Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SΡΙΝ ΟFF)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια , τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από άτομα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, με την συνδρομή εμπειρογνωμόνων στην επιχειρηματική λειτουργία, παραγωγικών μονάδων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών οργανισμών
2.  
  Οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες αναλαμβάνονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις. Στη δραστηριότητα αυτή μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο οργανισμός στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3.  
  Η συμμετοχή του Δημοσίου και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, πλην χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%
4.  
  Όπου στο παρόν προεδρικό διάταγμα αναφέρονται «(νέες) επιχειρήσεις έντασης γνώσης» ή «τεχνοβλαστοί» νοούνται οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, κυρίως έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί (spin - οff, spin - οut).
Οι επιχειρήσεις αυτές, για χάριν συντομίας, ονομάζονται στο εξής επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή και τεχνοβλαστοί (spin-οff)
Άρθρο 2 "Κανόνες συνεργασίας και ανταγωνισμού"
1.  
  Οι δημιουργούμενες επιχειρήσεις του προηγούμενου άρθρου 1 του παρόντος δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, στις οποίες αναφέρονται οι όροι εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, παροχής των γνώσεων, διάθεσης των εγκαταστάσεων για μετρήσεις, πειράματα, πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, πληροφορίες και λοιπά αναγκαία στοιχεία
Άρθρο 3 "Δικαιούχοι χρηματοδότησης"
1.  
  Μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος (α) φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης (β) φορείς παραγωγής γνώσης, (γ) επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει οι ανωτέρω με ή χωρίς τη συνδρομή τρίτων, όπως χρηματοδοτικών οργανισμών, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης, μεταποιητικών και κάθε άλλης φύσης επιχειρήσεων, (δ) εταιρίες επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων, (ε) εταιρίες συμμετοχών επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλοι χρηματο-πιστωτικοί οργανισμοί
2.  
  Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ή σε οργανισμό υποδεικνυόμενο απ αυτό, για οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος δημιουργίας ή ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας
3.  
  Το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να διαθέτει στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου αυτού, εμπειρογνώμονες ή γραφεία ή εταιρίες συμβούλων δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβεβλημένους με αυτό, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα
Άρθρο 4 "Δαπάνες που μπορεί να χρηματοδοτηθούν το σύνολο ή εν μέρει"
1.  
  Στις δραστηριότητες που απαιτούνται για την οικονομική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων γνώσεων περιλαμβάνονται ιδίως: Α.Δραστηριότητες προετοιμασίας επένδυσης:.
 1. τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής,
 2. κατασκευή και τελειοποίηση βιομηχανικού πρωτοτύπου, δοκιμές λειτουργικότητας και επίδειξη,
 3. αναλύσεις, μετρήσεις,
 4. αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος,
 5. κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 6. κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών αγοράς, μελετών μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών σχεδίων,
 7. συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισμούς, και οποιεσδήποτε δραστηριότητες προβολής και προώθησης, μετακινήσεις και γενικά έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω,
 8. χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση της εμπορικής της εκμετάλλευσης σε τρίτους, καθώς και για αγορά από τρίτους τεχνογνωσίας που χρειάζεται για την εκμετάλλευση, για επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, επιλογή τόπου και χώρου εγκατάστασης, εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και για κάθε άλλο θέμα συναφές με την οικονομική εκμετάλλευση της γνώσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος,
 9. αναζήτηση χρηματοπιστωτικού φορέα για τη σύναψη συμφωνίας χρηματοδότησης,
 10. αποζημίωση όσων απασχολούνται στις παραπάνω δραστηριότητες μέχρι ποσοστό 10% του συνόλου της δαπάνης.
 11. Β. Δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εμπορίας.
2.  
  Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές, είτε εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είτε ανατίθενται από τους ίδιους σε τρίτους ειδικευμένους οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορεί να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από κονδύλια που διαθέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία δαπάνης ή και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
3.  
  Οι πιο πάνω προβλεπόμενες υπό το στοιχείο Α δαπάνες καλύπτονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη μορφή χρηματοδότησης. Οι δαπάνες που προβλέπονται υπό το στοιχείο Β χρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 70% του συνολικού προϋπολογισμού τους και η ιδία συμμετοχή (από μετοχικό κεφάλαιο και φορολογηθέντα αποθεματικά) της καινοτόμου επιχείρησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται εναλλακτικά με.
 1. Χρηματοδότηση προς την επιχείρηση.
 2. Χρηματοδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση αυτή.
 3. Συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής.
 4. Χρηματοδότηση εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων, οι οποίοι συμβάλλονται με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης.
 5. Οι συμβάσεις καθορίζουν και τους όρους συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών.
Οι πιο πάνω προβλεπόμενες υπό το στοιχείο Α δαπάνες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με μορφή επιχορήγησης. Οι δαπάνες που προβλέπονται υπό το στοιχείο Β χρηματοδοτούνται σε ποσοστό που δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το σύνολον του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης εκμετάλευσης νέας γνώσης εναλλακτικά με:.
Επιχορήγηση προς την επιχείρηση που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης,
Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση αυτή,
Συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής,
Επιχορήγηση εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων οι οποίοι συμβάλλονται με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης. Οι συμβάσεις καθορίζουν και τους όρους συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών.
Άρθρο 5 "Διαδικασία για την προετοιμασία φακέλου προς χρηματοδότηση"
1.  
  Προκειμένου να ζητηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1.Α του άρθρου 4 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ή οργανισμό εξουσιοδοτημένο απ αυτό, οι δικαιούχοι υποβάλουν σχετικό φάκελο στον οποίο αναφέρονται: Α. οι παραγωγικοί και εμπορικοί στόχοι της δημιουργούμενης επιχείρησης Β. οι προγραμματιζόμενες φάσεις του εγχειρήματος, τα αποτελέσματα κάθε μιας απ αυτές και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών Γ. οι κατηγορίες δαπανών, που απαιτούνται για την επιτυχία του εγχειρήματος και οι δαπάνες στις οποίες θα απαιτηθεί να συνεισφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το αιτούμενο ποσοστό χρηματοδότησης και ο συνολικός προϋπολογισμός Δ. τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα συνεργαστούν στην επιχείρηση, οι φάσεις και ο χρόνος συμμετοχής εκάστου.
2.  
  Στην υποβολή του φακέλου μπορεί να συμμετέχουν : Α. επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνολογικά κέντρα και ινστιτούτα,, εταιρίες ή γραφεία συμβούλων με τεκμηριωμένη προηγούμενη πείρα στην δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, παροχή υπηρεσιών προς νέες επιχειρήσεις, ανάλογες με τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος. Β. νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση της δημιουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης. Δεν αποκλείεται η σύμπτωση των δυο ανωτέρω κατηγοριών Α και Β αυτού του εδαφίου στο ίδιο νομικό πρόσωπο.
3.  
  Προκειμένου να ζητηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για δραστηριότητες της παραγράφου 1.Β του άρθρου 4 σχετικός φάκελος για ενίσχυση της επιχείρησης εκμετάλλευσης της νέας γνώσης, μπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης από:.
 1. την επιχείρηση εκμετάλλευσης της νέας γνώσης
 2. το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο, τον τεχνολογικό φορέα, ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπως τράπεζες, εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λπ).

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 6 "Διαδικασία κάλυψης των δαπανών"
1.  
  Για οποιαδήποτε χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτού του Προεδικού Διατάγματος, απαιτείται η υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης και τους ενδιαφερομένους, στην οποία αναφέρονται όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δυο μερών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης βαρύνεται μόνο για τις δαπάνες που αναφέρονται στην σύμβαση και δεν υποχρεούται για καμια άλλη δαπάνη που προκαλείται κατά την εκτέλεσή της. Για τις υπόλοιπες δαπάνες ευθύνεται αποκλειστικώς ο χρηματοδοτούμενος. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάζουν συμφωνητικό που καθορίζει τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τους φορείς που έχουν απαιτήσεις στα πνευματικά δικαιώματα της προς εκμετάλλευση γνώσης.
2.  
  Η κάλυψη των δαπανών μπορεί να γίνεται σταδιακά, με προκαταβολή, ενδιάμεσες δόσεις και αποπληρωμή ή εφάπαξ, στην αρχή της δραστηριότητας, με την υποβολή και έγκριση σχετικού φακέλου ή στο τέλος με βάση δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο τρόπος καταβολής κατά κατηγορία δαπανών υπό στοιχεία Α και Β της παραγράφου 3 του άρθρου 4, φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων με δημόσια ανακοίνωση. Στην περίπτωση της χρηματοδότησης επιτοκίου η χρηματοδότηση καταβάλλεται με την υποβολή αποδεικτικών καταβολής των τόκων του δανείου. Στην περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης, η χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ και με όρους που καθορίζονται στη σύμβαση με τους άλλους μετόχους. Στην περίπτωση χρηματοδότησης εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων είναι δυνατή η χρηματοδότηση των φορέων αυτών για κάθε συμμετοχή τους σε επιχείρηση έντασης γνώσης ή συνολικά με ποσό προς σταδιακή τοποθέτηση σε νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης.
Η κάλυψη των δαπανών μπορεί να γίνεται σταδιακά, με προκαταβολή, ενδιάμεσες δόσεις και αποπληρωμή ή εφάπαξ, στην αρχή της δραστηριότητας, με την υποβολή και έγκριση σχετικού φακέλου, ή στο τέλος με βάση δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο τρόπος καταβολής κατά κατηγορία φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων με δημόσια ανακοίνωση. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση καταβάλλεται για μεν τις δραστηριότητες προετοιμασίας επένδυσης σε δυο δόσεις (προκαταβολή και ενδιάμεση δόση), για δε τις δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εμπορίας σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με κοινή συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης και των χρηματοδοτούμενων, λαμβανομένων υπόψη του τρόπου δικής τους συμμετοχής στο χρηματοδοτικό σχήμα. Στην περίπτωση που επιχορηγείται η επιχείρηση έντασης γνώσης, η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (προκαταβολή, ενδιάμεση δόση και αποπληρωμή). Στην περίπτωση της επιδότησης επιτοκίου, η χρηματοδότηση καταβάλλεται με την υποβολή αποδεικτικών καταβολής των τόκων του δανείου. Στην περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης η χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ, και με όρους που καθορίζονται στη σύμβαση με τους άλλους μετόχους. Στην περίπτωση επιχορήγησης εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων, και τεχνολογικών φορέων, είναι δυνατή η χρηματοδότηση των φορέων αυτών για κάθε συμμετοχή τους σε επιχείρηση έντασης γνώσης ή συνολικά με ποσό προς σταδιακή τοποθέτηση σε νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης.
3.  
  Για τη διαπίστωση προόδου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους χρηματοδοτούμενους, αυτοί οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις με τα στοιχεία που αφορούν στην εκμετάλλευση της γνώσης και τα οικονομικά αποτελέσματα καθώς και τη διαχείριση της χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης
4.  
  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για να καλυφθούν από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου από τους ενδιαφερόμενους
5.  
  Στις συναπτόμενες συμβάσεις με τους δικαιούχους χρηματοδότησης μπορεί να απαιτείται η υποβολή σχετικής εγγυητικής επιστολής
Άρθρο 7 "Έλεγχοι, διακοπή, επιστροφές"
1.  
  Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενεργεί ελέγχους στους χρηματοδοτούμενους για τη διαχείριση των κονδυλίων που έχει διαθέσει σε όλα τα στάδια της εκτέλεσης της σύμβασης, απ ευθείας ή μέσω ειδικευμένων οργανισμών, των οποίων μισθώνει τις υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο χρηματοδοτούμενος τηρεί απαραίτητα ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία για τις δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων από τη φορολογική νομοθεσία, ο χρηματοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο, όπου θα καταχωρούνται οι δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. Ο λογαριασμός αυτός ή το βιβλίο είναι πάντοτε στη διάθεση του Υπουργείο Ανάπτυξης για έλεγχο. Στην περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης έντασης γνώσης είτε του Δημοσίου είτε των φορέων που έχουν επιχορηγηθεί γι αυτό το σκοπό, ο έλεγχος αφορά την διασφάλιση των όρων συμμετοχής και των άλλων μετόχων στο κεφάλαιο σύμφωνα με τη σύμβαση.
2.  
  Μεταφορά των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας δαπανών, όπως και μεταφορά αυτών από κατηγορία σε κατηγορία επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης από τους χρηματοδοτούμενους
3.  
  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για τις ίδιες δραστηριότητες χρηματοδοτείται και από άλλες πηγές, οφείλει να δηλώσει αυτό στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Παράλειψη να δηλώσει αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης.
4.  
  Το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τους συμβαλλόμενους με αυτό για την εκμετάλλευση γνώσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, όταν από έλεγχο της προόδου των δραστηριοτήτων ή από διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των όρων της σύμβασης ή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ή απόκλιση από το σκοπό της χρηματοδότησης ή αποδεικνύονται διαχειριστικές ατασθαλίες στη διαχείριση των διατιθεμένων κονδυλίων. Η πιο πάνω διακοπή δεν γεννά κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης για τους χρηματοδοτούμενους και το προσωπικό που απασχολούν κατά του Δημοσίου. Ομοίως, αν κατά ή και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων διαπιστωθούν διαχειριστικές ατασθαλίες ή σημαντική απομάκρυνση από το σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης να ζητηθεί η επιστροφή όλων ή μέρους των καταβολών.
5.  
  Απαιτήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που γεννώνται από την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. και τις συμβάσεις, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
6.  
  Παρατάσεις του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης που αναφέρεται στο εδάφιο 1 του άρθρου 6 ανωτέρω, είναι δυνατές εφόσον υποβληθεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την αρχικά προβλεπόμενη λήξη της σύμβασης
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τοάρθρο 23 παρ.3 του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199Α) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος Β του Ν.2843/2000 (ΦΕΚ219Α) Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις
 • Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου και των διαδικασιών χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το Δημόσιο των δραστηριοτήτων παραγωγικής και εμπορικής εκμετάλλευσης των νέων γνώσεων που παράγονται από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στο Κρατικό Προϋπολογισμό, και ότι οι δαπάνες του χρηματοδοτικού σχήματος θα καλυφθούν πλήρως από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από ιδιωτικές συμμετοχές.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 530/2000, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-31 Για την χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης - τεχνοβλαστών (SΡΙΝ ΟFF)
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/14
2009-07-28 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Όπου στο παρόν προεδρικό διάταγμα αναφέρονται «(νέες) επιχειρήσεις έντασης γνώσης» ή «τεχνοβλαστοί» νοούνται οι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, κυρίως έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί (spin - οff, spin - οut).
Αντικατάσταση
Οι πιο πάνω προβλεπόμενες υπό το στοιχείο Α δαπάνες καλύπτονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με τη μορφή χρηματοδότησης.
Οι δαπάνες που προβλέπονται υπό το στοιχείο Β χρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 70% του συνολικού προϋπολογισμού τους και η ιδία συμμετοχή (από μετοχικό κεφάλαιο και φορολογηθέντα αποθεματικά) της καινοτόμου επιχείρησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού.
Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται εναλλακτικά με.
 • Χρηματοδότηση προς την επιχείρηση.
 • Χρηματοδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση αυτή.
 • Συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής.
 • Χρηματοδότηση εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων, οι οποίοι συμβάλλονται με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης.
 • Οι συμβάσεις καθορίζουν και τους όρους συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών.
 • Αντικατάσταση
  Η κάλυψη των δαπανών μπορεί να γίνεται σταδιακά, με προκαταβολή, ενδιάμεσες δόσεις και αποπληρωμή ή εφάπαξ, στην αρχή της δραστηριότητας, με την υποβολή και έγκριση σχετικού φακέλου ή στο τέλος με βάση δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
  Το ύψος των χρηματοδοτήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο τρόπος καταβολής κατά κατηγορία δαπανών υπό στοιχεία Α και Β της παραγράφου 3 του άρθρου 4, φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων με δημόσια ανακοίνωση.
  Στην περίπτωση της χρηματοδότησης επιτοκίου η χρηματοδότηση καταβάλλεται με την υποβολή αποδεικτικών καταβολής των τόκων του δανείου.
  Στην περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης, η χρηματοδότηση καταβάλλεται εφάπαξ και με όρους που καθορίζονται στη σύμβαση με τους άλλους μετόχους.
  Στην περίπτωση χρηματοδότησης εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων είναι δυνατή η χρηματοδότηση των φορέων αυτών για κάθε συμμετοχή τους σε επιχείρηση έντασης γνώσης ή συνολικά με ποσό προς σταδιακή τοποθέτηση σε νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης.
  Αντικατάσταση
  A/2009/127