ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/209

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ΄΄Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004΄΄ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τροποποίηση του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Τίτλος."
1.  
  Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 το οποίο προστίθεται με στοιχείο ε στις Υπηρεσίες του άρθρου 1 του Π.Δ. 69/1988, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.  
  Το Αυτοτελές Τμήμα υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων και ευρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας [Π.Δ. 293/1991 (ΦΕΚ 103/Α)] και την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ) [Π.Δ. 159/2000 (ΦΕΚ 139/Α)].
Άρθρο 2
1.  
  Αρμοδιότητες. Το Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 έχει ως αποστολή τον έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στα πλαίσια της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι αρμοδιότητές του είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος και έγκριση από κυκλοφοριακή και μόνο άποψη των μελετών συγκοινωνιακών έργων που αφορούν στο αντικείμενο της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ. β) Ο έλεγχος και έγκριση των μέτρων καθώς και των μελετών διαχείρισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω έργων. γ) Ο έλεγχος και έγκριση των μέτρων καθώς και των μελετών διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εφαρμογών. δ) Ο έλεγχος και έγκριση των μελετών σήμανσης σχετικών με τα παραπάνω αντικείμενα. ε) Οι ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων αστυνομικών αποφάσεων κατά περίπτωση για όλα τα παραπάνω από τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής. στ) Η συνεχής παρακολούθηση των παραπάνω μέτρων και ρυθμίσεων σε συνδυασμό με τα άλλα εκτελούμενα μεγάλα έργα στο Νομό Αττικής (π.χ. ΜΕΤΡΟ, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) στο πλαίσιο της γενικότερης διεξαγωγής της κυκλοφορίας στο Λεκανοπέδιο. ζ) Η εκπροσώπηση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Αθήνα 2004 για θέματα κυκλοφορίας στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου μεταφορών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, καθώς και για τον έλεγχο των σχετικών κυκλοφοριακών μελετών σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Α.Ε.. η) Η συλλογή στοιχείων κυκλοφορίας στο βασικό οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής για τις ανάγκες σχεδιασμού της κυκλοφορίας στα πλαίσια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών. θ) Ο έλεγχος και έγκριση μελετών φωτεινής σηματοδότησης που αφορούν στο αντικείμενο των μελετών και έργων της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ. ι) Ο έλεγχος και έγκριση των μελετών προσαρμογής φωτεινής σηματοδότησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω έργων. ια) Ο έλεγχος και έγκριση των μελετών προσαρμογής φωτεινής σηματοδότησης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών εφαρμογών. ιβ) Η έγκριση μελετών τηλεματικής που αφορούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών διεξαγωγής της κυκλοφορίας. ιγ) Ο έλεγχος και η λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας του Νομού Αττικής σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους σχετικά φορείς.
Άρθρο 3
1.  
  Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος. Του Αυτοτελούς Τμήματος Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Άρθρο 4
1.  
  Ισχύς. Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η αριθμ. ΔΟ/οικ/1/151/ Φ1094/27.6.2000 (ΦΕΚ 849/Β) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 18 ΙουλίουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ. ΤΖΑΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Φ(2).
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 ( ΦΕΚ 107/Α/30.5.97 ). β) του Π.Δ. 69/88 (ΦΕΚ 28/Α/16.2.88 ) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων .
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 11 του Ν. 2819/2000 Ίδρυση εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 84Α/15.3.2000).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 ΦΕΚ 137Α/26.7.85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν 2469/97 (ΦΕΚ 38Α/14.3.97)
 • Την με αριθμό 18/22.4.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 125Α/2000).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 180.000 δραχμών για κάθε οικονομικό έτος που θα αντιμετωπισθεί από τον ειδικό φορέα 31-120 ΚΑΕ 0237 και για το καθένα από τα επόμενα έτη από τις γραμμένες πιστώσεις προϋπολογισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για το σκοπό αυτό.
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΕΣ.Δ.Δ.Α. Λ. Τζανή και Κ. Καϊσερλή (ΦΕΚ 630/Β).
 • Την με αριθμό 314/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/18 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
Σύσταση Οργανικής Μονάδας στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων 'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. 1991/293 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/159 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία