Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 2002 το κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 83/84 (Α΄ 31) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 302/85 (Α΄ 113), Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατατέμνεται στα Τμήματα:.
 1. Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
 2. Γεωπονίας, Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος
2.  
  Τα νέα Τμήματα διέπονται ως προς την οργάνωση, την διοίκηση, την λειτουργία τον κανονισμό σπουδών και το προσωπικό, από τις διατάξεις των Ν.1268/82 (Α΄ 87) και 2083/92 (Α΄ 159), όπως αυτές ισχύουν σήμερα.
Άρθρο 2 "Αποστολή των νέων Τμημάτων"
1.  
  Αποστολή των Τμημάτων που προέρχονται από την κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής είναι: Α. Του Τμήματος «Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος» η εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Γεωπονίας, με έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνολογιών στα συστήματα φυτικής παραγωγής και στη διαχείριση του αγροτικού περιβάλλοντος. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με την υπάρχουσα γνώση και τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού-ατμοσφαιρικού, χερσαίου και υδάτινου-περιβάλλοντος του αγροτικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο και τα μέσα παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν ν΄ απασχολούνται σε ιδιωτικές και δημόσιες παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους Τομείς της έρευνας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησής τους, της εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, έχοντας την ικανότητα να χειρίζονται την κλασσική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού (βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική), τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, καλλιεργητικά συστήματα, κ.α.), την φυτοπροστασία, την ανάπτυξη και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργία και τη διαχείριση των φυσικών (ατμοσφαιρικών, εδαφικών και υδάτινων) και βιοτικών πόρων και αγροτικού περιβάλλοντος. Β. Του Τμήματος «Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος». Η εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Γεωπονίας, με έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνολογιών στα συστήματα ζωικής παραγωγής και ιδιαίτερα υδρόβιας ζωικής παραγωγής καθώς και στη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος και η εφαρμοσμένη έρευνα σε Τομείς όπως η Υδροβιολογία, Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία, Διαχείριση, Ιχθυοαποθεμάτων, Ωκεανογραφία, Αναπαραγωγή, Γενετική Διατροφή, Οικολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος, Μεταποίηση Αλιευμάτων, Διαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος και Θαλάσσιων Καταφυγίων, Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών, Προστασία Ζωικού Κεφαλαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιστήμες της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών. Στόχος του Τμήματος, με το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με την υπάρχουσα γνώση και τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού-χερσαίου και υδάτινου-περιβάλλοντος, του αγροτικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο και τα μέσα παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία στο πλαίσιο της αειρρικής ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν ν΄ απασχολούνται σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων της μεταποίησής τους, της εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και κυρίως στους Τομείς της Ιχθυολογίας, της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.
Άρθρο 3 "Σπουδές και Τίτλοι Σπουδών"
1.  
  Καθένα από τα νέα Τμήματα χορηγεί αντίστοιχο ενιαίο πτυχίο
2.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, ορίζεται σε δέκα (10)
Άρθρο 4 "Ισοτιμία Τίτλων"
1.  
  Το πτυχίο που χορηγεί το υφιστάμενο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής είναι ως προς όλες τις συνέπειες απολύτως ισότιμο με τα πτυχία που χορηγούνται από το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 2002 από τα νέα τμήματα στα οποία κατατέμνεται το τμήμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος
Άρθρο 5 "Κατανομή Προσωπικού"
1.  
  Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, (ΔΕΠ) οι βοηθοί, οι επιστημονικοί συνεργάτες και το ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ) που έχει διοριστεί στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής κατανέμεται και εντάσσεται στα νέα Τμήματα με πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από δήλωση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συγκλήτου. Με την πράξη κατανομής μεταφέρονται ταυτόχρονα και οι θέσεις που κατέχουν τα μέλη του παραπάνω προσωπικού.
2.  
  Το διοικητικό προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του στη γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής μετά την παύση λειτουργίας του Τμήματος τοποθετείται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, στις γραμματείες των νέων Τμημάτων
Άρθρο 6 "Κατάταξη φοιτητών"
1.  
  Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής κατατάσσονται υποχρεωτικά από το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 2002 σε ένα από τα δύο νέα Τμήματα μετά από δήλωσή τους και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. ΄Οσοι δεν υποβάλλουν δήλωση προτίμησης κατατάσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
2.  
  Οι φοιτητές που κατατάσσονται σε ένα από τα νέα Τμήματα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, διατηρούν την εκπαιδευτική τους κατάσταση τόσο σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών, όσο και σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών. Η Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος ρυθμίζει με απόφασή της, οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει από το ακαδημαϊκό έτος σε σχέση με την εκπαιδευτική κατάσταση των φοιτητών λόγω οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόγραμμα σπουδών. Ειδικώς για τους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ως προς την κατάταξή τους στα νέα Τμήματα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 8 του Ν. 1566/85 (Α΄157).
Άρθρο 7 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε τμήματος μετά την κατά το άρθρο 5 του παρόντος αυτοδίκαιη ένταξη των μελών ΔΕΠ που υπηρετούσαν στο καταργούμενο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί η κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2454/97 (Α΄ 7) αυτοδυναμία, γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο οικείο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστο αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα οριζόμενα από τη σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του οικείου τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην προσωρινή συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή γενική συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση γίνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/82, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (Αποκλεισμός μετακίνησης μελών ΔΕΠ προς τα πανεπιστήμια Αττικής και Θεσσαλονίκης) του άρθρου 5 του Ν. 2517/97 (Α΄ 160) με πράξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου του Πανεπιστημίου υποδοχής.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ
Άρθρο 8 "Προσωρινή διοίκηση - πρόγραμμα σπουδών"
1.  
  Η διοίκηση του Τμήματος που προκύπτει από την κατάτμηση και δεν εξασφαλίζει την αυτοδύναμη λειτουργία του ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται, με πράξη του πρύτανη, ύστερα από απόφαση της συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του οικείου ΑΕΙ της βαθμίδας του οικείου ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του οικείου τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον φοιτούν. Η προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη γενική συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 ν. 2083/1992), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος που δεν εξασφαλίζει την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την προσωρινή γενική συνέλευση και εγκρίνεται από τη σύγκλητο
Άρθρο 9 "Σύσταση γραμματειών"
1.  
  Σε καθένα από τα νέα Τμήματα και τις Σχολές που ιδρύονται με το παρόν διάταγμα λειτουργεί γραμματεία η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει έργο τους. Κάθε γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος με την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/94.
Άρθρο 10 "΄Ιδρυση - Κατάργηση Σχολών"
1.  
  Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Α. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα: Ι. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και ΙΙ. Γεωπονίας Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Β. Πολυτεχνική Σχολή η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα. Ι. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ΙΙ. Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΙΙ. Πολιτικών Μηχανικών ΙV. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και V. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
2.  
  Η κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 302/85 (Α΄ 113) και του Π.Δ. 177/93 (Α΄ 65) υφιστάμενη Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών καταργείται.
Άρθρο 11 "Τελικές διατάξεις 1 Η κατανομή του προσωπικού, των φοιτητών και των μονάδων στα νέα Τμήματα και τις Σχολές και εκλογή των οργάνων διοίκησης στο Τμήμα που εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους π [...]"
2.  
  Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που έχουν προκηρυχθεί στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά με τα ίδια όργανα εκλογής.
3.  
  Οι υποψήφιοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής μέχρι την έναρξη λειτουργίας των δύο νέων Τμημάτων εντάσσονται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του κατατεμνόμενου Τμήματος ύστερα από δήλωσή τους ανάλογα με το αντικείμενο της διατριβής τους σε ένα από τα νέα Τμήματα και συνεχίζουν την διαδικασία ολοκλήρωσης της διατριβής σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 2083/92 (Α΄159).
4.  
  Διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που ανακύπτουν από την κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής και την κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος ή έως ότου εκδοθεί με απόφαση της Συγκλήτου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 24, και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως το τελευταίο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/98 (Α΄ 206). β) του άρθρου 15 παρ. 2 εδάφ. (θ) του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 20 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρ. 11/11.2.2000).
 • Της αρ. 1039386/441/Α.0006/21.4.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Της αρ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή» (630 Β).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.) αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αριθ. πρωτ. Β1/105/28.2.2000 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 1.800.000 δρχ. για την καταβολή του επιδόματος θέσης Κοσμήτορα και Γραμματέα Σχολής, Προέδρου και Γραμματέως Τμήματος, η οποία θα αντιμετωπισθεί κατά την επόμενη πενταετία 2001 - 2005 με την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ (Φ 19 - 250 ΚΑΕ ομάδας 0200).
 • Την αριθ. 34/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α.0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α_0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/302 1985
Μετονομασία Σχολών - Ίδρυση - οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1993/177 1993