Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Α. Ιδρύεται Κέντρο Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα την ΄Αρτα, συνδεδεμένο με το ΤΕΙ Ηπείρου στο οποίο υπάγονται οι ακόλουθοι Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Ερευνας (ΤΟ.Μ.Τ.Ε.): α. Ορεινής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με έδρα τους Φιλιάτες. β. Αξιοποίησης Ελληνικής Χλωρίδας, με έδρα το Δήμο Κεντρικού Ζαγορίου. γ. Επικοινωνιών, με έδρα την ΄Αρτα. δ. Διάσωσης Γενετικού Υλικού και Γεωργίας Κτηνοτροφίας, με έδρα το Αργοστόλι. ε. Ελέγχου και προστασίας θαλάσσιου πλούτου, με έδρα την Πρέβεζα. στ. Οικολογίας και Τουρισμού, με έδρα την Παραμυθιά Θεσπρωτίας. ζ. Ελέγχου Παραγωγικότητας και Βελτίωσης των Ζώων, με έδρα την ΄Αρτα. Β. Το Κέντρο Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και αυτοδιοικείται στα πλαίσια των άρθρων 11 και 12 παραγρ. 1 του Ν. 1771/1988, της κείμενης νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού του. Γ. Σκοπός του ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων είναι η προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας, η εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας του, η βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας αυτής και κατ επέκταση της χώρας, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών, καθώς και η υποστήριξη βιομηχανικών- βιοτεχνικών μονάδων. Όλες οι δραστηριότητες του ΚΤΕ εντάσσονται μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Δ. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών το Κέντρο Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων: i. Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής του και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς του. ii. Συνεργάζεται με το αντίστοιχο ΤΕΙ με το οποίο είναι συνδεδεμένο και προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα Ιδρύματα, Κέντρα Ερευνών, Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα κ.λ.π. της χώρας ή του εξωτερικού και με Υπουργεία ή άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. iii. Εκπονεί μελέτες και εκτελεί συγκεκριμένα τεχνολογικά προγράμματα κατά παραγγελία τρίτων ή σε συνεργασία με τρίτους ή άλλα προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του. iν. Επιμελείται της οργάνωσης και της χρηματοδότησης ερευνητικών τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων. ν. Παράγει τεχνολογικά προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τα ερευνητικά - τεχνολογικά του ενδιαφέροντα. νi. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του. νii. Προωθεί τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
Άρθρο 2
1.  
  Το ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2.  
  Η εποπτεία του ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περιλαμβάνει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο καθώς και διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης αυτού
3.  
  Μέσα στους δύο (2) πρώτους μήνες κάθε έτους γίνεται ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν το ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Άρθρο 3
1.  
  Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων διευθύνεται από το Διευθυντή, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από πίνακα με ονόματα τριών (3) υποψηφίων, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό το Συμβούλιο του οικείου ΤΕΙ εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που η θέση του Διευθυντή μένει κενή. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός διορίζει ελευθέρως τον Διευθυντή. Για το διορισμό του πρώτου Διευθυντή ως «ημερομηνία που η θέση του Διευθυντή μένει κενή», κατά τα ανωτέρω, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται
3.  
  Ο Διευθυντής είναι καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου με αξιόλογο ερευνητικό έργο σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς δραστηριότητας του ΚΤΕ ή/και εμπειρία στη διοίκηση της έρευνας
4.  
  Στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του Διευθυντή εκτός των όσων αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή ανατίθενται σ αυτόν από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΚΤΕ, περιλαμβάνονται ιδιαίτερα και τα ακόλουθα:
 1. Εποπτεύει το ΚΤΕ και διευθύνει όλες τις υπηρεσίες του
 2. Προεδρεύει και εισηγείται στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ)
 3. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΓΣ
 4. Εκπροσωπεί το ΚΤΕ στα δικαστήρια και στις κάθε μορφής σχέσεις του με τους τρίτους
 5. Ασκεί όλες τις άλλες αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση του ΚΤΕ που δεν ανατίθενται σε άλλο όργανο από το παρόν διάταγμα ή από τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΤΕ
5.  
  Εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα ο Διευθυντής μπορεί να έχει και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα
6.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή, διορίζεται και Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΤΕ ο οποίος:
 2. i.
 3. Αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. ii.
 4. Ασκεί άλλες αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής για την υποβοήθηση του διοικητικού έργου του.
 5. Ως Αναπληρωτής Διευθυντής επιλέγεται ένα από τα μέλη του ΕΓΣ του ΚΤΕ
 6. Η διάρκεια της θητείας του Αναπληρωτή Διευθυντή είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται.
 7. Ο πρώτος Αναπληρωτής Διευθυντής διορίζεται εντός 60 ημερών από την συγκρότηση του πρώτου ΕΓΣ του ΚΤΕ.
Άρθρο 4
1.  
  Στο ΚΤΕ λειτουργεί Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ΕΓΣ) το οποίο αποτελείται από το Διευθυντή του ΚΤΕ, από τους Προϊσταμένους των Ερευνητικών Τομέων Τεχνολογίας και από έναν ερευνητή - εκπρόσωπο από το Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΠ) του οικείου ΤΕΙ
2.  
  Το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες
 1. Καταρτίζει, ανά διετία, το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΚΤΕ, το οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση
 2. Αποτιμά το ετήσιο ερευνητικό έργο του ΚΤΕ και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του ΚΤΕ
 4. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΤΕ και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 5. ΄Εχει την οικονομική διαχείριση του ΚΤΕ και αποφασίζει περί διορισμού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
3.  
  Η θητεία των μελών του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται
4.  
  Σε κάθε Τομέα προΐσταται μέλος του ερευνητικού προσωπικού του Τομέα, κατηγορίας Κύριου Ερευνητή ή Επίκουρου Ερευνητή
5.  
  Ο Προϊστάμενος κάθε τομέα διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του ΚΤΕ, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του ΤΕΙ
6.  
  Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου κάθε τομέα είναι ανάλογα με αυτά του διευθυντή του ΚΤΕ, όσον αφορά τη λειτουργία του τομέα και αναλύονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό
Άρθρο 5
1.  
  Το Προσωπικό του ΚΤΕ διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό. Α. Ερευνητικό προσωπικό α. Το ερευνητικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο σε ένα ή περισσότερους τομείς δραστηριότητας του ΚΤΕ και εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες : i. Κύριου Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να έχει ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά του καθηγητή ΤΕΙ, συγγραφικό και τεχνολογικό έργο σε περιοχές δραστηριότητας του ΚΤΕ και εμπειρία στην αυτοδύναμη ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτουμένων ερευνητικών έργων. ii. Επίκουρου Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να έχει ακαδημαϊκά προσόντα αντίστοιχα με αυτά του επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ και επιπλέον να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα εκτέλεσης ερευνητικού ή και τεχνολογικού έργου. iii. Συνεργάτη Ερευνητή: για την οποία απαιτείται ο ερευνητής να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού, με τεκμηριωμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μίας φάσης ή ενός τμήματος ερευνητικού έργου . iν. Επισκέπτη Ερευνητή: που αντιστοιχεί σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού με τα αντίστοιχα προσόντα. Ο Επισκέπτης Ερευνητής μπορεί να είναι και αλλοδαπός. Η πρόσληψη και η σχέση εργασίας του Επισκέπτη Ερευνητή καθορίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του ΕΓΣ και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. β. Η πρόσληψη του ερευνητικού προσωπικού των κατηγοριών i, ii, iii γίνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών ύστερα από κρίση του ΕΓΣ, με δυνατότητα ανανέωσης, χωρίς προκήρυξη, μέχρι δύο (2) ακόμη έτη. γ. Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού, στην οποία ορίζονται οι βαθμίδες των προς πλήρωση θέσεων, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο στοιχείο, γίνεται με απόφαση του ΕΓΣ, ύστερα από πρόταση του Προϊσταμένου του αντίστοιχου Ερευνητικού Τομέα Τεχνολογίας και δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, μία της Θεσσαλονίκης και σε μία εφημερίδα της έδρας του ΚΤΕ. δ. Μέχρι να συγκροτηθεί το ΕΓΣ η πρόσληψη μπορεί να γίνει με απόφαση του Διευθυντή ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Ηπείρου, χωρίς προκήρυξη, με σύμβαση μέχρι δύο ετών. ε. Μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και ΔΕΠ των ΑΕΙ μπορούν μετά από αίτησή τους να ενταχθούν στα μέλη του ερευνητικού προσωπικού του ΚΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 1771/1988. στ. Σε πρώτη εφαρμογή και μέχρι να συγκροτηθεί το ΕΓΣ, μέλη ΕΠ του οικείου ΤΕΙ μπορούν να ενταχθούν μερικώς ή ολικώς στα μέλη του ερευνητικού προσωπικού του ΚΤΕ μετά από γνώμη του Συμβουλίου του αντίστοιχου ΤΕΙ και απόφαση του Διευθυντού του ΚΤΕ. ζ. Για τα μέλη του ΕΠ των ΤΕΙ και ΔΕΠ των ΑΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2188/1994 (Α΄18). Β. Τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό προσωπικό. α. Για την εκτέλεση ειδικών επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας του ΚΤΕ, την υποστήριξη της έρευνας και την στελέχωση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών μπορεί ύστερα από προκήρυξη που δημοσιεύεται στις εφημερίδες της έδρας του ΚΤΕ και απόφαση του ΕΓΣ να προσλαμβάνεται το απαραίτητο τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Στη σύμβαση ορίζονται και οι καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται κατά περίπτωση από το ΕΓΣ ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΚΤΕ. β. Για το τεχνικό και διοικητικό - βοηθητικό προσωπικό του ΚΤΕ και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις, δικαιώματα, πειθαρχικό δίκαιο, λύση σύμβασης εργασίας και εν γένει θέματα που το αφορούν εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
Άρθρο 6
1.  
  Οι πόροι του ΚΤΕ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων προέρχονται από :
 1. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) για την αρχική ή κατά περίπτωση κάλυψη εξόδων λειτουργίας του και των δαπανών μόνιμης υποδομής σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
 2. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή και άλλα Υπουργεία με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 3. ΄Εσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, διεθνών και μη οργανισμών, ΝΠΙΔ, ιδιωτών κ.λ.π.), τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθώς και τυχόν συμμετοχή σε επιχειρήσεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Ν. 1514/1985.
 4. Ειδικές προσφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, Ταμεία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, άλλους Διεθνείς Οργανισμούς κ.λ.π.
 5. ΄Εσοδα από την εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και γενικά αμοιβές από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας, σημάτων, συμβουλών κ.λ.π.
 6. Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού και αιθουσών συνεδρίων
 7. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων
 8. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές
 9. Κάθε είδους δάνεια
2.  
  Το ΚΤΕ απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτό ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προορισμού του, κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 1514/1985.
Άρθρο 7
1.  
  Τα έσοδα του ΚΤΕ, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό Τραπέζης. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από το λογαριασμό αυτό γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Διευθυντή του ΚΤΕ ή του αναπληρωτή του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
2.  
  Οι προμήθειες αναλώσιμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων ή η δωρεάν παραχώρηση στο αντίστοιχο ΤΕΙ τέτοιων ειδών, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα στο ΚΤΕ, καθώς επίσης οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού και η εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή ύστερα από εισήγηση του ΕΓΣ. Για τα παραπάνω και για είδη μέχρι του ποσού των 5.000.000 δρχ. δεν απαιτείται υποχρεωτικά και εισήγηση του ΕΓΣ, εκτός αν πρόκειται για δωρεά στο ΤΕΙ Ηπείρου, οπότε χρειάζεται πάντοτε εισήγηση του ΕΓΣ.
Άρθρο 8
1.  
  Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του ΚΤΕ γίνεται από δύο ορκωτούς λογιστές που ορίζονται με απόφαση του ΕΓΣ από πίνακα δέκα ορκωτών λογιστών, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος των Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση του Διευθυντή του ΚΤΕ. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΚΤΕ γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΚΤΕ.
2.  
  Ο έλεγχος των δαπανών ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις των προμηθευτών ή τα δελτία παροχής υπηρεσιών
3.  
  Το διαχειριστικό έτος του ΚΤΕ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.  
  Οι Ορκωτοί Λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΚΤΕ υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο ΕΓΣ του ΚΤΕ, στον Διευθυντή του ΚΤΕ, στο Συμβούλιο οικείου ΤΕΙ καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιοδήποτε τρόπο το ΚΤΕ, κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.
5.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του ΚΤΕ
Άρθρο 9
1.  
  Η εσωτερική διάρθρωση, τα θέματα του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας του ΚΤΕ που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΚΤΕ, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από απόφαση του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του ΚΤΕ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός για την υποβολή πρότασης, ο εσωτερικός κανονισμός εκδίδεται και χωρίς την πρόταση αυτή.
Άρθρο 10
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης του ΚΤΕ, η εκκαθάριση εκτελείται από το ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η περιουσία του Νομικού Προσώπου περιέρχεται, με ίδια απόφαση, στο οικείο ΤΕΙ με το οποίο είναι συνδεδεμένο το ΚΤΕ και σε φορείς του δημοσίου.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις αριθ. 152/2000, 19/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τη γνώμη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) (αριθ. πρακτ. 11/14.9.99).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. περίπου ετησίως για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας του ιδρυόμενου Κ.Τ.Ε. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ΄ έτος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδικό φορέα Φ19-240 και τον ΚΑΕ 2489).
 • Του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 1771/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 71).
 • Του άρθρου 25 παρ. 1 εδαφ. β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (Α΄ 13).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) καθώς επίσης και της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου.
 • Του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995 (Α 156) και του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995.
 • Της αριθμ.1039386/441/Α0006/21.4.2000 (Β 571) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Της αριθ. ΣΤ5/25/26.4.2000 (Β 582) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (πρακτικό αριθ. 1/9.7.98): ΄Ιδρυση Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα την ΄Αρτα, συνδεδεμένου με το ΤΕΙ Ηπείρου.
 • Το αριθμ. Ε5/1277/28-6-99 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 1404/83 (Α173).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΣΤ5/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΣΤ5_25 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αντικατάσταση του Π.Δ. 233/1990 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) στην Πάτρα» (Α΄ 90). 2002/352 2002