ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/189

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Α. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ανήκουν:"
1.  
  Η εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών για τις ανάγκες του Υπουργείου σε πάσης φύσεως προσωπικό, υλικό και εγκαταστάσεις Επίσης η κατανομή μεταξύ αυτών, των προβλεπομένων από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών χρηματοδοτικών πόρων, βάσει του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 62).
2.  
  Ο χειρισμός όλων των θεμάτων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, όλων των κλάδων και κατηγοριών, μόνιμου και μη μόνιμου, με σύμβαση ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση ιδιωτικού δικαίου, μετακλητών και μη, καθώς και η έκδοση πράξεων, αποφάσεων και κλήσεων σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση και ιδίως αυτών που αφορούν προαγωγές, εντολές τοποθετήσεων, μεταθέσεων και ειδικών αποστολών κ.λ.π., μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και η ένταξη και μονιμοποίηση του προσωπικού αυτού.
3.  
  Η κλήση σε απολογία, η επιβολή πειθαρχικών ποινών, η παραπομπή στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και η απόλυση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο Β2 του παρόντος διατάγματος, η θέση σε διάθεση υπουργού, η εντολή διεξαγωγής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, καθώς και η έκδοση αποφάσεων εξουσιοδότησης για τον χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και άρσεως αυτών, παράλληλα με τον Υπουργό Εξωτερικών
4.  
  Η υποβολή υπομνημάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τα άλλα διοικητικά δικαστήρια επί προσφυγών και αιτήσεων στα δικαστήρια αυτά του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών Β. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ανήκουν: οι αρμοδιότητες της ΣΤ΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης του Κεφαλαίου Ζ΄ του Π.Δ. 230/1998 Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ 177 Α΄) και ειδικότερα:.
5.  
  Η υποβολή ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών
6.  
  Η έκδοση εντολών για όλες τις υπηρεσιακές μετακινήσεις ή ειδικές αποστολές του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, ανεξαρτήτως κλάδου και βαθμού, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπουργείων και ιδιωτών, οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό στα πλαίσια αποστολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην εκείνων που αφορούν το προσωπικό του Γραφείου της Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών, το προσωπικό του Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών, το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Γ΄ Γενικής Διεύθυνσης Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του προσωπικού της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
7.  
  Η αρμοδιότητα αναγραφής εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων από το τακτικό αποθεματικό και μεταφοράς πιστώσεων, εφόσον για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος του ποσού είναι ανώτερο των τριών εκατομμυρίων δραχμών (3.000.000), όπως και εγκρίσεων δαπανών για μεταφορά οικοσκευών καθώς και αποθηκεύτρων οικοσκευών, ανεξαρτήτως ποσού.
8.  
  Η αρμοδιότητα εγκρίσεων δαπανών για σύναψη αρχικών συμβάσεων μισθώσεων κτιρίων, αναμισθώσεων ή αναπροσαρμογών μισθωμάτων κτιρίων της Κεντρικής και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, κατάρτισης του πίνακα αρχικής κατανομής των πιστώσεων δημοσίων σχέσεων και απορρήτων δαπανών, καθώς και έγκρισης οποιασδήποτε πληρωμής από τις πιστώσεις απορρήτων δαπανών. Οι επιμέρους εγκριτικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως ποσού, των δημοσίων σχέσεων, εισφορών και μισθωμάτων ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διευθυντή της ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών.
9.  
  Η αρμοδιότητα εγκρίσεων δαπανών προμηθειών αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών, παροχής υπηρεσιών και όλων των σχετικών συμβάσεων, εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος του ποσού είναι ανώτερο των τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών (4.000.000). Μέχρι του ποσού αυτού η αρμοδιότητα ανήκει στο Διευθυντή της κατά περίπτωση αρμόδιας ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης ή ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών.
10.  
  Η αρμοδιότητα για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθ. 151/3.6.1998, άρθρο 2 παρ. 5 εδάφια 2, 3, 4, καθώς και την κατάρτιση του σχετικού πίνακα.
11.  
  Την αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών παράστασης του Κράτους και ξενίας στο εσωτερικό
12.  
  Η αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών δεξιώσεων, γευμάτων και κάθε είδους φιλοφρονήσεων χάριν ξένων διπλωματικών αποστολών, επισήμων ή άλλων παραγόντων στην ημεδαπή
13.  
  Η μέριμνα για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με σκοπό την κατάρτιση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και την επίβλεψη για την τήρηση και εκτέλεση των όρων τους. Γ. Από τις παραπάνω αρμοδιότητες, οι αναφερόμενες στις παραγράφους Β1 έως 13, σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως, κωλύματος του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης, ασκούνται μόνο από τον ΣΤ΄ Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης. Σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύματος και του ΣΤ΄ Γενικού Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους Β2, Β4, Β5 και Β6 μπορούν να ασκηθούν από τον ΣΤ1 Διευθυντή Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης. Δ. Το Π.Δ. 211/2000 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 188), καταργείται από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α΄ 62).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 252/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/211 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία