ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/249

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 107/98 «Αποστολή και συγκρότηση του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικής με το Όπλο αυτό»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 107/1998 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής: 6 Κατ’ εξαίρεση το Όπλο της Αεροπορίας Στρατού στελεχώνεται αρχικό, κατά τη διαδικασία του άρθρου 5, και από Μονίμους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Μονίμους Υπαξιωματικούς όλων των Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτούσαν ως χειριστές Α/Φ ή Ε/Π στη ΣΑΣ και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους, λαμβάνοντας πτυχίο χειριστού, το οποίο ευρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο εφαρμογής της ως άνω διαδικασίας
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγρ. 2α (2) και 25 παράγρ. 9 του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων κλπ» (ΦΕΚ Α΄ 219).
  • Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο 28ο Πρακτικό της 3ης/28.1.2000 Συνεδρίασης αυτού.
  • Την υπ’ αριθ. 2 Γνωμάτευση της 5ης/2000 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ’ αριθ. 61/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία