Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού» και «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου» (ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση, τίτλος, αρμοδιότητες."
1.  
  Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας στους οικισμούς Λέντα και Δυτικό, του Δήμου Γόρτυνας, Επαρχίας Καινούργιου - Ν. Ηρακλείου.
2.  
  Η ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα που εκτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων παραχώρησης. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α’).
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ/ΣΕ.ΡΑ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται πενταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ/τος.
Άρθρο 2 "Οργάνωση Υπηρεσίας."
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα ακόλουθα τμήματα και Γραφεία: Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(5) Ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των Γραφείων Αντιπροσωπείας της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στις πόλεις Στουτγκάρδη και Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Ιωάννου του Θεολόγου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, στους οικισμούς Λέντα και Δυτικό, του Δήμου Γόρτυνας, Επαρχίας Καινουργίου - Ν. Ηρακλείου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρ. 36 παρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/ 1980 ) 2) Το αρθ. 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). 2) Το αρθ. 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). 3) Την υπ αριθμ. 5/9/30.10.2000 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας . 4) Την αρ. 49/2000 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοιρών 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. 6) Την 185/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:.
 1. Τμήμα Εποπτείας Έργων με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα μελέτης και κατασκευής των έργων που ανατίθενται στην ΕΥΔΕ και εκτελούνται σύμφωνα με το Νόμο περί Εκτέλεσης Δημοσίων Έργων
 2. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, με αντικείμενο τον χειρισμό όλων των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της ΕΥΔΕ, την εκτέλεση πληρωμών των έργων, την τήρηση πρωτοκόλλου και την γραμματειακή υποστήριξη της ΕΥΔΕ
 3. Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας, με αντικείμενο την διαχείριση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΕΥΔΕ και τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής του
2.  
  Για τη Διαχείριση των Συμβάσεων Παραχώρησης και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται τα ακόλουθα τμήματα:
 1. Τμήμα Διαχείρισης Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου « Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού» με αντικείμενο τη μέριμνα για την εκπόνηση και έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου, τη δημοπράτηση αυτού ως και τη σύναψη και διαχείριση της Σύμβασης Παραχώρησης κατά την κατασκευαστική περίοδο του έργου, την επιμέλεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δημοσίου όπως προσδιορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα εκτελούμενα, σύμφωνα με τον Νόμο περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, παράλληλα και λοιπά έργα, όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την επιμέλεια και παρακολούθηση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών, εγχειριδίων λειτουργίας, προγραμμάτων συντήρησης και ό,τι σχετικά ορίζεται στη σύμβαση παραχώρησης για την ομαλή λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου και την εποπτεία της λειτουργίας του παραχωρούμενου έργου ως και της ορθής εκμετάλλευσης αυτού
 2. Τμήμα Διαχείρισης Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου», με αντικείμενο τη διαχείριση της Σύμβασης Παραχώρησης κατά την κατασκευαστική περίοδο του έργου, την επιμέλεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δημοσίου όπως προσδιορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα εκτελούμενα σύμφωνα με τον Νόμο περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, παράλληλα και λοιπά έργα, όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την επιμέλεια και παρακολούθηση εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών, εγχειριδίων λειτουργίας, προγραμμάτων συντήρησης και ό,τι σχετικά ορίζεται στη σύμβαση παραχώρησης για την ομαλή λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι Υπηρεσίας, Τμημάτων και Γραφείων."
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών. Του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ, υπηρεσία σε επίπεδο Διεύθυνσης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων της ΕΥΔΕ, συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού» ή του Τμήματος Διαχείρισης Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου», με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19/Α’).
4.  
  Η αναπλήρωση του Προϊστάμενου της ΕΥΔΕ σε θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής, γίνεται από τον Προϊστάμενο του τμήματος Εποπτείας Έργων
Άρθρο 4 "Θέσεις Προσωπικού - Στελέχωση Υπηρεσίας."
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε 98 υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχ/κών 25 Μηχανολόγων - Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών 7 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχ/κών 9 Χημικών Μηχ/κών 2 Πληροφορικής 2 Διοικητικού - Οικονομικού 4 Γεωλόγων 2 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ Τεχνολόγων Εφαρμογών 8 Διοικητικού Οικονομικού 2 Πληροφορικής 1 Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ Τεχνικού 15 Προσωπικού Η/Υ 3 Διοικητικού - Λογιστικού 12 Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΘΕΣΕΙΣ Βοηθητικού Προσωπικού 4 Προσωπικού Καθαριότητας 2 ΣΥΝΟΛΟ: 98.
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων και, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτούμενων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 5
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Από την ισχύ του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται τα Π.Δ. 91/1991 (ΦΕΚ 42/Α’), 513/1991 (ΦΕΚ 190/Α’) και 334/1997 (ΦΕΚ 230/Α’).
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 15 Ιουνίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Φ(2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 152 Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλεως των Μοιρών, Επαρχίας Καινουργίου - Ν. Ηρακλείου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρ. 36 παρ. 2 του Ν, 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρ. 2 και 3 του 8/79 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/ 1980) 2) Το αρθ. 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154), και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). 3) Την υπ αριθμ. 5/9/30.10.2000 σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας . 4) Την αρ. 49/2000 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοιρών. 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. 6) Την 186/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/Α’), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/Α’), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α’).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α’).
 • Τις διατάξεις του Ν.2395/1996 (ΦΕΚ 71/Α’) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και Τριμερούς Συμφωνίας του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου καθορισμός περιβαλλοντικών όρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων».
 • Τις διατάξεις του Ν.2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α’) «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού».
 • Το Π.Δ. 166/96 (ΦΕΚ 125/Α’) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991».
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 284/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και Τριμερούς Συμφωνίας του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, καθορισμός περιβαλλοντικών όρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 1996/2395 1996
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2445 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/91 1991
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων Μελετών - Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης. 2008/4 2008