ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/29

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επέκταση Εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/99) στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ και σύσταση νέων κλάδων μονίμου προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Επεκτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 2738/99 η εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων του Ν. 2683/99 και στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Άρθρο 21 πλην της παρ. 4. ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΜΙΣΘΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ : ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΡΘΡΑ 48 ΚΑΙ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ : ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΡΘΡΑ 50, ΕΩΣ ΚΑΙ 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ : ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΘΡΑ 54 ΕΩΣ ΚΑΙ 57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΡΘΡΑ 58 ΕΩΣ ΚΑΙ 60 ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Άρθρο 99 , ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΑΠΟΛΥΣΗ Άρθρο 154 ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΡΘΡΑ 165 ΕΩΣ ΚΑΙ 168 2. Για ότι δεν ορίζεται διαιρορετικά από την παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου ισχύουν οι διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 2683/99. Άρθρο 2 Συνιστώνται οι παρακάτω κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού: Κλάδος ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ. 1.Ο Κλάδος ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ περίλαμβάνει 83 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)Για την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική και Ιταλική γλώσσα, Πτυχίο τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή Πτυχίο τμήματος Ξένης γλώσσας και φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισοτίμων σχολών της αλλοδ απής. β. Για τις λοιπές γλώσσες ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π., πλην αυτών της παρ. 2.α. του παρόντος άρθρου, προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής, της αλλοδαπής και άδεια επάρκειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ξένης γλώσσας ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα. Η επαγγελματική ή διδακτική απασχόληση πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα. 3.Για την πλήρωση των θέσεων του άρθρου αυτού απαιτείται επιπλέον πτυχίο χειριστού Η/Υ δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής σχολής. Κλάδος ΠΕ8 Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας. 1.Ο Κλάδος ΠΕ8 Άρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει 2 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)Πτυχίο τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας σχολών ΑΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 2)Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. και 3)Γνώση Η/Υ. Κλάδος ΠΕ9 Γραφικών Τεχνών 1.Κλάδος ΠΕ9 Γραφικών Τεχνών περιλαμβάνει 2 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)Πτυχίο τμήματος Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 2)Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. και 3)Πολύ καλή γνώση Η/Υ. Κλάδος ΤΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ. 1.Ο Κλάδος ΤΕ7 Μεταφραστών - Δι ερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ περιλαμβάνει 38 θέσεις. 2.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)Πτυχίο τμήματος ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. 2)Αδεία επάρκειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ξένης γλώσσας ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. ή επαγγελματική απασχόληση ή παραμονή για λόγους σπουδών ή διδακτική απασχόληση σε Εκπαιδευτικό Ίδρύμα στην αλλοδαπή στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα ενδιαφέροντος Ε.Υ.Π. Η επαγγελματική ή διδακτική απασχόληση πρέπι να έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ημερολογιακών ή ακαδημαϊκών ετών αντίστοιχα. 3)Πτυχίο χειριστου Η/Υ δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής σχολής. Άρθρο 3 1.Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εντάσσεται σύμωωνα με το βαθμό που έχει στους Κλάδους που προβλέπει το παρόν μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όπως παρακάτω: 1)Στον Κλάδο ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ, κατόπιν αίτησής τους οι υπάλληλοι των κλάδων κατηγορίας ΠΕ που κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή έχουν πτυχιο Α.Ε.Ι. και δίπλωμα των σχολών Ε.Υ.Π. εκμάθησης ξένης γλώσσας και τετραετή υπηρεσιακή εμπειρία στο αντικείμενο. 2)Στον κλάδο ΠΕ8 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας κατόπιν αίτησης τους οι υπάλληλοι των κλάδων κατηγορίας ΠΕ που κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου. 3)Στον κλάδο ΠΕ9 Γραφικών Τεχνών κατόπιν αίτησής τους οι υπάλληλοι των κλάδων κατηγορίας ΠΕ που κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου. 4)Στην Κλάδο ΤΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακρο ατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ, κατόπιν αίτησής τους οι υπάλληλοι των κλάδων κατηγορίας ΤΕ που κατέχουν τα τυπικά, προσόντα του κλάδου ή υπάλληλοι του μέχρι τώρα Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών -Ακροατών - Διερμηνέων που έχουν πτυχίο Ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης ηγολής της αλλοδαπής και δίπλωμα την σχολών Ε.Υ.Π. εκμάθησης ξένης γλώσσας και τετραετή υπηρεσιακή εμπειρία στο αντικείμενο. Άρθρο 4 Η σύσταση των νέων θέσεων κατά κλάδο δεν επιφέρει καμμία μεταβολή στο σύνολο των οργανικών θέσεων της Ε.Υ.Π., καθόσον τροποποιούνται οι θέσεις του κλάδου ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών ως ακολούθως: Κλάδος ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών περιλαμβάνει 182 θέσεις. Άρθρο 5 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 10 και 13 του Ν. 1645/1986 (Α΄ 132), όπως το άρθρο 10 συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 (Α΄ 180).
  • Το Π.Δ. 360/92 «Οργανισμός Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)», (ΦΕΚ Α΄ 183/1992).
  • Το άρθρο 44 του Ν. 2109/92 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 205/1992).
  • Το Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 201/1995).
  • Το Ν. 2683/99 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσιών Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 19/1999).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 521/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). 1992/360 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Οργανισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) (Π.Δ. 360/92 - ΦΕΚ Α΄/183). 2002/255 2002