ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/286

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 368/1998 (ΦΕΚ 251/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίστηκε αρχικώς με το Π.Δ. 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α), με το οποίο συνεστήθη, καθώς και με το Π.Δ. 486/1988 (ΦΕΚ 219/Α), με το οποίο επανασυνεστήθη, και όπως αυτή παρετάθη εν συνεχεία με τα Π.Δ. 440/1991 (ΦΕΚ 159/Α), 371/1994 (ΦΕΚ 210/Α) και 368/ 1998 (ΦΕΚ 251/Α), παρατείνεται μέχρι 31.12.2006. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/ 1977 (ΦΕΚ 245/Α) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/ 1984 (ΦΕΚ 23/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/ Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
  • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 419/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/132 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/486 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/440 1991