ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/271

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-08-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-08-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ. 69/1997 (Α΄ - 62).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 69/1997 (Α΄- 62), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 85/1998 (Α΄- 77) και το άρθρο 7 του Π.Δ. 309/2000 (Α΄- 253), αντικαθίσταται ως εξής: 2. Κατ εξαίρεση μεταθέσεις από και προς Υπηρεσίες της αυτής περιοχής μετάθεσης μπορεί να διατάσσονται κατά το μήνα Αύγουστο και από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 69/ 1997, αντικαθίσταται ως εξής.: η. Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 (Α΄- 89), με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα.
2.  
  Η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 69/ 1997, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του Π.Δ. 85/1998, αντικαθίσταται ως εξής: ιζ΄. Για λόγους υγείας, πειθαρχίας, υπηρεσιακής επάρκειας ή για κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, όταν πρόκειται για Ανώτατους Αξιωματικούς ή Αστυνομικούς Διευθυντές.
Άρθρο 3
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του Π.Δ. 69/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 85/1998 και το άρθρο 9 του Π.Δ. 309/2000 προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής: ιβ. Σε περίπτωση σπουδών του αστυνομικού σε δημόσια Ανώτατη Σχολή για την απόκτηση πρώτου πτυχίου. Στην περίπτωση αυτή η απόσπαση διατάσσεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για την περιοχή μετάθεσης, όπου εδρεύει η Σχολή, για ένα έτος. Η απόσπαση αυτή ανανεώνεται για όσα χρόνια προβλέπεται φοίτηση στη Σχολή συν ένα έτος, εφόσον ο αστυνομικός προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι έλαβε προαγωγικό βαθμό σε ποσοστό τουλάχιστον 80% των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων, στα οποία προστίθενται και το τυχόν μεταφερόμενα από προηγούμενα εξάμηνα. Ο αστυνομικός στην περίπτωση αυτή λογίζεται, ότι υπηρετεί καθόλη τη διάρκεια απόσπασής του στον τόπο συμφερόντων του, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει στην περιοχή μετάθεσης όπου αποσπάται. Σε αντίθετη περίπτωση, για τον υπολογισμό των μορίων λόγω απόστασης, θα λαμβάνεται υπόψη η απόσταση του τόπου συμφερόντων του από τον τόπο που εδρεύει η Υπηρεσία, στην οποία αυτός ανήκει οργανικά.
 1. Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 (Α΄- 89), σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και μέχρι την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού ή παραπεμπτικού δικαστικού βουλεύματος ή οριστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου.
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του Π.Δ. 69/1997, προστίθεται περίπτωση ε΄, ως εξής: ε΄. Για το αστυνομικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας μέχρι του βαθμού του Αστυνόμου Α΄, ο διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας όταν οι αποσπάσεις γίνονται μεταξύ των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του, εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής.
3.  
  Στο άρθρο 19 του Π.Δ. 69/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 85/1998 και το άρθρο 9 του Π.Δ. 309/2000 προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 8. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος μετά την έκδοση της διαταγής διακοπής της απόσπασής του ή τη λήξη της απόσπασής του ασθενήσει, εισαχθεί σε Νοσοκομείο, λάβει αναρρωτική άδεια ή αφεθεί ελεύθερος υπηρεσίας και δεν έχει παραλάβει το φύλλο πορείας, αυτό αποστέλλεται στην Υπηρεσία που ανήκει οργανικά και η περαιτέρω υγειονομική του παρακολούθηση γίνεται από την Υπηρεσία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.Δ. 584/1985.
Άρθρο 4
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και θ΄ του Ν. 1481/1984 (Α΄-152) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α~ 49).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2800/ 2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄- 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. α του Ν. 2469/1997 (Α΄- 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 336/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/584 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/584 1985
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού. 1997/69 1997
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 69/1997. 1998/85 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/309 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/309 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία