ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/280

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νάξου σε Λιμεναρχείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπολιμεναρχείο Νάξου μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο με περιφέρεια τοπικής αρμοδιότητάς του όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο μόνο παρ. 2 του Π.Δ. 758/76 (Α 273), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 204/79 (Α 54) και ισχύει σήμερα. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Την διάταξη του αρθ. 13 παραγρ. 1 του Ν. 672/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ 530/ 1970 περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων (Α 235).
  • Την με αριθμ. 411/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
  • Το αρθ. 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α 137) όπως προστέθηκε με το αρθ. 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το αρθ. 1 παρ. 2 εδάφιο α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Το άρθρο 1 παρ. ΙΙΙ εδ. 2 του Π.Δ. 55/96 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α 48).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την με αριθ. 1222.1/14/2001/7.3.2001 πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-09-03 Μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νάξου σε Λιμεναρχείο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/196
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/758 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/758 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/204 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/204 1979
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία