ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/307

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄ 187) και Π.Δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Π.Δ. 352/1995, αντικαθίστανται ως εξής: 5 Τα θέματα διαγωνισμού των τακτικών γραπτών εξετάσεων των εξαμήνων και πτυχιακών εξετάσεων, που διενεργούνται ταυτόχρονα σε όλα τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, καταρτίζει τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, που ορίζεται, για κάθε μάθημα χωριστά, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, και αποτελείται από ένα καθηγητή του οικείου μαθήματος, και δύο αξιωματικούς από το διδακτικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής, κατά προτίμηση πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή κατόχους ειδικών γνώσεων σχετικών με το εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο Ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωματικός εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Με την ίδια διαταγή ορίζονται αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη κατάρτισης των θεμάτων και της διεκπεραίωσης της διαδικασίας των εξετάσεων Η Επιτροπή καταρτίζει δέκα (10) θέματα από την κοινή διδαχθείσα ύλη του μαθήματος Προς τούτο, όλα τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.), πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου, αναφέρουν τη διδαχθείσα ύλη στο Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Αστυφυλάκων, το οποίο συνθέτει και ανακοινώνει την κοινή διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης και στους Δοκίμους Η τελική διαμόρφωση των θεμάτων με δύο ή περισσότερες ερωτήσεις συνδυαζόμενες κατά το δυνατόν με πρακτικά ζητήματα, η ανακοίνωση του βαθμού αξιολόγησης της κάθε απάντησης, καθώς και η παροχή οδηγιών ορθής απάντησης αποτελεί έργο της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Κάθε θέμα διαγωνισμού υπογράφεται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, αριθμείται και εσωκλείεται σε φάκελο του ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, χωρίς την οποιαδήποτε εξωτερική ένδειξη, εκτός της αρίθμησης Από το σύνολο των θεμάτων, από έναν των διαγωνιζομένων σε κάποια από τις αίθουσες εξέτασης γίνεται κλήρωση ενός θέματος, στο οποίο διαγωνίζονται οι Δόκιμοι Οι Δόκιμοι απαντούν σε όλα τα ερωτήματα του θέματος Ειδικά για το μάθημα της ξένης γλώσσας τα θέματα περιλαμβάνουν γραμματικές παρατηρήσεις, έκθεση, ερωτήσεις επιλογής σωστών απαντήσεων και τεστ κατανόησης της γλώσσας Η υπαγόρευση του θέματος γίνεται από έναν καθηγητή της ξένης γλώσσας ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφο Για την όλη διαδικασία συντάσσεται σχετικό πρακτικό Διευκρινίσεις παρέχονται από την Εξεταστική Επιτροπή ή κατόπιν έγκρισής της από τους διδάσκοντες και εφόσον ανακύψει ανάγκη, μόνο επί ερωτημάτων κατανόησης των θεμάτων και για 30΄ μετά την εκφώνησή τους Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται αποχώρηση από την αίθουσα των εξεταζομένων».« 6 Η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού στις τακτικές γραπτές και πτυχιακές εξετάσεις είναι δίωρη και αρχίζει από την ώρα λήξης της υπαγόρευσης του θέματος Το θέμα υπαγορεύεται, στους δοκίμους από τον καθηγητή ή από τον επιτηρητή ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφο Με τη συμπλήρωση του χρόνου διαγωνισμού τα γραπτά παραλαμβάνονται από τον επιτηρητή σε όποια κατάσταση βρίσκονται Οι κόλλες του διαγωνισμού κατά τις τακτικές γραπτές και πτυχιακές εξετάσεις φέρουν την σφραγίδα και μονογραφή του Διοικητού της Σχολής Αστυφυλάκων και αδιαφανές επικάλυμμα για την κάλυψη των στοιχείων ταυτότητας των διαγωνιζομένων Από κάθε εξεταζόμενο Δόκιμο αναγράφεται στο δεξιό ημιπλαίσιο, κάτω της σφραγίδας, η ημερομηνία και το μάθημα εξέτασης χωρίς ένδειξη του Τ.Δ.Α., όπου ανήκει ο δόκιμος Η ένδειξη του Τ.Δ.Α. θα αναγράφεται μαζί με τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζόμενου στο χώρο που θα καλύπτεται από το αδιαφανές επικάλυμμα Τα γραπτά διορθώνονται από βαθμολογητή καθηγητή του οικείου μαθήματος, που ανήκει στο διδακτικό προσωπικό ενός εκ των Τ.Δ.Α. και ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων Δυνατόν να ορίζονται περισσότεροι του ενός βαθμολογητές - καθηγητές για κάθε μάθημα στο ίδιο ή σε περισσότερα Τ.Δ.Α. Με την ίδια διαταγή ορίζεται αντίστοιχα αναπληρωτής βαθμολογητής Κατ’ εξαίρεση στο μάθημα της «Αυτοάμυνας - Αυτοπροστασίας» ορίζονται δύο βαθμολογητές, ο καθένας εκ των οποίων βαθμολογεί το επιμέρους γνωστικό του αντικείμενο, ακολουθώντας την προβλεπόμενη κλίμακα βαθμολογίας Μεταξύ των δύο βαθμολογητών εξάγεται Μέσος Όρος Δυνατόν να ορίζεται ένας βαθμολογητής, εφόσον είναι καθηγητής και των δύο αντικειμένων Στο μάθημα του «Δημοσίου Δικαίου» των πτυχιακών εξετάσεων το κάθε θέμα περιλαμβάνει ερωτήσεις ίσης βαρύτητας - αξιολόγησης από τα δύο επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου) Για τη βαθμολόγηση ορίζεται ένας βαθμολογητής που καλύπτει το επιστημονικό - γνωστικό πεδίο ή δύο βαθμολογητές ένας για κάθε επιμέρους γνωστικό αντικείμενο Στην τελευταία περίπτωση ο καθένας βαθμολογεί με την προβλεπόμενη κλίμακα και εξάγεται Μέσος Όρος Με τη λήξη της γραπτής εξέτασης του μαθήματος κάθε Τ.Δ.Α. συσκευάζει τα γραπτά και τα αποστέλλει για τη βαθμολόγησή τους, με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο στο Τ.Δ.Α. όπου εδρεύει ο βαθμολογητής καθηγητής, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο Οι λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας, αποστολής ή συνοδείας παράδοσης - παραλαβής, καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων Μετά την παραλαβή όλων των προς βαθμολόγηση γραπτών, με ευθύνη του Διοικητή, του προϊσταμένου Γραφείου Σπουδών του αρμόδιου Τ.Δ.Α. και του ορισθέντος βαθμολογητή, τα γραπτά αναμειγνύονται και αριθμούνται με αύξοντα αριθμό Στη συνέχεια παραλαμβάνονται με σχετική απόδειξη από τον βαθμολογητή, ο οποίος και τα βαθμολογεί σε καθορισμένο χώρο του Τ.Δ.Α. όπου και φυλάσσονται Η βαθμολογία γίνεται σε ακέραιους αριθμούς από μηδέν μέχρι είκοσι (0 - 20) που ορίζεται ως κλίμακα βαθμολογίας Όπου εξάγεται Μέσος Όρος, ο τελικός βαθμός που προκύπτει καταχωρείται μέχρι χιλιοστού της μονάδας Βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός δέκα (10)».« 7 Με διαταγή του Διοικητή του Τ.Δ.Α, όπου έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση κάποιου μαθήματος, ορίζεται αντίστοιχη 3μελής Επιτροπή Αποκάλυψης για ένα ή περισσότερα μαθήματα Η Επιτροπή Αποκάλυψης παραλαμβάνει βαθμολογημένα τα γραπτά από τον βαθμολογητή - καθηγητή συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο Έργο της είναι η καταχώρηση του βαθμού της γραπτής επίδοσης σε γενικές ονομαστικές καταστάσεις που περιέχουν ήδη σε ξεχωριστή στήλη τον αντίστοιχο βαθμό προφορικής εξέτασης Ακολούθως και όπου απαιτείται, εφαρμόζεται η διαδικασία εξομάλυνσης του βαθμού προφορικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγματος και η Επιτροπή Αποκάλυψης καταχωρεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης σε ξεχωριστή στήλη Οι καταστάσεις βαθμολογίας υπογεγραμμένες από την Επιτροπή Αποκάλυψης κάθε μαθήματος, παραδίδονται σε ένα αντίτυπο στο Τ.Δ.Α. που εδρεύει, με μέριμνα του οποίου επικυρώνονται και στη συνέχεια διαβιβάζονται σε όλα τα Τ.Δ.Α., προς ανακοίνωση στους δοκίμους Ακολούθως, υποβάλλονται στο Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Αστυφυλάκων για την περαιτέρω επεξεργασία των βαθμολογιών και την έκδοση των αποτελεσμάτων .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 47 του ιδίου ως άνω Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 47 Κωλύματα μελών Εξεταστικής Επιτροπής και δοκίμων κατά τις εξετάσεις. 1 Εάν ανακύψει εκτάκτως αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης κάποιου από τα τακτικά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και αντίστοιχα αδυναμία αντικατάστασής του με τα αναπληρωματικά μέλη και δεν υφίσταται ευχέρεια άμεσου ορισμού άλλων μελών της Εξεταστικής επιτροπής, αναβάλλεται η εξέταση του μαθήματος για άλλη μέρα μέσα στην περίοδο των εξετάσεων ή το συντομότερο δυνατό αμέσως μετά το πέρας αυτής. 2 Οι δόκιμοι που κωλύονται να προσέλθουν στις τακτικές εξετάσεις του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου κάθε εκπαιδευτικού έτους και στις πτυχιακές εξετάσεις του 3ου έτους εξετάζονται μετά την άρση του κωλύματος σε εύλογο χρόνο Τις εξετάσεις διενεργεί κατά το δυνατόν η ίδια Εξεταστική Επιτροπή και χρησιμοποιεί τα μη κληρωθέντα θέματα που φυλάσσονται στο αρχείο, με την ίδια διαδικασία των παραγράφων 5, 6, 7 του άρθρου 46 του παρόντος Εάν τα εναπομείναντα προς κλήρωση θέματα είναι λιγότερα από τρία, καταρτίζονται νέα από την Εξεταστική Επιτροπή προς συμπλήρωση του αριθμού των δέκα (10) Την διόρθωση των γραπτών των κωλυομένων, πραγματοποιούν κατά το δυνατόν οι αντίστοιχοι κατά μάθημα διορισμένοι βαθμολογητές καθηγητές των τακτικών εξετάσεων .
Άρθρο 3
1.  
  Το εδάφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του ανωτέρω Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: α. Βαθμός επίδοσης πρώτου εξαμήνου Για τον υπολογισμό του βαθμού επίδοσης του πρώτου εξαμήνου προστίθενται οι βαθμολογίες όλων των μαθημάτων, που διαμορφώθηκαν από το μέσο όρο της τελικής προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από την κατωτέρω διαδικασία εξομάλυνσης, και της βαθμολογίας της τακτικής γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος και το άθροισμα διαιρείται με τον αριθμό των μαθημάτων Το πηλίκον, το οποίο προσδιορίζεται μέχρι χιλιοστού μονάδος, αποτελεί το μέσο όρο της επίδοσης του πρώτου εξαμήνου κάθε δοκίμου Για τη διαδικασία εξομάλυνσης καθιερώνεται συντελεστής τέσσερα (4) που προσδιορίζει την μέγιστη επιτρεπτή διαφορά της προφορικής από την γραπτή βαθμολογία κάθε μαθήματος Με βάση το βαθμό της τακτικής γραπτής εξέτασης, εφόσον ο αντίστοιχος βαθμός της προφορικής εξέτασης κάθε μαθήματος υπερβαίνει πλέον των τεσσάρων (4) μονάδων το βαθμό της τακτικής γραπτής εξέτασης, τότε μειώνεται στο επίπεδο του βαθμού της γραπτής εξέτασης με την προσθήκη των τεσσάρων (4) επιπλέον μονάδων της εξομάλυνσης Στην περίπτωση που η διαφορά των βαθμών προφορικής και γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος είναι μικρότερη ή ίση των τεσσάρων (4) μονάδων, ο αρχικός βαθμός προφορικής εξέτασης παραμένει αμετάβλητος Ο συντελεστής εξομάλυνσης τέσσερα (4) λαμβάνεται υπόψη και στην περίπτωση που ο βαθμός της γραπτής εξέτασης του εκπαιδευομένου κατά μάθημα υπερβαίνει τον προφορικό βαθμό κατά τέσσερις (4) μονάδες Σ΄αυτή την περίπτωση, στον προφορικό βαθμό προστίθενται τόσες μονάδες όσες απαιτούνται για τη διατήρηση της απόστασης των τεσσάρων (4) μονάδων της εξομάλυνσης από το βαθμό της γραπτής εξέτασης Σε διαφορετική περίπτωση, όπου δηλαδή η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης είναι μικρότερη ή ίση από τέσσερις (4) μονάδες από αυτήν της προφορικής, η αρχική προφορική βαθμολογία δεν μεταβάλλεται .
Άρθρο 4
1.  
  Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 50 του ως άνω Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε η περ. γ΄της παρ. 1 με το άρθρο 6 του Π.Δ. 212/1998, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Επιτυχών θεωρείται 1 Δόκιμος που συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα εξαμήνου ή των πτυχιακών εξετάσεων. 2 Δόκιμος που δε συγκεντρώσει μεν σε ένα μάθημα τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε επίπεδο εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων, συγκεντρώνει όμως ως μέσο όρο στο σύνολο των μαθημάτων βαθμολογία ίση τουλάχιστον με τη βάση δέκα (10). 2 Αποτυχών θεωρείται 1 Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε τρία ή περισσότερα μαθήματα σε επίπεδο εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων, ανεξάρτητα εάν ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι πάνω από τη βάση. 2 Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε δύο μαθήματα σε επίπεδο εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι κάτω από τη βάση. 3 Επανεξεταστέος θεωρείται 1 Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε ένα μάθημα σε επίπεδο εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι κάτω από τη βάση. 2 Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας δέκα (10) σε δύο μαθήματα σε επίπεδο εξαμήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων είναι πάνω από τη βάση. 4 Η επανεξέταση όλων των δοκίμων γίνεται αμέσως μετά την έκδοση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των τακτικών γραπτών εξετάσεων εξαμήνου ή των πτυχιακών εξετάσεων Κατά την επανεξέταση κάθε μαθήματος η Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του παρόντος διατάγματος, με τη διαφοροποίηση ότι ο βαθμολογητής καθηγητής ορίζεται σε άλλο Τ.Δ.Α. απ΄αυτό που πραγματοποιήθηκε η τακτική εξέταση στην οποία ο δόκιμος απέτυχε, εξαιρουμένου του Τ.Δ.Α. που ανήκει ο υπό επανεξέταση δόκιμος, εκτός εάν όλα τα Τ.Δ.Α. έχουν επανεξεταστέους δοκίμους Η νέα Εξεταστική Επιτροπή προβαίνει στην εκ νέου κατάρτιση δέκα (10) θεμάτων και ακολουθείται όλη η υπόλοιπη διαδικασία αποστολής θεμάτων - διόρθωσης γραπτών και αποκάλυψης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του παρόντος. 5 Η επανεξέταση συνεπάγεται τη διαγραφή της πρώτης τακτικής γραπτής βαθμολογίας και τη διατήρηση του προφορικού βαθμού στο επανεξεταζόμενο μάθημα Εάν μετά την επανεξέταση δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τότε ο δόκιμος θεωρείται αποτυχών και απορρίπτεται. 6 Δόκιμος που απορρίπτεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος άρθρου σε επίπεδο εξαμήνου επαναλαμβάνει τη φοίτηση του συγκεκριμένου εξαμήνου Η επανάληψη εξαμήνου για τους προαναφερόμενους λόγους, επιτρέπεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά είναι αποτυχών σε επίπεδο εξαμήνου, τότε μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, διακόπτεται η φοίτησή του και αποπέμπεται της Σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος Εάν η απόρριψη είναι σε επίπεδο πτυχιακών εξετάσεων, ο Δόκιμος μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων αποπέμπεται της Σχολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος .
Άρθρο 5
1.  
  Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ανωτέρω Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: β. Για τους αποτυχόντες δοκίμους και των δύο ετών μέχρι ένα εξάμηνο η Διεύθυνση Εκπαίδευσης /Α.Ε.Α., εκδίδει διαταγή επανάληψης των μαθημάτων στο ίδιο εξάμηνο που απορρίφθηκαν, ενώ για τους αποτυχόντες σε περισσότερα από ένα εξάμηνο καθ΄ όλη τη διάρκεια φοίτησής τους στη Σχολή και στις πτυχιακές εξετάσεις, προκαλεί απόφαση του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία αποπέμπονται από τη Σχολή, βάσει των επικυρωμένων πινάκων αποτελεσμάτων και χωρίς άλλη διαδικασία .
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 56 του ιδίου ως άνω Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 56 Φύλαξη - καταστροφή γραπτών Τα γραπτά μετά τη βαθμολόγηση, αποκάλυψη και καταχώρηση της βαθμολογίας φυλάσσονται από τα Τ.Δ.Α. που ανήκει ο διορθωτής καθηγητής και η καταστροφή αυτών γίνεται, ένα έτος μετά την αποφοίτηση των δοκίμων, από τριμελή Επιτροπή η οποία συγκροτείται με διαταγή του Διοικητού του Τ.Δ.Α. και συντάσσει σχετικό πρακτικό Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης, τα γραπτά διατηρούνται μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση .
Άρθρο 7
1.  
  Το εδάφιο ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ανωτέρω Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: ζ. Η βαθμολογία κάτω του δέκα (10) στην επαγγελματική ικανότητα .
Άρθρο 8
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 22 του Π.Δ.319/1995 (Α΄- 174) αντικαθίσταται ως εξής: Οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής Αν οι στεγαστικές δυνατότητες της Σχολής είναι περιορισμένες και δεν καλύπτουν τις ανάγκες όλων των δοκίμων, τότε μπορεί να καθορισθεί με διαταγή του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας η εκτός αυτής διαμονή και σίτιση των τεταρτοετών, των τριτοετών ή και των δευτεροετών δοκίμων
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ΄ αριθμ. 550/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. 1994/2226 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 1998/212 1998