ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/305

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 94/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 34ου Μ.Κ. ορίζεται σε εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (127.500) δραχμές». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.10.2000. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/τ.Α/ 1998). β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/τ.Α/1992), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/τ.Α/ 1997). γ. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232/τ.Α/1978). δ. Του Π.Δ. 94/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία του ΚΕ.Π.Ε.» (ΦΕΚ 75/τ.Α/2000).
  • Την αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/τ.Β/2000).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κέντρου Προγραμματισμού και οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.) για το τρέχον έτος 4.000.000 δρχ. περίπου και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη με το ποσό αυτό συν τις αυξήσεις που θα δοθούν στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης, που θα καλυφθεί για το τρέχον οικονομικό έτος από την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΚΕ.Π.Ε. 2001, στους ΚΑΕ του ΠΔΕ 9411 και 9413 και για τα επόμενα οικονομικά έτη από πιστώσεις που θα εγγραφούν στους αντίστοιχους ΚΑΕ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθ. 465/2001 ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/94 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/94 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία