΄Ιδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του καταστατικού του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1 "Μορφή - Επωνυμία"
1.  
  Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται ως ανώνυμη Εταιρεία με το άρθρο πρώτο του Διατάγματος αυτού λειτουργεί με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άρθρο 2 "΄Εδρα - Σφραγίδα"
1.  
  ΄Εδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα
2.  
  Η σφραγίδα αποτελείται από δύο επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 40 χιλιοστά. Στον εσωτερικό απεικονίζεται το έμβλημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στον εξωτερικό σε κυκλική διάταξη αναγράφονται οι λέξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Άρθρο 3 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 1. η ανάπτυξη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων σχετικών με τους σκοπούς και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, οι οποίες δραστηριότητες ενισχύουν οικονομικά το ΄Ιδρυμα και
 2. η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν. 1268/1982.
 3. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.
2.  
  Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:
 1. Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική, επ ονόματι του Πανεπιστημίου
 2. Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επ ονόματι του Πανεπιστημίου
 3. Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξης δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών τους προς τρίτους, είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας, είτε όχι εφ όσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της εταιρείας
 4. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της
3.  
  Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4.  
  Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό τη συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας.
Άρθρο 4 "Διοίκηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος. 1.Με την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαχείριση ολόκληρης της κατά το προηγούμενο άρθρο περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιέρχεται αυτοδίκαια στην Διοίκηση της Εταιρείας."
2.  
  Μέσα σε έξι μήνες αφότου συγκροτηθεί η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική έγγραφη ειδοποίηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 1.
3.  
  Οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος
Άρθρο 5
1.  
  Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος Με την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιοπραξιών που αφορούν την περιουσία του Ιδρύματος, την εκμετάλλευση της οποίας ασκεί η Εταιρεία. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία της ιδιοκτησίας του.
Άρθρο 6 "Διάρκεια"
1.  
  Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ - ΜΕΤΟΧΗ
Άρθρο 7 "Μετοχικό Κεφάλαιο"
1.  
  Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 20.000.000 δραχμών και εκφράζεται με μια μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2.  
  Το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος
Άρθρο 8 "Μετοχή"
1.  
  Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη και δεν δύναται καθ οιοδήποτε τρόπο να μεταβιβαστεί. 2.Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 9 "Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
2.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Σύγκλητο)
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής:
 1. Τον Πρύτανη, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν Αντιπρύτανη, ο οποίος εκλέγεται από τη Σύγκλητο
 2. Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 4. Τέσσερα (4) μέλη, που εκλέγονται μεταξύ προσώπων, που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση, για να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας, μπορούν δε να είναι μέλη ή όχι της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η επιλογή του οποίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
6.  
  Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο
7.  
  Τα μέλη του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών που μπορεί να ανανεώνεται
Άρθρο 10 "Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων"
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, εφόσον απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχαν σ αυτό
2.  
  Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απαρτία του άρθρου 13 παρ. 1 του Διατάγματος αυτού, επιλέγει τον αντικαταστάτη του από την ίδια Υπηρεσία ή Συμβούλιο. 3.Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 11 "Υποχρεώσεις Συμβούλων"
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.
2.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση
Άρθρο 12 "Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο
2.  
  Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος
Άρθρο 13 "Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται απ αυτόν, μετά από ειδοποίηση 24 τουλάχιστον ωρών, τακτικά και υποχρεωτικά μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του ή έξι (6), εφόσον σαν Διευθύνων Σύμβουλος έχει επιλεγεί κάποιος εκτός των αναφερθέντων στο άρθρο 9 παρ. 2.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
Άρθρο 14 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί εξουσία που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση
 2. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων
 3. Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας
 4. Εισηγείται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση
 5. Εισηγείται τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση
 6. Παύει με αιτιολογημένη απόφαση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
 7. Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει την λειτουργία (βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας)
 8. Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους όπου και όταν απαιτείται για την δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας
2.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Μέλη που διαφωνούν με την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.
3.  
  Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου
Άρθρο 15 "Διευθύνων Σύμβουλος"
1.  
  Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικός και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος
2.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές.
3.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο
4.  
  Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση
Άρθρο 16 "Αποζημίωση Συμβούλων"
1.  
  Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 17 "Ευθύνη Συμβούλων"
1.  
  Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπονται από το άρθρο 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 18 "Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου.
2.  
  Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα
 1. Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο
 2. ΄Εγκριση προγραμματισμού - προϋπολογισμού
 3. ΄Εγκριση ισολογισμού της Εταιρείας
 4. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας
 5. Ορισμός ελεγκτών
 6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση
 7. Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού
 8. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
 9. ΄Εγκριση της έκθεσης πεπραγμένων
 10. ΄Εγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας.
 11. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας.
Άρθρο 19 "Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένο θέμα
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης
Άρθρο 20 "Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος
2.  
  Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και ημέρα συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα.
Άρθρο 21 "Προεδρία Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του
Άρθρο 22 "Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά"
1.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 19 του παρόντος
2.  
  Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα
3.  
  Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων κοινοποιούνται σε όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
4.  
  Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Άρθρο 23 "Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Α.Ν. 2190/ 1920, όπως αυτός ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 24 "Τακτικός Έλεγχος"
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση
2.  
  Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει
3.  
  Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Α.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 25 "Εποπτεία της Εταιρείας"
1.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ασκούνται από τη Σύγκλητο αυτού, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
2.  
  Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στη Σύγκλητο εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στη Σύγκλητο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που ζητεί
Άρθρο 26 "Βιβλία - Στοιχεία"
1.  
  Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα κατά περίπτωση βιβλία και στοιχεία. Ιδιαιτέρως η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί:.
 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
 2. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Βιβλίο Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
 4. Βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης
 5. Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού
 6. Στελέχη αριθμημένων και θεωρημένων διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής και διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης
2.  
  Εκτός από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων, τα οποία κρίνει αναγκαία για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας και την εκτέλεση των σκοπών της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 27 "Εταιρική χρήση - Ισολογισμός"
1.  
  Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.  
  Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
3.  
  Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού
4.  
  Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού.
Άρθρο 28 "Πόροι της Εταιρείας Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους"
1.  
  Πόροι της Εταιρείας είναι:
 1. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.
 2. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια Εταιρεία
 3. Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
 4. Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος
2.  
  Η Εταιρεία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος
3.  
  Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό, ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση άλλων ακινήτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29 "Κάλυψη κεφαλαίου"
1.  
  Το κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, σε 20.000.000 δραχμές, καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Άρθρο 30 "Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος
Άρθρο 31 "Πρώτη Εταιρική Χρήση"
1.  
  ΕλεγκτέςΗ πρώτη Εταιρική Χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.2001. Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί λογιστές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση της Εταιρείας.
Άρθρο 32 "Κανονισμός Λειτουργίας"
1.  
  Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
2.  
  Οι υπάλληλοι της Εταιρείας ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι
Άρθρο 33 "Διάλυση Εταιρείας - Τύχη Περιουσίας"
1.  
  Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία αυτής περιέχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άνευ άλλης διατυπώσεως
Άρθρο 34
1.  
  Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες Εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός.
Άρθρο 35 "Διοίκηση και Διαχείριση"
1.  
  Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της Εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87), β) του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄ 167) και γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίες 772/3.4.1996 και 818/2.11.2000).
 • Το έγγραφο αριθμ. Β1/730/12.12.2000 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 20.000.000 για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οικονομικού έτους 2001, στον οποίο θα υπάρξει η σχετική πρόβλεψη.
 • Την 308/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία