ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/311

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 2001/311

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ενοποίηση του «Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων (ΙΒΕΙ)» με το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)» Άρθρο 1 1.Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων (Ι.Β.Ε.Ι), το οποίο ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με το Π.Δ 20/1998 (ΦΕΚ Α΄ 28), αποβάλλει, εφεξής τη νομική προσωπικότητά του, μετονομάζεται σε «Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.)» και εντάσσεται στα ερευνητικά ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε), που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 432/1987 (ΦΕΚ Α΄ 204). 2.Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ 432/1987 προστίθεται περίπτωση η) ως εξής: «η) Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας » 3.Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 432/1987, η περίπτωση η) αναριθμείται ως περίπτωση θ) και προ αυτής προστίθεται νέα περίπτωση η) ως εξής: «Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών, στα Ιωάννινα, είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας και τεχνολογίας και ειδικότερα την ανάπτυξη υλικών και μεθόδων για βιοϊατρικές εφαρμογές, την προώθηση των εφαρμογών και τη μεταβίβαση τεχνογνωσίας στον τομέα της μοριακής ιατρικής, της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της επιδημιολογίας και της μελέτης συστημάτων υγείας, με την εκπόνηση μελετών και διεξαγωγή ερευνών, την προώθηση σχέσεων και συνεργασιών με ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ιδίως Βαλκανικών, Μεσογειακών, Παρευξεινίων χωρών), την ειδίκευση επιστημόνων με οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων και εκδόσεων, την παραγωγή σχετικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή με συμμετοχή του σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής τέτοιων προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, για την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιμήσεων ερευνητικών έργων, έρευνα αγοράς κλπ. και για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους » Άρθρο 2 1.Η συσταθείσα, με το Π.Δ. 20/1998, θέση του Διευθυντή του Ι.Β.Ε.Ι. μεταφέρεται στο Ι.Τ.Ε., ως θέση Διευθυντή του Ι.Β.Ε., διέπεται δε από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 έως 6 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α΄ 13) και του άρθρου 7 του Π.Δ. 432/1987. Ο ήδη υπηρετών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Διευθυντής του Ι.Β.Ε.Ι., συνεχίζει να υπηρετεί, μέχρι τη συμπλήρωση της διανυόμενης θητείας του, ως Διευθυντής του Ι.Β.Ε. 2.Οι θέσεις ερευνητικού, τεχνικού (επιστημονικού και μη), διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Ι.Β.Ε.Ι., κενές ή μη, μεταφέρονται στο Ι.Τ.Ε., ως θέσεις του Ι.Β.Ε. διεπόμενες από τα άρθρα 11 και 12 του Π.Δ. 432/1987. Οι διορισμένοι στις θέσεις αυτές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς και οι υπηρετούντες με απόσπαση στο Ι.Β.Ε.Ι., προσφέρουν, εφεξής, τις υπηρεσίες τους στο Ι.Β.Ε. χωρίς μεταβολή του εργασιακού των καθεστώτος. 3.Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, δικαιώματα ενοχικά και εμπράγματα, αποθεματικά κλπ. του Ι.Β.Ε.Ι περιέρχονται αυτοδικαίως στο Ι.Τ.Ε και συνεχίζουν να είναι ταγμένα στην εξυπηρέτηση του σκοπού του Ι.Β.Ε. Συναφθείσες συμβάσεις, ερευνητικά και λοιπά προγράμματα, έργα και εργασίες εκτελούνται, επ’ ονόματι του Ι.Τ.Ε., στο οποίο και μεταφέρονται οι πιστώσεις προς κάλυψη των προβλεπομένων από το Π.Δ. 20/1998 δαπανών. Το Ι.Τ.Ε. υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ι.Β.Ε.Ι., συνεχίζει, επ’ ονόματί του, τις εκκρεμείς δίκες και εκπροσωπείται, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Διευθυντή του Ι.Β.Ε. για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμουσών υποθέσεων. 4.Το Προεδρικό Διάταγμα 20/1998 καταργείται, πλην των άρθρων 8, 9 και 10 που διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται στο Ι.Β.Ε. 5.Κατά τα λοιπά το Ι.Β.Ε., ως Ινστιτούτο του Ι.Τ.Ε., διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1987. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α΄13). β) Των άρθρων 23 παρ.1 περ. ιστ, 24 παρ.1 και 2 περ. β και 27 του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄137). γ) Του ΠΔ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄19). δ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.1735/87 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195). ε) Του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 201). στ) Του άρθρ. 29Α (παρ.2 δ1) του Ν.1558/85,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών»(ΦΕΚ Α΄ 38). ζ) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ Β΄ 630).
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας που διατυπώθηκε στα πρακτικά της Συνεδρίασης με α.π.12/27.4.2001.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΑΕ 2419 και 2515).
  • Την αριθ. 547/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-09-24 Προεδρικό Διάταγμα 2001/311
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/210
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία