ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/306

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 158/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων ΄Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών ΄Εργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) ( Α΄ 139).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2000 (Α΄139), αντικαθίσταται ως εξής : 1 Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων ΄Εργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων ΄Εργων μελέτης και κατασκευής Ολυμπιακών ΄Εργων» (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) και με αρμοδιότητα τη μελέτη και κατασκευή και την επίβλεψη και εποπτεία της μελέτης και κατασκευής των κατωτέρω Ολυμπιακών ΄Εργων, τα οποία θα εξυπηρετούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 1 Το Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας-Κανώ-Καγιάκ (Σχινιάς Μαραθώνα). 2 Το Ολυμπιακό Κέντρο Κανώ-Σλάλομ. 3 Το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοίας (΄Αγιος Κοσμάς). 4 Τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Βeach Vοlley, Πυγμαχίας, Τaekwοndο και Χειροσφαίρισης (προκριματικοί) στο Ολυμπιακό Συγκρότημα του Φαληρικού ΄Ορμου και της ευρύτερης περιοχής του. 5 Τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Βaseball, Sοftball, Ηοckey, Καλαθοσφαίρισης (προκριματικοί), Χειροσφαίρισης (τελικοί) και Ξιφασκίας στο Ολυμπιακό Συγκρότημα του Ελληνικού. 6 Τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Μοντέρνου Πεντάθλου και της Αντιπτέρισης (Βadmintοn) στο Ολυμπιακό Συγκρότημα στο Γουδί. 7 Τις απαιτούμενες αναπλάσεις και τα αναγκαία έργα υποδομής για τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες .
Άρθρο 2 "Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔ [...]"
1.  
  Η εν λόγω άδεια λειτουργίας τελεί υπό την αίρεση της χορήγησης άδειας σύστασης του νομικού προσώπου και έγκρισης του Καταστατικού του
2.  
  Να δέχεται καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5638/1932.
3.  
  Να διενεργεί πράξεις επί συναλλάγματος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. i) θα έχει γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος η ταυτότητα του υπευθύνου για τον Εσωτερικό ΄Ελεγχο προσώπου, ii) θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος και iii) θα έχουν αξιολογηθεί από την πιο πάνω Διεύθυνση οι Κανονισμοί Εσωτερικού Ελέγχου, Πιστοδοτήσεων/Καθυστερήσεων και Εσωτερικής Λειτουργίας, Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο.
4.  
  Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας για τη σύσταση και τη λειτουργία της τράπεζας θα πρέπει να συντελεστεί το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2002. Β. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την ως άνω τράπεζα μίας (1) υπηρεσιακής μονάδας. Γ. Επιτρέπεται στη νέα τράπεζα :.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.679/1977 «περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 245/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 ( Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 ( Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
 • Τις διατάξεις του Ν.2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών ΄Εργων και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 130).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 11 του Ν.2819/2000 «΄Ιδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 84).
 • Την υποπερίπτωση Α΄ της παραγράφου 2 της με αριθμό 18/22.4.2000 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) ( Α΄ 125 ), με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση ορισμένων εκ των Ολυμπιακών ΄Εργων και εγκαταστάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, όπως η υποπερίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση Α΄ της με αριθμό ΠΥΣ 44/12.7.2001 (Α΄ 161 /17.7.2001).
 • Την με αριθμ. 529/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και Πολιτισμού
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/18 2000
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/44 2001
ΝΟΜΟΣ 1932/5638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5638 1932
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2687 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/158 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία