ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ αριθ. 29/98 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το άρθρο 4 του Π.Δ. 29/1998 (ΦΕΚ 34/Α/1998) «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» αντικαθίσταται ως εξής: Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς παρεμφερών δραστηριοτήτων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών τεχνολογιών Σε κάθε περίπτωση το ύψος της τιμολόγησης των προσφερομένων στους φορείς υπηρεσιών καθορίζεται από το Δ.Σ. με κριτήρια την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας αλλά και τον σκοπό διάδοσης της χρήσης δικτυακών υπηρεσιών προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς Απώτερος στόχος είναι η εξομάλυνση της αγοράς με την παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρεμφερών δραστηριοτήτων, για την υποβοήθηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας καθώς και η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΕΔΕΤ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί ή να διαχειρίζεται προγράμματα και έργα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Δημοσίου γενικότερα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από εθνικούς πόρους όταν τα έργα και προγράμματα αυτά αφορούν στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων καθώς και την παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από ειδικούς κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΤ Α.Ε., εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 14^Σεπτεμβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Φ(2).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/85).
  • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
  • Το άρθρο 29Α του Ν 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 1 παρ 2 εδ.α του Ν. 2469/1997(ΦΕΚ 38/Α/97).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 334/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.. 1998/29 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία