Ιδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές Διατάξεις ΑρθροΙδρυση, ονομασία, έδρα και υπαγωγή της Σχολής 1. Ιδρύεται Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) με έδρα στη Ναυτική περιοχή Σκαραμαγκά. 2. Η Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) είναι Σχολή ειδικής εκπαιδεύσεως και υπάγεται στη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως (ΔΝΕ) με σχέση πλήρους διοικήσεως σύμφωνα με τις Διατάξεις Π.Ν., μέσω του Διοικητού Υποβρυχίων Καταστροφών.
Άρθρο 2 "Αποστολή Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών"
1.  
  Αποστολή της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών είναι η παροχή της κατάλληλης εξειδικευμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως και η ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος στο προσωπικό που φοιτά στα Σχολεία που λειτουργούν σε αυτήν, καθώς και η αναγκαία περιοδική συντήρηση ικανότητας των Υποβρυχίων Καταστροφέων (Υ/ΚΤ) με σκοπό την εξασφάλιση της στελέχωσης του Π.Ν. με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό στην εκτέλεση υποβρυχίων αποστολών καθώς και αποστολών ανορθοδόξου πολέμου και δολιοφθορών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επιτελείο και λοιπό προσωπικό της Σχολής
Άρθρο 3 "Διοικητής Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών"
1.  
  Ο Διοικητής της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ), είναι Μάχιμος Αξιωματικός του ΠΝ, κάτοχος Πτυχίου Υ/ΚΤ. Έχει τις αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και ευθύνες του Διοικητού Ν. Υπηρεσίας και του Κυβερνήτου Π. Πλοίου όπως αυτές καθορίζονται από τις Διατάξεις ΠΝ. Για τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον αντίστοιχο οικείο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
2.  
  Πέραν των γενικών καθηκόντων και ευθυνών του που καθορίζονται στις κείμενες Διατάξεις είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδεύσεως σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό και τους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως της Σχολής αποβλέποντας πάντοτε στην εκπλήρωση της αποστολής της
3.  
  Ο Διοικητής προεδρεύει :
 1. Του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής
 2. Του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητος
4.  
  Ο Διοικητής Υποβρυχίων Καταστροφών ασκεί καθήκοντα Διοικητή της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών, εκτός εάν στη θέση του Διοικητή της Σχολής τοποθετηθεί άλλο πρόσωπο
5.  
  Τον Διοικητή της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ο Υποδιοικητής
Άρθρο 4 "Επιτελείο και λοιπό προσωπικό της Σχολής"
1.  
  Ο Υποδιοικητής ΣΥΚ είναι Αξιωματικός ΠΝ, κάτοχος Πτυχίου Υ/ΚΤ. Έχει δικαιοδοσία Υποδιοικητή Ν. Υπηρεσίας και Υπάρχου Π. Πλοίου όπως καθορίζεται στις Διατάξεις Π.Ν. Για τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τον αντίστοιχο οικείο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
2.  
  Είναι ο αντικαταστάτης του Διοικητού της Σχολής και ο άμεσος βοηθός στο έργο του. Ευθύνεται για την διεξαγωγή της Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΣΥΚ με τον προσφορότερο τρόπο για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής της.
 1. Τον Υποδιοικητή
 2. Τον Διευθυντή Σπουδών
 3. Τον Τμηματάρχη Εκπαιδεύσεως
 4. Τον Τμηματάρχη Προσωπικού
3.  
  Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας
 1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό
 2. Το εκπαιδευόμενο προσωπικό
 3. Το πολιτικό προσωπικό
4.  
  Η λεπτομερής σύνθεση του προσωπικού της Σχολής, καθορίζεται στους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ), που ισχύουν κάθε φορά. Αρθρο 5 ΥποδιοικητήςΣΥΚ.
Άρθρο 6 "Διευθυντής Σπουδών"
1.  
  Ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΥΚ είναι Αξιωματικός Π.Ν., κάτοχος πτυχίου Υ/ΚΤ και ευθύνεται έναντι του Διοικητού για την κανονική διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Ειδικότερα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες και ευθύνες : α. Είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητού για την ακριβή τήρηση των εκπαιδευτικών διατάξεων του παρόντος Οργανισμού και των διατάξεων των Κανονισμών Εκπαιδεύσεως. β. Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διαταγών και οδηγιών σχετικά με την εκπαίδευση και την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολείων. γ. Παρακολουθεί την επίδοση του εκπαιδευομένου προσωπικού και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την βελτίωση της εκπαίδευσης των υστερούντων. δ. Οταν το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη ΣΥΚ δεν επαρκεί για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, μεριμνά για την εξασφάλιση του πλέον κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες με τη σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών, μετά από έγκριση του Διοικητού της Σχολής. ε. Παρακολουθεί τακτικά το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τις ώρες διδασκαλίας ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει την ικανότητα και την απόδοσή τους. στ. Κατόπιν διαταγής του Διοικητού συντονίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας των Σχολείων (συγκρότηση τάξεων, κατανομή εκπαιδευτών, ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού). ζ. Εισηγείται στο Διοικητή ΣΥΚ : (1) Τη λήψη όλων των κατά την κρίση του αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της εκπαιδεύσεως. (2) Κάθε αναγκαία κατά την κρίση του μεταβολή ή συμπλήρωση των Κανονισμών Εκπαιδεύσεως των διαφόρων Σχολείων. (3) Την σύνταξη νέων εκπαιδευτικών βοηθημάτων η. Ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκπαίδευση καθώς και για το συντονισμό έκδοσης προ της ενάρξεως κάθε Σχολείου των προγραμμάτων εκπαιδεύσεως. θ. Ευθύνεται για την εγγραφή στον ετήσιο προϋπολογισμό των απαιτουμένων ποσών για: (1) Την αποζημίωση του αμειβομένου εκπαιδευτικού προσωπικού (2) Τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μέσων και των εγκαταστάσεων της Σχολής.
Άρθρο 7 "Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως"
1.  
  Ο Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως είναι Αξιωματικός Π.Ν., κάτοχος Πτυχίου Υ/ΚΤ και προίσταται του Τμήματος Εκπαιδεύσεως.
2.  
  Είναι ο άμεσος βοηθός του Διευθυντή Σπουδών σε όλα τα ζητήματα εκπαιδεύσεως της Σχολής
3.  
  Συντάσσει και τηρεί το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής και τα αναλυτικά προγράμματα εκπαιδεύσεως των διαφόρων Σχολείων
4.  
  Παρακολουθεί την εξέλιξη της εκπαιδεύσεως των διαφόρων Σχολείων και μεριμνά για την τήρηση πινάκων, διαγραμμάτων και στατιστικών στοιχείων για την απεικόνιση της προόδου εκπαιδεύσεως
5.  
  Μεριμνά για τον εφοδιασμό της ΣΥΚ με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήματα και για την χορήγηση στους εκπαιδευόμενους των βοηθημάτων που προβλέπονται
6.  
  Εισηγείται στον Διευθυντή Σπουδών το καταλληλότερο εκπαιδευτικό προσωπικό και υποβάλλει προτάσεις για τον διορισμό του
7.  
  Μεριμνά για την έγκαιρη αντικατάσταση του διδακτικού προσωπικού που απουσιάζει
8.  
  Ο Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως τηρεί :
 1. Τους ατομικούς φακέλους των εκπαιδευομένων στους οποίους περιέχονται όλα τα στοιχεία των γραπτών και πρακτικών δοκιμασιών
 2. Τις βαθμολογίες των εκπαιδευομένων
 3. Τις αναφορές εκπαιδεύσεως
 4. Τις διαταγές διορισμού - αναδιορισμού καθηγητών
 5. Τις δαπάνες
 6. Το αρχείο για το προσωπικό που έχει εκπαιδευθεί στη ΣΥΚ
9.  
  Τηρεί τη βιβλιοθήκη της ΣΥΚ, διαχειρίζεται το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό και εισηγείται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την επάρκειά του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εκπαιδευτικό και Εκπαιδευόμενο Προσωπικό
Άρθρο 8 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Γενικά"
1.  
  Ως Εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΥΚ χρησιμοποιείται το αντίστοιχο διοικητικό προσωπικό της, ανάλογα με τα Πτυχία που κατέχει. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται ανάλογα, για κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων σχολείων :.
 1. Με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που διατίθεται από την ΔΥΚ, άλλες Μονάδες του Π.Ν. ή και των Ε.Δ. γενικότερα.
 2. Ωρομίσθιο πολιτικό προσωπικό, αναλόγων επαγγελματικών γνώσεων
2.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν :
 1. Ο Διευθυντής Σπουδών
 2. Ο Τμηματάρχης Εκπαιδεύσεως
 3. Οι Επιτηρητές Σχολείων
 4. Οι Εκπαιδευτές Φάσεων
Άρθρο 9 "Επιλογή, διορισμός και απαλλαγή καθηκόντων εκπαιδευτικού προσωπικού"
1.  
  Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού για κάθε Σχολείο γίνεται με μέριμνα του Διοικητού Υποβρυχίων Καταστροφών μετά από πρόταση της Σχολής
2.  
  Ως εκπαιδευτικό προσωπικό προτείνονται όσοι έχουν αποδεδειγμένη πείρα και ανάλογες γνώσεις με το μάθημα που θα διδάξουν
3.  
  Ο διορισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται με πρόταση ή διαταγή κατά περίπτωση :
 1. Του ΓΕΝ για Αξιωματικούς και πολιτικό προσωπικό
 2. Της ΔΝΕ για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Στρατευμένους θητείας
4.  
  Ο διορισμός διαρκεί μόνο για την χρονική περίοδο λειτουργίας του Σχολείου
5.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό απαλλάσσεται των καθηκόντων του, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 του Οργανισμού, με πρόταση ή διαταγή ΓΕΝ ή ΔΝΕ κατά περίπτωση
Άρθρο 10 "Υποχρεώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού"
1.  
  Το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση και προαγωγή της εκπαίδευσης, εισηγείται τη λήψη μέτρων για αντικατάσταση, συμπλήρωση, τροποποίηση βιβλίων, σημειώσεων και εκπαιδευτικών μέσων και εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού και τις λοιπές κείμενες διατάξεις
2.  
  Διδάσκει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα για τη Σχολή κείμενα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συντάσσει το ταχύτερο και υποβάλλει για έγκριση σημειώσεις με σχετική βιβλιογραφία
3.  
  Παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών, εξετάζει αυτούς τακτικά και δίνει στο Διοικητή της Σχολής πληροφορίες για την απόδοσή τους
4.  
  Σε περίπτωση που δικαιολογημένα δεν μπορεί να έλθει για διδασκαλία ή καθυστερεί να προσέλθει, έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει έγκαιρα τη Σχολή και αναπληρώνει κατά το δυνατόν τις ώρες που παραλείφθηκαν σε ημέρες που ορίζονται ύστερα από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Σχολής. Για τις ημέρες που απουσιάζει δεν παίρνει αποζημίωση.
5.  
  Ευθύνεται για την τάξη και ευκοσμία των μαθητών και αναφέρει αυτούς που δεν συμμορφώνονται
6.  
  Εάν, παρά τις υποδείξεις του Διοικητή, παρατηρηθεί ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Οργανισμού αυτού, αυτό αποτελεί αιτία που παρέχει στο Διοικητή το δικαίωμα να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν ή να ζητήσει απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται από το άρθρο 9 του Οργανισμού αυτού
Άρθρο 11 "Επιτηρητής Σχολείου"
1.  
  Ως Επιτηρητής Σχολείου ορίζεται Αξιωματικός, κατά προτίμηση Π.Ν., κάτοχος Πτυχίου Υ/ΚΤ.
2.  
  Ο Επιτηρητής του Σχολείου είναι ο άμεσα υπεύθυνος έναντι του Διευθυντού Σπουδών σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και απόδοση του Σχολείου
3.  
  Ευθύνεται για την διατήρηση σε καλή κατάσταση του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευόμενους του σχολείου του και για την ακριβή τήρηση του προγράμματος εκπαιδεύσεως
4.  
  Συνεργάζεται με το Γραφείο Εκπαιδεύσεως για την σύνταξη των αναλυτικών προγραμμάτων του Σχολείου του, στο οποίο διδάσκει τα βασικότερα μαθήματα
5.  
  Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Σχολείου του εισηγείται στη Σχολή τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση της εκπαίδευσης. Μετά το πέρας της εκπαιδεύσεως συντάσσει και υποβάλλει στον Διευθυντή Σπουδών αναφορά με παρατηρήσεις και προτάσεις επί της εκπαιδεύσεως που συντελέστηκε.
6.  
  Συντονίζει την εργασία των εκπαιδευτών του Σχολείου του, επιβλέπει για την ακριβή διδασκαλία των διαφόρων αντικειμένων εκπαιδεύσεως παρευρισκόμενος στις παραδόσεις μαθημάτων και διαμορφώνει πλήρη και σαφή γνώμη για την απόδοση κάθε εκπαιδευτού και εκπαιδευομένου
Άρθρο 12 "Εκπαιδευτές Φάσεων"
1.  
  Ως Εκπαιδευτές Φάσεων χρησιμοποιούνται Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί κάτοχοι Πτυχίου Υ/ΚΤ
2.  
  Ευθύνονται για την άρτια εκπαίδευση των εκπαιδευομένων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει στη Σχολή και με βάση το υφιστάμενο πρόγραμμα, τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως και τις οδηγίες του Διοικητή της Σχολής
3.  
  Εμπνέουν στους εκπαιδευόμενους εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα που εφαρμόζεται και επιμένουν στη σχολαστική τήρηση των αρχών και μεθόδων αυτού
4.  
  Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση των εκπαιδευομένων που υστερούν και για αποτροπή από αποτυχία τους
Άρθρο 13 "Εκπαιδευόμενο Προσωπικό Προϋποθέσεις Φοιτήσεως-Κριτήρια Επιλογής"
1.  
  Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς,ΕΠΥ και προσωπικό στρατευμένης θητείας των ΕΔ, καθώς και από προσωπικό των ΣΑ ή και άλλων φορέων του Δημόσιου Τομέα, για απόκτηση ειδικής εκπαιδεύσεως
2.  
  Οι απαραίτητες προϋποθέσεις φοιτήσεως καθώς και τα κριτήρια για την επιλογή αυτών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε Σχολεία της ΣΥΚ ως και λοιπές απαραίτητες λεπτομέρειες καθορίζονται με διαταγή ΓΕΝ
3.  
  Ειδικά η επιλογή και εκπαίδευση των υποψηφίων στα Σχολεία Ειδίκευσης Υ/ΚΤ και Εξειδίκευσης Εξουδετερώσεως γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α. ΥΕΘΑ Φ. 302.22/26/82 από 15-12-82 και σε αριθμό εκπαιδευομένων που καθορίζεται κάθε φορά με διαταγή Α/ΓΕΝ, ανάλογα με τις δυνατότητες της Σχολής.
4.  
  Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν το μεγαλύτερο δυνατό ζήλο κατά την παρακολούθηση της εκπαιδεύσεως με σκοπό την πρόσκτηση των γνώσεων που προσφέρονται στο μέγιστο βαθμό
Άρθρο 14 "Συγκρότηση Τμήματος - Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων"
1.  
  Ο όρος μαθητής στον παρόντα Οργανισμό συμπεριλαμβάνει όλους όσοι φοιτούν σε Σχολεία της ΣΥΚ
2.  
  Σε κάθε Σχολείο ο αρχαιότερος μαθητής ονομάζεται αρχηγός και είναι υπεύθυνος για :
 1. Την ευταξία της αίθουσας διδασκαλίας
 2. Την τήρηση του βιβλίου της διδαχθείσας ύλης
 3. Την σύνταξη ημερησίου δελτίου απουσιών, το οποίο παραδίδει στον Επιτηρητή
3.  
  Ο αρχηγός κάθε Σχολείου είναι ο σύνδεσμος των μαθητών με τον Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως, μέσω του Επιτηρητού, για κάθε θέμα
Άρθρο 15 "Αδειες Εκπαιδευομένων"
1.  
  Κατά την διάρκεια της εκπαιδεύσεως κατ αρχάς δεν χορηγούνται άδειες στους εκπαιδευομένους, εκτός ειδικών περιπτώσεων και κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητού της Σχολής
 1. Διοικητή της ΣΥΚ, ως Πρόεδρο
 2. Υποδιοικητή
 3. Διευθυντή Σπουδών
 4. Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως
 5. Επιτηρητές των Σχολείων
2.  
  Η λειτουργία των διαφόρων τμημάτων μπορεί να διακόπτεται και να χορηγούνται ολιγοήμερες άδειες στους εκπαιδευομένους στις ακόλουθες περιπτώσεις :
 1. Από την Μεγάλη Τετάρτη, μετά το πέρας των μαθημάτων μέχρι το πρωί της Τετάρτης του Πάσχα
 2. Από την 23η Δεκεμβρίου, μετά το πέρας των μαθημάτων μέχρι το πρωί της 3ης Ιανουαρίου
3.  
  Η έξοδος των εκπαιδευομένων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της θεωρητικής- πρακτικής εκπαιδεύσεως, καθορίζεται σύμφωνα με διαταγή Δ/ΣΥΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ~ ΕκπαίδευσηΑρθρο 16 Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
 1. Την μελέτη τροποποιήσεως ή αναθεωρήσεως του εκπαιδευτικού συστήματος της Σχολής, των Προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαιδεύσεως, των Κανονισμών εκπαιδεύσεως κάθε Σχολείου, με σκοπό την βελτίωση των μεθόδων εκπαιδεύσεως και λειτουργίας της Σχολής, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε
 2. Την εξέταση γενικών ζητημάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της Σχολής καθώς και την μελέτη και διερεύνηση κάθε ζητήματος που απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη για επίλυση
4.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά ανά εξάμηνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο εκάστου έτους και έκτακτα όταν απαιτηθεί, κατόπιν διαταγής Διοικητού
Άρθρο 17 "Σχολεία-Προγραμματισμός-Κανονισμοί Εκπαιδεύσεως"
1.  
  Εξετάσεις είναι οι γραπτές, προφορικές ή πρακτικές δοκιμασίες που γίνονται για να διαπιστωθεί η πρόοδος και η απόδοση και να γίνει η αξιολόγηση των μαθητών στα διάφορα αντικείμενα
 1. Υποβρυχίων Καταστροφών (Υ/ΚΤ)
 2. Αυτοδυτών
 3. Εξειδίκευσης Εξουδετερώσεως
 4. Καταστροφής Τυποποιημένων Πυρομαχικών και Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών
 5. Χειριστών Υποβρυχίων Οχημάτων
 6. Δυτών
 7. Ανακαλουμένων εφέδρων Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών
2.  
  Με διαταγές ΓΕΝ ή ΔΝΕ και αναλόγως των αναγκών, καθορίζονται :
 1. Ο αριθμός και τα Σχολεία που θα λειτουργήσουν εντός του έτους
 2. Ο αριθμός εκπαιδευομένων κάθε Σχολείου
3.  
  Για κάθε Σχολείο υπάρχει αντίστοιχος Κανονισμός Εκπαιδεύσεως που εγκρίνεται ή τροποποιείται με απόφαση ΓΕΝ
 1. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
 2. Προβλήματα ή ανάπτυξη θεμάτων
 3. Συμπλήρωση προτάσεων
 4. Επιλογή Σωστό- Λάθος ή Ναι-Οχι
 5. Ερωτήσεις - Απαντήσεις πολλαπλής επιλογής
 6. Πρακτικές Δοκιμασίες
4.  
  Οι γραπτές εξετάσεις διακρίνονται σε :
 1. Η αποστολή του Σχολείου
 2. Εκτακτες
 3. Τα προσόντα των υποψηφίων και τα κριτήρια επιλογής προς φοίτηση
 4. Τα διδασκόμενα μαθήματα, η διδακτέα ύλη εκάστου και τα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και μέσα
 5. Οι ώρες διδασκαλίας και εξετάσεων καθώς και η συνολική διάρκεια του Σχολείου
 6. Οι όροι επιτυχίας
 7. Τυχόν άλλα στοιχεία χρήσιμα για την λειτουργικότητα του Σχολείου
5.  
  Για προσωρινή αναστολή ή διακοπή λειτουργίας Σχολείου απαιτείται έγκριση ΔΝΕ. Εφόσον το σχολείο λειτουργήσει και πάλι η εκπαίδευση συνεχίζεται από το ση-μείο διακοπής.
6.  
  Για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας Σχολείου, μέχρι και δέκα πέντε εργάσιμες ημέρες απαιτείται έγκριση ΔΝΕ. Για μεγαλύτερη παράταση απαιτείται έγκριση ΓΕΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε~ Εξετάσεις-Οροι Επιτυχίας Αρθρο 18 Εξετάσεις-Γενικά.
Άρθρο 19 "Τακτικές Εξετάσεις"
1.  
  Ως Τακτικές εξετάσεις νοούνται οι ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις που διενεργούνται όταν και όπως ορίζει ο Κανονισμός Εκπαιδεύσεως του οικείου Σχολείου
2.  
  Οι ενδιάμεσες εξετάσεις διενεργούνται στην ύλη μιας σειράς μαθημάτων που αποτελούν μία ενότητα ή κεφάλαιο και κατόπιν προειδοποιήσεως των μαθητών
3.  
  Οι Τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος γίνονται μετά το τέλος της διδασκαλίας όλης της ύλης του μαθήματος και σε όλη τη διδαχθείσα ύλη
Άρθρο 20 "Εκτακτες Εξετάσεις"
1.  
  Οι έκτακτες εξετάσεις διεξάγονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών, κατόπιν προτάσεως του Επιτηρητού του Σχολείου στο Διευθυντή Σπουδών και περιλαμ-βάνουν αντικείμενα ενός μαθήματος που διδάχθηκε ή την προηγούμενη ημέρα ή την προηγούμενη εβδομάδα
2.  
  Ο τρόπος της έκτακτης εξέτασης που εφαρμόζεται κάθε φορά, επιλέγεται από το Διευθυντή Σπουδών σε συνεργασία με τον διδάσκοντα το μάθημα
3.  
  Η διενέργεια των εκτάκτων εξετάσεων αποσκοπεί στη διαπίστωση της προόδου των εκπαιδευομένων και η βαθμολογία τους δεν λαμβάνεται υπόψη στη τελική βαθμολογία του μαθήματος αλλά μπορεί να προκαλέσει τον πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευομένων που δείχνουν αδιαφορία
Άρθρο 21 "Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων Α ΓΕΝΙΚΑ"
1.  
  Για κάθε έγγραφη εξέταση, με διαταγή Δ/ΣΥΚ, συγκροτείται τριμελής επιτροπή που αποτελείται από τους:
 1. Διευθυντή Σπουδών
 2. Αξιωματικό Εκπαιδεύσεως
 3. Επιτηρητή του Σχολείου
2.  
  Η επιτροπή επιλέγει τα θέματα και καθορίζει τη μορφή τους και τη βαθμολογική αξία των θεμάτων εις τρόπον ώστε :
 1. Σε κάθε μάθημα να υπάρχουν τρεις επιλογές θεμάτων που κάθε μία από αυτές να καλύπτει όλη τη διδαχθείσα ύλη
 2. Το σύνολο της βαθμολογικής αξίας κάθε θέματος να ισούται με το Ανώτατο Όριο Βαθμολογίας (ΑΟΒ)
3.  
  Η επιτροπή διενεργεί την εξέταση, εποπτεύει κατά την διάρκειά της, βαθμολογεί τα γραπτά και υποβάλλει πρακτικό βαθμολογίας που συνοδεύεται από τα γραπτά στο Γραφείο Εκπαιδεύσεως
4.  
  Μετά τον καθορισμό των θεμάτων ο Διευθυντής Σπουδών φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή τους μέχρι τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Β ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
5.  
  Με μέριμνα και ευθύνη του Αξιωματικού Εκπαιδεύσεως της Σχολής διατίθενται :
 1. Τα απαραίτητα για τις τελικές εξετάσεις όργανα και μηχανήματα
 2. Η απαιτούμενη γραφική ύλη
 3. Ο απαιτούμενος αριθμός ονομαστικών καταστάσεων των μαθητών που πρόκειται να εξετασθούν
 4. Η απαιτούμενη ποσότητα χαρτιού εξετάσεων
6.  
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα:
 1. Στην πάνω αριστερή γωνία της πρώτης σελίδας οι μαθητές πρέπει να αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία τα οποία θα καλύπτονται από αδιαφανές χαρτί
 2. Στην άνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας η σφραγίδα της ΣΥΚ
 3. Δεξιά και κάτω από την σφραγίδα της υπηρεσίας ορθογώνια σφραγίδα για την αναγραφή των βαθμολογιών του καθηγητού του μαθήματος, του επιτηρητού του τμήματος και του Διευθυντού Σπουδών, του αθροίσματος αυτών και του μέσου όρου
7.  
  Την ημέρα των γραπτών εξετάσεων ο επιτηρητής και ο Διευθυντής Σπουδών της ΣΥΚ μονογραφεί τις κόλλες των γραπτών εξετάσεων στο χώρο της σφραγίδας, δηλαδή στην πάνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας. Στη συνέχεια ο επιτηρητής του Σχολείου φροντίζει για:.
 1. Την είσοδο των εξεταζομένων μαθητών στην αίθουσα εξετάσεων και την τακτοποίησή τους στη θέση τους
 2. Την διανομή της γραφικής ύλης και του χαρτιού εξετάσεων και την αναγραφή των ονομαστικών στοιχείων από κάθε μαθητή
8.  
  Από τη στιγμή αυτή ο Διευθυντής Σπουδών απαγορεύει κάθε είσοδο ή έξοδο των μαθητών από την αίθουσα των εξετάσεων και τους ανακοινώνει ότι :
 1. Κατά την διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται κάθε μορφή αντιγραφής ή συνεργασίας μεταξύ των εξεταζομένων
 2. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί συνεργασία ή αντιγραφή, ο βοηθών και ο μαθητής που αντιγράφει θα παραδίδει το γραπτό του στο Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος θα συντάσσει πάνω σ αυτό σχετικό με το γεγονός πρακτικό και θα βαθμολογεί το γραπτό με μηδέν.
 3. Επίσης και οι δύο μαθητές και αυτός που βοηθά και αυτός που βοηθείται ελέγχονται πειθαρχικά.
 4. Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται άλλα βοηθήματα εκτός από εκείνα που παραχωρούνται στους μαθητές από τον επιτηρητή του Σχολείου
9.  
  Στη συνέχεια κληρώνονται τα θέματα των εξετάσεων και με φροντίδα του Διευθυντή Σπουδών, γίνεται αναπαραγωγή με πολύγραφο ή άλλα μέσα των θεμάτων που επιλέχθηκαν και παραδίδεται ένα αντίτυπο σε κάθε εξεταζόμενο μαθητή ο οποίος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε όλα τα θέματα που του έχουν δοθεί
10.  
  Οι εξετάσεις γίνονται με την παρουσία του διδάσκοντος έστω και αν είναι στρατιωτικός νεότερος των εξεταζομένων μαθητών
11.  
  Εάν κατά την διάρκεια των εξετάσεων, μαθητής αναγκασθεί να διακόψει την ανάπτυξη των θεμάτων, λόγω αιφνιδίου παροδικού προβλήματος υγείας, βαθμολογείται σύμφωνα με όσα έχει γράψει μέχρι τη διακοπή εκτός εάν, μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή της διακοπής και ενώ βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο των αρμοδίων οργάνων, ζητήσει γραπτά από την επιτροπή να του επιτραπεί να συνεχίσει τις εξετάσεις, η οποία και αποφασίζει ανάλογα
12.  
  Εάν η αιφνίδια δικαιολογημένη αιτία διακοπής της συμμετοχής του μαθητή στις εξετάσεις διαρκεί πέραν της μίας ώρας, τότε καθορίζεται νέα ημερομηνία εξετάσεων του μαθητή με τους ίδιους όρους που εξετάσθηκαν οι συμμαθητές του αλλά σε νέα θέματα
13.  
  Για να αποφασισθεί η συμμετοχή ενός μαθητή σε νέα εξέταση, συντάσσεται πρακτικό και απαιτούνται τα ακόλουθα : α.Εκθεση του Διευθυντή Σπουδών.
 1. Αναφορά του ενδιαφερομένου, αν έχει υποβληθεί εγγράφως
 2. Εκθεση ιατρού (εφόσον απαιτείται)
 3. Εγγραφα ή καταθέσεις σχετικά με την υπόθεση
14.  
  Γραπτό που παραδόθηκε στον Επιτηρητή και στον Διευθυντή Σπουδών δεν επιστρέφεται. Αμέσως μετά την παράδοση του γραπτού οι παραπάνω αναφερόμενοι διαγράφουν τους κενούς χώρους που υπάρχουν σ αυτό και μονογραφούν κάτω από τον τελευταίο στίχο του κειμένου. Γ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
15.  
  Μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης τα γραπτά αριθμολογούνται και αρχίζει η διόρθωση και η βαθμολογία τους κατά σειρά από τους διδάσκοντες, τον επιτηρητή και τον Διευθυντή Σπουδών
16.  
  Μετά την υπογραφή του πρακτικού το Γραφείο Εκπαιδεύσεως κοινοποιεί στους εκπαιδευομένους τα αποτελέσματα των εξετάσεων
17.  
  Οι βαθμολογίες των εξετάσεων, με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως, καταχωρούνται στο πρωτόκολλο, στο βιβλίο συνολικής βαθμολογίας καθώς και στο φάκελο κάθε μαθητή που φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής
18.  
  Τα γραπτά των τακτικών εξετάσεων φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής για δύο (2) χρόνια και μετά καταστρέφονται
19.  
  Τα βιβλία στα οποία καταχωρούνται τα πρακτικά των επιτροπών που διεξάγουν τις γραπτές ή πρακτικές εξετάσεις φυλάσσονται για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον
20.  
  Οι όροι επιτυχίας καθορίζονται στον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως κάθε Σχολείου
Άρθρο 22 "Ανεπάρκεια Εκπαιδευομένων"
1.  
  Ανεπάρκεια είναι η κατάσταση που περιέρχεται ο εκπαιδευόμενος όταν αυτός αρνηθεί να συνεχίσει τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις λόγω φόβου ή απαρέσκειας προς αυτές και υποβάλλει αίτηση διακοπής εκπαιδεύσεως. Στην περίπτωση αυτή παραπέμπεται στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος με το ερώτημα της διακοπής εκπαιδεύσεως του λόγω ανεπάρκειας.
2.  
  Επίσης παραπέμπεται στο Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος με το ίδιο ερώτημα εκπαιδευόμενος ο οποίος :
 1. Απέτυχε στην εκπλήρωση των χρόνων επιτυχίας στα πρακτικά αντικείμενα ή στην ολοκλήρωση αντικειμένων εκπαιδεύσεως όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως ή Μόνιμες Διαταγές
 2. Παρέβη τους Κανονισμούς/ Μόνιμες Διαταγές ασφάλειας εκπαιδεύσεως
 3. Υπέπεσε σε σοβαρά παραπτώματα που δείχνουν έλλειψη πειθαρχικότητας ή ειλικρίνειας κατά τη διάρκεια της εκπαιδεύσεως
 4. Σε τελική εξέταση κάποιου αντικειμένου βαθμολογήθηκε με βαθμό μικρότερο του Κατωτάτου Ορίου Βαθμολογίας, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Εκπαιδεύσεως
3.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία εκπαιδευόμενος δεν λάβει το Κατώτατο Όριο Βαθμολογίας σε τελική εξέταση, και εφόσον το Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητας το επιτρέψει, υποβάλλεται και πάλι σε εξετάσεις αφού περάσουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Εάν και πάλι αποτύχει, διακόπτεται η περαιτέρω εκπαίδευσή του και απομακρύνεται από τη Σχολή ο μεν Αξιωματικός με διαταγή ΓΕΝ ο δε Υπαξιωματικός ή στρατευμένος θητείας με διαταγή ΔΝΕ.
Άρθρο 23 "Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητας Α ΓΕΝΙΚΑ"
1.  
  Το Συμβούλιο Κρίσεως Ικανότητος είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεως και Αποφάσεως για κάθε ζήτημα Πρακτικής και Θεωρητικής ανεπάρκειας εκπαιδευομέ-νου που παραπέμπεται σ αυτό, και απαρτίζεται από:
 1. Τον Διοικητή της Σχολής
 2. Τον Υποδιοικητή της Σχολής
 3. Τον Διευθυντή Σπουδών
 4. Τον Αξιωματικό εκπαιδεύσεως
 5. Τον Επιτηρητή του Σχολείου στο οποίο ανήκει ο παραπεμπόμενος
 6. Εναν Εκπαιδευτή
2.  
  Στο συμβούλιο, ως συμβουλευτικά μέλη, είναι δυνατόν να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλοι εκπαιδευτές κατά κρίση του Προέδρου
3.  
  Ως Εισηγητής καθορίζεται ένα από τα μέλη ενώ χρέη γραμματέως εκτελεί το νεότερο μέλος
4.  
  Το Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη και ο Διοικητής της Σχολής
5.  
  Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6.  
  Στο Συμβούλιο δεν ορίζονται μέλη νεότερα του παραπεμπομένου. Σε περίπτωση που η αρχαιότητα του παραπεμπομένου δεν αφήνει περιθώρια συμπληρώσεως του Συμβουλίου από προσωπικό της ΣΥΚ τότε ο αριθμός των μελών συμπληρώνεται από Αξιωματικούς Υ/ΚΤ εκτός Σχολής, μετά από εισήγηση του Διοικητού της Σχολής.
7.  
  Σε περίπτωση εξαιρέσεως μέλους, κατόπιν αιτήσεως του παραπεμπομένου και εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή, το Συμβούλιο συγκαλείται με τα υπόλοιπα μέλη εφόσον υπάρχει απαρτία στην αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία ανωτέρω παραγράφου 5. Β ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ.
8.  
  Το Συμβούλιο συγκαλείται κατόπιν διαταγής Διοικητού ΣΥΚ στην οποία καθορίζονται :
 1. Ο τόπος και η ημερομηνία συγκλήσεως
 2. Η σύνθεση του Συμβουλίου
 3. Το ονοματεπώνυμο του παραπεμπομένου
 4. Το αιτιολογικό της παραπομπής
9.  
  Η σύγκληση του Συμβουλίου προκαλείται κατόπιν προτάσεως παραπομπής του Επιτηρητή του Σχολείου στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευόμενος όταν αυτός (ο εκπαιδευόμενος) χαρακτηρίζεται από εκπαιδευτική ανεπάρκεια. Ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται και απολογείται και η απολογία του καταχωρίζεται περιληπτικά στο πρακτικό που συντάσσεται για το λόγο αυτό.
10.  
  Μετά την απόφαση του Συμβουλίου ο Πρόεδρος καλεί τον παραπεμπόμενο και του ανακοινώνει το αποτέλεσμα το οποίο κοινοποιείται ιεραρχικά σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας, όταν αφορούν σε Αξιωματικούς ή Υπαξιωματικούς, επικυρώνονται από τον Α/ΓΕΝ ή ΔΝΕ αντίστοιχα.
11.  
  Ο Γραμματέας συγκεντρώνει τα απαραίτητα έγγραφα ή αντίγραφα και σχηματίζει τον Φάκελλο της Αποφάσεως του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητος, ο οποίος παραμένει στο αρχείο της ΣΥΚ
Άρθρο 24 "Πτυχία - Πιστοποιητικά"
1.  
  Στους μαθητές που αποφοιτούν με επιτυχία από τα Σχολεία της ΣΥΚ απονέμονται Πτυχία ή Πιστοποιητικά της εξειδίκευσης που απέκτησαν, όπως ορίζεται με Διαταγή ΓΕΝ και σύμφωνα με τα ακόλουθα υποδείγματα:
 1. Υπόδειγμα Πτυχίου ΠΟΛΕΜΙΚΟΝΑΥΤΙΚΟ ΘΥΡΕΟΣΣΧΟΛΗΣ Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών ΠΤΥΧΙΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . παρακολούθησε τα μαθήματα που καθορίζονται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Σχολείου . . . . . . . . . . . . . . . και αφού υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις στις οποίες συγκέντρωσε το . . . . . . . . . της συνολικής βαθμολογίας, κρίθηκε άξιος να λάβει Πτυχίο . . . . . . . τάξης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (τόπος - ημερομηνία) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ.
 3. Υπόδειγμα Πιστοποιητικού ΠΟΛΕΜΙΚΟΝΑΥΤΙΚΟ ΘΥΡΕΟΣΣΧΟΛΗΣ Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣΠΟΥΔΩΝ Ο . . . . . . . . . . . . . . . . παρακολούθησε τα μαθήματα που καθορίζονται από τον Κανονισμό Εκπαιδεύσεως του Σχολείου . . . . . . . . . . . . . . . . και αφού υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις στις οποίες συγκέντρωσε το . . . . . . . . . της συνολικής βαθμολογίας, κρίθηκε άξιος να λάβει Πιστοποιητικό . . . . . τάξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(τόπος - ημερομηνία) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ.
2.  
  Αντίγραφα των Πτυχίων και Πιστοποιητικών που απονέμονται υποβάλλονται με μέριμνα της Σχολής στο ΓΕΝ ή ΔΝΕ για ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών
Άρθρο 25 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π. Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, καταργείται. Στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 1 παράγραφος 1 περίπτωση β), 1 παράγραφος 2, 3 και 6 παράγραφος 1 του ΑΝ 428/1937 Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως (Α 15).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας (Α 35).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό υπ αριθμ.10 από 16.3.2000).
 • Την εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 11-5-2000.
 • Την γνωμοδότηση υπ αριθμ. 359/ 0.8.2000 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, αποφασίζουμε :
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-31 Ιδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/13
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση Π.Δ. 16/2001 «Ίδρυση και Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών» (Α΄ 13). 2002/47 2002