Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
    Συνίσταται παγία προκαταβολή στο Γραφείο Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Έρεβαν για την αντιμετώπιση των δαπανών οργανώσεως και εξοπλισμού του Γραφείου, καθώς και των καθημερινών λειτουργικών δαπανών αυτού
Article 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/27.11.1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/10.9.1992) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/14.3.1997) «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 1, παρ. 4γ του Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/1995) «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις»,
  • Την αριθμ. 27081/ΔΙΟΕ 540/27.7.2000 (ΦΕΚ 970/τ.Β΄/2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας.
  • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/τ. Β΄/2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Την από 21.9.2000 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου.
  • Το γεγονός ότι από τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Γραφείου Ακολούθου (ΟΕΥ) στο Έρεβαν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιορισθεί.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμ. 493/2000 ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/27081/ΔΙΟΕ540 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/27081_ΔΙΟΕ540 2000
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label