ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/217

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα δύο (2) θέσεων Αντιστράτηγων και άλλες ρυθμίσεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώμα στον κλάδο Γενικών Υπηρεσιών δύο (2) θέσεις Αντιστρατήγων του Πυροσβεστικού Σώματος, ως θέσεις Α΄ και Β΄ Υπηρχηγών αυτού και μιας (1) θέσης Υποστρατήγου. Για τη σύσταση των θέσεων αυτών καταργούνται τρεις (3) θέσεις Αρχιπυράρχων και μιας (1) θέσης Επιπυραγού Γενικών Υπηρεσιών αντίστοιχα.
2.  
  Οι μέχρι την ισχύ των διατάξεων του παρόντος διατάγματος υπηρετούντες δύο (2) Υποστράτηγοι, Α΄ και Β΄ Υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, από τη δημοσίευση του προάγονται αυτοδικαίως και καταλαμβάνουν τις συνιστώμενες από την προηγούμενη παράγραφο θέσεις Αντιστράτηγων Πυροσβεστικού Σώματος
3.  
  Οι τρεις (3) Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος Γενικών Υπηρεσιών τοποθετούνται ως Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Διευθυντή Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχα
4.  
  Υποστράτηγοι Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, που δεν διανύουν τον τελικό βαθμό εξέλιξής τους και αποστρατεύονται για οποιαδήποτε αιτία εκτός της κρίσης τους ως «Αποστρατευτέων», εφόσον έχουν πραγματική υπηρεσία στο βαθμό τους έξι (6) μήνες, προάγονται στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός Υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν
5.  
  Το άρθρο 37 του Π.Δ. 305/1992 (Α΄152) αντικαθίσταται ως εξής: 37 Υποστρατήγων και Αντιστράτηγων - Υπαργηγών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1 Η επιλογή των Υποστρατήγων γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο από τους Αρχιπυράρχους Γενικών Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους. 2 Η επιλογή των Αντιστρατήγων - Υπαργηγών γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο από τους Αρχιπυράρχους και τους Υποστρατήγους Γενικών Υπηρεσιών ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους Εάν επιλεγεί Αρχιπύραρχος προάγεται αμέσως στο βαθμό του Υποστρατήγου και μετά τριάντα (30) ημέρες παραμονής στο βαθμό αυτό, κατά τις οποίες ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Υπαρχηγού, προάγεται στο βαθμό που επιλέγεται .
6.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 38 του Π.Δ. 305/1992 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2265/1994(Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ο Αντιστράτηγος - Αρχηγός επιλέγεται από το Κ Υ. Σ. Ε. Α. μεταξύ των δύο Αντιστράτηγων-Υπαρχηγών Π.Σ. και των τριών Υποστρατήγων Π.Σ., ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο βαθμό τους .
7.  
  Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 305/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει πλην του άρθρου 27, απαντάται η φράση «Υπαρχηγός» νοείται εφεξής η φράση «Υποστράτηγοι» και προστίθεται και η φράση Υπαρχηγοί.» Το διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ. 1 περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ και παρ. 7 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49). β. Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41). δ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). ε. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). στ. Της 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 299 /2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-07-25 Σύσταση στο Πυροσβεστικό Σώμα δύο (2) θέσεων Αντιστράτηγων και άλλες ρυθμίσεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/167
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1994/2265 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1992/305 1992