ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/223

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» στο Δήμο Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής δημοτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι η περίθαλψη σε αυτό ηλικιωμένων ατόμων και των δύο φύλων που έχουν ανάγκη προστασίας και ιδρυματικής περίθαλψης και έχουν ηλικία πάνω από 60 ετών. Στο Ίδρυμα εισάγονται κατά προτίμηση οι άποροι δημότες του Δήμου Πολυγύρου, οι δωρητές και ευεργέτες.
Άρθρο 3 "Διοίκηση"
1.  
  Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 202 του Π. Δ/τος 410/1995 (ΦΕΚ Α 231). Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από το Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο και από έξι μέλη. Τα πέντε από τα παραπάνω μέλη ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τρεις δημοτικοί σύμβουλοι και δύο πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική δράση ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του ιδρύματος, το δε ένα μέλος ορίζεται από τη συνέλευση των εργαζομένων στο Ίδρυμα. Η εκτελεστική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα τακτικά, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία και η θητεία τους είναι διετής.
Άρθρο 4
1.  
  Παρεχόμενη περίθαλψη. Το Ίδρυμα παρέχει στα άτομα που περιθάλπει στέγη, διατροφή και ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και ψυχαγωγία ενώ παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλληλο νοσηλευτικό Ίδρυμα.
Άρθρο 5 "Έδρα"
1.  
  Η επωνυμία του είναι Πρότυπο Γηροκομείο Πολυγύρου και η έδρα του είναι η πόλη του Πολυγύρου
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Πολυγύρου, οι τυχόν επιχορηγήσεις του κράτους, οι τυχόν επιχορηγήσεις Ν.Π.Δ.Δ., τα εισοδήματα του Ιδρύματος από την περιουσία του, οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, τα τροφεία και κάθε άλλη εισφορά προς το Γηροκομείο.
Άρθρο 7 "Περιουσία"
1.  
  Περιουσία του ιδρύματος είναι ένα οικόπεδο εκτάσεως 7067,90 τ.μ. στην περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας του Δήμου Πολυγύρου και το νεοαναγειρόμενο οίκημα σ αυτό συνολικής κάλυψης 2028.10 τ.μ., με αριθμό αδείας 276/99. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 202 του Π. Δ/τος 410/95 (ΦΕΚ Α 231).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α 137/85) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 373/95 Συγχώνευση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμό των αρμοδιοτήτων του.
 • Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 (ΦΕΚ 630 Β/12.5.2000) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κωνσταντίνο Καϊσερλή.
 • Τη με αριθ. 2850/18.4.2000 (ΦΕΚ 76 Α) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο.
 • Τις 166/1999 και 226/99 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πολυγύρου ύψους 5.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος, για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου στον κωδικό 75/ 151.1η και για κάθε ένα εκ των οικονομικών ετών 2000 -2004 η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 473/2000 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας - Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/2850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2850 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία