ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/169

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, Πάγια Προκαταβολή για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών του
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154), με την οποία προσετέθη άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 (Α 137) και του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469 /1997 (Α΄ 38), με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη.
  • Την αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (Β΄ 571) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Την από 29.9.2000 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 δραχμών για το έτος 2001. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους ΚΑΕ 0711, 0712, 0822, 0831, 0839, 0861, 0871, 1131, 1211, 1212, 1219, 1231, 1321, 1411, 1419, 1421, 1423, 1431, 1511, 1512 και 1699 του Φορέα 17-310 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Την αριθ. 543/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία