ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/206

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και Ειδικού Λογιστηρίου και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ/των 284/88, 305/89, 141/92 και 200/97.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστάται «Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης», επιπέδου διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων.
2.  
  Η συνιστώμενη Υπηρεσία διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Εκκαθάρισης δαπανών τακτικού προϋπολογισμού του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και δαπανών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Εκκαθάρισης δαπανών τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και δαπανών του τέως Υπουργείου Τουρισμού
 5. Τμήμα Γ΄:
 6. Εκκαθάρισης δαπανών προγράμματος κρατικών προμηθειών και δαπανών λογαριασμού καταναλωτικών αγαθών
 7. Τμήμα Δ΄:
 8. Εκκαθάρισης δαπανών προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και δαπανών Ταμείου Λαϊκών Αγορών
 9. Τμήμα Ε΄:
 10. Λογιστικό
3.  
  Η αρμοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής, αναφέρεται στα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:.
 1. Τμήμα Α΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία γ, δ, ε, στ, θ και ιγ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
 2. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 66 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία γ, δ και ε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
 3. Τμήμα Β΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία γ, δ, ε, στ, θ και ιγ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και τις δαπάνες του τέως Υπουργείου Τουρισμού.
 4. Τμήμα Γ΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία γ, δ και ε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του ενιαίου προγράμματος προμηθειών όλων των υπουργείων οι οποίες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό και διενεργούνται μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
 5. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία γ, δ και ε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις εκκρεμότητες δαπανών του λογαριασμού καταναλωτικών αγαθών.
 6. Τμήμα Δ΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία γ, δ, ε, στ, θ και ιγ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 7. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία γ, δ, ε και στ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.
 8. Τμήμα Ε΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία α, β, ζ, η, ι, ια, ιβ, και ιδ, καθώς και της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τον προϋπολογισμό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 9. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία α, β, ζ, η, και θ καθώς και της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
 10. Τήρηση του μητρώου προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστάται «Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας», επιπέδου διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων.
2.  
  Η συνιστώμενη Υπηρεσία διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Εκκαθάρισης δαπανών του Οργανισμού Βάμβακος
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Εκκαθάρισης δαπανών του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.).
3.  
  Στην αρμοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής ανήκουν τα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:.
 1. Τμήμα Α΄ Οι αρμοδιότητες του άρθρου 66 του Π.Δ. 284/88, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του Οργανισμού Βάμβακος.
 2. Τμήμα Β΄ Οι αρμοδιότητες του άρθρου 66 του Π.Δ. 284/88, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.
Άρθρο 3
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γ.Λ.Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστάται «Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», επιπέδου διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων.
2.  
  Η συνιστώμενη Υπηρεσία διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα εκκαθάρισης δαπανών του Γενικού Επιτελείου Στρατού
 2. Τμήμα εκκαθάρισης δαπανών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
 3. Τμήμα εκκαθάρισης δαπανών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
3.  
  Η αρμοδιότητα του Ειδικού Λογιστηρίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρεται στα κατωτέρω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του ως εξής: Ι) Τμήμα Α΄
 1. Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων για την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων αυτού
 2. Εισήγηση στον Υπουργό των Οικονομικών για τις απαιτούμενες αναπληρωματικές και έκτακτες πιστώσεις και γενικά για τις μεταβολές των πιστώσεων του προϋπολογισμού
 3. Μελέτη των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, συμβάσεων, υπουργικών αποφάσεων ή πράξεων, που υπογράφονται από τον Υπουργό των Οικονομικών ή εκείνων που έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό και την περιουσία του Κράτους, για την εκτίμηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων και σχετική εισήγηση στον Υπουργό των Οικονομικών, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 4. Κατάρτιση και υποβολή περιοδικά στις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Οικονομικών, καταστάσεων, για την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων
 5. Παρακολούθηση της τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και των προσωρινών χρηματικών ενταλμάτων
 6. Εισήγηση για την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί παρατάσεως της προθεσμίας απόδοσης ΧΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 7. Έκδοση εντολών, προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για την επίσχεση των αποδοχών των δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με το νόμο.
 8. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων ορισμένων δαπανών που ορίζονται στον κανονισμό «περί οργανώσεως και λειτουργικής μερίμνης εν τω Στρατώ Ξηράς»
 9. Παρακολούθηση των δαπανών, που αναλαμβάνονται σε βάρος του Δημοσίου, όσον αφορά την ύπαρξη πίστωσης και τον ορθό καταλογισμό της δαπάνης, στον οικείο φορέα και κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού
 10. Παροχή βεβαίωσης πάνω στα σχέδια όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρ. 3 περ. γ και 22 παρ. 3 του Ν.2362/95 για την ύπαρξη ή μη της απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο προϋπολογισμό και στη συνέχεια διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γ.Λ.Κράτους, για προσυπογραφή και από τον Υπουργό Οικονομικών.
 11. Μεταβίβαση στους δευτερεύοντες διατάκτες, με επιτροπικά εντάλματα μετά από έγγραφη εντολή του κύριου διατάκτη των αναγκαίων πιστώσεων, με την προϋπόθεση ότι, οι πιστώσεις αυτές έχουν χαρακτηρισθεί μεταβιβάσιμες και βρίσκονται μέσα στα όρια διάθεσης των πιστώσεων, που καθορίζονται κάθε φορά
 12. Καταχώριση στο ημερολόγιο, με ξεχωριστό αύξοντα αριθμό των χρηματικών ενταλμάτων, που αποστέλλονται από τον οικείο διατάκτη, καθώς και των επιτροπικών ενταλμάτων
 13. Εισήγηση και παροχή αναλυτικών στοιχείων για την έκδοση ή μη των αποφάσεων αυξομείωσης πιστώσεων του αυτού ειδικού φορέα και υποκατηγορίας
 14. Παροχή στοιχείων και πληροφοριών προς την Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου, σχετικά με το συνολικό ύψος των ποσών των κάθε είδους τίτλων πληρωμής που αποστέλλουν στις οικείες Δ.Ο.Υ. για εξόφληση.
 15. Κατάρτιση του απολογισμού εξόδων του λήξαντος οικονομικού έτους των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού
 16. Εντολή για την εξόφληση ενταλμάτων, πριν από την άφιξή τους στις Δ.Ο.Υ.
 17. Τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις με εξαίρεση το βιβλίο μητρώου προσωπικού
 18. Τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου, διακίνηση της αλληλογραφίας και μέριμνα για τη δακτυλογράφηση εγγράφων και την αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων.
 19. ΙΙ) Τμήμα Β Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Τμήματος Α πλήν αυτής με στοιχείο η΄.
 20. ΙΙΙ) Τμήμα Γ΄ Οι αντίστοιχες αρμοδιότητες του Τμήματος Β΄.
Άρθρο 4 "Το άρθρο 50 του Π.Δ. 284/88 (Α.157) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 448/95 (Α.263) και το 2 του Π.Δ. 200/97 (Α.157), αντικαθίσταται ως εξής: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Δ.Ε.) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ"
1.  
  Η Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:.
 1. Τμήμα Α΄:
 2. Εκκαθάρισης δαπανών τακτικού προϋπολογισμού
 3. Τμήμα Β΄:
 4. Εκκαθάρισης δαπανών νοσηλείας εξωτερικού
 5. Τμήμα Δ΄:
 6. Εκκαθάρισης δαπανών προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, ειδικών λογαριασμών και λογιστικό
2.  
  Στην αρμοδιότητα της Υ.Δ.Ε. αυτής ανήκουν τα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:.
 1. Τμήμα Α΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ, ε, στ, θ και ιγ, όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου
 2. Τμήμα Β΄ Οι αρμοδιότητες του άρθρου 66 με στοιχεία γ, δ και ε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.).
 3. Τμήμα Γ΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ και ε όσον αφορά τις δαπάνες νοσηλείας των ασφαλισμένων του Δημοσίου στο εξωτερικό
 4. Τμήμα Δ΄ Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ και ε, όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων.
 5. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 με στοιχεία γ, ε και ιγ, όσον αφορά τις δαπάνες των λογαριασμών Αποκατάστασης Αστών, Προσφύγων και Λαϊκής Στέγης.
 6. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 με στοιχεία α, β, ζ, η, ι, ια, ιβ και ιδ.
 7. Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Π.Δ. 284/88 με στοιχεία α, β, ζ, η, και θ καθώς και της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.).
 8. Τήρηση του μητρώου προσωπικού και των λογιστικών βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
1.  
  Η εκκαθάριση των δαπανών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου ανατίθεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία συνιστάται ένα (1) ακόμη Τμήμα, το Τμήμα Γ΄: Εκκαθάρισης δαπανών Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου, με τις αρμοδιότητες του άρθρου 66 του Π.Δ. 284/88, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του Μ.Τ.Π.Υ. και τις αρμοδιότητες του άρθρου 1 του Π.Δ. 200/97 όσον αφορά τις δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6
1.  
  Η εκκαθάριση των δαπανών του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) ανατίθεται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία συνιστάται ένα (1) ακόμη Τμήμα, το Τμήμα Γ΄: Εκκαθάρισης δαπανών Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), με τις αρμοδιότητες του άρθρου 66 του Π.Δ. 284/88, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2362/95, όσον αφορά τις δαπάνες του Ο.Ε.Δ.Β.
Άρθρο 7
1.  
  Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και το Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που συνιστώνται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προστίθενται στις Υπηρεσίες που συγκροτούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γ.Λ. Κράτους και υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρα 1 και 151 του Π.Δ. 284/88 και άρθρο 22 του Π.Δ. 79/90).
2.  
  Των ανωτέρω Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτών προϊστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ-Δημοσιονομικών και ΠΕ-Δημοσιονομικού (προσωρινός)
3.  
  Η στελέχωση των ανωτέρω Υπηρεσιών γίνεται με υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν στις υπάρχουσες οργανικές θέσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γ.Λ.Κράτους.
Άρθρο 8
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ/τος καταργούνται: α) Η Υ.Δ.Ε. στο τέως Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. β) Η Υ.Δ.Ε. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. γ) Η Υ.Δ.Ε. στο τέως Υπουργείο Τουρισμού. δ) Η Υ.Δ.Ε. στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». ε) Η Υ.Δ.Ε. στον Οργανισμό Βάμβακος. στ) Η Υ.Δ.Ε. στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. & Δ.). ζ) Το Ειδικό Λογιστήριο στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. η) Το Ειδικό Λογιστήριο στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. θ) Το Ειδικό Λογιστήριο στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. ι) Η Υ.Δ.Ε. στο Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.). ια) Η Υ.Δ.Ε. στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). ιβ) Η Υ.Δ.Ε. στη Γενική Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου. ιγ) Η Υ.Δ.Ε. στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.). ιδ) Η Υ.Δ.Ε. στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.).
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει από 1.8.2001. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 23 και 25 του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α.247). β) Του άρθρου 20 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α.107). γ) Του άρθρου 36 παρ. 15 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α.28). δ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α.137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α.154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (Α.38). ε) Του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α.128), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 79/90 (Α.37), 448/95 (Α.263) και 200/97 (Α.157). στ) Το Π.Δ. 305/89 «Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Α.143). ζ) Το Π.Δ. 141/92 «Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) (Α.69). η) Το Π.Δ. 200/97 «Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α.128). θ) Των άρθρων 6 και 7 του Ν.2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α.236). ι) Τις διατάξεις του Π.Δ. 414/98 «Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της» (Α.291).
 • Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ1/21/11187/12.5.00 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ στους Υφυπουργούς ΥΠΕΣΔΔΑ Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή (Β.630).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον και τα επόμενα πέντε (5) έτη.
 • Την 467/2000 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/21/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_21_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/284 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/305 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/305 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/79 1990
Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). 1992/141 1992
Σύσταση Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)». 1997/200 1997
Μετατροπή του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. 1998/414 1998