ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/291

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Β.Δ. 665/62 «Περί της υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, των μελών των οικογενειών αυτών κ.λπ. (Α΄ 167).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο άρθρο 3 του Β.Δ. 665/1962 (Α΄167) προστίθεται παράγραφος 12, ως ακολούθως:.
2.  
  Οι παράγραφοι 7 έως 10, που προστέθηκαν στο ως άνω άρθρο 3 με το άρθρο 1 του Π.Δ. 79/96 (Α΄ 62), αναριθμούνται ως παράγραφοι 8 έως 11, αντιστοίχως.
12.  
  Δεν καταβάλλεται συμμετοχή από τον ασφαλισμένο (άμεσα ή έμμεσα) που πάσχει από νεοπλασματικές ασθένειες, στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Του Β.Δ. 665/62 «Περί υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, των συνταξιοδοτουμένων χηρών και των μελών των οικογενειών τους» (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 • Της παραγρ. 2 του άρθρου 57 του Ν.2683/99 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων» και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 τ.Α΄).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/τ.Α΄192).
 • Της αριθ. 2850/2000 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Χριστίνα Σπυράκη και Δημήτριο Θάνο» (Β΄ 565).
 • Της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 630).
 • Της αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών» στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται ετησίως δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες πιστώσεις του φορέα 210 και τους ΚΑΕ 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0549.
 • Τη με αριθ. 259/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/2850 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2850 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τροποποίηση του Β.Δ. 665/1962 «Περί της υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, των μελών των οικογενειών αυτών κ.λπ. (Α 167). 1996/79 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1962/665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1962/665 1962
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία