Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. του άρθρου 4 του Ν.2744/99.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Φορέας"
1.  
  Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εταιρεία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π., που συστάθηκε με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν.2744/99 (ΦΕΚ Α΄222) αποκαλείται εφεξής στο παρόν ως Εταιρεία. Όργανα της διοίκησης της Εταιρείας είναι: α. Το διοικητικό συμβούλιο, και β. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 2 "Συγκρότηση και θητεία του διοικητικού συμβουλίου"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο της ως άνω Εταιρείας συγκροτείται από επτά (7) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) και αποτελείται από:.
 1. τον πρόεδρο, στη θέση του οποίου ορίζεται πρόσωπο με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαρκή γνώση και εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης δημοσίων οικονομικών και δημοσίων έργων
 2. τον αντιπρόεδρο, με ανάλογα με τον πρόεδρο προσόντα
 3. το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε) του υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με αναπληρωτή του τον διευθυντή της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ιδίας Γενικής Γραμματείας.
 4. δύο (2) μέλη με εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης και οικονομίας ή δημοσίων έργων ή διαχείρισης υδάτινων πόρων
 5. έναν εκπρόσωπο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., ανώτερο στέλεχός της, ο οποίος υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
 6. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., κατηγορίας Π.Ε. και βαθμού Α΄, ο οποίος υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το σωματείο εργαζομένων στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος είναι υπάλληλος της Εταιρείας.
2.  
  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι εκπρόσωποι της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και των εργαζομένων υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την σχετική πρόσκληση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ που απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και στο σωματείο εργαζομένων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της ανωτέρω πρότασης, ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ προβαίνει στον ορισμό των μελών αυτών και των αναπληρωτών τους.
3.  
  Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής
4.  
  Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, περιλαμβανομένου οπωσδήποτε σ΄ αυτά και του προέδρου ή του αναπληρωτή του. Ο πρόεδρος αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από τον αντιπρόεδρο. Καθήκοντα εισηγητή επί των θεμάτων που τίθενται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εκτελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή άλλο στέλεχος της Εταιρείας με απόφαση του προέδρου.
5.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος αυτού, ως προς τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13-15 του Ν.2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α45), όπως ισχύει.
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου"
1.  
  Το διοικητικό συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας, χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την εκπλήρωση του σκοπού της και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση της Εταιρείας και την διαχείριση των εν γένει περιουσιακών της στοιχείων
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου"
1.  
  Ο πρόεδρος προεδρεύει στο διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία
2.  
  Επίσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, πέρα από εκείνες που τυχόν ανατεθούν σε αυτόν με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας:
 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
 2. Μεριμνά για τον διορισμό και την κατανομή του προσωπικού της Εταιρείας, αναθέτοντας σε αυτό συγκεκριμένα καθήκοντα, ανάλογα με τις ειδικότερες κάθε φορά ανάγκες της Εταιρείας
 3. Διευθύνει, ελέγχει και συντονίζει τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας
 4. Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τον απολογισμό και ισολογισμό, τον προϋπολογισμό της Εταιρείας καθώς και την αναλυτική έκθεση των δραστηριοτήτων και το πρόγραμμα δράσης της Εταιρείας
 5. Εγκρίνει δαπάνες της Εταιρείας και αποφασίζει για τις προμήθειες μέχρι ορισμένου ποσού, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας
 6. Μεριμνά για τη διασφάλιση του συντονισμού και συνεργασίας της Εταιρείας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, καθώς και με άλλες υπηρεσίες, οργανισμούς, εταιρείες και εν γένει φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
 7. Μεριμνά για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και για την εκπλήρωση του σκοπού που της έχει ανατεθεί
Άρθρο 5 "Πόροι και οικονομική διαχείριση"
1.  
  Η Εταιρεία έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής:
 1. Τακτικοί πόροι:
 2. Ι. Ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ .
 3. ΙΙ.
 4. Ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων.
 5. ΙΙΙ.
 6. Ετησίως διατιθέμενες πιστώσεις ποσού μέχρι 150.000.000 δρχ από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. για την κάλυψη του κόστους της ετήσιας λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 εδ.α της από Νοέμβριου 1999 σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.2744/99 (Α΄222).
 7. Έκτακτοι πόροι Ι. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.
 8. ΙΙ.
 9. Επιχορηγήσεις ή έσοδα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών.
 10. ΙΙΙ.
 11. Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας, που συνάδουν με το σκοπό της.
2.  
  Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
3.  
  Οι προμήθειες, η εκτέλεση εργασιών και η παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρο 6 "Οργάνωση και Διάρθρωση της Εταιρείας"
1.  
  Η Εταιρεία διαρθρώνεται σε μία διεύθυνση, στην οποία υπάγονται τα εξής τμήματα: α. Τεχνικό τμήμα. β. Τμήμα διοικητικής, οικονομικής υποστήριξης και γραμματείας.
Άρθρο 7 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Στις θέσεις προϊστάμενων οργανικών μονάδων της Εταιρείας, τοποθετούνται υπάλληλοι αυτής, ως εξής: α. Της διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών. β. Του τεχνικού τμήματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών. γ. Του τμήματος διοικητικής, οικονομικής υποστήριξης και γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού.
Άρθρο 8 "Προσωπικό της Εταιρείας"
1.  
  Συνιστώνται δέκα (10) θέσεις προσωπικού της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Ν.2744/99, και οι οποίες διακρίνονται σε: α. Εννέα (9) θέσεις μόνιμου προσωπικού, από τις οποίες Ι) Τρεις (3) θέσεις Π.Ε. μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, η μία στο βαθμό του διευθυντή. ΙΙ) Μία (1) θέση Τ.Ε. Τεχνολογικών Εφαρμογών ΙΙΙ) Μία (1) θέση Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. ΙV) Μία (1) θέση Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού. V) Δύο (2) θέσεις Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού. VΙ) Μία (1) θέση Δ.Ε οδηγού. Ως προς τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις θέσεις αυτές ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ. 194/1988 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύει. β. Μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2744/99 ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄222).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2649/1997 (ΦΕΚ Α 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 107).
 • Τις διατάξεις της με αριθμό Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/ 23.5.2000 (ΦΕΚ 664/Β/24.5.2000) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 • Τις διατάξεις της με αριθμό ΔΙΔΚ/Φ.1/2/21187/ 12.5.2000 (ΦΕΚ 630/Β/12.5.2000) κοινής απόφασης του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται, σε αυτό το στάδιο, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
 • Την με αριθμό 282/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Δ17Α/10/30/Φ.2.2.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Δ17Α_10_30_Φ_2_2_1 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/21187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_21187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1997/2649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2649 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988