ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το καταβαλλόμενο στους σμυριδορύκτες Νάξου εργατικό δικαίωμα εξορύξεως και μεταφοράς της σμύριδος ανά τταραδιδόμενο στο Δημόσιο στατήρα καθορίζεται ως εξής: α. Πρώτη ποιότητα από 395.94 σε 415.737 από 1.1.2000 έως 31.12.2000 β. Δεύτερη ποιότητα από 341.18 σε 358,239 από 1.1.2000 έως 31.12.2000 Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Η δαπάνη για την επόμενη πενταετία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό 295.280.540 και θα αντιμετωπίζεται εφόσον κριθεί αναγκαία η παραλαβή σμύριδος από το δημόσιο για τα προσεχή έτη από πιστώσεις που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Την Δ8/Δ/Φ36.2/9966/7.8.2000 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αύξηση εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμύριδος Νάξου».
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Ε.τ.Κ/Α/164/ 30.9.1992), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29 Α΄, στο Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΙ 38/Α/1997).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 53.438.336 δρχ. για το οικονομικό έτος 2000. Για τη δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 35/120 ΚΑΕ 3323 για την πληρωμή σμυριδεργατικού δικαιώματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 3 παρ. 2 του από 5.9.1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων περί Ναξίας σμύριδος» (ΦΕΚ 408/Α/αναδ.429/28.9.1935). β. Του άρθρου 145 παρ.2 του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κωδικός» (ΦΕΚ 277/Α/5.10.1973) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 857/1978 (ΦΕΚ 239/Α/30.12.1978). γ. Του Β.Δ. 594/61 «Περί τρόπου καθορισμού του εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς σμυρίδος» ΦΕΚ 146/Α/31.8.1961). δ. Του άρθρου 1 παρ. 5 εδαφ. δ του Π.Δ. 129/92 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείων» (ΦΕΚ65/Α/13.4.1992).
 • Την 475/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με πρόταση Υφυπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
 • Το Π.Δ. 574/82 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». (ΦΕΚ 104/Α).
 • Το Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/9.9.1985).
 • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/ 1.2.1996).
 • Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίοι Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α 27.11.1995).
 • Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και το Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000).
 • Την 303/5.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη και Μαρία-Ελένη Αποστολάκη (ΦΕΚ 594/Β/5.5.2000) όπως τροποποιήθηκε με την 1464/15.6.2000 (ΦΕΚ 742/Β/ 16.6.2000) όμοια απόφαση.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-10 Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/2
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/303 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/303 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Δ8/Δ/Φ36.2/9966 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Δ8_Δ_Φ36_2_9966 2000
ΝΟΜΟΣ 1978/857 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/857 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/129 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/594 1961
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία