Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στους κλάδους και ειδικότητες μονίμου προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως ακολούθως :"
1.  
  Όπου στο Προεδρικό Διάταγμα 268/1987 Εξετάσεις Κατωτέρων Μαχίμων, Μηχανικών και Οικονομικών Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που περατώνουν τη φοίτησή τους στα σχολεία ΓΕ στις ξένες γλώσσες» (137 Α~) αναγράφεται «Σχολεία Γενικής Εκπαιδεύσεως (ΓΕ)» αντικαθίσταται με «Σχολεία Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων (ΣΑΕΠ).». Α. Γενικός Διευθυντής Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ.
 1. Γεωπονικού - Κτηνιατρικού
 2. Γραμματέων Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών
 3. Ιατρών
 4. Ιατρών Ειδικοτήτων
 5. Θετικών επιστημών Ειδικότητες Χημικών Φυσικών Βιολόγων Βιοχημικών Υγειοφυσικών Στατιστικών Μαθηματικών
 6. Κοινωνιολόγων
 7. Χειριστών Η/Υ
 8. Πληροφορικής Ειδικότητες Επιστήμης Η/Υ Μηχανικών Η/Υ
 9. Μεταφραστών - Διερμηνέων
 10. Βιβλιοθηκονόμων
2.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) Κλάδοι :
 1. Διοικητικού - Οικονομικού
 2. Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδικότητες Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής Πολιτικών - Δομικών Έργων Τοπογράφων Ναυπηγικής Ενεργειακής Τεχνικής Τεχνολογίας Πετρελαίου Κλωστοϋφαντουργίας Υδραυλικών
 3. Υγείας και Πρόνοιας Ειδικότητες Ιατρικών Εργαστηρίων Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Δημόσιας Υγιεινής Ραδιολογίας και Ακτινολογίας Κοινωνικής Εργασίας Παραϊατρικού Προσωπικού
 4. Γραφικών Τεχνών
 5. Πληροφορικής Ειδικότητες Πληροφορική Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
 6. Μεταφραστών - Διερμηνέων
 7. Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
 8. Τεχνολογίας Γεωπονίας
 9. Πληροφορικής
3.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) Κλάδοι :
 1. Διοικητικού - Οικονομικού
 2. Δακτυλογράφων - Στενογράφων
 3. Μεταφραστών - Διερμηνέων
 4. Τεχνικός Ειδικότητες Δομικών Έργων Μηχανοτεχνιτών Μηχανολογίας - Ηλεκτρονικής Ηλεκτροτεχνιτών Ηλεκτρονικής Σχεδιαστών Χημικών Εργαστηρίων Οδηγών Αυτοκινήτων Ηλεκτρολογίας Μηχανολόγων Δομικών Κατασκευών
 5. Τυπογραφία Ειδικότητες Γραφικών Τεχνών Εκτυπώσεων
 6. Προσωπικού Η/Υ
 7. Τηλεφωνητών
4.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Κλάδοι :
 1. Επιμελητών
 2. Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων
 3. Προσωπικού Καθαριότητας
 4. Εργατών
5.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άρθρο 2 "Αποστολή και διάρθρωση της Διεύθυνσης"
1.  
  Όσοι από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης διορίζονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους κλάδους του άρθρου 1 από τους οποίους επιλέγονται Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων, δεν μπορούν να προάγονται στις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις « Άρθρο 2.
 1. Δύο γλωσσομαθείς ανώτερους αξιωματικούς του ΠΝ εκ των οποίων ο αρχαιότερος προεδρεύει της επιτροπής
 2. Δύο ειδικούς εξεταστές
 3. για την ομαλή προσαρμογή και την κοινωνική ένταξη των αλλογενών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια
2.  
  Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης συγκροτείται από τα εξής τμήματα: «1 α (2) Κατανόηση κειμένων: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου πολλαπλής επιλογής, μετά από ανάγνωση δύο (2) κειμένων που θα παραδοθούν δακτυλογραφημένα με πέντε (5) ερωτήσεις για το κάθε κείμενο. (Α.Ο.Β. 50). 1 α (3) Ορθογραφία - μετάφραση κειμένων: Μετάφραση γραπτών κειμένων. Ελληνικού και Αγγλικού, δεκαπέντε (15) στίχων περίπου σε ελεύθερη απόδοση στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα αντίστοιχα. Τα δύο κείμενα είναι της επιλογής της επιτροπής και ισοδύναμα από βαθμολογικής πλευράς. Βαθμολογούνται η ορθογραφία και η ορθή μετάφραση. (Α.Ο.Β. 50)».
 1. Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής,
 2. Α~ Τμήμα Αδειών Παραμονής,
 3. Β~ Τμήμα Αδειών Παραμονής,
 4. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης,
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών
3.  
  Στην περίπτωση 2 α (2) του άρθρου 3 του Π.Δ. 268/1987 διαγράφονται οι λέξεις «που θα υπαγορευθεί από τον εξεταστή» ενώ η περίπτωση 2 α (3) του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται με την ακόλουθη: «2 α (2) Γραπτή απόδοση 30 στίχων ξένου κειμένου στα Ελληνικά (ΑΟΒ 75)».
4.  
  Στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 268/1987 οι λέξεις «και του Ειδικού Εξεταστή» και «και τον Ειδικό Εξεταστή» αντίστοιχα, διαγράφονται.
5.  
  Την αρ. 112/1999 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυμπακίου.
6.  
  Την 318/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
7.  
  Την 454/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 3 "Επιτρέπεται ο διορισμός πολιτών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης στους κλάδους και ειδικότητες μονίμου προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ως ακολούθως :"
1.  
  Η διακίνηση της αλληλογραφίας κοινής και εμπιστευτικής (πρωτοκόλληση, συσχέτιση, διανομή, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) της Διεύθυνσης
 1. Διοικητικού - Οικονομικού
 2. Μηχανικών Ειδικότητες Πολιτικών Αρχιτεκτόνων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Χημικών Μεταλλειολόγων Ναυπηγών Μηχανικών Παραγωγής Εργονόμων
 3. Ιατρών Ειδικότητες Ιατρών Ειδικοτήτων ΄΄ Ιατρών Εργασίας
 4. Θετικών επιστημών Ειδικότητες Χημικών Φυσικών Βιολόγων Βιοχημικών Υγειοφυσικών Στατιστικών Μαθηματικών
 5. Πληροφορικής
2.  
  Η ανάληψη πρωτοβουλιών και μέτρων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των διαφόρων φορέων σε ζητήματα κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών
 1. Διοικητικός - Λογιστικός
 2. Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδικότητες Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής Πολιτικών - Δομικών Έργων Τοπογράφων Ναυπηγικής Ενεργειακής Τεχνικής Τεχνολογίας Πετρελαίου Υδραυλικών Κλωστοϋφαντουργών
 3. Υγείας Πρόνοιας Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ειδικότητες Επισκεπτών Υγείας Δημόσιας Υγιεινής Ραδιολογίας και Ακτινολογίας Κοινωνικής Εργασίας Νοσηλευτικής
3.  
  Η διεθνής και διακρατική συνεργασία για θέματα μετανάστευσης, η επεξεργασία διεθνών και διακρατικών συμβάσεων και η αντίστοιχη εκπροσώπηση σε διεθνές επίπεδο
 1. Διοικητικού - Λογιστικού
 2. Τεχνικών Ειδικότητες Δομικών Έργων Μηχανοτεχνιτών Μηχανολογίας Χημικών Εργαστηρίων Ηλεκτρολογίας Προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 3. Τεχνικών Ειδικότητες Οδηγών
4.  
  Ειδικότερα για τους ομογενείς για τους οποίους προβλέπονται ειδικά μέτρα από την κείμενη νομοθεσία, μεριμνά: • Για την οργάνωση και το σχεδιασμό της υποδοχής των νεοαφικνούμενων με στόχο την αντιμετώπιση των άμεσων υλικών και κοινωνικών αναγκών τους, με τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και οικισμών υποδοχής. • Για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημιουργία μόνιμης στέγασης και εγκατάστασης τους σε συνδυασμό με τη δημιουργία συνθηκών επαγγελματικής τους αποκατάστασης. • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκμάθηση από τους ομογενείς της ελληνικής γλώσσας και για την προετοιμασία και ένταξη των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επαγγελματική αποκατάσταση των ομογενών.
 1. Β~ Τμήμα Αδειών Παραμονής
5.  
  Τα θέματα καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου: α) των αδειών παραμονής, β) των αιτήσεων των προσώπων που ζητούν άδεια παραμονής, γ) του μητρώου αλλοδαπών (άρθρο 57 Ν. 2910/2001).
6.  
  Η κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που αναφέρονται στα παραπάνω θέματα
 1. Α~ Τμήμα Αδειών Παραμονής
7.  
  Την 453/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 4 "Ορισμός προϊσταμένων"
1.  
  Όσοι από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης διορίζονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στους κλάδους του άρθρου 3 από τους οποίους επιλέγονται Διευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων, δεν μπορούν να προάγονται στις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις.
2.  
  Στα Τμήματα της Διεύθυνσης της προηγούμενης παραγράφου, εκτός του τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων
3.  
  Στο τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης της παραγράφου 1, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Στην Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ Φ(2) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 296 Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 268/1987 «Εξετάσεις Κατωτέρων Μαχίμων, Μηχανικών και Οικονομικών Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που περατώνουν τη φοίτησή τους στα σχολεία ΓΕ στις ξένες γλώσσες» (137 Α~). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
4.  
  Την παράγραφο 4ε του άρθρου 14 και την παράγραφο 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Α~ 35).
5.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
6.  
  Τη γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό με αριθμ. 36 από 16.11.2000).
7.  
  Την εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από 11.1.2001.
8.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
9.  
  Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 349 από 22-6-2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 5 "Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"
1.  
  Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 56 παρ.1 του Ν. 2910/01 (Α~ 91) «Είσοδος και Παραμονή Αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις», β) των άρθρων 77, 79, 84 και 169 του Ν. 2683/99 (Α~ 19) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (Α~ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38), δ) του άρθρου 2 του Ν. 2790/00 (Α~ 24), ε) του Π.Δ. 49/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α~ 18) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Π.Δ. 535/88 (Α~ 245), Π.Δ.134/91 (Α~ 54), Π.Δ. 335/90 (Α~ 135), Π.Δ. 233/91 (Α~ 88), Π.Δ. 396/91 (Α~ 143) και το άρθρο 18 παρ. 11 του Ν. 2503/97 (Α~ 107), στ) του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών» (Α~ 201).
 • Την με αριθ. 1039386/441/Α0006 (Β~ 517) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 300.000 δρχ. ή 880.41 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 900.000 δρχ. ή 2.641,23 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη τρέχοντος οικονομικού έτους θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ειδικός Φορέας 07-110, ΚΑΕ: 0237). Κατά τα επόμενα οικονομικά έτη η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την με αριθμό 350/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και, μετά από πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790 2000
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/268 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/535 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/535 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/335 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/335 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/134 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/134 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/233 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/233 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/396 1991
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Περί Σχολείων υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 1998/273 1998
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 1999/136 1999