Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ 16/1989 Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών και του Π Δ 119/1999 Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π . Δ . 16 / 89

Άρθρο 1 "Λειτουργία Γραφείων στις Δ.Ο.Υ"
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, προστίθεται περίπτωση θ΄, που έχει ως εξής: θ) Τμήμα Μητρώου, με Γραφεία: θα) Μητρώου θβ) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ.
2.  
 1. Οι περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 2 όπως προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π . Δ 2/1999 (Α΄ 2) αντικαθίστανται ως εξής :
 2. θ) Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων μετά από Έλεγχο.
 3. Γραφείο Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
3.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄, που έχουν ως εξής: ια) Γραφείο Μητρώου
 1. Γραφείο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες Τμήματος Μητρώου"
1.  
  Μετά το άρθρο 144 προστίθενται άρθρο 144 α, με υπέρτιτλο Χ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ και τίτλο Αρμοδιότητες, άρθρο 144 β με τίτλο Καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου και άρθρο 144γ με τίτλο Καθήκοντα υπαλλήλων του Τμήματος Μητρώου, που έχουν ως εξής: Χ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ.
Άρθρο 144α "Αρμοδιότητες"
1.  
  Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μητρώου ανήκει η ευθύνη του χειρισμού θεμάτων απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), ενάρξεων, μεταβολών και διακοπών οικονομικών δραστηριοτήτων των φορολογουμένων, εικόνας (prοfile) των φορολογουμένων, εθνικής ονοματολογίας οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, διασταυρώσεων επί των συναλλαγών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών, καθώς και της υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας όλου του πληροφορικού συστήματος της Δ.Ο.Υ.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μητρώου κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων αυτού ως εξής:
 1. Γραφείο Μητρώου:
 2. α1) Ο χειρισμός θεμάτων απόδοσης Α.Φ.Μ. α2) Ο χειρισμός θεμάτων ενάρξεων, μεταβολών και διακοπών οικονομικών δραστηριοτήτων των φορολογουμένων και διαδικασιών επιβολής προστίμων Μητρώου α3) Η διαχείριση κωδικού εθνικής ονοματολογίας οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
 3. Γραφείο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ β1) Η ασφάλεια χρήσης όλων των εφαρμογών β2) Οι ενέργειες για την αξιοπιστία όλων των δεδομένων β3) Η υποστήριξη και συντήρηση όλων των εφαρμογών β4) Η υποστήριξη των λειτουργιών Διοίκησης της Δ.Ο.Υ β5) Η διαχείριση του εξοπλισμού και λογισμικού του συστήματος. β6) Η υποστήριξη και συντήρηση του εξοπλισμού β7) Η υποστήριξη των χρηστών στη χρήση του λογισμικού συστήματος και του εξοπλισμού της Δ.Ο.Υ β8) Η εκτέλεση των τεχνικών εργασιών που αφορούν το συστημικό περιβάλλον της Δ.Ο.Υ .
Άρθρο 144β "Καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Μητρώου"
1.  
  Γενικά Καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος Μητρώου
 1. Διευθύνει, εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει τις εργασίες του Τμήματος που προΐσταται και οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσής τους
 2. Παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων αυτού και ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ για τις υπάρχουσες εκκρεμότητες.
 3. Επιμελείται για την τήρηση αρχείου νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων, εγκυκλίων και άλλων υπηρεσιακών εγγράφων, που διέπουν τις αρμοδιότητες του Τμήματος
 4. Προτείνει τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, για αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος, καθώς και για άλλα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος
 5. Παρέχει οδηγίες στους υπαλλήλους, για την ορθή εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών
 6. Κατανέμει τις εργασίες του Τμήματος στο προσωπικό αυτού, ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης εργασίας τους, τις γνώσεις, την εξειδίκευση και τις ικανότητες καθενός
 7. Αξιολογεί ως πρώτος κριτής τους υπαλλήλους του Τμήματος
 8. Συντάσσει το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των εκκρεμών υποθέσεων, του αρχείου και του εξοπλισμού αυτού, σε περίπτωση αντικατάστασής αυτού ή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
 9. Φροντίζει για την ασφάλεια του χώρου εργασίας και τη διασφάλιση των μηχανημάτων, συσκευών, αρχείων εγγράφων, μαγνητικών μέσων αποθήκευσης στοιχείων και κάθε άλλου υπηρεσιακού υλικού αυτού
 10. Αξιολογεί την αλληλογραφία του Τμήματος και χρεώνει αυτήν στους υπαλλήλους, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις περαιτέρω σχετικές ενέργειες
 11. Χειρίζεται υποθέσεις ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, που του αναθέτει ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
 12. Υπογράφει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις και λοιπές πράξεις, που του ανατίθενται με σχετικές αποφάσεις περί μεταβίβασης εξουσίας τελικής υπογραφής αυτών.
 13. Προσυπογράφει τα έγγραφα, που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα.
2.  
  Ειδικά Καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος Μητρώου
 1. Υπογράφει τις εισηγήσεις του Τμήματος προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, για τον εμπλουτισμό της εθνικής ονοματολογίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 2. Επιβλέπει όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από κάθε θέση εργασίας του Τμήματος, για τη δημιουργία της σωστής εικόνας του φορολογούμενου
 3. Διενεργεί έλεγχο επί των διασταυρώσεων που εκτελούνται από τη θέσης εργασίας της Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος, καθώς και επί των σχετικών εκτυπώσεων
 4. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μητρώου, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις
Άρθρο 144γ "Καθήκοντα υπαλλήλων του Τμήματος Μητρώου Τα καθήκοντα, που εκτελούν οι υπάλληλοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Μητρώου, είναι τα εξής, ανά Γραφείο και θέση εργασίας αυτού: Ι. Γραφείο Μητρώου: Καθήκοντα υπαλλήλου της θέσης εργασίας Μητρώου:"
1.  
  Ως προς τη διαχείριση εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος: Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στις εφαρμογές του συστήματος και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 1. Ελέγχει και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ.Ο.Υ, και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 2. α1) Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), προβαίνει καθημερινά :
 3. - στον προληπτικό έλεγχο του Κεντρικού Εξοπλισμού Πληροφορικής της Δ.Ο.Υ - στην αντιμετώπιση προβλημάτων εξοπλισμού - στον προληπτικό έλεγχο δικτύου για την επικοινωνία της Δ.Ο.Υ με την Γ.Γ.Π.Π. α2) Επιτόπια παρακολούθηση και πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης προβλημάτων από τους εντεταλμένους τεχνικούς, όταν αυτό απαιτείται.
 4. Υπογραφή των σχετικών εγγράφων και παραστατικών, κατ εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ .
 5. Απόδοσης Α.Φ.Μ /Μεταβολής ατομικών στοιχείων (ιι ) Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. (ιιι) Σχέσεων Φορολογουμένων.
 6. β1) Έλεγχο της κατάστασης του περιφερειακού εξοπλισμού β2) Έλεγχο του εξοπλισμού στο τέλος εργασιών κάθε ημέρας, για τη διαπίστωση αν έχουν κλείσει όλοι οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Η/Υ) β3) Ενημέρωση των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Δ.Ο.Υ, για παρουσιαζόμενα προβλήματα λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής της Δ.Ο.Υ.
 7. ΄Εκδοση αποδεικτικού παραλαβής των στοιχείων της παραπάνω περίπτωσης α΄ και επίδοση στο φορολογούμενο υπογεγραμμένου αντιγράφου αυτού
 8. γ1) Καθημερινή λήψη των εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές οδηγίες γ2) Αποθήκευση ή μεταφορά όλων των εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας σε ασφαλές μέρος, που ορίζεται, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
 9. ΄Ελεγχο για προγενέστερη απόδοση Α.Φ.Μ με τα ίδια στοιχεία.
 10. δ1) Εντοπισμό των προς αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών του εξοπλισμού του πληροφορικού συστήματος της Δ.Ο.Υ (φθαρμένων μελανοταινιών, tοners κλπ.) δ2) Σύνταξη και αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, αίτησης περί των απαιτούμενων αναλωσίμων δ3) Παραλαβή και αποθήκευση των αναλωσίμων δ4) Αντικατάσταση των φθαρμένων αναλωσίμων του περιφερειακού εξοπλισμού.
 11. Επιβλέπει τη σωστή εργονομική διάταξη του εξοπλισμού και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 12. ε1) Εισήγηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, για τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στον περιφερειακό εξοπλισμό της Δ.Ο.Υ . ε2) Μέριμνα για την σωστή επικοινωνία του περιφερειακού εξοπλισμού με τον serνer της Δ.Ο.Υ ε3) Ενημέρωση του τηρούμενου μητρώου εξοπλισμού για τις αλλαγές του εξοπλισμού της Δ.Ο.Υ ε4) Ενημέρωση του αρχείου διαχείρισης εκτυπωτών για τυχόν αλλαγές στη διαδικασία εκτύπωσης ε5) Παρακολούθηση της εκτέλεσης των αλλαγών του εξοπλισμού της Δ.Ο.Υ .
 13. Έκδοση και χορήγηση στο φορολογούμενο της σχετικής βεβαίωσης
 14. Είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση της Δ.Ο.Υ, όταν απαιτείται, με τις τράπεζες πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων, έπειτα από γραπτή εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
 15. Έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής των οικείων προστίμων Μητρώου
2.  
  Ως προς την αξιοπιστία των δεδομένων: Είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό θεμάτων ενάρξεων, μεταβολών και διακοπών των οικονομικών δραστηριοτήτων των φορολογουμένων, καθώς και θεμάτων επιβολής των σχετικών προστίμων Μητρώου και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 1. Είναι υπεύθυνος για τη διόρθωση των ανακριβών στοιχείων της εικόνας του φορολογούμενου στο μητρώο φορολογουμένων της Δ.Ο.Υ και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 2. α1) Έρευνα της εικόνας του φορολογούμενου μέσα από την εφαρμογή του μητρώου και μετά από ενημέρωση του Προϊσταμένου του Τμήματος, κλήση του φορολογούμενου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ, σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών ή ελλείψεων, για τις αναγκαίες μεταβολές των στοιχείων αυτού α2) Εκτέλεση των απαιτούμενων μεταβολών, που προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα για διόρθωση της εικόνας του φορολογούμενου στο μητρώο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και μετά από σχετική έγκριση του Προϊσταμένου του Τμήματος. α3) Διόρθωση των στοιχείων, που έχουν εισαχθεί λανθασμένα στο σύστημα, με βάση τις σχετικές εκθέσεις φορολογικού ελέγχου .
 3. ΄Ελεγχο των δηλώσεων και των σχετικών δικαιολογητικών
 4. β1) Αναζήτηση των τυχόν υφισταμένων πολλαπλών Α.Φ.Μ του ίδιου προσώπου, με τη χρήση των εργαλείων της εφαρμογής του Μητρώου και εκτέλεση της διαδικασίας που προβλέπεται, για την εξάλειψη του προβλήματος αυτού β2) Συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ και με άλλους φορείς, για τη λήψη των αναγκαίων στοιχείων μητρώου του φορολογουμένου προς οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. αυτού.
 5. ΄Επίδοση στον φορολογούμενο υπογεγραμμένου ενός αντιγράφου του εντύπου Αποδεικτικό Παραλαβής
 6. γ1) Συλλογή των επιστρεφόμενων, ως ανεπίδοτων, ειδοποιήσεων ληξιπρόθεσμων χρεών και έρευνα, εντός της Δ.Ο.Υ ή σε συνεργασία με άλλες Δ.Ο.Υ, ή με άλλες Υπηρεσίες και Αρχές εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από γραπτή εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, για την ανεύρεση στοιχείων της διεύθυνσης των φορολογουμένων γ2) Ενημέρωση του Γραφείου Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Δ.Ο.Υ, με τις μεταβολές στην εικόνα του φορολογούμενου στο μητρώο .
 7. Καταχώριση των στοιχείων των δηλώσεων του φορολογούμενου στο μητρώο
 8. δ1) Διασταύρωση πληροφοριών, μέσα από το πληροφορικό σύστημα της Δ.Ο.Υ, σχετικά με τις συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου δ2) Εκτύπωση καταστάσεων με τα παραπάνω στοιχεία, διασταύρωσης πληροφοριών δ3) Διασταύρωση πληροφοριών για άλλα στοιχεία της εικόνας του φορολογούμενου . δ4) Ενημέρωση των φορολογικών ελεγκτικών αρχών και των λοιπών τμημάτων της Δ.Ο.Υ για τα αποτελέσματα του ελέγχου των διασταυρώσεων.
 9. ΄Ελεγχο αυτοψίας, μετά από εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ και σύνταξη της σχετικής έκθεσης.
 10. Έκδοση και χορήγηση στο φορολογούμενο της σχετικής βεβαίωσης
 11. Επανέκδοση της σχετικής βεβαίωσης όπου ζητείται
 12. ΄Εκδοση των οικείων πράξεων επιβολής προστίμου Μητρώου
 13. ΄Εκδοση και χορήγηση του πιστοποιητικού για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογουμένου
3.  
  Ως προς τη διαχείριση των κωδικών εθνικής ονοματολογίας οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων Είναι υπεύθυνος για την ορθή αντιστοίχηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις οικονομικές δραστηριότητες κάθε φορολογούμενου και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:.
 1. Έλεγχο των ΚΑΔ που δηλώνονται από τον φορολογούμενο ως ασκούμενη δραστηριότητα
 2. α1) Παροχή οδηγιών προς τους χρήστες, για την αντιμετώπιση και επίλυση συνήθων προβλημάτων του εξοπλισμού της Δ.Ο.Υ . α2) Εντοπισμό των αδυναμιών των χρηστών του πληροφορικού συστήματος της Δ.Ο.Υ στη χρήση του λογισμικού συστήματος και του εξοπλισμού της θέσης εργασίας τους, καθώς και παροχή εξατομικευμένης εκπαίδευσης σ΄ αυτούς, για την εξοικείωσή τους στη χρήση του παραπάνω εξοπλισμού και λειτουργικού συστήματος.
 3. Βοηθά τους υπαλλήλους στη χρήση των υφισταμένων εργαλείων λογισμικού της Δ.Ο.Υ., όταν χρειάζεται και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 4. β1) Καθοδήγηση των χρηστών του συστήματος στη σωστή χρήση των εντολών των προγραμμάτων αυτού β2) Δημιουργία των πινάκων και φορμών εγγράφων που απαιτούνται, κατόπιν σχετικής εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., καθώς και ανάλυση της μορφής και του περιεχομένου του προς δημιουργία εγγράφου, σε συνεργασία με τον αρμόδιο χρήστη.
 5. Είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των χρηστών στην επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας των εφαρμογών και για τη διαβίβαση των σχετικών αιτημάτων της Δ.Ο.Υ, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, για την εκτέλεση απ΄ αυτήν των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών επίλυσης των προβλημάτων της τοπικής βάσης δεδομένων της Δ.Ο.Υ., που δεν μπορούν να επιλυθούν από τη Δ.Ο.Υ., και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 6. ΙΙ.
 7. Γραφείο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ Α. Καθήκοντα υπαλλήλων της θέσης εργασίας Υποστήριξης Λειτουργιών του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ.
4.  
  Ως προς την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών που αφορούν στο συστημικό περιβάλλον της Δ.Ο.Υ Εκτελεί τις τεχνικές εργασίες, που αφορούν στο συστημικό περιβάλλον της Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με το πρόγραμμα, τις προτεραιότητες και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. .
 1. Υποστηρίζει τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ στην αξιοποίηση των δεδομένων των εφαρμογών οριζόντιας μορφής του πληροφορικού συστήματος και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 2. α1) Λήψη της εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, για τη διαχείριση των εφαρμογών οριζόντιας μορφής του πληροφορικού συστήματος και την ανάκτηση δεδομένων α2) Επεξεργασία των δεδομένων και υποβολή των αποτελεσμάτων επεξεργασίας αυτών στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, για αξιολόγηση.
 3. Υποστηρίζει τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, σε θέματα καλύτερης οργάνωσης των συναλλαγών, εκπαίδευσης του προσωπικού, καθώς και εφαρμογής του σχεδίου έκτακτης ανάγκης στην χρήση του πληροφορικού συστήματος, όταν χρειαστεί και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 4. β1) Συγκέντρωση στοιχείων και σχετική εισήγηση στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ, σχετικά με τις ανάγκες αυτής σε χρήστες και εξοπλισμό πληροφορικής, για τις περιόδους μεγάλου όγκου συναλλαγών β2) Υποστήριξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, του Υποδιευθυντή και των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Δ.Ο.Υ, στη διαχείριση απ΄αυτούς των εφαρμογών οριζόντιας μορφής του πληροφορικού συστήματος της Δ.Ο.Υ (όπως των διασταυρώσεων και της εικόνας του φορολογούμενου ) β3) Υποστήριξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ, στον προσδιορισμό και καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού αυτής, στις εφαρμογές του πληροφορικού συστήματος β4) Μέριμνα για τη δημιουργία κεντρικού αρχείου στη Δ.Ο.Υ με σημειώσεις, βοηθήματα και οδηγίες, σχετικά με τη βελτίωση των εφαρμογών, καθώς και για τη διανομή αυτών στους χρήστες β5) Παροχή οδηγιών στα Τμήματα και Γραφεία της Δ.Ο.Υ, για την εκτέλεση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης και παρακολούθηση της εκτέλεσής αυτού .
 5. Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των τυποποιημένων αναφορών έργου, σε συνεργασία, με τον υπάλληλο της θέσης Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος και την αποστολή του στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
 6. γ1) Καταγραφή σε καθημερινή βάση των απαραίτητων στοιχείων, που αφορούν προβλήματα λειτουργίας του συστήματος, για τη σύνταξη των τυποποιημένων αναφορών του έργου γ2) Σύνταξη της τυποποιημένης αναφοράς έργου, σε συνεργασία, με τον υπάλληλο της θέσης Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος και αποστολή της παραπάνω αναφοράς στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.
 7. Β. Καθήκοντα υπαλλήλων της θέσης εργασίας Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ.

ΜΕΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π . Δ . 119 / 1999

Άρθρο 3 "Θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ και τοποθέτηση υπαλλήλων σ αυτές"
1.  
  Ο τίτλος Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ του Π.Δ.119/1999 (Α΄126), αντικαθίσταται ως εξής: Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων και των υπαλλήλων πληροφορικής στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.
2.  
  Προστίθενται υπέρτιτλοι πριν από τα άρθρα 1, 4 και 8, που έχουν ως εξής:
 1. Πριν από το άρθρο 1 προστίθεται υπέρτιτλος ως εξής:
 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ
 3. Πριν από το άρθρο 4 προστίθεται υπέρτιτλος ως εξής:
 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 5. Πριν από το άρθρο 8 προστίθεται υπέρτιτλος ως εξής:
 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
3.  
  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.16/1989 (Α΄6) εσωτερική τοποθέτηση των εφοριακών υπαλλήλων και των υπαλλήλων πληροφορικής στις θέσεις εργασίας των Τμημάτων ή Γραφείων που διαρθρώνεται κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), με εξαίρεση τους Προϊσταμένους των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων αυτής, γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: ΄
Άρθρο 4 "Κριτήρια τοποθέτησης των υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας Το άρθρο 3, αντικαθίσταται ως εξής: ΄Αρθρο 3 Κριτήρια τοποθέτησης υπαλλήλων"
1.  
  Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων Η κατάταξη και τοποθέτηση των εφοριακών υπαλλήλων στην αντίστοιχη Ομάδα θέσεων εργασίας, πλην των θέσεων εργασίας Υποστήριξης Λειτουργιών του Πληροφορικού Συστήματος και Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος, γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια :
 1. Το χρόνο υπηρεσίας στο Δημόσιο
 2. Το χρόνο υπηρεσίας στον εφοριακό κλάδο
 3. Τα πρόσθετα τυπικά προσόντα
 4. Την επίδοση του υπαλλήλου..
2.  
  Κριτήρια τοποθέτησης υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας του Γραφείου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ.
 1. Στη θέση εργασίας Υποστήριξης των Λειτουργιών του Πληροφορικού Συστήματος τοποθετούνται υπάλληλοι του Εφοριακού Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Κατηγορίας και κατά προτεραιότητα εκείνοι, που έχουν εκπαιδευτεί στα καθήκοντα αυτά ή έχουν προϋπηρεσία στην άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Διαχειριστή του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (ΤΑΧΙS) (παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 119/1999), η οποία να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
 2. Οι εφοριακοί υπάλληλοι που συμπληρώνουν τρία (3) έτη τουλάχιστον στη θέση εργασίας Υποστήριξης Λειτουργιών του Πληροφορικού Συστήματος ή και στην άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Διαχειριστή του ΤΑΧΙS (παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ.119/1999) συνολικά, της ίδιας ή άλλης Δ.Ο.Υ, τοποθετούνται σε θέση εργασίας της ίδιας ή άλλης ομάδας, ανάλογα με τον αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν, εκτός αν με δήλωση προτίμησής τους ζητήσουν να παραμείνουν στην ίδια θέση ή να τοποθετηθούν σε άλλη ομάδα θέσεων εργασίας που απαιτεί μικρότερο αριθμό μορίων από αυτόν που έλαβε ο υπάλληλος.
 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του παρόντος διατάγματος.
 4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των εφοριακών υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα της θέσης εργασίας Υποστήριξης Λειτουργιών του Πληροφορικού Συστήματος, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αναθέτει, για το διάστημα αυτό, την άσκηση των καθηκόντων αυτών σε εφοριακό υπάλληλο, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Κριτήρια τοποθέτησης υπαλλήλων στη θέση εργασίας Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος
 1. Στη θέση εργασίας της Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφορικού Συστήματος τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ ή ΔΕ Πληροφορικής και σε περίπτωση έλλειψης αυτών τοποθετούνται, κατά την ακόλουθη σειρά, υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής ή υπάλληλοι άλλων κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Κατηγορίας, που έχουν εκπαιδευτεί στα καθήκοντα αυτά ή έχουν προϋπηρεσία στην άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Διαχειριστή του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (ΤΑΧΙS) (παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 119/1999), η οποία να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του υπαλλήλου, που ασκεί καθήκοντα της θέσης εργασίας Τεχνικής Υποστήριξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος, τα καθήκοντα αυτού ασκούνται από υπάλληλο της θέσης εργασίας της Υποστήριξης των Λειτουργιών του Πληροφορικού Συστήματος, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα αυτού, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες που δίνονται κάθε φορά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων
Άρθρο 5 "Παράλληλα καθήκοντα υπαλλήλων"
1.  
  Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής: ΄
Άρθρο 6 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Στο άρθρο 8 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 5. ΄Όπου στις διατάξεις του Π. Δ 119/1999 αναφέρεται εφοριακός υπάλληλος και χρόνος υπηρεσίας στον εφοριακό κλάδο, νοείται για τους υπαλλήλους πληροφορικής, ο υπάλληλος πληροφορικής και ο χρόνος υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, αντίστοιχα . Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Αρθρο2 "Βασική διάκριση των θέσεων εργασίας Οι θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ, με βάση τα αντικείμενα που αφορούν, κατατάσσονται στις εξής Ομάδες: Α/Α ΟΜΑΔΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ"
1.  
  Α ΄Ομάδα α) Ελέγχου
 1. Δικαστικού
2.  
  Β΄ Ομάδα α) Εισοδήματος
 1. Εμμέσων και Ειδικών φόρων (Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι πλην αυτοκινήτων).
 2. Κεφαλαίου
 3. Μητρώου
 4. Υποστήριξης των Λειτουργιών του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ.
 5. Τεχνικής Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφορικού Συστήματος της Δ.Ο.Υ.
3.  
  Γ΄ Ομάδα α) Εσόδων
 1. Εξόδων
 2. Λογιστικού
 3. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων(Κ.Β.Σ.).
 4. Αυτοκινήτων
4.  
  Δ΄ Ομάδα α) Διαχείριση
 1. Γραμματεία
Άρθρο Αρθρο7 "Άσκηση παράλληλων καθηκόντων"
1.  
  Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αναθέτει σε ορισμένους εφοριακούς υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα της θέσης εργασίας που τους έχει τοποθετήσει, και την άσκηση καθηκόντων άλλων θέσεων εργασίας της αυτής ή άλλης ομάδας ή και άλλων θεμάτων που δεν έχουν ενταχθεί σε θέσεις εργασίας καμίας ομάδας, εφόσον αυτοί μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πρόσθετων καθηκόντων που τους ανατίθενται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 2683/1999 (Α΄ 19). Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται ότι, κατά το διάστημα που ασκούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, παράλληλα καθήκοντα, ο υπάλληλος υπηρετεί στη θέση εργασίας της Ομάδας των κυρίων καθηκόντων του, που του έχουν ανατεθεί με βάση τον σχετικό πίνακα μορίων .
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ.1 του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών (Α΄50), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις (Α΄285). β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν.2753/1999 Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στην φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις (Α΄249). γ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄137) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α΄38).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 287/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/2753 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2753 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2873 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.. 1999/119 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία