Καθορισμός της διαρθρώσεως, των αρμοδιοτήτων ως και λοιπών λειτουργικών ρυθμίσεων αφορωσών την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΥΠ.Ε.ΔΥ.Φ.Κ.Α.) και την Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοιν. Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) Α. Η συσταθείσα με το άρθρο 32 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/ Α/99) ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. η οποία αναπτύσσεται σε κεντρική και περιφερειακές υπηρεσίες, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπ [...]"
1.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
2.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.
3.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.
4.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.
5.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.
6.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.
7.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
8.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.
9.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
10.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη.
11.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο.
12.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.
13.  
  Περιφερειακό Τμήμα ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα Δ.1. Αρμοδιότητες περιφερειακών υπηρεσιών Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών είναι: Α. Ο έλεγχος της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχονται στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών μετά από εντολή του προϊσταμένου του τμήματος. Ο έλεγχος διενεργείται στα φαρμακεία, νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια και κάθε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και αφορά την παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί με τους φορείς παροχής υπηρεσιών Α/ θμιας και Β/θμιας περίθαλψης και την πιστή εφαρμογή των κανονισμών περίθαλψης και των οδηγιών που έχουν δοθεί. Β. Ο έλεγχος του έργου των υπηρετούντων στα ειδικά γραφεία ελέγχου των Νομών. Γ. Η σύνταξη πορισμάτων μετά από κάθε έλεγχο και η αποστολή τους στην Κεντρική Υπηρεσία. Δ. Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και η διαβίβασή τους στην Κεντρική Υπηρεσία με σκοπό την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών.
Άρθρο 2
1.  
  Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορικής Η συσταθείσα με το άρθρο 36 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/99) Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό έχει ως αντικείμενο: α. Την εισήγηση μέτρων, το σχεδιασμό για την υλοποίησή τους και την προώθηση πιλοτικών εφαρμογών για τη μείωση του διοικητικού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών, την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών και την καθιέρωση διαδικασιών συνεργασίας και αλληλοεξυπηρέτησης μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. β. Την προώθηση και ενσωμάτωση τεχνογνωσίας σε θέματα εισφοροδιαφυγής, είσπραξης εισφορών, κλπ. γ. Τον καθορισμό μετρήσιμων στόχων και τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης ποιότητας των υλοποιούμενων σχεδίων δράσης. δ. Την προώθηση σχεδίων γενικότερων συνεργασιών (Τράπεζες, Υπουργεία, κλπ) και την εξασφάλιση προγραμματικών σχέσεων για παροχή στοιχείων και υπηρεσιών, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας. ε. Την προώθηση ανάπτυξης τηλεϋπηρεσιών με την ευρεία χρήση πολυμέσων, για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. στ. Το σχεδιασμό πιλοτικών εφαρμογών πληροφορικής και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. ζ. Την παρακολούθηση, σε συνεργασία και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, των εξελίξεων της τεχνολογίας και την προώθηση της σχετικής τεχνογνωσίας στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. η. Την καθιέρωση, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.), προτύπων και κανόνων που αφορούν στην προμήθεια υλικού και λογισμικού. θ. Την επιβολή κανόνων συμβατότητας και επικοινωνίας πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Γ.Γ.Κ.Α., του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ) και των φορέων εποπτείας τους. ι. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών ή άλλων στοιχείων, τη διενέργεια ερευνών και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων, την εκπόνηση συγκριτικών ή άλλων μελετών και την υποβολή προτάσεων για τα παραπάνω θέματα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ια. Την προώθηση μέτρων που εξασφαλίζουν το συντονισμό δράσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά τους. ιβ. Τη μέριμνα για την οργάνωση και συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς ημερίδες, σεμινάρια και αποστολές και τη σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων για την αξιοποίηση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού. ιγ. Την κατάρτιση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή άλλους πόρους, στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, για την υποστήριξη των παραπάνω δράσεων. ιδ. Την εισήγηση στρατηγικής για τον τομέα Πληροφορικής και το σχεδιασμό της υλοποίησής της. ιε. Οποιοδήποτε άλλο συναφές έργο ανατίθεται σε αυτήν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άρθρο 3 "Προσωπικό Οι υπηρεσίες των άρθρων 1 και 2 του παρόντος στελεχώνονται από το παρακάτω προσωπικό (άρθρα 32 και 36 του Ν. 2676/99), ως εξής: Α. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α."
1.  
  Μόνιμο Προσωπικό - Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων περιλαμβάνει θέσεις τριάντα (30), ειδικότητας παθολογίας ή γενικής ιατρικής. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) και πενταετής εμπειρία. - Κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών Ο κλάδος ΠΕ Φαρμακοποιών περιλαμβάνει θέσεις είκοσι πέντε (25). Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) και πενταετής εμπειρία. - Κλάδος ΠΕ Κοιν. Ασφάλισης. Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντού. Τριάντα οκτώ (38) θέσεις με βαθμό Δ-Α. - Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Μία (1) θέση ειδικότητας επιστήμης των υπολογιστών.
2.  
  Θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με 5ετή θητεία (άρθρο 32 του Ν. 2676/99 ΦΕΚ 1/Α/99): Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εξειδίκευση στα οικονομικά της υγείας. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/91). Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού - Μαθηματικού με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/91). Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εξειδίκευση στη Διοίκηση δημοσίων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων ή οργανισμών. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/91). Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής Επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/91).
3.  
  Για τις τοποθετήσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Β. Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορικής. Δέκα πέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με 5ετή θητεία: - Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής - Επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ των οποίων δύο (2) με εξειδίκευση στις βάσεις δεδομένων και δύο (2) με εξειδίκευση στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων. - Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής - Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ των οποίων μία (1) με εξειδίκευση στη διαχείριση/διοίκηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μία (1) με εξειδίκευση στην τηλεματική/τηλεπικοινωνίες. - Δύο (2) θέσεις ΠΕ Οικονομικού με εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. - Δύο (2) θέσεις ΠΕ Μαθηματικών ή Οικονομολόγων με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα. - Τρείς (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοίκηση δημοσίων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων ή οργανισμών. - Δύο (2) θέσεις ΠΕ Αναλογιστών. Προσόντα διορισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, ορίζονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50/91). Πέντε (5) θέσεις μόνιμου προσωπκού κατηγορίας ΠΕ, ως εξής: - Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής - Επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδίκευση στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων. - Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής - Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών εκ των οποίων μία (1) με εξειδίκευση στη διαχείριση/διοίκηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και μία (1) με εξειδίκευση στην τηλεματική/τηλεπικοινωνίες. - Μία (1) θέση ΠΕ Μαθηματικού ή Οικονομολόγου με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα ή τον Αναλογισμό. Η εξειδίκευση των ανωτέρω αποδεικνύεται είτε από σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο είτε από βεβαιώσεις απασχόλησης στο σχετικό αντικείμενο για τουλάχιστον 3 χρόνια. Επίσης απαιτείται 3ετής τουλάχιστον διοικητική εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα εξειδίκευσης. Η κάλυψη των θέσεων αυτών, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εδάφια β και γ της περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/99).
Άρθρο 4 "Προϊστάμενοι Υπηρεσιών"
1.  
  Της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κοιν. Ασφάλισης, των Τμημάτων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοιν. Ασφάλισης, πλην του Τμήματος Μηχανογραφικού Ελέγχου Δαπανών Υγείας, του οποίου προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Των περιφερειακών Τμημάτων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων ή ΠΕ Φαρμακοποιών.
2.  
  Της Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορικής, προΐσταται ειδικός επιστήμονας (άρθρο 36 παράγρ. 2 περ. Αδ Ν. 2676/99). Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • α) Τα άρθρα 32 και 36 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/Α/99) Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. β) το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 Α).
 • Την 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 630/Β/2000).
 • Την αριθμ. 80027/4.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 610/Β/ 9.5.2000).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 3.600.000 η οποία για την επόμενη πενταετία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΓΓΚΑ (ΚΑΕ 5173) και για το υπόλοιπο του έτους 2001, ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000 δρχ. και θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεματικό της Γ.Γ.Κ.Α.
 • Τις αριθ. 113/2000 και 240/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία