ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/290

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Αποστολή"
1.  
  Ιδρύεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των τμημάτων της
2.  
  Αποστολή του Μουσείου είναι:
 1. Η συλλογή, συντήρηση, μελέτη και έκθεση των τεκμηρίων της επιστημονικής και τεχνολογικής κληρονομιάς
 2. Η προώθηση της έρευνας στον τομέα της Ιστορίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας και η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου
 3. Η προβολή και διάδοση στο ευρύτερο κοινό της Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας με την πραγματοποίηση εκθέσεων, ομιλιών, εκδόσεων, σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
 4. Η συνεργασία με τα τμήματα του Πανεπιστημίου για τη συλλογή, συντήρηση και προώθηση της προβολής των τεκμηρίων της επιστημονικής και τεχνολογικής κληρονομιάς ως και η συνεργασία με άλλα Μουσεία Α.Ε.Ι., Διεθνείς Οργανισμούς, ως ΙCΟΜ μέσω των εθνικών επιτροπών και την UΝΕSCΟ, καθώς και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, εφόσον οι επιστημονικοί των στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνουν εκείνους του Μουσείου.
Άρθρο 2 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου που ιδρύεται με το παρόν διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών, αντιστοίχου προς το γνωστικό αντικείμενο του Μουσείου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. συντονίζει και εποπτεύει το έργο του Μουσείου,
 2. καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση της Σχολής το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρησή του,
 3. εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής την συμμετοχή του Μουσείου σε συναφείς εκδηλώσεις,
 4. εποπτεύει το προσωπικό του Μουσείου και ορίζει υπεύθυνους για κάθε δραστηριότητα,
 5. ευθύνεται για την οικονομική διαχείριση, καθώς και για τον εξοπλισμό του Μουσείου,
 6. τηρεί τη σχετική αλληλογραφία υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Μουσείου, από μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο Μουσείο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1(δ) του Ν.2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3(β) του Ν.2817/2000 (Α΄ 78), αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Για την εγκατάσταση του Μουσείου παραχωρείται χώρος που είναι αναγκαίος για την έκθεση των οργάνων και του λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού
2.  
  Το Μουσείο λειτουργεί, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Με απόφαση όμως της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, μετά από εισήγηση του διευθυντού του Μουσείου, είναι δυνατή η λειτουργία του και κατά τις ημέρες αργίας και διακοπών.
3.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται, πριν από την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης, που γίνεται στο Μουσείο, στα πλαίσια του προγραμματισμού του, ορίζει τους υπευθύνους για κάθε εκδήλωση και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες
Άρθρο 5 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του Μουσείου προέρχονται από : α. Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. β. Τις πρόσθετες επιχορηγήσεις από ερευνητικά προγράμματα. γ. Τους πόρους που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς (UΝΕSCΟ, Ε.Ε. κ.λ.π.). δ. Τις Κληρονομιές, Κληροδοσίες, δωρεές και κάθε άλλου είδους δωρεές προς αυτό. ε. Τα έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, από πωλούμενα είδη (εκδόσεις, διαφάνειες, φωτογραφίες, λειτουργία κυλικείου κ.λ.π.) καθώς και από την παροχή υπηρεσιών. στ. Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Άρθρο 6 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του Μουσείου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: 1.α) των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 40 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78). β) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247). δ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ii του Π.Δ. 55/1996 (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις της αριθμ. 1039386/441/Α0006/ 21.4.2000 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 3/22.6.2000).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 1.000.000 δραχμών για τα λειτουργικά έξοδα του Μουσείου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στις 500.000 δραχμές και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν (ΚΑΕ 4121). Κατά την επομένη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους του Μουσείου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 209/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία