Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπηρεσιακές άδειες οδήγησης."
1.  
  Στο Αστυνομικό προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς, χορηγείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων και άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα
2.  
  Το Αστυνομικό προσωπικό, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί, που κατέχουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υποχρεούνται να καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες οδηγών, ανεξάρτητα αν απασχολούνται μόνιμα ή περιστασιακά στην οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις χορήγησης."
1.  
  Η άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων χορηγείται:
 1. Στο Αστυνομικό προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς, που δεν γνωρίζουν οδήγηση, ύστερα από εκπαίδευση κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος
 2. Στο Αστυνομικό προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς, που γνωρίζουν οδήγηση, αλλά δεν κατέχουν την απαιτούμενη άδεια, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος
2.  
  Η άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και οχημάτων χορηγείται στο Αστυνομικό προσωπικό, τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος
Άρθρο 3 "Προσόντα - Εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών"
1.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί της παραγράφου 1, εδάφιο α΄ του άρθρου 2 του παρόντος, που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης, υποβάλλουν ιεραρχικά στη Σχολή Οδηγών τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος. Οι ανωτέρω καλούνται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
2.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους και πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις υγείας που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
3.  
  Η διδακτέα ύλη ορίζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που συντάσσεται από τη Σχολή Οδηγών
4.  
  Η εκπαίδευση έχει ως σκοπό:
 1. Τη θεωρητική κατάρτιση του υποψηφίου, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων τύπων κινητήρων, μηχανισμών και οργάνων των οχημάτων
 2. Τη διαπίστωση, ανεύρεση και διόρθωση των ελαφρών βλαβών
 3. Τη γνώση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 4. Την πρακτική εξάσκηση του υποψηφίου στην οδήγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση των αστυνομικών αυτοκινήτων
5.  
  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από αστυνομικούς εκγυμναστές υποψηφίων οδηγών στην έδρα της Σχολής Οδηγών της Ελληνικής Αστυνομίας ή στην έδρα άλλης Αστυνομικής Υπηρεσίας που θα ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 4 "Διακοπή εκπαίδευσης."
1.  
  Υποψήφιοι οδηγοί που εντός των πέντε πρώτων ημερών πραγματικής εκπαίδευσης θεωρούνται ως ακατάλληλοι προς συνέχιση αυτής, παραπέμπονται από τη Σχολή Οδηγών ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία μετά από εξέταση αυτών αποφαίνεται αιτιολογημένα για την καταλληλότητα ή μη αυτών προς συνέχιση της εκπαίδευσής τους, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό αυτό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, η οποία διατάσσει την επιστροφή των κριθέντων ως ακαταλλήλων στις Υπηρεσίες τους. Αυτοί δεν δύνανται να εισαχθούν πάλι στην ανωτέρω Σχολή.
2.  
  Υποψήφιοι οδηγοί, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στην εκπαίδευση, δύνανται να αποπεμφθούν από τη Σχολή, για λόγους πειθαρχίας ή εφόσον κωλύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής για οποιοδήποτε λόγο, συνέχεια ή τμηματικά, για χρόνο μεγαλύτερο του ενός εβδόμου (1/7) των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση αυτής, με απόφαση του Διευθυντού της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών. Οι αποπεμπόμενοι δύναται να επανέλθουν προς εκπαίδευση, πλην αυτών που αποπέμφθηκαν για πειθαρχικούς λόγους.
Άρθρο 5 "Εξέταση υποψηφίων οδηγών."
1.  
  Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης που προβλέπεται από το άρθρο 3 του παρόντος, οι υποψήφιοι οδηγοί υποβάλλονται σε θεωρητική και πρακτική εξέταση για την απόκτηση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά για τις άδειες οδήγησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε υπηρεσιακά οχήματα ενώπιον Επιτροπής που αποτελείται από:
 1. Το Διοικητή της Σχολής Οδηγών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο
 2. Έναν Αξιωματικό του Συνεργείου Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών
 3. Έναν εκπαιδευτή - εκγυμναστή οδηγών
2.  
  Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών και με πρακτικό της αποφαίνεται, για καθένα υποψήφιο χωριστά, αν κρίνεται ικανός για την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Στο πρακτικό αναγράφεται η κατηγορία της άδειας, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Για όσους δεν κρίνονται ικανοί συντάσσεται ξεχωριστό πρακτικό. Τα πρακτικά αυτά υποβάλλονται από τη Σχολή Οδηγών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την έκδοση των αδειών οδήγησης όσων κρίθηκαν ικανοί και τηρούνται στο αρχείο αυτής. Οι χορηγούμενες άδειες λαμβάνουν αύξοντα αριθμό από το βιβλίο αδειών και χειριστών, που τηρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και υπογράφονται από τον οικείο Διευθυντή ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3.  
  Υποψήφιος που δεν κρίθηκε ικανός, επανεξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, πέραν του εξαμήνου, απαιτείται η υποβολή νέων ιατρικών γνωματεύσεων.
4.  
  Η Σχολή Οδηγών τηρεί βιβλίο εκπαίδευσης οδηγών, στο οποίο αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων χωριστά για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, η κατηγορία της άδειας και ο αριθμός αυτής
Άρθρο 6 "Εξέταση οδηγών χωρίς εκπαίδευση."
1.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί της παραγράφου 1, εδάφιο β΄ του άρθρου 2 του παρόντος, που επιθυμούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης, υποβάλλουν ιεραρχικά στη Σχολή Οδηγών τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος
2.  
  Η Σχολή Οδηγών παραπέμπει τους ανωτέρω στην Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία προβαίνει στην, χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική εξέταση των υποψηφίων και αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη αυτών, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό
3.  
  Τα δικαιολογητικά μαζί με το πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλονται από τη Σχολή Οδηγών στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την έκδοση της προτεινόμενης υπηρεσιακής άδειας
4.  
  Εξεταζόμενος που δεν κρίθηκε ικανός, επανεξετάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, πέραν του εξαμήνου, απαιτείται η υποβολή νέων ιατρικών γνωματεύσεων.
Άρθρο 7 "Επέκταση υπηρεσιακών αδειών."
1.  
  Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε οδηγούς των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, προτείνουν τους πλέον ικανούς οδηγούς για εκπαίδευση προς επέκταση της κατεχόμενης άδειας οδήγησης. Οι προτεινόμενοι για την επέκταση της υπηρεσιακής άδειας, εκπαιδεύονται στη Σχολή Οδηγών επί 20ήμερον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 αυτού, και στη συνέχεια υποβάλλονται στις εξετάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για την επέκταση των αδειών οδήγησης. Οι ανωτέρω εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος σε υπηρεσιακά οχήματα. Η επιτροπή αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
2.  
  Επέκταση της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, χωρίς εκπαίδευση, μπορούν να ζητήσουν και όσοι Αστυνομικοί, Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί δεν προτάθηκαν από την Υπηρεσία τους, αλλά το επιθυμούν, υποβάλλοντας ιεραρχικά σχετική αίτηση στη Σχολή Οδηγών
3.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης, η Σχολή Οδηγών υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πρακτικό κριθέντων ικανών μαζί με τις κατεχόμενες από αυτούς υπηρεσιακές άδειες οδήγησης για την επέκτασή τους
Άρθρο 8 "Άδεια χειριστή ειδικών αστυνομικών μηχανημάτων."
1.  
  Στο Αστυνομικό προσωπικό, στους Συνοριακούς Φύλακες και στους Ειδικούς Φρουρούς, που κατέχουν υπηρεσιακή άδεια οδήγησης κατηγορίας Β΄ και άνω και έχουν χρησιμοποιηθεί στην οδήγηση αστυνομικών αυτοκινήτων μπορεί να χορηγηθεί, μετά από προηγούμενη εκπαίδευση και εξέταση, άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Προς το σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σε χειριστές, προτείνουν τους πλέον ικανούς οδηγούς. Η εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
2.  
  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στη Σχολή Οδηγών της Ελληνικής Αστυνομίας ή σε άλλους κατάλληλους χώρους με ειδικά υπηρεσιακά ή άλλα μηχανήματα, από εκπαιδευτές αστυνομικούς που κατέχουν άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων ή εν ελλείψει από άλλους κατάλληλους χειριστές
3.  
  Η εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται από την επιτροπή του άρθρου 5 του παρόντος, της οποίας απαραίτητα ένα μέλος πρέπει να κατέχει άδεια χειριστή ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που κανένα μέλος της επιτροπής δεν κατέχει άδεια ικανότητας χειριστή, ορίζεται αντί του Αξιωματικού του Συνεργείου Οχημάτων της Διευθύνσεως Τεχνικών Εφαρμογών, αστυνομικός που κατέχει την άδεια αυτή. Η επιτροπή αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.
4.  
  Μετά το πέρας της εξέτασης, η Σχολή Οδηγών της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλει στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πρακτικό κριθέντων ικανών μαζί με τις κατεχόμενες από αυτούς υπηρεσιακές άδειες οδήγησης, προκειμένου αυτή καταχωρήσει στις υπηρεσιακές άδειες την εκπαίδευση στο χειρισμό των ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων
Άρθρο 9 "Δικαιολογητικά."
1.  
  Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειμένου αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση ότι επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να εξετασθούν κατά περίπτωση.
 2. Επί των αιτήσεων απαιτείται γνωμάτευση του διοικητή της Υπηρεσίας τους, ότι οι αιτούντες δεν έχουν συνήθειες και ροπές αντίθετες με τις υποχρεώσεις του οδηγού.
 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, με στολή
 4. Ιατρικές γνωματεύσεις (Παθολόγου-Οφθαλμίατρου) των εκτελούντων την Υγειονομική Υπηρεσία Ιατρών
2.  
  Για την επέκταση της κατεχόμενης άδειας ή την καταχώρηση της εκπαίδευσης στο χειρισμό ειδικών υπηρεσιακών μηχανημάτων και αυτοκινήτων οι οδηγοί υποβάλλουν σχετική αίτηση, καθώς και την υπηρεσιακή άδεια οδήγησης
Άρθρο 10 "Ισχύς αδειών Αντικατάσταση λόγω φθοράς ή απώλειας."
1.  
  Οι άδειες εκδίδονται σε ειδικό έντυπο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, φέρουν φωτογραφία του οδηγού και ισχύουν μέχρι της με οιονδήποτε τρόπον εξόδου των κατόχων τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Τα έντυπα των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης των εξερχόμενων από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκτελέσεως των εκδιδομένων αποφάσεων απολύσεως ή αποστρατείας, η οποία μεριμνά για την καταστροφή τους και ενημέρωση του αρχείου της
3.  
  Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής άδειας ικανότητας οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων ενεργείται διοικητική εξέταση για εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας, φθοράς ή κλοπής και τον καταλογισμό ευθυνών, αν συντρέχουν λόγοι προς τούτο. Η άδεια, η οποία έχει απολεσθεί, φθαρεί ή κλαπεί, αντικαθίσταται με αντίγραφο αυτής, χορηγούμενο από την Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και πρόταση της Υπηρεσίας του.
Άρθρο 11 "Οδηγοί οχημάτων."
1.  
  Οι ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε οδηγούς - χειριστές οχημάτων καλύπτονται από Αρχιφύλακες μη παραγωγικής σχολής, Αστυφύλακες, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς, που είναι εφοδιασμένοι με υπηρεσιακή άδεια ικανότητας οδηγού - χειριστού, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ή με άδεια οδήγησης των Υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επιλέγονται μεταξύ των ικανότερων, των πλέον έμπειρων και των καταλληλότερων, από απόψεως πειθαρχίας και συμπεριφοράς. Οι οδηγοί χρεώνονται με απόδειξη τα οχήματα, καθώς και όλα τα παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα αυτών. Είναι δυνατή η χρέωση του ιδίου οχήματος σε δύο ή και περισσότερους οδηγούς.
2.  
  Οι Αξιωματικοί, οι Ανθυπαστυνόμοι και οι Αρχιφύλακες παραγωγικής σχολής, κάτοχοι υπηρεσιακής άδειας οδήγησης ή άδειας οδήγησης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιτρέπεται να οδηγούν υπηρεσιακά οχήματα σε περίπτωση που η Υπηρεσία στερείται υπευθύνου οδηγού και υπάρχει έκτακτη ανάγκη να κινηθεί το όχημα για εκτέλεση υπηρεσίας ή εφόσον τούτο κρίνεται επιβεβλημένο ένεκα της διάρθρωσης και των αναγκών της Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ανωτέρω πρέπει να έχουν γραπτή ή προφορική έγκριση του προϊσταμένου τους Αξιωματικού. Είναι δυνατή η προσωρινή ή μόνιμη χρέωση των υπηρεσιακών οχημάτων και σε Αξιωματικούς, Ανθυπαστυνόμους και Αρχιφύλακες παραγωγικής σχολής.
3.  
  Στο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ανατίθεται οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, εφόσον τούτο έχει προσληφθεί για το σκοπό αυτό και κατέχει την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Επίσης, επιτρέπεται η κατ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων από μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πολιτικό προσωπικό, που κατέχει την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκει, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου.
4.  
  Οι νεοεξερχόμενοι της Σχολής Οδηγών, οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων Β΄ κατηγορίας, λαμβάνοντες άδεια οδήγησης κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος, διατίθενται ως συνοδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων για ένα (1) μήνα, μετά τον οποίο παραδίδεται σε αυτούς το όχημα προς οδήγηση
Άρθρο 12 "Καθήκοντα και υποχρεώσεις οδηγών."
1.  
  Οι οδηγοί υπηρεσιακών οχημάτων υποχρεούνται να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεις και όλες τις οδηγίες και εντολές που περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα, βιβλία και βιβλιάρια, καθώς και στις σχετικές με την οδήγηση, κίνηση, διάθεση, συντήρηση και έλεγχο των υπηρεσιακών οχημάτων Κανονιστικές Διαταγές ή Κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας, υπόκεινται δε στις εκάστοτε διατάξεις, που αφορούν στις υποχρεώσεις των οδηγών Κρατικών αυτοκινήτων
2.  
  Ειδικότερα έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
 1. Ευθύνονται για την καλή κατάσταση και συντήρηση του οχήματος που έχουν χρεωθεί, των εργαλείων και παρελκόμενων αυτού, τηρούντες με σχολαστικότητα το σύστημα καθηκόντων συντηρήσεως
 2. Ευθύνονται για κάθε απώλεια ή βλάβη του οχήματος ή του φορτίου οφειλόμενη σε υπαιτιότητά τους, ως και για υπερβολική φόρτωση του οχήματος
 3. Φροντίζουν για τον ανεφοδιασμό του οχήματος με καύσιμα, έλαιο και νερό και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμο προς κίνηση
 4. Ευθύνονται για την κανονική τήρηση των βιβλιαρίων ή εντύπων που συνοδεύουν το όχημα
 5. Αναφέρουν εγκαίρως τις βλάβες του οχήματός τους, η αποκατάσταση των οποίων, δε δύναται να γίνει απ αυτούς
 6. Οφείλουν να γνωρίζουν τη χρήση των πυροσβεστικών συσκευών του οχήματός τους
3.  
  Επιπλέον οι οδηγοί προ της εκκίνησης οφείλουν να βεβαιώνονται:
 1. Αν το ψυγείο είναι γεμάτο νερό και το σύστημα ψύξης δεν έχει διαρροές
 2. Αν το έλαιο ευρίσκεται στο κανονικό ύψος και το σύστημα λίπανσης λειτουργεί καλώς
 3. Αν έχει την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και δεν παρουσιάζει διαρροές το σύστημα τροφοδότησης
 4. Αν το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος λειτουργεί καλώς
 5. Αν τα ελαστικά είναι σε καλή κατάσταση και έχουν την ανάλογη πίεση
 6. Αν λειτουργεί καλώς το σύστημα διεύθυνσης
 7. Αν λειτουργεί καλώς το σύστημα πέδησης (φρένα)
 8. Αν υπάρχουν στο όχημα τα αναγκαιούντα εργαλεία και ανταλλακτικά, ο πυροσβεστήρας, οι αντιολισθητικές αλυσίδες και αντιψυκτικό στο ψυγείο
Άρθρο 13 "Αφαίρεση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης."
1.  
  Η υπηρεσιακή άδεια οδήγησης αφαιρείται ως ακολούθως:
 1. Προσωρινά και για διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με απόφαση του Διευθυντού της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή εξομοιούμενης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του προϊσταμένου του οδηγού διοικητή αξιωματικού ή και αυτεπαγγέλτως, για λόγους πειθαρχίας, για ραθυμία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού, για παραβάσεις των περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεων, για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού, για άρνηση ή αδιαφορία οδηγού να βοηθήσει στην άρτια κατάρτιση νέου οδηγού υπηρεσιακών οχημάτων και για παραλείψεις σχετικές με την καλή κατάσταση, τη συντήρηση του οχήματος, των εργαλείων, των παρελκομένων και των συνοδευτικών εγγράφων αυτού.
 2. Κατά της απόφασης προσωρινής αφαίρεσης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού ή Διευθυντού της Αστυνομικής Ακαδημίας προκειμένου για το προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή ενώπιον του Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου για το προσωπικό των Υπηρεσιών των Κλάδων του Αρχηγείου ή των αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
 3. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
 4. Οριστικά με απόφαση του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού ή Διευθυντού Αστυνομικής Ακαδημίας ή του Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για το προσωπικό των Υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, μετά από πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων του οδηγού ή και αυτεπαγγέλτως, για σοβαρούς λόγους πειθαρχίας, υγείας και για επανειλημμένες παραβάσεις των περί κυκλοφορίας οχημάτων διατάξεων, από τις οποίες κρίνεται ότι η περαιτέρω οδήγηση οχήματος απ αυτόν αποβαίνει επικίνδυνη για επιβάτες, πεζούς, όχημα και τελικά επιβλαβής για το συμφέρον του Σώματος.
 5. Κατά της απόφασης οριστικής αφαίρεσης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
 6. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
 7. Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε οριστικά δεν επιτρέπεται.
2.  
  Προκειμένου για το προσωπικό του Επιτελείου Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης η αρμοδιότητα τόσο για την προσωρινή, όσο και για την οριστική αφαίρεση της άδειας οδήγησης ανήκει στον Διευθυντή της οικείας Υπηρεσίας και η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3.  
  Για τους αποσπασμένους σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας η κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητα ανήκει σε πρώτο βαθμό στο Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου και σε δεύτερο βαθμό στον Προϊστάμενο του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου
4.  
  Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς οδηγούς υπηρεσιακών οχημάτων που κατέχουν άδεια οδήγησης των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με τη διαφορά ότι από αυτούς δεν αφαιρείται η ως άνω άδεια, αλλά τίθενται προσωρινά ή μόνιμα, με ανάλογη απόφαση, εκτός υπηρεσίας οδηγού
5.  
  Για τους οδηγούς πολιτικούς υπαλλήλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 14 "Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Οι εκδοθείσες άδειες από τα πρώην Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτές που εκδόθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μετά από την ενοποίηση των δύο Αστυνομικών Σωμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς κανένα περιορισμό και οι κάτοχοι αυτών δύνανται να οδηγούν υπηρεσιακά οχήματα
2.  
  Στους επανακατατασσόμενους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, επαναχορηγείται, με αίτησή τους, η κατεχόμενη προ της απολύσεώς τους άδεια, χωρίς άλλη διαδικασία
Άρθρο 15
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 302/1993 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄-133), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 16
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 3 Ιουλίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Φ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, εδάφ. α΄ και ζ΄ του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄-152),όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄- 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄- 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ΄ αριθμ. 297/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,