ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/164

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των Π.Δ. 372/92, 193/97 και 309/97 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 372/92 , όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 193/97, καθώς και η παραγρ. 3 του ιδίου άρθρου, αντικαθίστανται ως κατωτέρω:«"
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 και 6 του Ν. 2081/92, διενεργούνται στην έδρα κάθε Επιμελητηρίου μετά από πρόσκληση της εκλογικής επιτροπής , του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος, δημοσιευόμενη προ σαράντα (40) τουλάχιστον ημερών σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα του Επιμελητηρίου και επί δύο (2) συνεχείς ημέρες. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Επιμελητηρίου η πρόσκληση δημοσιεύεται μία (1) φορά σε τυχόν εκδιδόμενη εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε τυχόν εκδιδόμενο από το Επιμελητήριο δελτίο. Οι σχετικές με τις εκλογές ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εκλογικής επιτροπής, δύναται κατά την κρίση της επιτροπής να γίνονται και από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεών τους.
3.  
  Οι εκλογές διεξάγονται, κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής σε χρονικό διάστημα από μιας (1) έως τέσσερις (4) διαδοχικές ημέρες.».
Άρθρο 2 "Στο τέλος του άρθρου 2 του Π.Δ. 372/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 2 του ΠΔ 193/97 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως κατωτέρω:«"
4.  
  Η εκλογική επιτροπή χορηγεί στους υποψηφίους εκλογικούς καταλόγους σε οποιαδήποτε μορφή εφόσον ζητηθούν. Από τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής κάθε αλλαγή μελών του επιμελητηρίου μεταξύ των τμημάτων αυτού διενεργείται αποκλειστικά από την εκλογική επιτροπή».
Άρθρο 3 "Το άρθρο 3 του ΠΔ 372/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 193/97 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:«"
1.  
  Η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων του Επιμελητηρίου οι οποίοι αποτελούνται από ειδικούς καταλόγους των ισαρίθμων Τμημάτων του με βάση τα μητρώα της περιφέρειας του Επιμελητηρίου. Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων πραγματοποιείται με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών , που τηρείται στα Επιμελητήρια.
2.  
  Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται ανάλογα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων κατ΄αύξοντα αριθμό μητρώου και περιλαμβάνει αύξοντα αριθμό εγγεγραμμένων. Ειδικότερα επί ατομικών επιχειρήσεων αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του επιχειρηματία, ενώ επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) η επωνυμία, η έδρα και η διεύθυνση της επιχείρησης.
3.  
  Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/92. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές».
Άρθρο 4 "Το άρθρο 5 του ΠΔ 372/92 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:«"
1.  
  Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, επί νομικών προσώπων (προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) από τους προσκομίζοντες εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη αναλόγως από τον διαχειριστή, τον Προέδρο ή τον Διευθύνοντα Συμβούλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν. 2081/92.
2.  
  Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του».
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 372/92 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ. 193/97 και με το άρθρο 1 του Π.Δ. 309/97 αντικαθίσταται ως κατωτέρω: «Ως συνδυασμός για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει οποιονδήποτε αριθμό υποψηφίων για οποιονδήποτε αριθμό τμημάτων ενώ γίνονται δεκτές μεμονωμένες υποψηφιότητες και για ένα μόνο τμήμα του Επιμελητηρίου».
Άρθρο 6 "Το άρθρο 14 του Π.Δ 372/92 αντικαθίσταται ως κατωτέρω:«"
1.  
  Οι διαφορές που αφορούν το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στο δικόγραφο δε της ενστάσεως πρέπει επί ποινή ακυρότητός του να αναφέρονται τα πρόσωπα κατά της εκλογής των οποίων στρέφεται ο ενιστάμενος.
2.  
  Η ένσταση υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την τοιχοκόλληση στο κατάστημα του Επιμελητηρίου της πράξης ανακήρυξης των επιτυχόντων και κοινοποιείται στο Επιμελητήριο και στους υπολοίπους καθ΄ων η ένσταση
3.  
  Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εκδικάζει τις ενστάσεις σε σύντομη δικάσιμο, ώστε οι αποφάσεις του να εκδίδονται το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή
4.  
  Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων, το αποτέλεσμα των εκλογών οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο την επομένη της λήξης της προθεσμίας της παρ. 2 με την οποία κυρούνται οι εκλογές και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες».
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 157/Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97(ΦΕΚ 38/Α).
 • Τα Π.Δ 372/92,193/97 και 309/97 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων».
 • Την υπ΄ αριθ. 303/5.5.2000 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη και Μαρία-Ελένη Αποστολάκη» (ΦΕΚ 594/5.5.2000).
 • Την 296/01 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/303 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/303 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1992/372 1992
Τροποποίηση του Π.Δ.372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων. 1997/193 1997
Τροποποίηση του Π.Δ. 372/92 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.Α 193/97 ΦΕΚ (187/Α και 155/Α) αντίστοιχα. 1997/309 1997