ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/259

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-07-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία», όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/99 (Α 266) και 19/01 (Α 14).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο εδάφιο (β) της παραγρ.3Α του πρώτου μέρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α΄ 181), που αφορά «Αξιωματικούς καταστρώματος πλοίων παράκτιων και μη παράκτιων πλόων», όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 19/01 (Α΄14), καταργείται το γνωστικό αντικείμενο «DΕCCΑ» και το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν.
2.  
  Στα εδάφια (γ) των παραγρ. 2Α, 3Α, 4Α και 5Α του δεύτερου μέρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/98 (Α΄181), που αφορά το «προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων», όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ 19/01 (Α΄14) καταργούνται τα γνωστικά αντικείμενα «LΟRΑΝ», «DΕCCΑ» και «ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ» και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν.
Άρθρο 2
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 243/98 (Α 181), αντικαθίσταται ως εξής: Οι κάτοχοι διπλωμάτων Πρακτικών Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών Ε.Ν. δύνανται να αποκτήσουν μη προαγωγικά διπλώματα Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ τάξης Ε.Ν. αντίστοιχα, εφόσον α) είναι εν ενεργεία ναυτικοί β) έχουν θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Αξιωματικού Φυλακής διάρκειας ενός (1) έτους από την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος Η εν λόγω υπηρεσία μειώνεται κατά έξι (6) μήνες για όσους έλαβαν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματός των από 1.1.1996 και μετέπειτα. γ) αποφοιτήσουν επιτυχώς από Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών αντίστοιχα, στο οποίο θα πρέπει να έχουν εγγραφεί και αρχίσει την φοίτησή τους μέχρι 31.1.2002 .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2,74,75,76,77 και 78 του Ν.Δ. 187/1973 (Α 261) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4,7 και 8 του Ν. 1314/1983 (Α 2) «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης “Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978’’».
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού αριθμ. 353/7.5.2001.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας αριθ. 380/4.7.2001 μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία, όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 ( Α 266). 2001/19 2001