2.Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή Οδηγούς εκπαιδεύσεως των σχολείων και τα προγράμματα και οδηγίες που δίνονται με τον Ετήσιο Προγραμματισμό Εκπαίδευσης του ΑΣ ή έκτακτα όταν απαιτείται. 3.Οι Σχολές λειτουργούν όλο το έτος και η εκπαίδευση γίνεται σε αυτές κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 4.Ο αριθμός των διδακτικών ωρών που πραγματοποιείται κάθε εργάσιμη ημέρα και η διάρκεια της κάθε διδακτικής ώρας καθορίζονται σε επτά (7) ανά ημέρα και σαράντα πέντε (45) λεπτά εκάστη, αντίστοιχα. Άρθρο 18 Σχολεία 1.Ο αριθμός, η διάρκεια και το είδος των Σχολείων που λειτουργούν κάθε χρόνο ορίζονται στον ετήσιο προγραμματισμό του Αρχηγείου Στόλου μέσα στα πλαίσια του γενικού προγραμματισμού Εκπαιδεύσεως που εκδίδει το ΓΕΝ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως κάθε σχολείου. 2.Λειτουργούν επίσης έκτακτα σχολεία, κατόπιν προτάσεως των Σχολών, των Διοικήσεων ή του ΑΣ και εγκρίσεως ΓΕΝ. 3.Τα σχολεία που λειτουργούν ως προς το προσωπικό που συμμετέχει διακρίνονται σε : 1)Αξιωματικών. 2)Ανθυπασπιστών. 3)Υπαξιωματικών. 4)Ναυτοδιόπων. 5)Μικτά (Αξιωματικών-Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών-Ναυτοδιόπων) όπου τα διδασκόμενα μαθήματα είναι κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 19 Λειτουργία Σχολείων 1.Κάθε Σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό ή Οδηγό Εκπαιδεύσεως που υπάρχει γι’ αυτό. 2.Για προσωρινή αναστολή ή διακοπή λειτουργίας Σχολείου ή Σχολείων απαιτείται διαταγή ΑΣ. Εφόσον το σχολείο λειτουργήσει πάλι, η εκπαίδευση αρχίζει από το σημείο διακοπής. 3.Για την μείωση ή παράταση διαρκείας λειτουργίας Σχολείου, μέχρι το 1/5 της συνολικής διάρκειας αυτού, απαιτείται διαταγή ΑΣ. Για μεγαλύτερο διάστημα και μέχρι το 1/3 της συνολικής διαρκείας αυτού απαιτείται διαταγή ΓΕΝ. 4.Στους μαθητές που τελειώνουν με επιτυχία το Σχολείο απονέμεται πτυχίο ή πιστοποιητικό όπως καθορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος. 5.Μαθητές που για αντικειμενικούς λόγους διέκοψαν το σχολείο, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση ΑΣ, να συγκροτήσουν τάξη για να συμπληρώσουν την εκπαίδευσή τους. Άρθρο 20 Κανονισμοί - Οδηγοί Εκπαιδεύσεως 1.Για κάθε Σχολείο που λειτουργεί, υπάρχει αντίστοιχος Κανονισμός Εκπαίδευσης που εγκρίνεται ή τροποποιείται με απόφαση του Α/ΓΕΝ. 2.Σε κάθε Κανονισμό Εκπαίδευσης καθορίζονται: 1)Η αποστολή του Σχολείου 2)Οι αντικειμενικοί σκοποί του Σχολείου 3)Οι προκαταρκτικές γνώσεις που απαιτούνται για φοίτηση σ’ αυτό. 4)Τα διδασκόμενα μαθήματα, η εκπαιδευτική ύλη για καθένα από αυτά και τα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά βιβλία και εγχειρίδια. 5)Οι ώρες διδασκαλίας και εξετάσεων και τα απαιτούμενα εποπτικά μέσα. 6)Ο τρόπος εξετάσεων κάθε μαθήματος και τα ανώτατα και κατώτατα όρια βαθμολογίας (ΑΟΒ και ΚΟΒ) αυτών. 7)Η συνολική διάρκεια του Σχολείου σε ώρες και εργάσιμες ημέρες. 8)Κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο για τη λειτουργικότητα του Σχολείου. 3.Για Σχολεία επιμορφωτικά ή ενημερωτικά δεν συντάσσονται Κανονισμοί Εκπαιδεύσεως αλλά συντάσσονται από τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες Οδηγοί Εκπαιδεύσεως που υποβάλλονται στο ΓΕΝ και ΑΣ για ενημέρωση. Κάθε Οδηγός Εκπαιδεύσεως περιλαμβάνει στοιχεία αντίστοιχα των Κανονισμών Εκπαιδεύσεως όπως αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 4.Τα ΑΟΒ κυμαίνονται μεταξύ 50 και 200 βαθμών, ανάλογα με την αξία τους και την έκταση της ύλης τους. Το ΚΟΒ κάθε μαθήματος ορίζεται στο 50% του ΑΟΒ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Εξετάσεις - Διαγωνισμοί Άρθρο 21 Εξετάσεις 1.Εξετάσεις είναι οι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές δοκιμασίες που γίνονται για να διαπιστωθεί η πρόοδος, η απόδοση και να γίνει η αξιολόγηση των μαθητών που φοιτούν στα διάφορα Σχολεία. Οι εξετάσεις διακρίνονται σε πρόχειρες και τελικές. 2.Τα θέματα των εξετάσεων είναι δυνατόν να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές ή συνδυασμό αυτών : 1)Ερωτήσεις - απαντήσεις πολλαπλών επιλογών. 2)Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. 3)Προβλήματα. 4)Αναγραφή «Σωστό» ή «Λάθος». 5)Απαντήσεις με «Ναι» ή ‘Όχι». 6)Ανάπτυξη θεμάτων. 3.Τα θέματα των εξετάσεων πρέπει να είναι σαφή ώστε να αποφεύγονται παρανοήσεις ή παρερμηνείες, να περιέχουν αποκλειστικά και μόνο αντικείμενα που έχουν διδαχθεί στους μαθητές και να περιέχονται στα βιβλία, τα εγχειρίδια ή τις σπουδές των σχολών, με τα οποία έχουν εφοδιασθεί οι μαθητές. 4.Οι βαθμολογίες που παίρνουν οι μαθητές στις εξετάσεις και τα ιδιόγραφα κείμενα των μαθητών φυλάσσονται ως εξής : 1)Η βαθμολογία των πρόχειρων εξετάσεων μαζί με τα ιδιόγραφα κείμενα των μαθητών, φυλάσσονται με φροντίδα του εξεταστή, μέχρι να τελειώσει το σχολείο και μετά καταστρέφονται. Για την ενημέρωση της Σχολής επί της προόδου των μαθητών, μετά από κάθε πρόχειρη εξέταση, ο εξεταστής παραδίδει στον Διευθυντή Σπουδών ενυπόγραφη ονομαστική κατάσταση των μαθητών της τάξης, με τη ληφθείσα βαθμολογία. Η κατάσταση αυτή, μετά τη θεώρηση της από τον Διευθυντή Σπουδών, φυλάσσεται στο φάκελο προφορικών εξετάσεων του Σχολείου. 2)Η βαθμολογία των τελικών εξετάσεων, με μέριμνα της Σχολής, καταχωρείται στα πρωτόκολλα και βιβλία συνολικής βαθμολογίας τελικών εξετάσεων κάθε μαθήματος, καθώς και στα ειδικά βιβλία συνολικών βαθμολογιών, κάθε μαθητή ξεχωριστά και φυλάσσεται στα αρχεία της Σχολής. 3)Τα γραπτά των τελικών εξετάσεων φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής για δώδεκα μήνες και έπειτα καταστρέφονται. 4)Τα βιβλία στα οποία καταχωρούνται τα πρακτικά των επιτροπών που διεξάγουν τις γραπτές, προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις κάθε μαθήματος, με μέριμνα της Σχολής, φυλάσσονται στο αρχείο της. 5.Εάν για οποιοδήποτε λόγο γίνει διακοπή των εξετάσεων, τότε ακυρώνονται και επαναλαμβάνονται από την αρχή με άλλα θέματα. Άρθρο 22 Πρόχειρες Εξετάσεις 1.Οι πρόχειρες εξετάσεις γίνονται: 1)Σε έκτακτα χρονικά διαστήματα και χωρίς προειδοποίηση των μαθητών, μετά από πρόταση του διδάσκοντος ή / και απόφαση του Διοικητή ή του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. 2)Όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του σχολείου, ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών, στην ύλη μιας σειράς μαθημάτων που αποτελούν ενότητα ή κεφάλαιο. 2.Ο τρόπος της πρόχειρης εξέτασης (γραπτά, προφορικά ή πρακτικά) που εφαρμόζεται κάθε φορά, επιλέγεται από τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής και τον διδάσκοντα σε συνάρτηση με την ύλη του μαθήματος που διδάχθηκε. 3.Η επιλογή των θεμάτων γίνεται σύμφωνα με την ύλη του μαθήματος που διδάχθηκε και τις εκτιμήσεις του διδάσκοντος, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, ο οποίος καθορίζει και την διάρκεια της εξέτασης. 4.Η βαθμολογία των πρόχειρων εξετάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος ή του σχολείου, μπορεί όμως να επιφέρει τον πειθαρχικό έλεγχο των μαθητών που δείχνουν αδιαφορία. 5.Μετά τη διεξαγωγή των πρόχειρων εξετάσεων, με μέριμνα του εξεταστή, γίνεται επεξήγηση και παρουσίαση των ορθών απαντήσεων των θεμάτων. 6.Τα αποτελέσματα των πρόχειρων εξετάσεων κάθε μαθήματος ανακοινώνονται στους μαθητές το ταχύτερο δυνατόν με μέριμνα του Διευθυντή Σπουδών. 7.Σε περίπτωση που στις πρόχειρες εξετάσεις ο εξεταστής είναι κατώτερος ή νεότερος των εξεταζομένων μαθητών, παρευρίσκεται σε αυτές ο Διευθυντής Σπουδών ή ο Αξιωματικός Εκπαιδεύσεως της Σχολής ή ο Επιτηρητής του Σχολείου. Άρθρο 23 Τελικές Εξετάσεις 1.Σε όλα τα Σχολεία η τελική εξέταση κάθε διδαχθέντος μαθήματος γίνεται αμέσως μετά το πέρας της διδασκαλίας όλης της ύλης του μαθήματος που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως ή μετά το τέλος της διδασκαλίας της ύλης όλων των μαθημάτων. Η εξέταση γίνεται σε όλη την ύλη. 2.Ο τρόπος των τελικών εξετάσεων (γραπτά, προφορικά ή πρακτικά) και η διάρκεια αυτών, καθορίζονται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως κάθε Σχολείου. 3.Οι τελικές εξετάσεις όλων των Σχολείων πλην των Σχολείων στρατευμένων θητείας γίνονται από επιτροπή, κάθε μέλος της οποίας είναι υποχρεωμένο να βαθμολογεί τους εξεταζομένους μαθητές. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αποτελεί την βαθμολογία του μαθήματος που εξετάσθηκε. 4.Μετά το πέρας των τελικών εξετάσεων όλων των μαθημάτων κάθε Σχολείου με μέριμνα του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, συντάσσεται το πρωτόκολλο αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι μέσοι όροι των βαθμολογιών που συγκέντρωσε ο κάθε μαθητής στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων του σχολείου καθώς και το σύνολο αυτών, με το οποίο καθορίζεται η τελική σειρά επιτυχίας των μαθητών. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται από το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής και θεωρείται από τον Διοικητή. Άρθρο 24 Επιτροπή Τελικών Εξετάσεων 1.Οι επιτροπές των τελικών εξετάσεων συγκροτούνται ως εξής : 1)Σχολεία Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών: Τριμελής επιτροπή από το Διοικητή της Σχολής ως Πρόεδρο, το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής και τον καθηγητή / δάσκαλο του μαθήματος. 2)Σχολεία Υπαξιωματικών: Τριμελής επιτροπή από το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής ως Πρόεδρο, έναν Αξιωματικό της Σχολής και τον καθηγητή / δάσκαλο του μαθήματος ως μέλη. 2.Οι τελικές εξετάσεις στα σχολεία στρατευμένων θητείας γίνονται από τον καθηγητή/δάσκαλο κάθε μαθήματος. 3.Στις επιτροπές των υποπαραγράφων 1α και 1β εάν αυτός που δίδαξε το μάθημα είναι ο Διευθυντής Σπουδών, τότε η επιτροπή συμπληρώνεται με άλλο Αξιωματικό που καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Άρθρο 25 Τρόπος Διεξαγωγής Τελικών Εξετάσεων 1.Οι τελικές εξετάσεις, ο τρόπος (γραπτά, προφορικά ή πρακτικά), ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής τους, γνωστοποιούνται στους μαθητές από το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, πέντε τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα για να γίνει από αυτούς η κατάλληλη προετοιμασία. 2.Οι τελικές εξετάσεις γίνονται από επιτροπές του προηγουμένου άρθρου, σε όλη την ύλη του μαθήματος που πρόκειται να εξετασθεί. 3.Κάθε επιτροπή εξετάσεων, με φροντίδα του προέδρου της, συγκαλείται πριν από τις εξετάσεις στην έδρα της Σχολής για να επιλέξει τα θέματα και να καθορίσει τη μορφή τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21. Για το έργο αυτό η επιτροπή λαμβάνει υπόψη: 1)Τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Σχολείου. 2)Τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. 3)Τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. 4.Ο αριθμός των θεμάτων στα οποία η επιτροπή εξετάσεων διαιρεί την διδαχθείσα ύλη, εξαρτάται από την έκταση της ύλης του μαθήματος και από την μορφή των εξετάσεων που επέλεξε η επιτροπή. Σε κάθε μορφή εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις επιλογές θεμάτων, με αντίστοιχους λαχνούς, για την κλήρωσή τους. Η βαθμολογική αξία των θεμάτων καθορίζεται επίσης ανάλογα με την μορφή των εξετάσεων. Έτσι, εάν έχει επιλεγεί η μορφή των: 1)Ερωτήσεων - απαντήσεων πολλαπλών επιλογών ή των απαντήσεων με «ναι» ή «όχι», τότε ο βαθμός κάθε ερώτησης - απάντησης είναι ανάλογος του πλήθους των ερωτήσεων, ώστε να συμπληρώνεται το προβλεπόμενο ΑΟΒ. 2)Ζητημάτων ή προβλημάτων ή ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης, τότε σε κάθε ομάδα πρέπει να υπάρχουν τρία διαφορετικά θέματα, με συντελεστές ως προς το ΑΟΒ του μαθήματος τους αριθμούς 5, 3 και 2. 5.Μετά τον καθορισμό των θεμάτων και την αναγραφή τους σε λαχνούς, η επιτροπή εξετάσεων φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους μέχρι την ώρα της κλήρωσης η οποία γίνεται ενώπιον των εξεταζομένων. 6.Οι προφορικές και πρακτικές τελικές εξετάσεις γίνονται με ερωτήσεις. Η βαθμολογική αξία μπορεί να είναι από 4 μέχρι 10 βαθμούς. Το σύνολο ερωτήσεων που υποβάλλεται κυμαίνεται από 5 μέχρι 20 ερωτήσεις που απευθύνονται όλες σε κάθε ένα από τους μαθητές. 7.Οι πρακτικές τελικές εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν λύσεις, αρμόσεις και εντοπισμό ανωμαλιών σε συσκευές ή μηχανήματα. 8.Με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής διατίθενται στην επιτροπή τελικών εξετάσεων τα εξής: 1)Οι αίθουσες εξετάσεων με τον εξοπλισμό τους. 2)Τα απαραίτητα για τις τελικές εξετάσεις όργανα ή μηχανήματα. 3)Η απαιτούμενη γραφική ύλη. 4)Οι απαιτούμενες ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών που πρόκειται να εξετασθούν. 5)Η απαιτούμενη ποσότητα τετρασέλιδου χαρτιού εξετάσεων (εφόσον οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτά) κατάλληλα προετοιμασμένου. Σε κάθε τετρασέλιδο χαρτί εξετάσεων πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα : (1) Στην επάνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας αδιαφανές Επικάλυμμα χαρτιού κάτω από το οποίο οι μαθητές θα γράψουν τα ατομικά τους στοιχεία. (2) Στην πάνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας η σφραγίδα της Υπηρεσίας όπου είναι η έδρα της Σχολής. (3) Δεξιά και κάτω από την σφραγίδα της Υπηρεσίας, ορθογώνια σφραγίδα για την αναγραφή των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής εξετάσεων, του αθροίσματος αυτών και του μέσου όρου. 9.Την ημέρα των τελικών γραπτών εξετάσεων η επιτροπή προσέρχεται έγκαιρα στο χώρο των εξετάσεων και ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής μονογράφει τα τετρασέλιδα χαρτιά των γραπτών εξετάσεων, στο χώρο της σφραγίδας της Υπηρεσίας. 10.Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων φροντίζει για: 1)Την είσοδο των εξεταζομένων μαθητών στην αίθουσα εξετάσεων και την τακτοποίησή τους στις θέσεις τους. 2)Την διανομή της γραφικής ύλης και του τετρασέλιδου χάρτου εξετάσεων και την αναγραφή κάτω από το αδιαφανές επικάλυμμα αυτού, των ονομαστικών στοιχείων κάθε μαθητή. Το επικάλυμμα παραμένει ανοικτό μέχρι το τέλος της εξέτασης και επικολλάται τη στιγμή της παράδοσης του γραπτού στην επιτροπή εξετάσεων. 11.Από τη στιγμή αυτή ο Πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων απαγορεύει κάθε είσοδο ή έξοδο μαθητή από την αίθουσα εξετάσεων και τους ανακοινώνει ότι: 1)Κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται κάθε μορφή αντιγραφής ή συνεργασίας μεταξύ των εξεταζομένων. 2)Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί συνεργασία ή αντιγραφή, ο βοηθούμενος ή ο μαθητής που αντιγράφει θα παραδίδει το γραπτό του στην επιτροπή η οποία θα συντάσσει πάνω σ’ αυτό σχετικό με το γεγονός πρακτικό και θα βαθμολογεί το γραπτό με μηδέν. Επίσης και οι δύο μαθητές ελέγχονται πειθαρχικά. 3)Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται άλλα βοηθήματα εκτός από εκείνα που παραχωρούνται στους μαθητές από την επιτροπή. 12.Στην συνέχεια επιλέγονται με κλήρο τα θέματα των εξετάσεων. Με φροντίδα του Προέδρου της επιτροπής εξετάσεων γίνεται αναπαραγωγή των θεμάτων που κληρώθηκαν και παραδίδεται ένα αντίτυπο σε κάθε εξεταζόμενο μαθητή. Ο κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε όλα τα θέματα που βγήκαν από την κληρωτίδα. 13.Ο καθηγητής/δάσκαλος και ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής εξετάσεων παραμένουν μέσα στην αίθουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και εκτελούν συγχρόνως χρέη επιτροπής επίβλεψης. Αν οι εξετάσεις γίνονται σε περισσότερες από μία αίθουσες, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της επιτροπής βρίσκεται σε κάθε μία από αυτές. 14.Οι τελικές εξετάσεις γίνονται με την παρουσία του διδάσκοντος έστω και αν είναι στρατιωτικός νεότερος των εξεταζομένων μαθητών. 15.Οι προφορικές και πρακτικές τελικές εξετάσεις γίνονται μέσα σε κατάλληλες αίθουσες ή εργαστήρια ενώπιον όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής, τα οποία βαθμολογούν κάθε εξεταζόμενο. Οι εξεταζόμενοι μαθητές καλούνται μέσα στην αίθουσα ή στο εργαστήριο ένας-ένας και μετά την εξέτασή τους παραμένουν μέσα στο χώρο των εξετάσεων μέχρι να τελειώσει η εξέταση και του τελευταίου μαθητή. 16.Αμέσως μετά το πέρας της προφορικής ή πρακτικής εξέτασης η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τελικής προφορικής ή πρακτικής εξέτασης στο οποίο καταχωρούνται σε στήλες οι βαθμολογίες όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής, το σύνολο και ο μέσος όρος αυτών που αποτελεί την τελική βαθμολογία κάθε μαθητή στο θέμα που εξετάσθηκε. Το πρακτικό υπογράφουν όλα τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων και με μέριμνα του προέδρου παραδίδεται στην αρμόδια Σχολή. 17.Εάν κατά την διάρκεια των τελικών εξετάσεων ο μαθητής αναγκασθεί να διακόψει την ανάπτυξη των θεμάτων των εξετάσεων, λόγω αιφνίδιου παροδικού προβλήματος υγείας, βαθμολογείται σύμφωνα με όσα έχει γράψει μέχρι τη διακοπή, εκτός εάν μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή της διακοπής και ενώ βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων, ζητήσει γραπτά ή προφορικά από τον Πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων να του επιτραπεί να συνεχίσει τις εξετάσεις. Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από την επιτροπή τελικών εξετάσεων η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Εάν η αιφνίδια δικαιολογημένη αιτία διακοπής της συμμετοχής του μαθητή στις εξετάσεις (π.χ. ασθένεια σοβαρή) δεν επιτρέπει την επιστροφή του στις εξετάσεις μέσα σε μία ώρα, τότε καθορίζεται νέα ημερομηνία εξετάσεων του μαθητή με τους ίδιους όρους που εξετάσθηκαν οι συμμαθητές του αλλά σε νέα θέματα, εντός οκτώ (8) το πολύ ημερών. 18.Για να αποφασισθεί η συμμετοχή ενός μαθητή σε νέα εξέταση συντάσσεται πρακτικό και απαιτούνται τα ακόλουθα: 1)Έκθεση του Προέδρου επιτροπής εξετάσεων. 2)Αναφορά του ενδιαφερομένου, αν έχει υποβληθεί εγγράφως. 3)Έκθεση ιατρού (εφόσον απαιτείται). 4)Έγγραφο ή καταθέσεις σχετικά με την υπόθεση. 19.Γραπτό που παραδόθηκε στην επιτροπή εξετάσεων δεν επιστρέφεται. Αμέσως μετά την παράδοση του γραπτού η επιτροπή εξετάσεων διαγράφει τους κενούς χώρους που υπάρχουν σε αυτό και υπογράφει κάτω από τον τελευταίο στίχο του κειμένου. 20.Μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης τα γραπτά αριθμούνται και αρχίζει η διόρθωση και βαθμολογία τους κατά σειρά, από τον διδάσκοντα, το μέλος της επιτροπής και τον Πρόεδρο της επιτροπής. 21.Όταν τα γραπτά βαθμολογηθούν από όλα τα μέλη, η επιτροπή εξετάσεων τα αποσφραγίζει και συντάσσει το πρακτικό εξετάσεων στο οποίο καταχωρούνται οι βαθμολογίες των μελών της επιτροπής, το σύνολο της βαθμολογίας και ο μέσος όρος που αποτελεί τη βαθμολογία του μαθητή στο μάθημα που εξετάσθηκε. Το πρακτικό βαθμολογίας υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων και παραδίδεται στο Διευθυντή Σπουδών της Σχολής μαζί με τα γραπτά των μαθητών. 22.Σε περίπτωση διαφοράς στην βαθμολογία πάνω από 10 βαθμούς μεταξύ διδάσκοντος και μέλους της επιτροπής, ο πρόεδρος καλεί το μέλος αυτό για νέο έλεγχο του γραπτού. Αν το μέλος επιμείνει στην αρχική βαθμολογία του, οφείλει να αιτιολογήσει αυτή στο πρακτικό εξετάσεων και στο γραπτό. Τελική απόφαση λαμβάνεται από επιτροπή αναβαθμολογήσεως που συγκροτείται με διαταγή ΑΣ και προεδρεύεται από Αξιωματικό αρχαιότερο του προέδρου της πρώτης επιτροπής και με νέα μέλη ανάλογα με το μάθημα. Η νέα αυτή επιτροπή αποφασίζει για την τελική βαθμολογία του γραπτού χωρίς να δεσμεύεται από την πρώτη βαθμολογία. Την τελική αυτή απόφαση η επιτροπή πρέπει να την αιτιολογήσει στο πρακτικό που θα συντάξει καθώς και στο γραπτό. Άρθρο 26 Όροι Επιτυχίας 1.Μαθητής θεωρείται ότι πέτυχε στις τελικές εξετάσεις του σχολείου που φοίτησε εάν συγκεντρώσει το ΚΟΒ σε κάθε μάθημα ξεχωριστά, θεωρητικό ή πρακτικό. 2.Μαθητής θεωρείται ότι απέτυχε οριστικά στο σχολείο που φοίτησε εάν στις τελικές εξετάσεις δεν συγκεντρώσει το ΚΟΒ έστω και σε ένα μάθημα. 3.Μαθητής που απουσίασε για οποιοδήποτε λόγο για περισσότερο από το ένα τρίτο των ωρών διδασκαλίας του Σχολείου που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως, δεν δικαιούται να πάρει μέρος στις τελικές εξετάσεις και θεωρείται ότι δεν φοίτησε στο σχολείο. 4.Μαθητής που δεν συμμετείχε στις τελικές εξετάσεις μαθήματος ή μαθημάτων αδικαιολόγητα, λαμβάνει βαθμολογία μηδέν στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά και θεωρείται ότι απέτυχε οριστικά στο σχολείο. 5.Μαθητής που μετά την προσωρινή διακοπή του Σχολείου δεν προσέλθει να συνεχίσει την εκπαίδευση με την επαναλειτουργία του σχολείου, θεωρείται ότι ουδέποτε φοίτησε σ’ αυτό. 6.Για τον καθορισμό της τελικής βαθμολογίας του μαθητή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που πήρε αυτός στην εξέταση, εάν αυτή έγινε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 25. Άρθρο 27 Εγκυρότητα Εξετάσεων 1.Οι Διοικητές των Σχολών και οι επιτροπές εξετάσεων ευθύνονται για την διεξαγωγή των εξετάσεων όπως καθορίζεται στον Οργανισμό αυτό. 2.Κάθε μαθητής, εκτός από τους στρατευμένους θητείας, έχει το δικαίωμα εφόσον υπάρχουν λόγοι, να προσβάλει την εγκυρότητα των εξετάσεων με έγγραφη αναφορά που υποβάλλει στο Διοικητή της Σχολής, μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος. 3.Αρμόδιος να αποφασίσει για τις αναφορές που υποβάλλονται κατά της εγκυρότητας των εξετάσεων είναι ο Αρχηγός Στόλου. Κάθε αναφορά συνοδεύεται από εισήγηση του Διοικητή της Σχολής. 4.Σε περίπτωση που οι εξετάσεις ακυρωθούν, επαναλαμβάνονται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον ΑΣ ή το Διοικητή της Σχολής. Άρθρο 28 Πτυχία - Πιστοποιητικά 1.Στους μαθητές που επιτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις Σχολείου, απονέμονται από τις Σχολές Πτυχία ή Πιστοποιητικά που είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα υποδείγματα : 1)Υπόδειγμα Πτυχίου (Θυρεός Σχολής) ΣΧΟΛΗ ....................... ΠΤΥΧΙΟ ....................... Ο .................................................παρακολούθησε τα μαθήματα που καθορίζονται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Σχολείου .................................... και αφού υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις, στις οποίες συγκέντρωσε το .............. της συνολικής βαθμολογίας, κρίθηκε άξιος να λάβει Πτυχίο .......... τάξης. Τόπος - Ημερομηνία ........................... Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2)Υπόδειγμα Πιστοποιητικού (Θυρεός Σχολής) ΣΧΟΛΗ .................................... ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ .............................. Ο .................................................παρακολούθησε τα μαθήματα που καθορίζονται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Σχολείου .................................... και αφού υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις, στις οποίες συγκέντρωσε το .............. της συνολικής βαθμολογίας, κρίθηκε άξιος να λάβει Πιστοποιητικό .......... τάξης. Τόπος - Ημερομηνία ........................... Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2.Τα Πτυχία ή Πιστοποιητικά έχουν την ακόλουθη διαβάθμιση ανάλογα με την απόδοση του μαθητή στις εξετάσεις και την συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε: 1)Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Δ’ Τάξης, εφόσον ο μαθητής συγκεντρώσει βαθμολογία 50% έως 59,99% της ανώτατης συνολικής βαθμολογίας του Σχολείου. 2)Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Γ΄ Τάξης, εφόσον ο μαθητής συγκεντρώσει βαθμολογία 60% έως 74,99% της ανώτατης συνολικής βαθμολογίας του Σχολείου, 3)Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Β’ Τάξης,εφόσον ο μαθητής συγκεντρώσει βαθμολογία 75% έως 94,99% της ανώτατης συνολικής βαθμολογίας του Σχολείου. 4)Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Α’ Τάξης, εφόσον ο μαθητής συγκεντρώσει βαθμολογία 95% έως 100% της ανώτατης συνολικής βαθμολογίας του Σχολείου. Άρθρο 29 Καταργούμενες Διατάξεις Από τη δημοσίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 21204/3/63 από 4-12-63 «Περί Οργανισμού Σχολής Αμφιβίων Επιχειρήσεων», καθώς και η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 221/84 «Οργανισμός της Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής (Σ.Ε.Ν.Τ.)» Άρθρο 30 Τελικές Διατάξεις 1.Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τα άρθρα 1, 2, 3 και 6 του Α.Ν. 428/1937 «Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15).
  • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 308 από 20.7.2000 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε : ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» Γενικές Διατάξεις
  • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α’ 35).
  • Την υπ’αριθμ. 10/16.3.2000 γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
  • Την από 11.5.2000 εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 29Α του ν. 1558/85 (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 (Α’ 38).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-31 Περί Οργανισμού Σχολών Αρχηγείου Στόλου (Ο/ΣΑΣ).
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/13
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία