ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/276

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του ΟΓΑ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), για τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1994 έως και 1997, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του οργανισμού αυτού
2.  
  Η δαπάνη της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. (11.738,811 ΕΥΡΩ). Ο έλεγχος των παραπάνω χρήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2001.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την 139/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης,
 • Την 1039386/441/Α0006/2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) το έτος 2001 κατά 4.000.000 δρχ. (11.738,811 ΕΥΡΩ). Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του ΟΓΑ (Κ.Α. 00.10. 0261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.Δ/τος 1265/72 (Α 197), όπως ισχύουν με το άρθρο 89 του π.δ/τος 774/80 Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου (Α 189)
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 εδ. στ., 24 παρ. 1, 2 εδ. γ και παρ. 3 εδ. ε, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 εδ. δ του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137).
 • Τις διατάξεις του π.δ/τος 213/92 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/95 (Α 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 2469/97 (Α 38).
 • Την Φ34/194/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και Οκονομικών «Διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στην έδρα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)» (Β 1439).
 • Την απόφαση 80027/2000 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β 610).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/ 95 (Α 247).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Φ34/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Φ34_194 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 276/2001 «Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α~ 196). 2002/348 2002