ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/207

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας Β΄Λιμενικό Τμήμα. ΄Εδρα του ιδρυομένου Λιμενικού Τμήματος ορίζεται ο Λιμένας Ημερολιάς του Δήμου Κασσωπαίων Κέρκυρας και η περιφέρεια τοπικής δικαιοδοσίας, ορίζεται από του άκρου Δράστης μέχρι και του χωρίου Νησάκι της Νήσου Κέρκυρας και περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους με την κατά νόμο χερσαία ζώνη, τα παράλια γενικά με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα.
Άρθρο 2
1.  
  Η καθ ύλη αρμοδιότητα του Λιμενικού Τμήματος περιλαμβάνει:
 1. ΄Ολες τις αρμοδιότητες δικαστικής και διοικητικής αστυνόμευσης, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα 40,41,42,43,44,45,88,89,91 και 92 του ΝΔ 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261).
 2. Εξαιρούνται όλες οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας.
 3. Την τήρηση Βιβλίου Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).
 4. Την έκδοση αδειών πλόων, αλιείας επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών, την έκδοση ατομικών αδειών επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας καθώς και την τήρηση Βιβλίων Μητρώων αυτών
 5. Τη Βεβαίωση Φαρικών Τελών και Υγειονομικών Δικαιωμάτων
 6. Τη βεβαίωση και είσπραξη Πλοηγικών Τελών
 7. Τη βεβαίωση και είσπραξη Λιμενικών Τελών
 8. Την είσπραξη υπέρ Ειδικού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας από διάθεση εντύπων και βεβαίωση Τελών
 9. Την έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των Ελληνικών Πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), την διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και την θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων.
 10. Τις διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου πλοίων με ξένη σημαία.
 11. Τη σύνταξη δελτίων ναυτιλιακών πληροφοριών κατά τα ισχύοντα κάθε φορά
 12. Την παρακολούθηση των δρομολογίων των Ε/Γ πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και την τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση
 13. Την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα έρευνας και διάσωσης καθώς και πρόληψης ή καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης
 14. Την εφαρμογή των οργανωτικών διαταγών και εγκυκλίων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την ένταξή του στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών του Λιμενικού Σώματος. (ιγ)Την εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που θα ανατεθεί σ αυτό από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις Κρατικές Αρχές και ιδιώτες για θέματα αρμοδιότητάς του ως Προϊστάμενος Λιμεναρχείου
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας
Άρθρο 3
1.  
  Το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Κέρκυρας υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας αναφέρεται σ αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του. Όταν δίδεται ειδική διαταγή αναφέρεται απ ευθείας στο ΥΕΝ και κοινοποιεί τις αναφορές του στην Προϊσταμένη Λιμενική Αρχή.
2.  
  Το Λιμενικό Τμήμα εξαρτάται οικονομικά από την Λιμενική Αρχή Κέρκυρας και οι σχετικές δαπάνες λειτουργίας του καταβάλλονται από την Παγία Προκαταβολή αυτής
3.  
  Η τοποθέτηση προσωπικού καθώς και η διάθεση πλωτών και χερσαίων επιχειρησιακών μέσων στο Λιμενικό Τμήμα γίνεται με Ημερήσιες Διαταγές του Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας, εκτός εάν άλλως ήθελε διαταχθεί από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο 4
1.  
  Μετά την έναρξη λειτουργίας του Β΄Λιμενικού Τμήματος Κέρκυρας, η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας, που καθορίσθηκε με το ΠΔ 141/1974 (52 Α), τροποποιείται και εκτείνεται από του χωρίου Νησάκι μέχρι και τις εκβολές του ποταμού Μεσογγής. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.
 • Το άρθρο 13 παρ.1 του Ν.672/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ 530/70» «περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α΄235) .
 • Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου και δαπανών του Κράτους κ.λ.π.» (Α΄247).
 • Το άρθρο 140 του ΝΔ 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 και 3 και άρθρου 4 παρ. 1 και 3 του ΝΔ 2504/1953 «Περί συστάσεως Λιμενικών Τμημάτων εν ταις Περιφερείαις της δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων», όπως ισχύουν σήμερα (Α 208).
 • Το άρθρο 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ποσού εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δραχμών (9.800.000) περίπου κατά το τρέχον έτος και τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η εν λόγω δαπάνη για μεν το τρέχον έτος θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμένες στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ειδ. Φ. 41/110 και ΚΑΕ 0722, 1711, 1713, 1729, 0824, 0831, 0832, 0849, 1111, 1200, 1210, 1231, 1322, 1511, 1512 για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται ανά έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την Αριθμ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Την με αριθ. 1221.2/12/2001/1.3.2001 Πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος «΄Ιδρυση Β΄Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, καθορισμός τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας».
 • Την με αριθ. 205/3.5.2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2504 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/141 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/141 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία