ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/25

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά δύο (2) θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης από την Πρεσβεία της Ελλάδος στον Παναμά και την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μπογκοτά και κατανομή τους στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μεταφέρονται και κατανέμονται στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Στοκχόλμη οι παρακάτω δύο (2) θέσεις υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης: Α) μια (1) θέση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στον Παναμά και Β) μια (1) θέση από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μπογκοτά. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 32 παρ.4 του Ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
  • Το Π.Δ. 194/1998 «Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών» (Α΄ 144).
  • Το Ν. 2694/1999 «Σύσταση Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και σύνθεση του προσωπικού τους» (Α΄ 55).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α΄ του Ν. 2469/97 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθμό 2/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2694 1999
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία