ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/309

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ - 58).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 68 του Π.Δ. 141/1991 (Α΄- 58), αντικαθίσταται ως εξής : Άρθρο 68. 1 Οι φρουρές που διαθέτουν, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι 1 Φρουρές Αστυνομικών Υπηρεσιών. 2 Φρουρές ευπαθών στόχων. 2 Η διάθεση της φρουράς των ευπαθών στόχων, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, των δε άλλων φρουρών, από τον διοικητή της καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδίας Υπηρεσίας, η δε σύνθεση της κάθε φρουράς είναι ανάλογη προς τον αριθμό των σκοπών και την σπουδαιότητα της αποστολής τους. 3 Υπηρεσία σκοπού εκτελούν στις φρουρές, οι Αστυφύλακες, οι Αρχιφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και οι ειδικοί φρουροί (άρθρο 9 Ν.2734/1999 (Α΄- 161), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.2838/ 2000 (Α΄- 179)). 4 Το προσωπικό των φρουρών φέρει στολή και περίστροφο ή πιστόλι ή αυτόματο όπλο Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατό να φέρει πολιτική ενδυμασία με διαταγή του διοικητή της Υπηρεσίας που διαθέτει τη φρουρά, όταν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που το επιβάλλουν. 5 Οι σκοποί των φρουρών 1 Δεν απομακρύνονται από τη σκοπιά περισσότερο από όσο χρειάζεται για να επιβλέπουν τον τομέα που ανήκει στην σκοπιά τους. 2 Δεν συνομιλούν με κανένα παρά μόνο για την εκτέλεση της αποστολής τους. 3 Δεν παραμένουν μέσα στη σκοπιά παρά μόνο σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών. 4 Προστατεύουν κάθε άτομο του οποίου η ασφάλεια απειλείται, εφόσον δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη θέση τους, ή να παραμελήσουν την κύρια αποστολή τους. 5 Εφόσον φέρουν στολή, αποδίδουν τιμές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 167 του παρόντος.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 70 του ιδίου Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 70 Φρουρές – Επιτηρήσεις ευπαθών στόχων. 1 Ευπαθείς στόχοι είναι κτίρια και εγκαταστάσεις οι οποίες λόγω του προορισμού τους ή των προσώπων που εργάζονται ή κατοικούν σ΄ αυτές, είναι πιθανόν να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας. 2 Ως ευπαθείς στόχοι θεωρούνται ιδίως κτίρια και εγκαταστάσεις δημοσίων Υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, γραφεία και κατοικίες διπλωματικών αντιπροσώπων, κυβερνητικών αξιωματούχων ή άλλων ανωτάτων κρατικών Λειτουργών, καθώς και προσώπων που λόγω της θέσεως που κατείχαν ή κατέχουν και της φύσεως του επαγγέλματός τους διαδραματίζουν ή διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας. 3 Η προστατευτική φύλαξη των ευπαθών στόχων που παρέχεται από την Ελληνική Αστυνομία, διακρίνεται στην φρούρηση και στην επιτήρηση. 4 Κριτήρια για τον καθορισμό του είδους της προστατευτικής φύλαξης των ευπαθών στόχων είναι 1 Η ιδιότητα του στόχου. 2 Ο βαθμός επικινδυνότητας. 3 Η χώρα προέλευσης, προκειμένου για αλλοδαπό στόχο. 4 Οι υπάρχουσες πληροφορίες. 5 Οι επικρατούσες διεθνείς και εσωτερικές κρίσεις και γεγονότα και 6 Οι διακρατικές σχέσεις. 5 Η απόφαση για την προστατευτική φύλαξη των ευπαθών στόχων και ο προσδιορισμός του είδους αυτής, λαμβάνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την κρίση αυτού, είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται απευθείας σε επείγουσες περιπτώσεις Επίσης, με την ίδια απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται ο αριθμός των σκοπών και η υπηρεσία από την οποία διατίθεται το προσωπικό για την φρούρηση. 6 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των σκοπών των ευπαθών στόχων καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 68 του παρόντος διατάγματος. 7 Η επιτήρηση συνίσταται σε διέλευση κατά συχνά χρονικά διαστήματα, των διατιθεμένων για τον σκοπό αυτό αστυνομικών, από στόχους κτιριακών εγκαταστάσεων, προς επισήμανση σ΄ αυτές υπόπτων προσώπων ή αντικειμένων, για την πρόληψη και αποτροπή οιασδήποτε έκνομης ενέργειας σε βάρος των στόχων αυτών Η συχνότητα, ο τρόπος διέλευσης ως και το χρονικό διάστημα που πραγματοποιείται η διέλευση από τους στόχους, προσδιορίζονται με κριτήρια τη φύση του στόχου, τον βαθμό επικινδυνότητας, τις υπάρχουσες πληροφορίες και τις κρατούσες συνθήκες στην περιοχή. 8 Η επιτήρηση των στόχων, γίνεται πάντοτε, με τις πεζές και εποχούμενες περιπολίες και για την καλύτερη εφαρμογή της επιτήρησης, ο διοικητής κάθε αστυνομικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια της οποίας υπάρχουν ευπαθείς στόχοι, κατανέμει αυτούς σε τομείς και τους εντάσσει στα δρομολόγια των πεζών και εποχούμενων περιπολιών που διατίθενται από την Υπηρεσία του.
Άρθρο 3
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ιδίου Π.Δ., προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: Η κατά τα ανωτέρω παράσταση της Αστυνομίας στους αγώνες των τοπικών Ερασιτεχνικών Κατηγοριών, δεν είναι υποχρεωτική
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 156 του ιδίου Π.Δ., αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 156. 1 Συνοδείες ασφαλείας για την προστασία προσώπων παρέχονται 1 Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη οικογενείας του. 2 Στον Πρωθυπουργό. 3 Στον Πρόεδρο της Βουλής, στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους αναγνωρισμένους κατά τον Κανονισμό της Βουλής Αρχηγούς Κομμάτων. 4 Στους Αρχηγούς και τα επίσημα πρόσωπα ξένων Κρατών, όταν επισκέπτονται τη Χώρα μας. 5 Στους διαπιστευμένους στη Χώρα μας Αρχηγούς των ξένων Διπλωματικών Αποστολών, καθώς και στα λοιπά μέλη τους, εφόσον υπάρχει κίνδυνος εγκληματικής ενέργειας σε βάρος τους, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου. 6 Στους ανώτατους κρατικούς λειτουργούς ή άλλα πρόσωπα μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος εγκληματικής ενέργειας σε βάρος τους, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου. 2 Αρμόδιες Υπηρεσίες για την παροχή συνοδευτικής και προσωπικής ασφάλειας είναι 1 Η Υπηρεσία Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρατίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα μέλη οικογενείας του, τους πρώην Προέδρους Δημοκρατίας και τους Αρχηγούς Ξένων Κρατών, όταν οι τελευταίοι επισκέπτονται επίσημα την Χώρα μας. 2 Η Υπηρεσία Ασφαλείας Προέδρου Κυβέρνησης για τον Πρωθυπουργό. 3 Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής – Θεσσαλονίκης και Περιφέρειας ανάλογα με την κατά τόπο αρμοδιότητα, κατόπιν απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε ύστερα από αίτημα του ενδιαφερομένου, είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, για τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της προηγούμενης παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου Ειδικότερα για τα πρόσωπα των περιπτώσεων ε΄ και στ΄, η κατά τα ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου Επίσης με την ίδια απόφαση, καθορίζεται ο αριθμός των διατιθεμένων αστυνομικών και των τυχόν οχημάτων ή άλλων μέσων Προς τούτο λαμβάνεται ιδίως υπόψη η ιδιότητα του προσώπου, ο βαθμός επικινδυνότητας, οι υπάρχουσες πληροφορίες, οι επικρατούσες διεθνείς και εσωτερικές κρίσεις ή γεγονότα και οι διακρατικές σχέσεις. 4 Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας για τα πρόσωπα όλων των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, όταν κινούνται στις περιφέρειές τους και εφόσον δεν έχει προηγηθεί σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας λαμβάνουν οίκοθεν άπαντα τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας τους και παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή, με την συνεργασία των Υπηρεσιών συνοδευτικής – προσωπικής ασφάλειας των προσώπων αυτών.
Άρθρο 5
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ και στ΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α ΄- 49) και του άρθρου 53 του Ν.1481/1984.
 • Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄- 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ - 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ΄ αριθμ. 549/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2008/52 2008
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 2009/99 2009
Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). 2010/16 2010
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2011/84 2011
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄ 58). 2012/100 2012