ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/225

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή και μετονομασία Αστυνομικού Σταθμού Παντοκράτορα σε Αστυνομικό Τμήμα Λαγανά.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Προαγωγή - Μετονομασία Υπηρεσίας. Ο Αστυνομικός Σταθμός Παντοκράτορα του Αστυνομικού Τμήματος Ζακύνθου προάγεται και μετονομάζεται σε Αστυνομικό Τμήμα Λαγανά, γενικής αρμοδιότητας, και υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου.
Άρθρο 2
1.  
    Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α και β του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α - 152), όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α - 49), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 (Α - 41). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α - 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α- 38).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α- 36).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α - 247).
  • Την υπ αριθ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β - 571).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 9.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 2001 και 4.000.000 δραχμών περίπου για το έτος 2002 και καθένα των επομένων ετών. Από τις δαπάνες αυτές, εκείνες του έτους 2001 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α.Ε. 0722, 0824, 0831, 0832, 0864, 0869, 1111, 1211, 1212, 1231, 1321, 1329, 1511, 1512, 1693, 1641, 1699, 1711, 1713, 1725 και 1931 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ενώ οι δαπάνες του έτους 2002 και επομένων ετών θα προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό.
  • Την υπ’ αριθ. 166/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία