Οργανισμός Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αποστολή του Ινστιτούτου"
1.  
  Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η έρευνα και η μελέτη του Κρητικού Δικαίου στις διάφορες περιόδους εξέλιξής του, όπως: α) Μινωική, β) Αρχαιοελληνική, γ) Ρωμαϊκή, δ) Βυζαντινή, ε) Αραβική, στ) Ενετική, ζ) Οθωμανική, η) της Ημιαυτονομίας της Κρήτης, θ) της Κρητικής Πολιτείας και ι) Σύγχρονη
Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσίας"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Ι.Κ.Δ. διαρθρώνονται σε μια Διεύθυνση που αποτελεί ενιαία οργανική μονάδα και περιλαμβάνει επιστημονική και διοικητική υπηρεσία.
Άρθρο 3
1.  
  Αρμοδιότητες Α. Η επιστημονική υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Επιστημονική έρευνα και μελέτη του Κρητικού Δικαίου κατά τη Μινωική, Αρχαιοελληνική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή και Αραβική περίοδο εξέλιξής του, από την εμφάνιση του Κρητικού Δικαίου μέχρι το 1204 μ.Χ. και κατά τις περιόδους Ενετική, Οθωμανική, Ημιαυτονομίας Κρήτης, Κρητικής Πολιτείας και τη Σύγχρονη περίοδο εξέλιξής του, από το 1204 μ.Χ. μέχρι σήμερα. β) Διοργάνωση κάθε είδους επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, επιστημονικών ανταλλαγών, ερευνών και συνεργασιών με επιστήμονες και οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκδοση δημοσιευμάτων, δελτίων, Περιοδικού οργάνου του Ι.Κ.Δ., διατριβών, βιβλίων και άλλων κειμένων σχετικών προς τους σκοπούς του. Δημιουργία, λειτουργία και εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης, αρχείου και συλλογών και συγκέντρωση του συνόλου των κανόνων του Κρητικού Δικαίου. Β. Η διοικητική υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως του πάσης φύσεως προσωπικού του Ι.Κ.Δ. Η τήρηση του προσωπικού μητρώου των ανωτέρω υπαλλήλων. Η μέριμνα για την εφαρμογή των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου στο προσωπικό του Ινστιτούτου. Η μέριμνα για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, την τήρηση των πρακτικών αυτού και την κοινοποίηση των αποφάσεων του συμβουλίου στους αρμόδιους φορείς. Τήρηση πρωτοκόλλου, διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. Προμήθεια των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, γραφικής ύλης και λειτουργία και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης, καθώς και τήρηση του Αρχείου. Μέριμνα για τη βεβαίωση της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών. Βεβαίωση της ακρίβειας των αντιγράφων, φωτοτυπιών ή φωτογραφιών οποιωνδήποτε εγγράφων και δικαιολογητικών. Διαχείριση των εκδόσεων (διανομή, πώληση, ανταλλαγή). β) Μέριμνα για τη φύλαξη και τον καθαρισμό των χώρων του Ι.Κ.Δ., τη λειτουργία των τηλεφωνικών, ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεών του, των συσκευών, μηχανημάτων κ.λ.π. οργάνων του Ι.Κ.Δ. Συντήρηση και επισκευή ζημιών του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και των συσκευών, μηχανημάτων και επίπλων γ) Σύνταξη ετησίου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού και υποβολή αυτών για έγκριση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαχείριση κάθε δαπάνης, εκκαθάριση των αποδοχών και αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού, είσπραξη και κατάθεση κάθε εσόδου και τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Κατάρτιση και υποβολή προ πάσης εκτελέσεως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης γιά έγκριση αναλυτικού ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων του προηγούμενου έτους και υποβολή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. δ) Μέριμνα για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών, εφοδίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση του πάσης φύσεως υλικού (αναλώσιμου και μή), εκτέλεση εργασιών και έργων.
Άρθρο 4 "Προσωπικό Το προσωπικό του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου αποτελείται:"
1.  
  Από το Διευθυντή
2.  
  Από το μόνιμο διοικητικό προσωπικό
3.  
  Από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό
Άρθρο 5 "Διευθυντής Ινστιτούτου"
1.  
  Διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται για εξαετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, δικηγόρος-μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, που διαθέτει γνώση και πείρα στο αντικείμενο του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής προϊσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. επεξεργάζεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τον προϋπολογισμό και απολογισμό καθώς και την έκθεση πεπραγμένων και εισηγείται σχετικώς στο Δ.Σ.
Άρθρο 6 "Μόνιμο Προσωπικό"
1.  
  Οι θέσεις μονίμου προσωπικού κατανέμονται σε κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, θέσεις δύο (2) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 194/88 (ΦΕΚ 84 Α/88).
 2. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέση μία (1) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 του Π.Δ/τος 194/88.
 3. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας Χειριστών Η/Υ, θέσεις δύο (2) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18 του Π.Δ/τος 194/88.
 4. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέση μία (1) Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 22 του Π.Δ/τος 194/88.
Άρθρο 7 "Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό"
1.  
  Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται και περιλαμβάνει:
 1. Δύο (2) θέσεις κύριων ερευνητών
 2. Δύο (2) θέσεις συνεργατών ερευνητών Για την πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις απαιτείται επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του Ινστιτούτου για τη διαπίστωση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.1943/91.
2.  
  Για την πρόσληψη σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτείται προηγούμενη σχετική πρόσκληση του Ινστιτούτου, η οποία δημοσιεύεται σε μία πρωινή και σε μία απογευματινή εφημερίδα των Αθηνών, σε μία της Θεσσαλονίκης και σε μία των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Οι διοριστέοι επιλέγονται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. Η πρόσληψη των κρινομένων ως ικανών γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, εξουσιοδοτουμένου του Διευθυντού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων που ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού.
Άρθρο 8
1.  
  Η ισχύς αυτού του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1,6 και 8 του Ν.1999/ 1991 (ΦΕΚ 206/24.12.1991 τ.Α΄), β) του άρθρου 10 παρ.8 του Ν.2331/95 (ΦΕΚ 173/24.8.95 τ.Α΄), γ) του άρθρου 14 παρ.2 περ.δ του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/3.3.94 τ.Α΄) δ) του άρθρου 20 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/30.5.97 τ.Α΄), ε) του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/26.7.85 τ.Α΄) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154Α΄/94) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α΄), στ) του Π.Δ/τος 373/1995 (Α΄201) Συγχώνευση Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων του.
 • Την αριθ. 2/8/14.4.97 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου.
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΦΕΚ630/12.5.2000 τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 ΦΕΚ 571/ 21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου, δεδομένου ότι οι θέσεις προσωπικού αυτού έχουν συσταθεί με το άρθρο 6 του ν.1999/91, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 10 του ν.2331/95.
 • Τις αριθ. 460/1999 και 514/2000 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-31 Οργανισμός Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006ΦΕΚ571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006ΦΕΚ571 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1999 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις. 1995/2331 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία