Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος-καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Απογράφονται σε ειδικό μητρώο και μέχρι να αποκτήσουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητος (δίπλωμα, πτυχίο ή άδεια) θεωρούνται ως «μαθητευόμενοι ναυτικοί», όσοι συγκεντρώνουν τα παρακάτω ειδικά προσόντα: Α) Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 16ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 40ο το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους απογραφής. Β) Δεν έχουν καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία. Γ) Κατέχουν τουλάχιστον αποδεικτικό επιτυχούς αποφοίτησης Δημοτικού Σχολείου. Δ) Έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το Βασικό Κύκλο Σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. Ε) Δεν έχουν καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών. ΣΤ) Δεν έχουν την ιδιότητα Πολιτικού ή Στρατιωτικού Δημοσίου Υπαλλήλου, Υπαλλήλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για τους συνταξιούχους των παραπάνω φορέων.
2.  
  Η προϋπόθεση του εδαφίου (Δ) της παραγράφου 1, μπορεί να εκπληρούται εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία απογραφής. Σε περίπτωση που εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος ο απογεγραμμένος ναυτικός δεν προσκομίσει στην απογράφουσα Αρχή πιστοποιητικό Βασικού Κύκλου Σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, διαγράφεται από το μητρώο με Απόφαση του Διευθυντού Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, και ιδίως το άρθρο 7 του Π.Δ. 243/98 (Α΄181) και το μέρος Α VΙ/1, παράγραφοι 1 και 2 της Διεθνούς Συμβάσεως που μνημονεύεται στην 2η παράγραφο του προοιμίου του παρόντος.
3.  
  Αν κατά την απογραφή δεν εκπληρούται η προϋπόθεση του εδαφίου (Δ) της παραγράφου 1, καταχωρίζεται στις αντίστοιχες σελίδες του εκδιδόμενου ναυτικού φυλλαδίου παρατήρηση για την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού και τις συνέπειες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η παρατήρηση διαγράφεται, εφόσον εντός της οριζόμενης προθεσμίας προσκομισθεί το πιστοποιητικό.
Άρθρο 2
1.  
  θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται από απογραφόμενους σύμφωνα με το παρόν, προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος επιφυλασομένων κατά τα λοιπά των προϋποθέσεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας
Άρθρο 3
1.  
  Καθορίζονται Ειδικό πτυχίο Κυβερνήτη και Ειδικό πτυχίο Μηχανοδηγού μόνο για πλοία που εκτελούν πλόες εσωτερικού Ι) Φ/Γ- Π/Κ έως 75 κοχ ΙΙ)Α/Κ μέχρι 100 κοχ και ΙΙΙ) Ε/Γ-Π/Κ μη δρομολογημένα έως 25 κ.ο.χ. Τα ειδικά προσόντα απόκτησης των πιο πάνω αποδεικτικών είναι τα ακόλουθα: Α) Ειδικό Πτυχίο Κυβερνήτη: Ι) θαλάσσια υπηρεσία τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον με ειδικότητα καταστρώματος ΙΙ) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. : α) χειριστή Περιορισμένης Χρήσης (R.Ο) του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου - Ασφαλείας (GΜDSS). β) στην χρήση σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης. Β) Ειδικό Πτυχίο Μηχανοδηγού: θαλάσσια υπηρεσία τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον με ειδικότητα μηχανής, σε πλοίο που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
Άρθρο 4
1.  
  Απογραφόμενοι σύμφωνα με το παρόν, εργαζόμενοι στα πλοία έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την Ασφάλιση, την Υγειονομική προστασία, την Εύρεση Ναυτικής Εργασίας και την επιδότηση σε περίπτωση ανεργίας
Άρθρο 5
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 43/2000 (Α40) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 38/2001 (Α27).
2.  
  Για τους απογραφέντες σε ειδικό μητρώο σύμφωνα με το πιο πάνω Π.Δ. πριν την έκδοση και θέση σε ισχύ του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τα άρθρα 58,74 και 78 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 • Το άρθρο 28 του Π.Δ. 242/1999 (Α 201) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α’ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Τη Διεθνή Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (ΔΣ SΤCW 78/95) που κυρώθηκε με το Ν. 1314/83 (Α 2) και οι τροποποιήσεις της έγιναν αποδεκτές με το ΠΔ 132/97 (Α 116) και ειδικότερα τον Κανονισμό VΙ/1 και το μέρος Α VΙ/1 αυτής για την εξοικείωση και την απόδειξη βασικής εκαίδευσης εργαζομένων στο πλοίο.
 • Το Π.Δ. 243/98 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α181) όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού που αφορά την εξοικείωση των ναυτικών με το πλοίο.
 • Την αριθμ. 353/7.5.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 354/28.6.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978». 1997/132 1997
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/43 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/43 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/38 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/38 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις. 2010/3816 2010
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού. 2004/16 2004
Προϋποθέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και Ειδικού Πτυχίου Μηχανοδηγού σε Φορτηγά (Φ/Γ) και Επιβατηγά (Ε/Γ) πλοία. 2016/1 2016