ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/19

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 ( Α 266).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο (β) της παραγρ. 3 Α του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Αξιωματικούς καταστρώματος πλοίων παράκτιων και μη παράκτιων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ -ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ -ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ- RΑDΑR -LΟRΑΝ -DΕCCΑ -ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ -ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΑRΡΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ GΜDSS- ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
Άρθρο 6
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 243/98 (Α 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ. 295/99 (Α 266), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία του προσωπικού καταστρώματος, μηχανής, ραδιοεπικοινωνιών το οποίο θα έχει αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή την θαλάσσια υπηρεσία του πριν τη δημοσίευση του Π.Δ. 243/98 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι 31-12-2001 καθορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του Π.Δ. 243/98 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης SΤCW 1978 που κυρώθηκε με το Ν. 1314/83 (Α 2).
Άρθρο ΑΡΘΡΟ2
1.  
  Στο εδάφιο(γ) των παραγρ. 2Α, 3Α, 4Α και 5Α του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορούν Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων, καταργείται το πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στο γνωστικό αντικείμενο ΟΜΕGΑ.
Άρθρο ΑΡΘΡΟ3
1.  
  Όπου στο Π.Δ. 243/98 (Α 181) αναγράφεται Ανώτερη Δημόσια Σχολή Ε.Ν. (ΑΔΣΕΝ) να συμπληρωθεί ήΑκαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).
Άρθρο ΑΡΘΡΟ4
1.  
  1) Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Αξιωματικούς καταστρώματος πλοίων παρακτίων και μη παρακτίων πλόων, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό Α. Ειδικά προσόντα α) Κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό Τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 36 μηνών από την οποία 12 μήνες σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία πάνω από 500 ο.χ. β) Τα αναφερόμενα στα εδάφια (ι), (ιι) της παραγρ. 3 Α(α) και στην παραγρ. 3 Α(β) απαιτούνται και για την απόκτηση του ανωτέρω Α.Ν.Ι. Β. Τα δικαιώματα υπηρεσίας που αναγράφονται στην παραγρ. 3 Β ισχύουν και για το παρόν Α.Ν.Ι.. 2) Η παραγρ. 1 Α του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: Α. Ειδικά προσόντα Θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. με ειδικότητα Κυβερνήτη μετά την απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν. διάρκειας 1 έτους για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ του ν. 2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. και 2 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής 3) Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 Α(α) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: α) θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία μεταξύ 75 και 1500 ο.χ. με ειδικότητα καταστρώματος διάρκειας 30 μηνών για τους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ του ν. 2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή 3 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 4 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού 4) Η παραγρ. 2 Α(β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: β) Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής 5) Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 3 Α(α) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: α) Θαλάσσια υπηρεσία 3 ετών με ειδικότητα καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ. για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής και θαλάσσια υπηρεσία 18 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ. για τους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ΄ του ν. 2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. 6)Η παραγρ. 3 Α(β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: β) Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής. 7) Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 4Α (α) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α181) που αφορά προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής : α) Θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά η ναυαγοσωστικά διάρκειας30 μηνών για τους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 2009/92 (Α 18) των ΤΕΕ τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. και 4 ετών γιά τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου η ισότιμης Σχολής. 8) Η παραγρ. 4 Α (β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής : β) Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν. για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου η ισότιμης σχολής. 9) Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 5 Α (α) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α181) που αφορά προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: α) Θαλάσσια υπηρεσία σε Τουριστικά Θαλαμηγά μεταξύ 75 και 1500 κοχ με ειδικότητα καταστρώματος διάρκειας 30 μηνών για τους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 2009/92 (Α 18) των ΤΕΕ τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. και 4 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου η ισότιμης σχολής . 10)Η παραγρ. 5 Α (β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παρακτίων πλόων αντικαθίσταται ως εξής: β) Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν. για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου η ισότιμης σχολής.
Άρθρο ΑΡΘΡΟ5
1.  
  1) Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Αξιωματικούς μηχανής πλοίων που κινούνται με μηχανές πάνω και κάτω των 750 kw προστίθεται παράγραφοςως εξής: 4. Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό (μηχανών ατμού-εσωτερικής καύσης) Α. Ειδικά προσόντα α) Κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ΄ του ν. 2009/98 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Μηχανικών Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw από την οποία 12 μήνες κατευθυνόμενης εκπαίδευσης. Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Α.Ε.Ν. Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση (β) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (β) της παραγρ. 3 Α απαιτούνται και για την απόκτηση του ανωτέρω Α.Ν.Ι. Β. Τα δικαιώματα υπηρεσίας που αναγράφονται στην παραγρ. 3 Β ισχύουν και για το παρόν Α.Ν.Ι.. 2) Οι παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορούν Αξιωματικούς μηχανής πλοίων που κινούνται με μηχανές πάνω και κάτω των 750 kw αναριθμούνται σε 5 και 6. 3) Η παραγρ. 1 Α(α) του άρθρου 2 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Λοιπούς ναυτικούς μηχανής πλοίων αντικαθίσταται ως εξής: α) Θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 50 kw με ειδικότητα μηχανοδηγού μετά την απόκτηση πτυχίου Μηχανοδηγού Β΄ διάρκειας 1 έτους για τους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παραγρ. 1 περιπτ. γ΄του ν. 2009/92 (Α 18) του Τ.Ε.Ε. τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 2 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής. 4) Η παραγρ. 2 Α (α) του άρθρου 2 του Π.Δ. 243/98 (Α 181) που αφορά Λοιπούς ναυτικούς μηχανής πλοίων αντικαθίσταται ως εξής: α) Θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 30 kw διάρκειας 1 έτους για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 2 ετών για τους πτυχιούχους Μέσης Τεχνικής Σχολής ή 3 ετών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής η σε πλοία που κινούνται με μηχανές πάνω από 450 kw διάρκειας 6 μηνών για τους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παραγρ. 1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών τουλάχιστο από την συνολικά απαιτούμενη για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίου μέσης τεχνικής σχολής η απολυτηρίου Γυμνασίου η ισότιμης σχολής όπως και η συνολικά απαιτούμενη για τους κατόχους πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παραγρ. 1 περίπτ. γ΄ του ν. 2009/92 ( Α 18 ) των Τ.Ε.Ε. τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου που κινείται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kwυπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική του συμπλήρωση από Α.Ε.Ν. Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Άρθρο ΑΡΘΡΟ7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 74, 75, 76, 77 και 78 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261) Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 8 του Ν.1314/1983 (Α 2) Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2743/99 (Α 211) Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθ. 347/2-11-2000.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 534/19-12-2000 μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
ΝΟΜΟΣ 1998/2009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2009 1998
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.98 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». 1999/295 1999