Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικαθιστούμε το άρθρο 3 του Π.Δ. 407/1998 (ΦΕΚ 287 τ.Α΄ ) ως ακολούθως: Χαρακτηρισμός διδασκομένων μαθημάτων στο Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο (Ε.Ε.Λ.)."
1.  
  Τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες ως εξής:
 1. Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς
 2. Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς
 3. Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των Εφαρμογών Πληροφορικής, του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, της Τεχνολογίας και της Βυζαντινής Μουσικής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς
 4. Η ομάδα Δ΄ περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας που εξετάζονται γραπτώς
2.  
  Τα μαθήματα των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου κατανέμονται σε πέντε (5) ομάδες ως εξής:
 1. Η ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς
 2. Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης που εξετάζονται γραπτώς
 3. Η ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής, που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου και ο βαθμός τους συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της τάξης.
 4. Η ομάδα Δ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, Εφαρμογών Υπολογιστών, Εφαρμογών Λογισμικού και Πολυμέσων - Δικτύων και της Βυζαντινής Μουσικής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς
 5. Η ομάδα Ε΄ περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας και τα μαθήματα προαιρετικής επιλογής ειδικότητας, που εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας
3.  
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των μαθητών, τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, τη βαθμολόγηση και διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και τη δυνατότητα και διαδικασία πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Επίσης για τη διενέργεια των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, τη βαθμολογική κλίμακα, τις περιόδους του διδακτικού έτους και τους κλάδους μαθημάτων ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά για το Ενιαίο Λύκειο.
Άρθρο 2 "Αντικαθιστούμε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 407/1998 (ΦΕΚ 287 τ.Α΄ ) ως ακολούθως: Εξετάσεις υποχρεωτικών μαθημάτων ειδικότητας και θέματα εξετάσεων του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου."
1.  
  Οι τελικές γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας και στα προαιρετικά μαθήματα επιλογής ειδικότητας του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου διεξάγονται στα Λύκεια κατά το χρονικό διάστημα από 17 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του οικείου Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου.
2.  
  Τα θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα της προηγούμενης παραγράφου του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου, καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, που διδάσκουν το μάθημα σε κάθε τάξη Λυκείου, σε συνεργασία και τελική έγκριση από το διευθυντή του Λυκείου και είναι ίδια για όλα τα τμήματα της αυτής τάξης
Άρθρο 3 "Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα."
1.  
  Για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης, Ειδικότητας, Επιλογής και Προαιρετικής Επιλογής, που εξετάζονται γραπτώς, είναι ο Μ.Ο. του ετήσιου προφορικού βαθμού, μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το Ενιαίο Λύκειο και τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων - κλάδων, και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
3.  
  Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος
4.  
  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει
Άρθρο 4 "Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)"
1.  
  Σε όλες τις τάξεις του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης, Ειδικότητας συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Βυζαντινής Μουσικής, Επιλογής και Προαιρετικής Επιλογής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Ειδικά ο Μ.Ο. βαθμολογίας του μαθήματος Βυζαντινής Μουσικής, το οποίο εξετάζεται προφορικά, προκύπτει από τη βαθμολογία των δύο τετραμήνων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Για τα λοιπά μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία
Άρθρο 5 "Βαθμός απολυτηρίου Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου"
1.  
 1. Για την εξαγωγή του βαθμού του απολυτηρίου του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί τρία (3) και ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί 7 .
 2. Τα δύο γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται δια δέκα (10).
 3. Δηλαδή, αν Β είναι ο βαθμός της Β΄ τάξης και Γ ο βαθμός της Γ΄ τάξης, ο βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου θα είναι 3Β + 7Γ /10 και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου .
 4. Εάν ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης είναι ίσος ή μικρότερος του Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης, ως βαθμός του Απολυτηρίου του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου τίθεται ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης.
2.  
  Στο Απολυτήριο του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου αναγράφονται εκτός από το γενικό βαθμό, η κατεύθυνση που παρακολούθησε ο μαθητής στην Γ΄ τάξη, η αναλυτική γενική βαθμολογία στα μαθήματα της Γ΄ τάξης, καθώς και ο γενικός βαθμός προαγωγής της Β΄ τάξης του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου
3.  
  Το Απολυτήριο του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου εκδίδεται μία (1) φορά και δεν αλλάζει
Άρθρο 6 "Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου"
1.  
 1. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, του τύπου Ενιαίου Λυκείου συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού αυτών των μαθημάτων, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας
 2. Για τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 407/98 (ΦΕΚ 287/τ. Α΄ ), συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος Βυζαντινής Μουσικής, η οποία εξετάζεται προφορικά, απαιτείται η συγκέντρωση Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας 9, 5, ως προϋπόθεση προαγωγής από την Α΄ στη Β΄, από τη Β΄ στη Γ΄ τάξη, όπως και για τη λήψη του Απολυτηρίου του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου.
 3. Για την εξαγωγή του τελικού Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας, για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών, προστίθενται οι δύο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσης παραγράφου και το άθροισμά τους διαιρείται δια δύο (2) .
2.  
 1. Σε περίπτωση μη προαγωγής ή απόλυσης του μαθητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, η διαφορά μεταξύ του βαθμού των γραπτών εξετάσεων Ιουνίου και του ετήσιου προφορικού βαθμού ορίζεται σε πέντε (5) μονάδες.
 2. Στο αποδεικτικό προαγωγής και στο απολυτήριο που χορηγείται στους μαθητές, οι οποίοι κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής αναγράφονται οι αρχικοί βαθμοί των επιμέρους μαθημάτων και ο μέσος όρος που προέκυψε πριν από την προσαρμογή των πέντε (5) μονάδων.
 3. Στο απολυτήριο, στο ατομικό δελτίο του μαθητή και στο μητρώο των μαθητών σημειώνεται ότι η προαγωγή ή η απόλυση έγινε με εφαρμογή της ως άνω ρύθμισης.
 4. Η παραπάνω διάταξη του εδαφίου α΄ της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται εφόσον το επιθυμεί ο μαθητής.
 5. Εάν ο μαθητής δεν επιθυμεί την εφαρμογή της διάταξης αυτής για την προαγωγή ή απόλυσή του, καταθέτει στο σχολείο σχετική δήλωση ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται να επαναλάβει την τάξη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για τους μαθητές της Γ΄ τάξης.
3.  
  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μαθητής δεν προάγεται ή δεν απολύεται
4.  
  Οι μαθητές που δεν προάγονται επαναλαμβάνουν την τάξη. Αν πρόκειται για μαθητές της Γ΄ τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:.
 1. Να επαναλάβουν τη φοίτηση στην Γ΄ τάξη και να επανεξετασθούν σε όλα τα μαθήματα ή
 2. Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους σε όλα τα μαθήματα, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο.
 3. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.
 4. Οι μαθητές αυτοί δηλώνουν την επιλογή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που καταθέτουν το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση του Λυκείου στο οποίο φοιτούσαν.
 5. Αν αλλάξουν γνώμη μπορούν να ανακαλέσουν τη δήλωσή τους μέσα στο πρώτο δίμηνο του σχολικού έτους.
Άρθρο 7 "Χαρακτηρισμός της φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση των μαθητών"
1.  
  Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα
2.  
  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
 1. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους
 2. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι τέσσερις (124), από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα (60) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.
 3. Κατ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείού με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν είκοσι πέντε έως εκατόν εβδομήντα τέσσερις (125 - 174) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα (60) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.
 4. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.
 5. Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 / Α΄ ).
3.  
  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου
4.  
  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εξήντα (60) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν
5.  
  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη
Άρθρο 8 "Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Αντικαθίσταται το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1998 (ΦΕΚ 287 τ.Α΄ ) ως ακολούθως:"
1.  
  Σε κάθε Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο που χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο συγκροτείται Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από το διευθυντή του οικείου Λυκείου και δύο καθηγητές Δ.Ε. κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο που ορίζονται από τον οικείο προϊστάμενο της Δ/νσης Δ.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων, ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με τη Ν.Ε.Ε. που μπορεί να είναι ο βοηθός γραμματέα για την διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την Ν.Ε.Ε. και μέχρι τρία άτομα βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και μέχρι εκατόν τριάντα μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας και αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα, τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραμματέας.
2.  
  Έργο της Λ.Ε.Ε. είναι η διοργάνωση του εξεταστικού κέντρου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι επιτηρητές όλες τις ημέρες των εξετάσεων αλλά να εναλλάσσονται κάθε ημέρα εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζόμενους, η άμεση ενημέρωση της Ν.Ε.Ε. και της Κ.Ε.Ε. για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών που δεν εκτελούν με την επιβεβλημένη υπευθυνότητα τα καθήκοντά τους και γνωστοποίηση των παρατηρήσεών της στη Ν.Ε.Ε., η συγκέντρωση και αποστολή στην Ν.Ε.Ε. των γραπτών δοκιμίων, η αντιπαραβολή των βαθμών από την ειδική κατάσταση με τα αντίστοιχα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για διευκόλυνση του έργου της λυκειακής επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου. Δεν απαλλάσσονται όμως από την βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές από τον Πρόεδρο Β.Κ. καθώς και των γραπτών δοκιμίων του μαθήματος της Α΄ τάξης που ενδεχόμενα διδάσκουν.
Άρθρο 9 "Λοιπά θέματα"
1.  
  Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολική μονάδας. Σχετικά υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
2.  
  Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης των μαθητών εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3.  
 1. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73/Α΄ ), σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή.
 2. Δεν μπορεί να μετέχει στην Λυκειακή Επιτροπή ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται στο λύκειο αυτό
 3. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής - αναβαθμολογητής σε Β.Κ. σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ αυτό το Β.Κ.
Άρθρο 10 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Ειδικά για το σχολικό έτος 2000-2001, οι μαθητές όλων των τάξεων Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου που έχουν επιλέξει και δεύτερο μάθημα Επιλογής, θα εξετασθούν γραπτώς και στα δύο μαθήματα και θα υπολογισθεί ο βαθμός των μαθημάτων αυτών για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου
2.  
  Για τους μαθητές που φοίτησαν το σχολικό έτος 1999-2000 στη Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου και δεν απέκτησαν απολυτήριο τίτλο το μάθημα «Αρχές Φιλοσοφίας» δεν εξετάζεται ούτε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο. της τάξης αυτής από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής.
3.  
  Οι διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 6 μπορούν να εφαρμοστούν και για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000 οι οποίοι δεν προήχθησαν. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου υποβάλλουν τη δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 στο Λύκειό τους, εντός της υπό του άρθρου 37 του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄) τασσομένης προθεσμίας.
Άρθρο 11 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του Π.Δ. 407/1998 (ΦΕΚ 287/Α΄) και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος Π.Δ. παύει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις για τους μαθητές που φοίτησαν το έτος 1998-1999 στην Γ΄ τάξη των παλαιού τύπου Λυκείων. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 11 και 12 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 89 τ.Α΄ ).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄) οι οποίες αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄ ).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 3/2001 γνωμοδότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
 • Την αριθμ. 344/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-07-25 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/167
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/294 1980
Για τη Λειτουργία και τα Αναλυτικά Προγράμματα των Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων. 1998/407 1998
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2001/86 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία