ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/269

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 221/98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α~ 174).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το π.δ. 221/98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων» (Α~ 174) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: ΄Αρθρο 1 1 Συνιστάται προσωρινά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)» υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και η οποία αντιστοιχεί σε επίπεδο Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. 2 ΄Εδρα της ΕΥΠΕ ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια λειτουργίας της μέχρι 31.12.2008 .
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Η αρμοδιότητα της ΕΥΠΕ ανάγεται γενικά στην εποπτεία εκπόνησης,αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται α) με την εφαρμογή των ειδικών και σημαντικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ) και ιδίως από το 2ο και 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), το Ταμείο Συνοχής, ΙΝΤΕRΕG, όπως και από άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε. ή και από εθνικούς πόρους δηλαδή από το ΠΔΕ, από το ΕΤΕΡΠΣ κλπ. ή με αυτοχρηματοδότηση και β) με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το έτος 2004 Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας και γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος». 3.Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής «΄ 3 την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων συνιστώνται τα εξής τμήματα. α.Τμήμα Α΄ Δικτύων,Μεταφορών και Λοιπών ΄Εργων, με αρμοδιότητα σε έργα οδοποιίας,σιδηροδρόμων,λιμενικών,αεροδρομίων,δικτύων (όπως μεταφοράς ενέργειας,θερμού νερού,καυσίμων,μετρό,τράμ κλπ) ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας,ολυμπιακών και συναφών έργων και κάθε άλλου έργου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του τμήματος Β΄ Τμήμα Β Τμήμα Υδραυλικών ΄Εργων και Στερεών Αποβλήτων, με αρμοδιότητα σε έργα υδραυλικά, υδροηλεκτρικά, διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών (επικινδύνων και μη) αποβλήτων Τμήμα Γ Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με αρμοδιότητα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της ΕΥΠΕ». 4.Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής «΄Αρθρο 4 1 1 Της ΕΥΠΕ προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ των Κλάδων Μηχανικών, Πολεοδόμων - Χωροτακτών, Γεωπόνων, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία. 2 Των τμημάτων Α και Β προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ των ιδίων κλάδων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο,με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία. 3 Του τμήματος Γ προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρεμφερή εργασία και δεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία. 2 Τον Προϊστάμενο της ΕΥΠΕ αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του τμήματος Α, και σε απουσία του τελευταίου ο Προϊστάμενος του τμήματος Β .
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 1.Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΠΕ καθορίζονται σε εκατόν τριάντα ένα (131) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής Κατηγορία ΠΕ Θέσεις 1 Μηχανικοί 56 2 Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες,Γεωπόνοι, Δασολόγοι,Περιβαλλοντολόγοι,Φυσικοί,Χημικοί,Βιολόγοι,Γεωλόγοι 25 3 Διοικητικού - Οικονομικού 10 4 Δικηγόροι - Νομικοί 4 5 Πληροφορική 2 Κατηγορία ΤΕ 1 Πληροφορικής 4 2 Τεχνολογικών Εφαρμογών 2 Κατηγορία ΔΕ 1 Τεχνικοί (οδηγοί) 4 2 Διοικητικού - Λογιστικού 14 3 Προσωπικού Η/Υ 4 4 Δακτυλογράφοι - Στενογράφοι 4 Κατηγορία ΥΕ 1 Βοηθητικό προσωπικό (επιμελητών) 1 2 Προσωπικό καθαριότητας 1 ΣΥΝΟΛΟ 131 .
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1032/80» Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού,Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την παρ. 4 του τελευταίου τούτου άρθρου (1.Ν. 2469/1997)».
 • Την 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα καλυφθεί από την πίστωση του ειδικού προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 1032/80 και από πόρους του 2ου και 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
 • Την 288 /2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1980/1032 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1032 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία