Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Σύσταση υπηρεσιών και θέσεων στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού
Άρθρο 1
1.  
  Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται από τον Ε.Ο.Τ. μεταβιβάζονται και ασκούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης: 1) Ο συντονισμός των ενεργειών των συναρμόδιων φορέων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών, (άρθρ. 1 παρ.3 εδ. τρίτο του Ν. 2160/93 ΦΕΚ Α 118). 2) Η αρμοδιότητα σύνταξης των γενικών κατευθύνσεων τουριστικής πολιτικής για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. (τελευταία περίοδος, παρ. 3, άρθρ. 29 Ν. 2545/97, ΦΕΚ Α 254). 3) Η τήρηση κεντρικού μητρώου καταγραφής των τουριστικών επιχειρήσεων του άρθρ. 2 του Ν. 2160/93, όλης της χώρας, (παρ. 3 άρθρ. 3 Ν. 2160/93). 4) Η τήρηση συγκεντρωτικού μητρώου διακριτικών τίτλων τουριστικών γραφείων για όλη τη χώρα. 5) Η τήρηση συγκεντρωτικού μητρώου για όλη την Χώρα, στο οποίο καταγράφονται οι εγκρινόμενοι τίτλοι των ξενοδοχείων, (άρθρ. 1, Β.Δ. 25/11-17/12/37). 6) Η τήρηση συγκεντρωτικού μητρώου για όλη τη χώρα, των διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης, (άρθρ. 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 392/76). 7) Ο καθορισμός των ελαχίστων κριτηρίων ένταξης των υφισταμένων Ξενώνων Νεότητος σε κατηγορία καταλύματος της παρ. 1, άρθρ. 2, Ν. 2160/93 (περίπτ. γ της παρ. 2 άρθρου 2 Ν. 2160/93, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 27, Ν. 2636/98, ΦΕΚ Α 198). 8) Η υπαγωγή, στις τουριστικές επιχειρήσεις και ο εννοιολογικός προσδιορισμός και άλλων επιχειρήσεων ως τουριστικών καταλυμάτων και γενικά ως τουριστικών επιχειρήσεων (άρθρ. 2 παρ. 7, δεύτερο εδ. του Ν. 2160/93. 9) Ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου, των σχετικών δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδ., της παρ. 1του άρθρ. 3 του Ν. 2160/93 (τελευταίο εδ. της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν. 2160/93). 10) Ο καθορισμός των διαδικασιών και του περιεχομένου δήλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενημέρωσης (δεύτερο εδ. παρ. 2, άρθρ. 3 του Ν. 2160/93). 11) Ο καθορισμός των διαδικασιών έκδοσης και χορήγησης του σήματος που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρ. 3 του Ν. 2160/93, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων (τρίτο εδ., παρ. 3, άρθρ. 3 Ν. 2160/93). 12) Ο καθορισμός των οικονομικών επιβαρύνσεων των ιδιοκτητών ή των εκμεταλλευομένων καταλύματα της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 (τελευταία περίοδος, παρ. 7, άρθρ. 3 Ν. 2160/93). 13) Ο καθορισμός, κάθε έτος, των κατώτερων επιτρεπομένων τιμών, των οποίων δεν μπορεί να υπολείπονται οι δηλούμενες τιμές σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 4 του Ν. 2160/93, από τους εκμεταλλευόμενους τουριστικές επιχειρήσεις, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους, (δεύτερη περίοδος, παρ. 7, άρθρ. 4, Ν. 2160/93). 14) Η ρύθμιση, του χρόνου υποβολής των τιμολογίων, στις οικείες Περιφέρειες, σύμφωνα με την πρώτη περίοδο της παρ. 7 του άρθρ. 4 του Ν. 2160/93, των περιπτώσεων που επιτρέπονται εκπτώσεις στα παραπάνω τιμολόγια και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας ( τελευταία περίοδος, παρ. 7, άρθρ. 4, Ν. 2160/93). 15) Η αναπροσαρμογή ανά διετία των παραβόλων που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρ. 3 του Ν. 2160/93 (παρ. 11, άρθρ. 6, Ν. 2160/93). 16) Η αναστολή επ αόριστον ή για ορισμένο χρονικό διάστημα της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία νέων ειδικών τουριστικών λεωφορείων καθώς και ο καθορισμός των εκάστοτε απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της εγκρίσεως της παρ. 1, άρθρ. 4, Ν. 711/77, (άρθρ. 4, παρ. 2δ και παρ. 3, Ν. 711/77 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρ. 4 Ν. 2446/96). 17) Ο καθορισμός του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού σήματος το οποίο φέρουν οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα του άρθρ. 1 του Β.Δ. 436/61 (άρθρ. 3 περ. α, Β.Δ. 436/61). 18) Ο χαρακτηρισμός πόλεων, λουτροπόλεων, αρχαιολογικών τόπων, τόπων θερινών και χειμερινών διαμονών ως κεκορεσμένων ξενοδοχειακώς και η απαγόρευση ανέγερσης ή λειτουργίας άλλων ξενοδοχείων και οικοτροφείων ανηκόντων σε κατηγορίες που παρουσιάζεται κορεσμός (άρθρ. 7 Α.Ν. 431/37). 19) Η κατ έτος έγκριση του τιμολογίου χιλιομετρικών αποστάσεων των αγοραίων Ε.Χ.Δ. Τουριστικών Αυτοκινήτων «Λιμουζινών» (άρθρ. μόνο, παρ. 3, της απ. Γεν. Γρ. ΕΟΤ 500321/96 ΦΕΚ Β 391). 20) Ο καθορισμός των καταβλητέων από τους ενδιαφερόμενους δαπανών εκδόσεως και συμπληρώσεως καταλόγων τιμολογίων (άρθρ. 12 Α.Ν. 431/37). 21) Ο καθορισμός του τέλους για τη καταχώρηση του τίτλου ξενοδοχείου στο Επιμελητήριο Τουριστικών Ξενοδοχείων (άρθρ. 5, παρ. 2 Α.Ν. 1108/38). 22) Ο προσδιορισμός του καταβλητέου παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν. 2160/93 (απόφαση Γεν. Γρ. ΕΟΤ 512377/1993, ΦΕΚ Β 745 άρθρ. μόνο, περ. γ). 23) Ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3185/1955 (άρθρ. 2 παρ. 7, Ν. 3185/55 ΦΕΚ Α~ 91). 24) Η σύμπραξη κατά την έκδοση των Κ.Υ.Α. που προβλέπονται από τα άρθρ. 12 και 13 του Α.Ν. 2344/40 (ΦΕΚ Α~ τ.154). 25) Η σύμπραξη κατά την έκδοση της Κ.Υ.Α. που προβλέπεται από την παρ. 10 του άρθρ. 60 του Π.Δ, 11/11-12/11/1929. 26) Η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 2, του Ν. 3185/55. 27) Ο ορισμός του ποσοστού των κενών ή κενουμένων θέσεων που πληρούνται με αποφοίτους της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και ο καθορισμός και άλλων κατηγοριών ξενοδοχείων και τουριστικών επιχειρήσεων στις οποίες είναι δυνατόν να επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. Δ. 3594/1956 (άρθρ. 4, παρ. 1, Ν.Δ. 3594/1956 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1, Ν.Δ. 1150/1972, ΦΕΚ Α 238 και 70 αντίστοιχα). 28) Ο καθορισμός του αριθμού των εργαζομένων οι οποίοι υποδεικνύονται προς φοίτηση στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (άρθρ. 4, παρ. 4, του Ν. Δ. 3594/55, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1, Ν.Δ. 1150/1972). 29) Η πρόταση εκδόσεως Π.Δ/τος κατ άρθρ. 11 παρ. 4 του Ν. 6450/35, κηρύξεως χώρων ως τουριστικών. 30) Η τροποποίηση του κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών, που καταρτίστηκε με την υπ αρ. 503007/1976 απ. Γεν. Γρ. Ε.Ο.Τ. και κυρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 8 του Ν. 1652/1986 (παρ. 2, άρθρ. 8 Ν. 1652/86 ΦΕΚ Α΄ 167). 31) Η πρόταση εκδόσεως Π.Δ/τος με το οποίο κηρύσσονται πηγές υδάτων, ως ιαματικές πηγές, καθώς και η άρση του χαρακτηρισμού αυτού (άρθρ. 1 Ν. 2188/20, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 30 Ν.Δ 3430/1955). Οι προβλεπόμενες από το τελευταίο εδάφιο του ανωτέρω άρθρου αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. και του Γεν. Γρ. του Ε.Ο.Τ., για έκδοση αποφάσεως και εισήγηση αντίστοιχα, ασκούνται από τον Υπ. Ανάπτυξης. 32) Η έκδοση και η έγκριση κανονισμού, σχετικά με τα προσόντα λουτρονομικού προσωπικού, την πρόσληψή τους, τις αρμοδιότητες και τις ποινές, τον τρόπο ελέγχου της εκμεταλλεύσεως και των εγκαταστάσεων, την καταβολή της αμοιβής, τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο εκπαιδεύσεως, την ισχύ των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος λουτρονόμου και κάθε σχετική αρμοδιότητα (άρθρ. 7 Ν. 2188/20, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 5 Ν. 4086/60). 33) Η παροχή οδηγιών για τους θεμελιώδεις κανόνες υγιεινής, τον τρόπο αναλύσεως, την υγιεινή λειτουργία των καταστημάτων και την κατάρτιση των εσωτερικών κανονισμών των καταστημάτων (άρθρ. 14 Β.Δ 23/4-3/5/1923). 34) Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρ. 2 του Ν. 1399/83 (ΦΕΚ Α 145) αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., για έκδοση απόφασης σχετικά με τον ορισμό των προϋποθέσεων και των ειδικών προδιαγραφών των κέντρων παραθερισμού γυμνιστών. 35) Η ειδική γνωμάτευση της περίπτωσης βΙΙ της παρ. 18 του άρθρ. 6, Ν. 2601/98 για επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφ όσον το ύψος προϋπολογισμού τους υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ. 36) Η έγκριση για την πλήρωση των προδιαγραφών που καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. της παρ. 21 του άρθρ. 6, Ν. 2601/98, του εξοπλισμού των μονάδων συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, κέντρων προπονητικού αθλητικού τουρισμού και εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών, της παρ. 21 του ίδιου άρθρου, εφ όσον το ύψος προϋπολογισμού των επενδύσεων ή και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δρχ. και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ. 37) Η κήρυξη απαλλοτριώσεως επί ιαματικής πηγής (άρθρ. 3, Ν. 2188/20). 38) Το καταβλητέο, υπέρ του Δημοσίου, παράβολο από τον ανάδοχο εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών μετά από πρόταση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρ. 6, Ν. 828/48 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 Α.Ν. 1813/51). 39) Οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που προβλέπονται στην παρ. 18 του άρθρου 6 του Ν. 2160/93. 40) Η έγκριση των εκδιδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1κζ του παρόντος, από την Γεν. Γρ. Περιφέρειας, αδειών λειτουργίας κέντρων παραθερισμού γυμνιστών, κατά το β εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν. 1399/83.
Άρθρο 2 "Σύσταση υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού"
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού αλλά και των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται με το παρόν διάταγμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, οργανικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα. Για την στελέχωση των οργανικών μονάδων που συστήνονται θα αξιοποιηθεί προσωπικό του ΕΟΤ το οποίο θα μεταταγεί, σε εθελοντική βάση, από τον Ε.Ο.Τ.
2.  
  Οι οργανικές μονάδες που προβλέπονται με το Π.Δ. 296/1989 άρθρο 1 παρ.1, εδ. α, γ,δ,ε,στ, ζ,η,θ,ι και ια στο Π.Δ. 217/1995 και στο άρθρο 37 παρ. 1 ν.2160/93 καταργούνται.
Άρθρο 3 "Σύσταση και διάρθρωση υπηρεσιών"
1.  
  Γενικής Γραμματείας Τουρισμού Στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού συστήνονται οι εξής οργανικές μονάδες: α. Γενική Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής που συγκροτείται από τις Δ/νσεις: • Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού • Περιφερειακής Πολιτικής • Τουριστικών Λιμένων • Διοικητικού-Οικονομικού • Καζίνο και β. Γραφείο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Άρθρο 4 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού"
1.  
  Η Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:
 1. Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής
 2. Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων
 3. Τμήμα Εποπτείας ΝΠΔΔ κ΄ Ανωνύμων Εταιριών
 4. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού αναφέρονται στα παρακάτω κατά Τμήμα αναφερόμενα θέματα :
 1. Το Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής έχει τις εξής αρμοδιότητες :
 2. • Υποβολή, προς τον Αρμόδιο Υπουργό, προτάσεων για την χάραξη της τουριστικής πολιτικής και τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. • Γενικός σχεδιασμός της τουριστικής εκπαίδευσης και υποβολή, προς τον αρμόδιο Υπουργό, προτάσεων για χάραξη πολιτικής στην τουριστική εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες του τουριστικού τομέα. • Τη συνεργασία και το συντονισμό με τα Υπουργεία που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών σε θέματα περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Πολιτισμού, σε θέματα Υγείας, Δημόσιας Τάξης και εξωτερικών σχέσεων και με όλους τους κρατικούς και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, με στόχο την εναρμόνιση των πολιτικών και των αποφάσεων που επηρεάζουν τον τουρισμό. • Την ειδική γνωμάτευση της περίπτωσης Βιι της παρ. 18 του άρθρου 6 του Ν. 2601/98 για επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφ΄όσον το ύψος του προϋπολογισμού τους υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ. • Την έγκριση περί πλήρωσης των προδιαγραφών που καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. της παρ. 21 του άρθρ. 6 του Ν. 2601/98, του εξοπλισμού των μονάδων συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, κέντρων προπονητικού αθλητικού τουρισμού και εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών της παρ. 21 του ίδιου άρθρου, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των επενδύσεων υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δρχ. και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ.
 3. Το Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 4. • Επεξεργασία σχεδίων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. • Την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα τουρισμού με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. • Ο χαρακτηρισμός πόλεων, λουτροπόλεων, αρχαιολογικών τόπων, τόπων θερινών και χειμερινών διαμονών ως κεκορεσμένων ξενοδοχειακώς και η απαγόρευση ανέγερσης ή λειτουργίας άλλων ξενοδοχείων και οικοτροφείων ανηκόντων σε κατηγορίες που παρουσιάζεται κορεσμός (άρθρ.7 Α.Ν.431/37). • Η πρόταση εκδόσεως Π. Δ/τος κατ΄ άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 6450/35 για την κήρυξη χώρων ως τουριστικών. • Η τροποποίηση του κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών. • Η πρόταση εκδόσεως Π. Δ/τος με το οποίο κηρύσσονται πηγές υδάτων ως ιαματικές πηγές, καθώς και η άρση του χαρακτηρισμού αυτών. • Η έκδοση και η έγκριση κανονισμού σχετικά με τα προσόντα λουτρονομικού προσωπικού, την πρόσληψή τους, τις αρμοδιότητες και τις ποινές και τον τρόπο ελέγχου της εκμεταλλεύσεως και των εγκαταστάσεων, την καταβολή της αμοιβής, τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο εκπαιδεύσεως, την ισχύ των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος λουτρονόμου και κάθε άλλη σχετική αρμοδιότητα (άρθρ. 7 Ν. 2188/20, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4086/60).
 5. Το Τμήμα Εποπτείας ΝΠΔΔ και Ανωνύμων Εταιριών έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 6. • Την εποπτεία, υποστήριξη και συντονισμό των ΝΠΔΔ και των Α.Ε. και την εναρμόνιση των ενεργειών τους προς ενιαία κατεύθυνση για την αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα. • Την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ΕΟΤ που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2160/93 και αφορούν προγράμματα πάσης φύσεως έργων και ενεργειών για την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής, δαπάνες προγραμμάτων τουριστικής προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων κ.λπ., προμήθειες αξίας άνω των 5.000.000 δρχ., ανάληψη υποχρεώσεων του ΕΟΤ για οποιαδήποτε αιτία αξίας μεγαλύτερης των 120.000.000 δρχ., ειδικές χορηγίες του ΕΟΤ υπέρ του προσωπικού, ενίσχυση δραστηριοτήτων δημοσίων υπηρεσιών, ΟΤΑ, φυσικών ή νομικών προσώπων, συνομολόγηση συμφωνητικών διαιτησίας κ.λπ. • Την έκδοση αποφάσεων για το διορισμό του Προέδρου ΕΟΤ. • Την μέριμνα για την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων για έγκριση προσλήψεων στις Α.Ε. • Την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων για απόσπαση προς/κού στις Α.Ε. • Την έκδοση αποφάσεων για έγκριση αμοιβών στο προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις Α.Ε. • Την έκδοση των προβλεπόμενων Κ.Υ.Α για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιριών. • Γενικότερα την έκδοση όλων των Υ.Α. και των Κ.Υ.Α. που προβλέπονται με το Ν.2636/98, το Ν. 2837/2000 και το Ν. 2919/2001 και αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες που συστάθηκαν με τους νόμους αυτούς. • Την έκδοση των αποφάσεων διορισμού του Προέδρου και των μελών Δ.Σ. των Σχολων Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς και της απόφασης διορισμού του Γενικού Δ/ντή των Σ.Τ.Ε. • Την έκδοση Π. Δ/των για την ίδρυση Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων. • Την έγκριση αποφάσεων Δ.Σ/Σ.Τ.Ε. για την αγορά, ενοικίαση, εκμετάλλευση και οικοδόμηση, ξενοδοχείων, ζαχαροπλαστείων και εστιατορίων για τις ανάγκες της Σ.Τ.Ε. • Την έγκριση αποφάσεων Δ.Σ./ΣΤΕ για σύναψη δανείων. • Την έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό αμοιβών βαθμολογητών, εξεταστών κλπ.
 7. Προσωπικού που απασχολείται στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΤΕΕ. • Την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση Κανονισμών λειτουργίας Δ.Σ./ΣΤΕ, την οικονομική διαχείριση και γενικά τη λειτουργία των ΣΤΕ. • Την έκδοση αποφάσεων για την καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των διδακτηρίων και των οικοτροφείων των ΣΤΕ. • Την έκδοση αποφάσεων για το διορισμό εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. • Την έκδοση αποφάσεων για την μεταβολή ομαδοποιήσεων των ξενοδοχείων για την εκλογή εκπροσώπων στο Δ.Σ./ΞΕΕ. • Την έκδοση απόφασης για την παράταση της θητείας του Δ.Σ./ΞΕΕ. • Τη Σύσταση Ομάδων Εργασίας για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν το έργο του Ε.Ο.Τ., των Σ.Τ.Ε. και το Ξ.Ε.Ε. • Τη συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και του Οργανισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση του τομέα του τουρισμού.
 8. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 9. • Η παρακολούθηση του έργου των οργάνων, των επιτροπών και των ομάδων εργασίας της Ε.Ε. για θέματα του τομέα Τουρισμού. • Η προώθηση των ελληνικών θέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. • Την ευθύνη επεξεργασίας και προώθησης διμερών και διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών Τουριστικής συνεργασίας. • Η προώθηση των ελληνικών θέσεων προς τα αρμόδια όργανα των Διεθνών Οργανισμών. • Η εφαρμογή των συμβάσεων, αποφάσεων και συστάσεων των διεθνών οργανισμών και διασκέψεων για θέματα τουρισμού. • Η εξασφάλιση της συνεργασίας και των επαφών με εκπροσώπους άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτή Νομικών προσώπων. • Την εκπροσώπηση της χώρας στις διακρατικές σχέσεις που αφορούν τον τουρισμό.
Άρθρο 5 "Διάρθρωση Αρμοδιότητες"
1.  
  Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Η Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής συγκροτείται από τα Τμήματα: α) Τμήμα Τουριστικών Καταλυμάτων. β) Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων και Μεταφορών . γ) Τμήμα Επιθεώρησης Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής αναφέρονται στα παρακάτω κατά Τμήμα αναφερόμενα θέματα: Α) Το Τμήμα Τουριστικών Καταλυμάτων έχει τις εξής αρμοδιότητες: • Την τήρηση Μητρώου Ειδικού Σήματος Λειτουργίας όλων των Τουριστικών καταλυμάτων κατά κατηγορία καθώς και μητρώου διακριτικών τίτλων. • Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Τουρισμού των Περιφερειών της χώρας και η υποστήριξή τους για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων και των μέτρων που αφορούν τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων. • Ο καθορισμός των οικονομικών επιβαρύνσεων των ιδιοκτητών ή των εκμεταλλευόμενων καταλύματα της τελευταίας περιορ. της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93. • Ο καθορισμός κάθε έτος, των κατώτερων επιτρεπόμενων τιμών, των οποίων δεν μπορούν να υπολείπονται οι δηλούμενες τιμές (σύμφωνα με την παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93), από τους εκμεταλλευόμενους τουριστικές επιχειρήσεις, ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους. • Η ρύθμιση του χρόνου υποβολής των τιμολογίων, στις οικίες Περιφέρειες, σύμφωνα με την πρώτη περίοδο της παρ. 7 του άρθρ. 4 του Ν. 2160/93, στις περιπτώσεις που επιτρέπονται εκπτώσεις στα παραπάνω τιμολόγια και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. • Η αναπροσαρμογή ανά διετία των παραβόλων που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 (παρ. 11 αρθρ. 6 Ν. 2160/93). • Ο καθορισμός του τέλους για την καταχώρηση του τίτλου ξενοδοχείου στο Επιμελητήριο Τουριστικών Ξενοδοχείων (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 1108/38). • Ο καθορισμός του καταβλητέου παραβόλου υπέρ του δημοσίου, για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93. • Κάθε αρμοδιότητα σχετικά με τα κέντρα παραθερισμού γυμνιστών. Β) Το Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων και Μεταφορών έχει τις εξής αρμοδιότητες: • Η τήρηση ειδικού μητρώου κατά κατηγορία τουριστικού επαγγέλματος. • Η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών και η υποστήριξή τους, όπου χρειάζεται, για την ενιαία εφαρμογή σε όλη τη χώρα των μέτρων και των ρυθμίσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες τουριστικών επαγγελμάτων που μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες. • Ο καθορισμός του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού σήματος το οποίο φέρουν οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα του άρθρ. 1 του Β.Δ. 436/61 (άρθρ. 3 περ. α του Β.Δ. 436/61). • Η αναστολή επ αόριστον ή για ορισμένο χρονικό διάστημα της έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία νέων ειδικών τουριστικών λεωφορείων καθώς και ο καθορισμός των εκάστοτε απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της εγκρίσεως της παρ. 1 άρθρ 4 Ν.711/77 (άρθρο 4 παρ. 2δ και παρ. 3 Ν.711/77, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 άρθρ.4 Ν.2446/96). • Η κατ΄έτος έγκριση του τιμολογίου χιλιομετρικών αποστάσεων των αγοραίων Ε.Χ.Δ. Τουριστικών Αυτοκινήτων «Λιμουζινών» (άρθρ. μόνο παρ. 3 της αποφ. Γ.ΓΡ. ΕΟΤ 500321/96 ΦΕΚ/391/Β). • Ο καθορισμός των καταβλητέων από τους ενδιαφερόμενους δαπανών εκδόσεως και συμπληρώσεως καταλόγων τιμολογίων (άρθρο 12 Α.Ν.431/37). • Ο ορισμός του ποσοστού των κενών ή κενουμένων θέσεων που πληρούνται με αποφοίτους Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και ο καθορισμός και άλλων κατηγοριών ξενοδοχείων στις οποίες είναι δυνατόν να επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. Δ. 3594/1956 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. Δ. 1150/72. • Ο καθορισμός του αριθμού των εργαζομένων οι οποίοι υποδεικνύονται προς φοίτηση στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων (άρθρ. 4 παρ. 4 του Ν. Δ. 3594/56 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. Δ. 1150/72). • Η παροχή οδηγιών για τους θεμελιώδεις κανόνες υγιεινής, τον τρόπο αναλύσεως, την υγιεινή λειτουργία των καταστημάτων και την κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών των καταστημάτων (άρθρ. 14 Β.Δ. 23/4-3/5/1923). • Ο καθορισμός του καταβλητέου, υπέρ του Δημοσίου, παραβόλου, από τον ανάδοχο εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών, μετά από Πρόταση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρ. 6 Α.Ν.828/48 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Α.Ν. 1813/51). • Την κήρυξη απαλλοτριώσεως επί ιαματικής πηγής (άρθρο 3 Ν.2188/20). Γ) Το Τμήμα Επιθεώρησης Τουρισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες: • Την διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας και την σύνταξη πορισμάτων ελέγχου. • Τη μελέτη και αξιολόγηση των πορισμάτων ελέγχου και τη διαβίβασή τους στις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και στις κατά περίπτωση υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων, προκειμένου να επιληφθούν σε περιπτώσεις παραβάσεων. • Η συγκέντρωση των παραπόνων των τουριστών της ημεδαπής και αλλοδαπής που απευθύνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή άλλων Υπουργείων και Οργανισμών και η παρακολούθηση των ενεργειών των υπηρεσιών αυτών με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. • Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, του ΕΟΤ και των άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό για την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος (υποδομή, υπηρεσίες).
Άρθρο 6 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων"
1.  
  Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων συγκροτείται από τα Τμήματα: Α) Το Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων Β) Το Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων είναι αυτές που περιγράφονται στα παρακάτω Τμήματα: Α) Το Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων έχει τις εξής αρμοδιότητες: • Το σχεδιασμό δικτύου λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής (τουριστικών λιμένων, ζωνών αγκυροβολίων, καταφυγίων) στο πλαίσιο ενός εθνικού χωροταξικού προγράμματος. • Τις εισηγήσεις ρυθμίσεων συμπληρωματικών του Ν. 2160/93 (σύνταξη προδιαγραφών και κριτηρίων χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων κάθε είδους και των διαχειμαντηρίων σκαφών αναψυχής). • Την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη χωροθέτηση τουριστικών λιμένων, ζωνών αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών. • Την παραλαβή δικαιολογητικών και μελετών του Ν. 2160/93 (άρθρο 31 παρ. 5), έλεγχο των δικαιολογητικών, διαβίβαση των μελετών στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση των εγκρίσεων και των εκδιδομένων αδειών. • Την εξέταση των αιτημάτων και τον έλεγχο πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την δημιουργία τουριστικών λιμένων κάθε είδους. • Τη διαβίβαση των αιτημάτων στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για διατύπωση άποψης. • Τις εισηγήσεις στην Διϋπουργική επιτροπή του άρθρο 30 Ν. 2160/93. • Την κατάρτιση και έκδοση αποφάσεων έγκριση χωροθέτησης, προσχώσεων, χρήσεων γής, όρων και περιορισμών δόμησης. • Τις εισηγήσεις για άρση ή τροποποίηση των αποφάσεων χωροθέτησης. • Την έκδοση των αποφάσεων άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων. • Τη διενέργεια αυτοψιών στους υπό χωροθέτηση τουριστικούς λιμένες. • Τη συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την κατάρτιση προγραμμάτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις ζώνες ναυσιπλοϊας αναψυχής. • Τη μέριμνα για την καταγραφή του δημόσιου κτήματος που δημιουργείται με την ολοκλήρωση των έργων του τουριστικού λιμένα. • Την εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων • Την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών (όπως: εδαφοτεχνικές, ηλεκτρομηχανολογικές, υδραυλικές ). • Την εκπόνηση μελετών για διευθέτηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. • Την εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών. • Την παροχή γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για έργα ή επεμβάσεις στον αιγιαλό, την παραλία ή το θαλάσσιο χώρο. • Την εισήγηση μέτρων και ρυθμίσεων για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το θαλάσσιο τουρισμό ή που απαιτείται για την κωδικοποίηση, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση και την τροποποίησή του. • Την επεξεργασία και ρύθμιση συστήματος κατάταξης των τουριστικών λιμένων σύμφωνα με σταθερά ποιοτικά κριτήρια και τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με τα όσα ισχύουν διεθνώς. • Τις ρυθμίσεις επι της τιμολογιακής πολιτικής των τουριστικών λιμένων με τον καθορισμό των κατώτατων τελών ελλιμενισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού. • Την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών και την παρέμβαση για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την εφαρμογή, από άλλους φορείς, της τουριστικής πολιτικής στο θαλάσσιο τουρισμό. Β) Το Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες: • Την κατάρτιση των συμβάσεων παραχώρησης της χρήσης- εκμετάλλευσης των τουριστικών λιμένων, εισηγήσεις για τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. • Τις εισηγήσεις για λύση των συμβάσεων και ανάκληση των Υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης τουριστικών λιμένων. • Την προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διεθνών και εθνικών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων και την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων. • Την έκδοση των κατακυρωτικών Υπουργικών Αποφάσεων. • Την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων παραχώρησης της χρήσης και διαχείρισης των ξενοδοχειακών τουριστικών λιμένων, των ζωνών αγκυροβολίων και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών και εισηγήσεις για την ανάκληση αυτών. • Τον έλεγχο υλοποίησης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. • Τις εισηγήσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων ή επιβολή κατασταλτικών κυρώσεων στους φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων ενεργούντων κατά παράβαση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. • Τη μέριμνα για τυχόν καταπτώσεις - αντικαταστάσεις εγγυητικών επιστολών. • Τις εισηγήσεις προς τη Διϋπουργική Επιτροπή του άρθρου 30 Ν.2160/93 για θέματα συμβάσεων. • Την έκδοση Κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 7 "Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού"
1.  
  Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού συγκροτείται από τα Τμήματα:
 1. Τμήμα Οργάνωσης και Προσωπικού
 2. Τμήμα Οικονομικό
 3. Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης
 4. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού είναι αυτές που περιγράφονται στα παρακάτω Τμήματα:
 1. Το Τμήμα Οργάνωσης και Προσωπικού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 2. • Τη μελέτη και ανάλυση των προβλημάτων οργανωτικής διάρθρωσης της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και την εισήγηση για τροποποίηση των σχετικών Π. Δ/των. • Την μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων • Την επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών της Γενικής Γραμματείας σε θέσεις προσωπικού, την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες, την περιγραφή και ανάλυση καθηκόντων και τον καθορισμό των προσόντων κάθε θέσης. • Το διορισμό, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, μετάθεση, μετακίνηση, μετάταξη, απόσπαση, προαγωγή, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότηση όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. • Την τήρηση των προσωπικών μητρώων, βιβλίων, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας. • Τη μέριμνα για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων. • Τον πειθαρχικό έλεγχο όλου του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας, καθώς και τη σύνταξη κάθε είδους υπομνημάτων και εκθέσεων σε ένδικα μέσα αυτού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων. • Τη φροντίδα για τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. • Τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας σε όλο το προσωπικό. • Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και την έκδοση αποφάσεων για την χορήγηση των προβλεπόμενων επιδομάτων και γενικότερα των αποφάσεων μισθολογικής εξέλιξης για όλο το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας. • Την παροχή υποστήριξης σε θέματα προσωπικού στις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.
 3. Το Οικονομικό Τμήμα έχει τις εξής αρμοδιότητες • Την κατάρτιση και υλοποίηση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. • Την φροντίδα για τον καθορισμό των ορίων διάθεσης πιστώσεων των μηνιαίων πληρωμών ως και την έγκριση των δαπανών του προϋπολογισμού. • Τη φροντίδα για την ενταλματοποίηση και πληρωμή κάθε δαπάνης που αφορά τη Γενική Γραμματεία. • Την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την επιχορήγηση των εποπτευόμενων νομικών προσώπων. • Την εκκαθάριση των αποδοχών και των λοιπών απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού. • Τον έλεγχο του προϋπολογισμού και απολογισμού των εποπτευόμενων νομικών προσώπων που υποβάλλονται για έγκριση από τον υπουργό Ανάπτυξης. • Την παροχή υποστήριξης σε θέματα προϋπολογισμού, πιστώσεων και δημόσιου λογιστικού στις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.
 4. Το Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 5. • Την τήρηση του Γενικού πρωτοκόλλου εισερχομένων- εξερχομένων εγγράφων και την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. • Τη διακίνηση της αδιαβάθμιτης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση, παραγωγή και αναπαραγωγή ή εκτύπωση εγγράφων, εγκυκλίων και εντύπων γενικά. • Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους. • Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των υπαλλήλων και την τήρηση του δείγματος υπογραφής τους, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών. • Την γραμματειακή στήριξη συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας, η συλλογικών οργάνων γενικά που λειτουργούν στη Γενική Γραμματεία. • Την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του Γενικού Αρχείου της Γενικής Γραμματείας και την πρόταση για εκκαθάριση των κρινόμενων ως άχρηστων. • Τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική και αντίστροφα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας.
 6. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 7. • Τη φροντίδα για την καταγραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των συσκευών και μηχανών γραφείου, τη διακρίβωση των σχετικών αναγκών, καθώς και τη μέριμνα για την εκποίηση αυτών που κατά τη νόμιμη διαδικασία χαρακτηρίζονται άχρηστα ή ακατάλληλα. • Τη φροντίδα για τη σύσταση στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου και λοιπών ενσήμων καθώς τη διάθεση εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. • Την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, την προμήθεια και διαχείριση υλικών, μηχανημάτων, επίπλων, αυτοκινήτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραμματείας και την κίνηση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών της. • Τη φροντίδα για τη στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, τον εξοπλισμό τους, την τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση αυτών, τη συντήρηση, καθαριότητα και επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και την ασφάλεια αυτών. • Την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, εγκατάστασης και συντήρησης των εφαρμογών της. • Το χειρισμό των συστημάτων εισαγωγής στοιχείων, τη μέριμνα για την παράδοση στις αρμόδιες οργανικές μονάδες των αποτελεσμάτων της μηχανογραφικής επεξεργασίας και την παροχή υποστήριξης σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γεν.
 8. Γραμματείας για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής (όπως:
 9. βάσεις πληροφοριών, επικοινωνία, δίκτυα ). • Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την ευθύνη για την σωστή λειτουργία των εγκατεστημένων, σε κάθε οργανική μονάδα, εφαρμογών. • Τη μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας σε θέματα νέας τεχνολογίας.
Άρθρο 8 "Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καζίνο"
1.  
  Η Διεύθυνση Καζίνων συγκροτείται από τα τμήματα:
 1. Τμήμα Αδειών κ΄ Συμβάσεων Καζίνων
 2. Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καζίνων αναφέρονται στα παρακάτω κατά Τμήμα αναφερόμενα θέματα:
 1. Το Τμήμα Αδειών και Συμβάσεων Καζίνων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 2. • Στηρίζει διοικητικά και γραμματειακά την Επιτροπή Καζίνο στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της. • Ελέγχει την πορεία υλοποίησης των όρων και προϋποθέσεων για τις οποίες χορηγήθηκε κάθε άδεια Καζίνο. • Συντάσσει και υποβάλλει προς την Επιτροπή Καζίνο εκθέσεις επί των ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργεί στα πλαίσια παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. • Εισηγείται στην επιτροπή Καζίνο την χορήγηση αδειών καταλληλότητας σε επιχειρήσεις κατασκευής και σε προμηθευτές μηχανημάτων τυχερών παιγνίων και τηρεί μητρώο κατασκευαστών και προμηθευτών μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών. • Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων καταλληλότητας των εργαζομένων στα Καζίνο και εισηγείται σχετικά προς την αρμόδια επιτροπή Καζίνο. • Τηρεί αντίγραφα των εκδιδόμενων δελτίων καταλληλότητας των εργαζομένων στα καζίνο και τους ατομικούς τους φακέλους. • Τηρεί μητρώο εργαζομένων στα Καζίνο καθώς και μητρώο ποινών που επιβάλλονται σε εργαζόμενους των Καζίνο. • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στα θέματα Καζίνο και συνεργάζεται με φορείς και Υπηρεσίες της ημεδαπής και αλλοδαπής για την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων που απασχολούνται στον έλεγχο λειτουργίας των Καζίνο. • Συντάσσει ή αναθέτει σε τρίτους την σύνταξη μελετών για λογαριασμό της επιτροπής Καζίνο.
 3. Το Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 4. • Διενεργεί τον έλεγχο λειτουργίας των Καζίνο προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων σε θέματα διεξαγωγής παιγνίων και σε θέματα προδιαγραφών των μέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων. • Συντονίζει σε συνεργασία με άλλες Κρατικές αρχές τις ενέργειες για την από κοινού επιθεώρηση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Καζίνο προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. • Καταρτίζει τα κλιμάκια διενέργειας ελέγχου και ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση διοικητικού για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την μετακίνηση και εκτός έδρας διαμονή των μελών των κλιμακίων ελέγχου. • Εκδίδει τις αναγκαίες βεβαιώσεις υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών απασχόλησης των μελών των κλιμακίων ελέγχου και φροντίζει για την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας κάθε κλιμακίου ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του κλιμακίου χωρίς καταστρατήγηση της υποχρέωσης χορήγησης των αναγκαίων ημερών ανάπαυσης του προσωπικού. • Διενεργεί κάθε απαιτούμενη προανακριτική πράξη για την υπό των αρμοδίων Αρχών και την Επιτροπή Καζίνο επιβολή των νομίμων κυρώσεων ως προς τα εγκλήματα περί την διεξαγωγή των παιγνιδιών. • Συντάσσει και υποβάλλει προς την επιτροπή καζίνο εκθέσεις επί του ελέγχου που πραγματοποιεί και εισηγείται την εκτέλεση των ενδεδειγμένων βελτιώσεων και λήψη κάθε άλλου αναγκαίου μέτρου. • Συγκεντρώνει και κατατάσσει τις καταγγελίες, τα παράπονα και τις υποδείξεις των πελατών των Καζίνο, ελέγχει την ορθότητά τους και την δυνατότητα ικανοποίησής τους. • Τηρεί αρχείο παραβάσεων και παραβατών των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών αποφάσεων και επιμελείται της διαδικασίας επιβολής των νομίμων κυρώσεων κατά των παραβατών. • Τηρεί μητρώο ποινών που επιβάλλονται στα Καζίνο και μητρώο απαγορεύσεων εισόδου πελατών σε καζίνο.
3.  
  Κλιμάκια Ελέγχου Σε κάθε επιχείρηση καζίνο λειτουργεί Κλιμάκιο Ελέγχου. Το Κλιμάκιο Ελέγχου στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης οι οποίοι ορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Δ/νσης Καζίνο ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνο. Με την ίδια απόφαση ένα μέλος του Κλιμακίου ορίζεται υπεύθυνος αυτού. Το Κλιμάκιο Ελέγχου έχει ως αρμοδιότητα: • Την διενέργεια του ελέγχου διεξαγωγής παιγνίων και ελέγχου μηχανημάτων τυχερών παιγνίων. • Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου οι οποίες κοινοποιούνται με ευθύνη του υπευθύνου του κλιμακίου στο αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνο. • Ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνο για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στην ομαλή διεξαγωγή των παιγνίων. • Καταρτίζει, με ευθύνη του υπευθύνου του κλιμακίου, πρόγραμμα απασχόλησης των μελών του κλιμακίου και ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνο. • Ενημερώνει, με ευθύνη του υπευθύνου του κλιμακίου, το Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνο για την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρεσίμων ημερών απασχόληση των μελών του Κλιμακίου. • Υποβάλλει γραπτές υποδείξεις προς την διοίκηση της επιχείρησης Καζίνο, με κοινοποίηση στο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνο, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την διεξαγωγή των παιγνίων και προβλήματα σχετικά με την καταλληλότητα των μέσων και υλικών διεξαγωγής των παιγνίων. • Παραλαμβάνει παράπονα και υποδείξεις πελατών, τα αξιολογεί και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κοινοποιώντας ταυτόχρονα τα παράπονα και τις υποδείξεις στο Τμήμα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνο.
Άρθρο 9 "Γραφείο Επιχειρησιακών προγρ/των"
1.  
  Το Γραφείο Επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι αυτοτελές Γραφείο που υπάγεται απ ευθείας στον Γεν. Γραμματέα και έχει τις εξής αρμοδιότητες: • Την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων για θέματα Τουρισμού. • Την κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων σε Κοινοτικές πρωτοβουλίες. • Τη συνεργασία με άλλες χώρες για την από κοινού κατάρτιση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., σε θέματα τουρισμού. • Την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Αναπτυξιακής Βοήθειας στα πλαίσια της DΑC/ΟΟΣΑ και την παρακολούθηση υλοποίησης των ίδιων προγραμμάτων από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.
Άρθρο 10 "Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Α. Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομολόγων Τουρισμού. Β. Στις Διευθύνσεις,στα Τμήματα και στα [...]"
1.  
  Στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων Τουρισμού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
2.  
  Στη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
3.  
  Στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και εν ελλείψει ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
4.  
  Στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
5.  
  Στη Διεύθυνση Καζίνο και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
6.  
  Στο Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων Τουρισμού, ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
7.  
  Στο Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος άλλου κλάδου της κατηγορίας ΠΕ
8.  
  Στα Τμήματα της Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
9.  
  Στο Τμήμα χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και εν ελλείψει υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
10.  
  Στο Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
11.  
  Στο Τμήμα Επιθεώρησης Τουρισμού προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
12.  
  Στο Τμήμα Εποπτείας ΝΠΔΔ και Ανωνύμων Εταιρειών προϊσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
13.  
  Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλοι άλλων κλάδων της κατηγορίας ΠΕ
14.  
  Στο Τμήμα Οργάνωσης και Προσωπικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
15.  
  Στο Οικονομικό Τμήμα προϊσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
16.  
  Στο Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης προϊσταται υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
17.  
  Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας προϊσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
18.  
  Στο Γραφείο επιχειρησιακών προγρ/των προϊσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
Άρθρο 11 "Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής, διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση. Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου της Γενικής Διεύθυνσης, παρακολουθεί την υλοποίησή του, προβαίνει σε διορθωτικές τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται και συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις προς τον Γενικό Γραμματέα. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης ως πρώτος κριτής για τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση.
2.  
  Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, Διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση. Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου της Διεύθυνσης, παρακολουθεί την υλοποίησή του, προβαίνει σε διορθωτικές τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται και συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις προς τον γενικό Διευθυντή. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης ως πρώτος κριτής για τους προϊστάμενους των τμημάτων που υπάγονται στη διεύθυνσή του και αξιολογεί, ως δεύτερος κριτής το προσωπικό που υπηρετεί στα τμήματα που υπάγονται στην διεύθυνσή του.
3.  
  Ο προϊστάμενος του Τμήματος διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του τμήματος. Καθοδηγεί το προσωπικό του Τμήματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του. Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου του Τμήματος και προβαίνει σε διορθωτικές, τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται, συντάσσει Δε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου του Τμήματος, προς τον προϊστάμενο της διεύθυνσης. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης, ως πρώτος κριτής, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα του.
Άρθρο 12 "Προσωπικό Γεν. Γραμματείας Τουρισμού"
1.  
  Οι θέσεις του προσωπικού που προβλέπονται με το Π.Δ. 296/1989 και το Π.Δ. 217/95 διατηρούνται με εξαίρεση τις θέσεις των άρθρων 19 και 20 παρ. α,β και γ του Π.Δ. 296/89 και τις θέσεις της περίπτωσης Γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 296/89 οι οποίες καταργούνται. Επίσης διατηρούνται οι θέσεις μονίμου προσωπικού που προέκυψαν από μετατροπή θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρ. 14 Ν. 2738/1999).
2.  
  Για την άσκηση των μεταβιβαζόμενων στο Υπουργείο Ανάπτυξης αρμοδιοτήτων με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού: 44 νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού βαθμών Δ -Α οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α/Α ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. 5 2 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 5 5 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 6 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 10 7 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 5 8 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 10 9 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ 44.
3.  
  Οι συνολικές θέσεις, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου έχουν ως εξής:
 1. Μία (1) θέση στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Οικονομολόγων Τουρισμού
 2. Τέσσερις (4) θέσεις στο βαθμό του Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Οικονομολόγων Τουρισμού και
 3. Εκατόν εξήντα τέσσερις 164 θέσεις μόνιμου προσωπικού οι οποίες κατανέμονται σε κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς στον πίνακα που ακολουθεί :
 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τριάντα δύο (32) θέσεις στους βαθμούς Δ - Α και μία (1) θέση στο βαθμό του Διευθυντή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δέκα (10) θέσεις στους βαθμούς Δ- Α ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς Δ- Α ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ - Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ- Α ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δέκα (10) θέσεις στους βαθμούς Α- Α ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς Δ - Α ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μία (1) θέση στο βαθμούς Δ - Α ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ -Α ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δέκα οκτώ (18) θέσεις στους βαθμούς Δ -Α ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Είκοσι εννέα (29) θέσεις στους βαθμούς Δ - Α ΔΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ -Α ΔΕ Η/Υ Δέκα επτά (17) θέσεις στους βαθμούς Δ- Α ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δύο (2) θέσεις στους βαθμούς Δ - Α ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ Πέντε (5) θέσεις στους βαθμούς Δ- Α ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Οκτώ (8) θέσεις στους βαθμούς Ε - Β ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθμούς Ε - Β ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οκτώ (8) θέσεις στους βαθμούς Ε - Β ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ Μία (1) στους βαθμούς Ε - Β ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Δύο (2) στους βαθμούς Ε - Β
 5. Μία (1) θέση Δημοσιογράφου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
4.  
  Το προσωπικό των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού που κατά την δημοσίευση του παρόντος κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση κατατάσσεται ως εξής:
 1. Το μόνιμο προσωπικό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχες με αυτές που κατέχει κατά την δημοσίευση του παρόντος
 2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει οργανικές θέσεις καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχες με αυτές που κατέχει κατά την δημοσίευση του παρόντος
Άρθρο 13 "Προσόντα Διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού στις θέσεις μόνιμου προσωπικού του προηγούμενου άρθρου είναι αυτά που προβλέπονται κατά περίπτωση από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα για τις θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων Τουρισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα από το του ως άνω προεδρικό διάταγμα γι την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και επί πλέον μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα τουρισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Τ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Άρθρο 14 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στις Περιφέρειες Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται από όργανα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες:"
1.  
  Αρμοδιότητες που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα
 1. Η εποπτεία των ξενώνων νεότητας (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2160/1993, ΦΕΚ 118 Α΄).
 2. Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της τουριστικής εγκατάστασης μόνο ως προς τον σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. πρώτο του Ν. 2160/1993).
 3. Αντί της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 τριμελούς επιτροπής αποφασίζει επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας.
 4. Η παραλαβή της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 δήλωσης που αφορά ιδίως της τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών για τουριστικές επιχειρήσεις.
 5. Η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυμάτων), πλην των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το οποίο αντικαθιστά την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις άδεια λειτουργίας για το κτίριο και την επιχείρηση (άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2160/93, σε συνδ. με άρθρο 3 παρ.5 ιδίου νόμου και άρθρα 11 παρ. 2 Α.Ν. 431/1937 και 2 β.δ της 27 Απρ./14 Μαίου 1937).
 6. Η τήρηση μητρώου των τουριστικών επιχειρήσεων, στις οποίες χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος το ειδικό σήμα λειτουργίας από τις Περιφέρειες (άρθρο 3 παρ. 3 ν. 2160/93).
 7. Η παραλαβή και ο έλεγχος των τιμολογίων των τουριστικών επιχειρήσεων (άρθρο 4 παρ. 7 ν. 2160/93).
 8. Η μέριμνα για την εκτύπωση, συμπλήρωση και αποστολή των καταλόγων των τιμών των ξενοδοχείων, οικοτροφείων και των για διάστημα μέχρι ενενήντα (90) ημερών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων (άρθρο 5 παρ. 9 α.ν 431/1937, σε συνδυασμό με άρθρο 1 παρ. 1 Α.Ν. 1108/1938 και άρθρο 2 παρ. 7 εδαφ. πρώτο ν. 2160/93).
 9. Η έκδοση βεβαίωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 Α.Ν. 431/37.
 10. Ο χαρακτηρισμός και η κατάταξη στις οικείες κατηγορίες των ξενοδοχείων, οικοτροφείων, πανδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων καθώς και ο υποβιβασμός αυτών, (άρθρο 11 παρ. 1 Α.Ν. 431/1937, σε συνδυασμό με άρθρα 8 και 10 Β.Δ. της 27 Απρ./17 Μαίου 1937).
 11. Ο καθορισμός ως υποχρεωτικής της λήψης πρωϊνού και του ενός τουλάχιστον από τα δύο φαγητά (άρθρο 23 Ν.Δ. 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 642/1977).
 12. Η έκδοση και ανανέωση των πάσης φύσεως ατομικών διοικητικών πράξεων, ο έλεγχος των σχετικών όρων και κάθε άλλη σχετική διοικητική ενέργεια που προβλέπεται από την απόφαση 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β΄) του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των τουριστικών εγκαταστάσεων, πλην των εγκαταστάσεων ειδικής Τουριστικής υποδομής
 13. Η έγκριση των τίτλων των ξενοδοχείων, η έγκριση μεταβίβασης των τίτλων αυτών, η απόφαση για τον έχοντα επικρατέστερα δικαιώματα επί του τίτλου και η έγκριση της μετάφρασης του τίτλου (άρθρα 1,2,3 και 4 Β.Δ. της 25 Νοεμ./7 Δεκ. 1937).
 14. Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (άδειας λειτουργίας) τουριστικού καταλύματος εντός παραδοσιακών κτισμάτων (άρθρο 1 παρ. 1 π.δ. 33/1979, ΦΕΚ 10 Α΄).
 15. Η απαιτούμενη για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων έγκριση της επιπλώσεως και του λοιπού κινητού εξοπλισμού των καταλυμάτων αυτών και της καταλληλότητας του κτιρίου και της αρχιτεκτονικής μελέτης αυτού καθώς και των προμελετών για τη στατική στερέωση και τις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις του (άρθρα 2 και 5 π.δ. 33/79).
 16. Η έγκριση των δηλουμένων τιμών κατόχων ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος εντός παραδοσιακών κτισμάτων (άρθρο 8 π.δ. 33/79).
 17. Η προβλεπόμενη από την παρ. 14, ΙΙΙ β) του άρθρου μόνου της απόφασης 530269/1994 (ΦΕΚ 268 Β΄) του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ εξαίρεση από την οικονομική επιβάρυνση μέρους των δωματίων επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων σε κορεσμένες περιοχές.
 18. Η έγκριση και ο καθορισμός των όρων μεταφοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (άρθρο 2 Β.Δ. της 31 Ιαν./11 Φεβρ. 1955).
 19. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και η χορήγηση της σχετικής άδειας-ειδικού σήματος λειτουργίας (άρθρο 1 παρ. 1 και 2 ν. 392/1976, ΦΕΚ 199 Α).
 20. Η έγκριση των διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης και η τήρηση μητρώου για τις χορηγούμενες άδειες και τους εγκρινόμενους διακριτικούς τίτλους των επιχειρήσεων αυτών (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Ν. 392/76, σε συνδυασμό με άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2160/93).
 21. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας (ειδικό σήμα λειτουργίας) ξενοδοχείων τύπου ΜΟΤΕΛ, ξενώνων, επιπλωμένων τουριστικών διαμερισμάτων και επαύλεων, η έγκριση του τοπογραφικού διαγράμματος και των σχεδιαγραμμάτων αυτών και η κατάταξή τους στις οικείες κατηγορίες (άρθρα 1,5,6, και 12 του Β.Δ. της 30-31/22-4-1959, ΦΕΚ 71 Α΄, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 768/1981, ΦΕΚ 200 Α΄).
 22. Η χορήγηση αδειών σκοπιμότητας και καταλληλότητας προς εγκατάσταση κέντρων διακοπών και παραθερισμού, ο έλεγχος και η επιθεώρηση των κέντρων αυτών και η ανάκληση ή αναστολή της ισχύος των ανωτέρω αδειών (άρθρο 2 παρ. 1,2,3,6 και 8 ν. 3185/1955, ΦΕΚ 91 Α΄).
 23. Η κρίση για την ανεπάρκεια των εν ενεργεία εγκαταστάσεων και των μέσων γενικώς των κέντρων διακοπών και παραθερισμού κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3185/55, η χορήγηση της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου άδειας και η κρίση για την ακαταλληλότητα των εκμεταλλευτών, διευθυντών και διαχειριστών των ως άνω κέντρων κατά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.
 24. Η διατύπωση προτάσεως για τη χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς απασχολούμενους σε κέντρα διακοπών και παραθερισμού (άρθρο 4 παρ. 2 Ν.3185/55).
 25. Ο χαρακτηρισμός των κτιρίων ως παραδοσιακών για την εφαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, ΦΕΚ 81 Α΄).
 26. Η χορήγηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης (άρθρο 7 Ν.Δ. 3594/1956, ΦΕΚ 238 Α΄).
 27. Η έγκριση των μετατροπών των υπαγόμενων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης μονάδων (άρθρο 8 απόφασης 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987, ΦΕΚ 719 Β΄, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας)
 28. Η χορήγηση ειδικής άδειας για τη λειτουργία κέντρων παραθερισμού γυμνιστών, μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπο αρμοδίων Νομαρχιακού Συμβουλίου και δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, η εποπτεία, ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στα ως άνω κέντρα και η ανάκληση της αδείας τους (άρθρα 1 παρ.2,2 παρ.1 και 3 Ν.1399/1983, ΦΕΚ 145 Α).
2.  
  Αρμοδιότητες που αφορούν τουριστικά γραφεία και συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις
 1. Οι αρμοδιότητες των οργάνων του ΕΟΤ, σχετικά με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, που προβλέπονται στα άρθρα 4,5,6,7,8,9,13 και 15 του Ν. 711/1977/ΦΕΚ 284 Α, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄), με εξαίρεση εκείνες που μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 1 του παρόντος.
 2. Η θεώρηση και ο έλεγχος που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2446/96.
 3. Η έγκριση του διακριτικού τίτλου των τουριστικών γραφείων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια, η καταχώρηση των συμφωνιών για τη μεταβίβαση των τίτλων και η τήρηση του μητρώου των τίτλων (άρθρο 2 ν.393/1976, ΦΕΚ 199 Α΄).
 4. Η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας (άδειας λειτουργίας) τουριστικών γραφείων (άρθρο 3 ν. 393/76, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 288/1991, ΦΕΚ 102 Α΄).
 5. Η εξέταση από υπάλληλο της Περιφέρειας, οριζόμενο από το Γενικό Γραμματέα αυτής κατά προτίμηση από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Τουρισμού, της γνώσης της Ελληνικής ή άλλης Κοινοτικής γλώσσας (άρθρο 4 παρ. 1 ν. 393/76, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 288/91).
 6. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν. 393/76,σχετικά με την ανάκληση, κατάπτωση κ.λ.π. της εγγυήσεως της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
 7. Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (άδεια λειτουργίας) υποκαταστήματος τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 393/76).
 8. Η προαγωγή αδείας γραφείου εσωτερικού τουρισμού, ο υποβιβασμός αδείας γραφείου γενικού τουρισμού και οι λοιπές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 393/76.
 9. Η έγκριση εκδρομών στην αλλοδαπή και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2α του άρθρου 9 του Ν. 393/76.
 10. Η έκδοση αδείας χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων και των καταστημάτων του άρθρου 1 του Β.Δ. 436/1961 (ΦΕΚ 111 Α΄) ως τουριστικών και χρησιμοποίησης του όρου τουριστικού (άρθρο 2 παρ. 1 και 2 Β.Δ. 436/61).
 11. Οι προβλεπόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 436/61 εκθέσεις των αρμοδίων οργάνων του ΕΟΤ συντάσσονται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, οριζόμενους από τον Προϊστάμενο αυτής.
 12. Η εξέταση της γνώσης ξένης γλώσσας, από υπάλληλο της Περιφέρειας οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα αυτής κατά προτίμηση από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Τουρισμού, προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας της οικείας επιχείρησης (άρθρο μόνο αποφάσεων Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ 537/94 ΦΕΚ 839 β΄, 514701/94 ΦΕΚ 704 Β΄ και 514703/94 ΦΕΚ 704 Β΄ και άρθρο 1 παρ. 3ε της κοινής απόφασης 514170/64/1999, ΦΕΚ 386 Β΄, των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών).
 13. Η μείωση του ελάχιστου αριθμού αυτοκινήτων για άγονες νησιωτικές περιοχές (παρ. 1δ της κοινής απόφασης Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών 514170/64/1995, ΦΕΚ 386Β΄).
 14. Η χορήγηση και αφαίρεση του ειδικού σήματος λειτουργίας, η έγκριση ιδρύσεως υποκαταστήματος και η χορήγηση και αφαίρεση του ειδικού σήματος, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών των επιχειρήσεων εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως άνευ οδηγού, η θεώρηση και η έγκριση αναθεώρησης των τιμολογίων των επιχειρήσεων αυτών, η κατάπτωση της προβλεπόμενης για τη χορήγηση του ειδικού σήματος εγγυήσεως και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων (άρθρα 1,2,3,8,11 και 13 της κοινής απόφασης 514170/95, ΦΕΚ 386 Β΄ των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών)
 15. Η παραλαβή των υποβαλλομένων τιμολογίων κατ άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 392/1976 (ΦΕΚ 199 Α΄).
3.  
  Αρμοδιότητες που αφορούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο
 1. Η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους της Περιφέρειας στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο τουρίστες εντός της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2160/93.
 2. Ο έλεγχος της λειτουργίας των τουριστικών λιμένων και η άμεση σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες που έχουν καθοριστεί με την απόφαση Τ/3846/1997 (ΦΕΚ 966 Β΄) του Υπουργού Ανάπτυξης, κατ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 2160/93, καθώς και οι αρμοδιότητες που καθορίζονται εκάστοτε με όμοια απόφαση (παρ. 9 εδαφ. τελευταίο άρθρου 31 και παρ. 5 άρθρου 37 ν. 2160/93).
 3. Ο έλεγχος των σχεδίων του τουριστικού λιμένα και των εγκαταστάσεων αυτού και η αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων) της σχετικής έκθεσης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα (άρθρο 31 παρ. 8 ν. 2160/93).
 4. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Α.Ν. 431/37.
 5. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 5394/1932 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν. 4377 περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αρμοδιότητες, σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους τήρησης των όρων υγιεινής, καθαριότητας και παροχής ανέσεων και ευμάρειας ξενοδοχείων, οικοτροφείων, εστιατορίων και κάθε μέσου που εξυπηρετεί την εσωτερική και εξωτερική τουριστική κίνηση της Χώρας.
 6. Όπου στις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται συμμετοχή σε επιτροπές αντιπροσώπων του ΕΟΤ, συμμετέχει υπάλληλος της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας, οριζόμενος από το Γενικό Γραμματέα αυτής.
 7. Ο καθορισμός του ποσού της αποζημιώσεως που προβλέπεται στο άρθρο 21 της απόφασης 503007/1976 του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1652/1986 (ΦΕΚ 167 Α΄).
4.  
  Αρμοδιότητες που αφορούν τις ιαματικές πηγές
 1. Η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών,οι οποίες δεν έχουν περιέλθει στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ με βάση το Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α΄), όπως ισχύει (άρθρο 4 Ν. 2188/1920).
 2. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας στους εκμεταλλευόμενους ιαματικές πηγές τουριστικής σημασίας (άρθρο 7 ν.2188/20, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 ν. 4086/1960, ΦΕΚ 112 Α΄, άρθρο 4 Β.Δ. της 23 Απρ./3 Μαίου 1923, άρθρο 23 Α.Ν. 1169/1938, σε συνδυασμό με άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 1624/1954).
 3. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις εκμεταλλεύσεις ιαματικών πηγών τουριστικής σημασίας (άρθρο 9 ν. 2188/1920, άρθρα 7 και 8 Β.Δ. της 23 Απρ./3 Μαίου 1923, άρθρο 8 Α.Ν. 828/1948).
 4. Η κήρυξη εκπτώτου του ενοικιαστή εκμεταλλεύσεως ιαματικής πηγής μετά από γνώμη τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα αυτής
 5. Η αναστολή ή η ανάκληση της αδείας λειτουργίας (άρθρα 9 και 12 Β.Δ. της 23 Απρ./3 Μαίου 1923).
 6. Ο έλεγχος των μεταβολών του προσώπου του εκδοχέα της επιχείρησης και του τεχνικού διευθυντή ιαματικής πηγής (άρθρο 15 Β.Δ. της 23 Απρ./3 Μαίου 1923).
 7. Ο καθορισμός της αρμόδιας αρχής για την άσκηση των προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4844/1930 αρμοδιοτήτων σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης εδάφους εντός προστατευτικής περιοχής ιαματικής πηγής και η χορήγηση άδειας εκτελέσεως έργων μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα αυτής (άρθρο 2 Ν. 4844/30).
 8. Η αναστολή εκτελέσεως έργων που μπορούν να παραβλάψουν ιαματική πηγή (άρθρο 3 ν. 4844/1930) και η απαγόρευση ή η διακοπή έργων μετά από σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα αυτής (άρθρο 6 Ν. 4844/1930).
 9. Η άδεια αναμίξεως ιαματικού ύδατος με κοινό ή θαλάσσιο ή άλλες ουσίες (άρθρο 24 Α.Ν. 1169/1938).
 10. Η πρόταση για τον καθορισμό από τον Υπουργό Ανάπτυξης του καταβλητέου παραβόλου από τον ανάδοχο εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών (άρθρο 6 Α.Ν. 828/1948, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Α.Ν. 1813/1951).
 11. Ο καθορισμός της περί την ιαματική πηγή ζώνης εμφανίσεως και η υπόδειξη των ενδεικνυόμενων προς εκτέλεση έργων καθώς και η αντικατάσταση των μελών των τοπικών επιτροπών λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών (άρθρο 21 Α.Ν. 1169/38).
 12. Η παροχή γνώμης προκειμένου να ρυθμιστούν διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών και γεωθερμικού δυναμικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 1475/1984, ΦΕΚ 131 Α΄).
 13. Οι αρμοδιότητες του ΕΟΤ ως αρμόδιας αρχής για τις ιαματικές χρήσεις και τις χρήσεις αναψυχής των υδατικών πόρων (άρθρο 1 παρ. 7 περ. ζ. Ν. 1739/1987, ΦΕΚ 201 Α΄) και ειδικότερα η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων για τις παραπάνω χρήσεις (άρθρο 8 παρ. 2 Ν.1739/87), η χορήγηση άδειας χρήσης νερού και η ανάκληση αυτής (άρθρο 9 παρ. 1 και 6 ν.1739/87), η τήρηση αρχείου αδειών και η ενημέρωση της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας (άρθρο 3 της ΚΥΑ Φ.16/5813/1989, ΦΕΚ 383 Β΄).
5.  
  Αρμοδιότητες που αφορούν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
 1. Η σφράγιση των τουριστικών επιχειρήσεων (άρθρο 4 παρ.4 περίπτ. β.ν.2160/93 και άρθρο 27 παρ.3 ν.2636/1998, ΦΕΚ 198 Α΄).
 2. Η επιβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις προστίμων και λοιπών διοικητικών κυρώσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας και στους ασκούντες τουριστικά επαγγέλματα (ιδίως άρθρο 4 Ν.2160/93, όπως συμπληρώθηκε με άρθρο 27 ν.2636/98, παρ.21, 22, 23, 24 και 25 απόφασης 530269/1994 Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, άρθρο 11 ν.393/1976, άρθρα 8 και 9 παρ.2 και 3 Ν. 392/1976, άρθρο 2 ν.642/1977, άρθρο 15 Ν. 711/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 Ν. 2446/1996, Α.Ν. 431/1937, α.ν.1108/1938, άρθρο 2 παρ.8, άρθρο 4 παρ.4 και άρθρο 6 παρ.2 και 3 Ν.3185/1955, άρθρο 4 παρ 2 και 3 της απόφασης Α 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας), με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το άρθρο 12 του Ν. 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α΄) διοικητικές κυρώσεις.
 3. Οι προβλεπόμενες από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 642/77 κυρώσεις επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας και από το Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, αντίστοιχα, στην προβλεπόμενη δε από την παρ. 3 του ίδιου άρθρου πενταμελή Επιτροπή μετέχουν, αντί των τριών μελών του Δ.Σ. του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουριστικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας.
 4. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Ν. 711/77, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2446/1996, επιβάλλοντας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας τα πρόστιμα και από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι λοιπές στην προβλεπόμενη δε από την παρ. 3β του ίδιου άρθρου πενταμελή Επιτροπή μετέχει, αντί του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
 5. Στην προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Ν. 642/77 επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας οριζόμενοι από το Γενικό Γραμματέα αυτής.
 6. Η εποπτεία, ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στα τουριστικά γραφεία (άρθρα 10 και 11 ν.393/76 και άρθρα 6 και 8 π.δ. 339/1996, ΦΕΚ 225 Α΄).
 7. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουρισμού, στην προβλεπόμενη δε από το άρθρο 11 παρ.3 του Ν. 393/76 τριμελή επιτροπή μετέχει ως Πρόεδρος ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
 8. Η δημοσίευση των επιβαλλόμενων ποινών σε ξενοδοχεία και λοιπά τουριστικά επαγγέλματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 9 του α.ν.1108/1938.
 9. Στην προβλεπόμενη στο παραπάνω άρθρο επιτροπή μετέχουν τρεις υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας οριζόμενοι από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αυτής, χρέη εισηγητή δε εκτελεί ο Προϊστάμενος του αρμόδιου κατά περίπτωση Τμήματος της ιδίας Διεύθυνσης.
 10. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής των Τουριστικών Γραφείων για παραβάσεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 710/77.
6.  
  Λοιπές αρμοδιότητες
 1. Ο καθορισμός της αφετηρίας, της διαδρομής και των στάσεων και η έγκριση της θέσης σε κυκλοφορία τουριστικών τραίνων (άρθρο 30 παρ. 2 και 3 ν.2636/98).
 2. Η ανακοίνωση του διαμορφούμενου κάθε φορά κομίστρου των τουριστικών τραίνων γίνεται στη Διεύθυνση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 30 παρ. 4 Ν. 2636/98).
 3. Η παροχή γνώμης για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία γίνεται η χωροθέτηση των κατασκηνώσεων των φορέων κοινωνικού χαρακτήρα (άρθρο 2 παρ. 9 Ν. 2160/93).
 4. Ο χαρακτηρισμός περιόδων συνωστισμού (άρθρο 5 εδάφιο τελευταίο Β.Δ. της 1.11/7-11-1938).
 5. Οι εγκρίσεις, βεβαιώσεις και λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στην απόφαση 406912/4660/1995 του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1041 Β΄)
 6. Η ειδική γνωμάτευση της περίπτωσης βΙΙ της παρ. 18 του άρθρου 6 του Ν. 2601/1998, για επενδύσεις ή και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού τους δεν υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δρχ. και ειδικά για τη Θράκη το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ.
 7. Η έγκριση για την πλήρωση των προδιαγραφών που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 6 του Ν. 2601/98 για τις αναφερόμενες στην ίδια αυτή παράγραφο μονάδες, εφόσον το ύψος του προϋπολογισμού των επενδύσεων ή και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) δρχ. και ειδικά για τα Θράκη το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δρχ.
 8. Η διατύπωση θέσεων - απόψεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τουριστικές δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 3 ΚΥΑ 24635/1995, ΦΕΚ 755Β΄).
 9. Η παροχή γνώμης για την κατάρτιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όταν η διαδικασία κινείται από Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 3 παρ.2 Ν.1337/1983, ΦΕΚ 33 Α΄).
 10. Η παροχή γνώμης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων Δήμων ή Κοινοτήτων ή νομικών ή φυσικών προσώπων και πηγών ύδατος (άρθρο 13 Ν. 4377/1929).
 11. Η υποβολή προτάσεως για παραχώρηση δημοσίου κτήματος (άρθρο 13 Ν. 4377/1929).
 12. Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη δυνατότητα χρησιμοποιήσεως κτημάτων του Δημοσίου ή Μονών (άρθρο 13 Ν. 4377/1929).
 13. Η παροχή αιτιολογημένης γνώμης για τον καθορισμό λατομικών περιοχών (άρθρο 4 παρ.1 εδ. τελευταίο ν.1428/1984, ΦΕΚ 43 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 Ν. 2115/1993, ΦΕΚ 15 Α΄).
 14. Η παροχή αιτιολογημένης γνώμης για την εκμίσθωση δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών ή για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών, υλικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων (άρθρο 10 παρ.3 ν.1428/84 και άρθρο 4 παρ.2 Ν. 669/1977, ΦΕΚ 241 Α΄) και η πρόταση για την ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης ή για την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 11 ν.1428/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 Ν. 2115/93).
 15. Η έκδοση της απόφασης υπαγωγής ξενοδοχειακών μονάδων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων στις διατάξεις του Ν. 1652/1986 για τη χρονομεριστική μίσθωση και η ανάκληση της απόφασης αυτής (άρθρα 1 παρ.1 και 6 παρ.1 Ν. 1652/1986, ΦΕΚ 167 Α΄).
 16. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης (άρθρο 4 παρ.1 ν.1652/86 και άρθρο 10 παρ.2 της απόφασης Α 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987, ΦΕΚ 719 Β΄, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας) καθώς και η θεώρηση των βιβλίων καταχώρησης των συμβάσεων αυτών (άρθρο 3 παρ. 4 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης).
 17. Ο έλεγχος και η θεώρηση των συμβολαίων που συνάπτονται μεταξύ Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού και ο έλεγχος της ημερήσιας κίνησης και χρέωσης πελατών των επιχειρήσεων αυτών (άρθρο 16 της απόφασης 503007/1976 του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1652/86).
Άρθρο 15 "Σύσταση Υπηρεσιών στις Περιφέρειες"
1.  
  Για την άσκηση των μεταφερομένων, με το άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος, αρμοδιοτήτων συστήνεται σε κάθε Περιφέρεια Διεύθυνση Τουρισμού με έδρα την έδρα της Περιφέρειας, με εξαίρεση την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της οποίας έδρα ορίζεται ο Βόλος.Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συστήνονται δύο Διευθύνσεις Τουρισμού, η μία με έδρα τη Σύρο και χωρική αρμοδιότητα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και η άλλη με έδρα τη Ρόδο και χωρική αρμοδιότητα την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. Η Διεύθυνση Τουρισμού υπάγεται στην Γεν. Δ/νση της Περιφέρειας. Είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στις Περιφέρειες με το άρθρ. 14 του παρόντος και συγκροτείται, στις Περιφέρειες Κεντρ. Μακεδονίας, Δυτ. Ελλάδος, Αττικής, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου από τα τμήματα:.
 1. Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελμάτων και β) Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης
 2. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτ.
 3. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στ.
 4. Ελλάδος, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου από τα τμήματα:.
2.  
  Τα τμήματα της προηγούμενης παραγράφου έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Τμήμα Τουριστικών Εγκαταστάσεων. • Στο Τμήμα Τουριστικών Εγκαταστάσεων ανήκει η αρμοδιότητα για την εποπτεία των κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, των ξενώνων νεότητας, καθώς και των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. • Η χορήγηση όλων των εγκρίσεων και αδειών, καθώς και του ειδικού σήματος λειτουργίας των ως άνω τουριστικών επιχειρήσεων με εξαίρεση την άδεια σκοπιμότητας, τις εγκρίσεις καταλληλότητας και αρχιτεκτονικών σχεδίων των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που ανήκει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. • Η τήρηση μητρώου κατά κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων και η άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για κάθε εγγραφή στο μητρώο. • Η χορήγηση τίτλων σε ξενοδοχειακά καταλύματα και η επιβολή των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σε ξενώνες νεότητας. • Η μέριμνα για τη βεβαίωση των διοικητικών προστίμων στην αρμόδια ΔΟΥ. • Η σύνταξη των υπηρεσιακών απόψεων για κάθε σχετική με τα πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα δίκη, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την αντιμετώπιση των δικών. • Η σφράγιση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων νεότητας.
 2. Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων . • Στο Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων ανήκει η αρμοδιότητα για την εποπτεία των Τουριστικών Γραφείων, των Γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, των Τουριστικών καταστημάτων, καθώς και κάθε άλλου τουριστικού επαγγέλματος - με εξαίρεση τους ξεναγούς που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και τους διερμηνείς, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΤ. • Η χορήγηση όλων των εγκρίσεων και αδειών, καθώς και του ειδικού σήματος λειτουργίας των ως άνω τουριστικών επιχειρήσεων. • Η τήρηση μητρώου κατά κατηγορία τουριστικού επαγγέλματος και η άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για κάθε εγγραφή στο μητρώο. • Η χορήγηση διακριτικών τίτλων σε επιχείρηση τουριστικών επαγγελμάτων και η επιβολή των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων. • Η μέριμνα για τη βεβαίωση των διοικητικών προστίμων στην αρμόδια ΔΟΥ. • Η σύνταξη των υπηρεσιακών απόψεων για κάθε σχετική με τα τουριστικά επαγγέλματα δίκη, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την αντιμετώπιση των δικών. • Η σφράγιση επιχειρήσεων τουριστικών επαγγελμάτων, που λειτουργούν μέσα στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας.
 3. Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου.
 4. Στο Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:
 5. • Η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, των τουριστικών λιμένων, τουριστικών τραίνων, των ιαματικών πηγών τουριστικής σημασίας καθώς και κάθε τουριστικού επαγγέλματος, αφενός μεν προς διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της τουριστικής και συναφούς νομοθεσίας, αφετέρου δε προς διαπίστωση του λειτουργικού τους επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. • Η λήψη κάθε αναγκαίου προληπτικού και κατασταλτικού μέτρου. • Η σύνταξη εμπεριστατωμένων εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβαση αντιγράφου αυτών στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τουρισμού όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων. • Η συγκέντρωση και κατάταξη των παραπόνων των τουριστών της ημεδαπής και της αλλοδαπής. • Η μελέτη και αξιολόγηση των ευρημάτων των ελέγχων, η προώθηση αρμοδίως των συμπερασμάτων και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
 6. Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης.
 7. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:
 8. • Η στήριξη και ο συντονισμός των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Τουρισμού. • Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τουριστικές επενδύσεις μέσα στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα κίνητρα που παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία. • Η επισήμανση αντικινήτρων για τουριστικές επενδύσεις και η προώθηση σχετικών εισηγήσεων αρμοδίως. • Η συγκριτική μελέτη χρήσεων γης, η αξιολόγηση των χρήσεων για τουριστικές επενδύσεις, η επισήμανση περιοχών ιδιαιτέρου κάλλους προς τουριστική αξιοποίηση και η τήρηση βάσης δεδομένων σχετικών στοιχείων για την Περιφέρεια. • Η έκδοση των προβλεπόμενων ατομικών διοικητικών πράξεων για τα τουριστικά τρένα και τις ιαματικές πηγές. • Η συγκέντρωση στοιχείων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή άλλων λειτουργιών που δυσχεραίνουν την τουριστική ανάπτυξη και η προώθηση αρμοδίως σχετικής εισήγησης για τη λήψη μέτρων. • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά τον τουρισμό και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των λοιπών Τμημάτων.
 9. Τμήμα Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελμάτων.
 10. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Επαγγελμάτων ανήκουν οι αρμοδιότητες που προβλέπονται ανωτέρω να ασκούνται από τα Τμήματα Τουριστικών Εγκαταστάσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων.
 11. Τμήμα Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης.
 12. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεωρήσεων, Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης ανήκουν οι αρμοδιότητες που προβλέπεται ανωτέρω να ασκούνται από τα Τμήματα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου και Τουριστικής Ανάπτυξης.
3.  
 1. Συστήνονται Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού, τα οποία υπάγονται στις αντίστοιχες Δ/νσεις Τουρισμού της Περιφέρειας, στους παρακάτω νομούς και νησιά, με έδρα την πρωτεύουσα του νομού ή του νησιού:
 2. Κεφαλληνία, Ζάκυνθο,Λευκάδα, Λακωνία, Μεσσηνία, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Κώ, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Άνδρο, Τήνο, Θήρα, Πάτμο, Μήλο, Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, Καβάλα, Λάρισα.
 3. Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού έχουν τοπική αρμοδιότητα το νομό ή το νησί όπου βρίσκεται η έδρα τους καθώς και κάθε άλλο νομό ή νησί της οικείας Περιφέρειας, όπως καθορίζεται με απόφαση του Γεν.
 4. Γραμματέα Περιφέρειας.
 5. Στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ανήκουν οι εξής αρμοδιότητες:
 6. • Παρέχουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες, κατευθύνσεις και πληροφορίες σε τουριστικές επιχειρήσεις και σε ασκούντες τουριστικά επαγγέλματα, σχετικά με την έκδοση του σήματος λειτουργίας, τις λοιπές απαιτούμενες διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, την λειτουργία γενικά των επιχειρήσεων και την άσκηση των τουριστικών επαγγελμάτων. • Παραλαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων και ύστερα από έλεγχο της πληρότητάς τους τις προωθούν στην Δ/νση Τουρισμού για την έκδοση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων.
 7. Ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τα ελλείποντα δικαιολογητικά και στοιχεία και διαβιβάζουν σ αυτούς κάθε έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού. • Διενεργούν Επιθεωρήσεις ή ελέγχους μετά από έγγραφη εντολή της Δ/νσης Τουρισμού.
 8. Ενημερώνουν την Δ/νση Τουρισμού για κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της και ζητούν την έγκριση για έλεγχο. • Παραλαμβάνουν τις υποβαλλόμενες εκθέσεις παραπόνων των πολιτών και τις διαβιβάζουν στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Τουρισμού. • Ασκούν οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με απόφαση του Γεν.
 9. Γραμματέα Περιφέρειας.
4.  
 1. Στη Διεύθυνση Τουρισμού της παρ.1 του παρόντος άρθρου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής.
 2. Σε κάθε Τμήμα της Διεύθυνσης Τουρισμού, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι των κλάδων αυτών, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων
 3. Στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού ορίζεται προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι των κλάδων αυτών, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων και εν ελλείψει τούτων υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 2683/99 όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 16 "Σύσταση θέσεων στις Περιφέρειες"
1.  
  Συστήνονται συνολικά 344 θέσεις μονίμου προσωπικού οι οποίες κατανέμονται στις 13 Περιφέρειες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και προστίθενται στις θέσεις προσωπικού που προβλέπονται στον Οργανισμό κάθε Περιφέρειας:
 1. 14 θέσεις Διευθυντών εκτός βαθμολογικής κλίμακας για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Πληροφορικής
 2. 289 θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με βαθμούς από Δ - Α
 3. 41 θέσεις στην κατηγορία ΥΕ με βαθμούς από Ε - Β
2.  
  Η κατανομή των θέσεων της παρ. 1 ανά Περιφέρεια έχει ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΤΕ ΔΕ ΔΕ ΥΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΤΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Διοικητ. Μηχ/κών Πληροφ/κής Μηχ/κών Διοικ. Τουριστ. Πληροφορ. Διοικητ. Προσωπ. Επιμελητών Προσωπ. Οικονομ. Λογιστ. Γραμματ. Η/Υ Καθαρ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 6 7 2 2 11 5 5 7 5 3 2 56 ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ- 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 4 5 1 2 8 3 2 4 3 1 2 36 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 16 ΗΠΕΙΡΟΥ 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 17 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 18 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 4 3 1 1 3 1 1 4 2 2 1 24 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 2 3 1 1 3 2 1 3 1 1 2 21 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 21 ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 19 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 1 3 2 1 1 2 3 1 1 1 16 ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ 2 8 6 1 1 4 2 2 10 4 3 3 46 ΚΡΗΤΗΣ 1 5 5 1 1 8 2 2 3 3 3 3 37 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 14 43 44 14 15 56 24 19 48 26 20 21 344.
3.  
  Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων στις οργανικές μονάδες κάθε Περιφέρειας έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 15 γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Τα προσόντα διορισμού των ανωτέρω υπαλλήλων είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 2503/97 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. (Δ/νσεις Τουρισμού, Γραφεία Τουρισμού και Γραφεία Πληροφοριών) καταργούνται.
5.  
  Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στις καταργούμενες υπηρεσίες με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις οικείες Περιφέρειες, θεωρούμενοι αποσπασμένοι. Για την απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία κοινοποιείται στον Ε.Ο.Τ. και στον υπάλληλο (άρθρο 29 παρ. 3 Ν. 2636/98).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 17 "Μεταφορά πόρων από τον Ε.Ο.Τ. στο Δημόσιο"
1.  
  Μεταφέρονται από τον Ε.Ο.Τ. στο Δημόσιο οι ακόλουθοι πόροι, οι οποίοι εγγράφονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) Το παράβολο της περίπτωσης α) της παρ. 5 του άρθρ. 3 του Ν. 2160/93 υπέρ του ΕΟΤ, εκδίδεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. β) Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υπέρ του Ε.Ο.Τ., επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εξαίρεση τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρ. 12 του Ν. 710/77, τα οποία συνεχίζουν να επιβάλλονται υπέρ του Ε.Ο.Τ. γ) Τα πρόστιμα της παρ. 1.1 του άρθρ. 15 του Ν. 711/77, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 13 του Ν. 2446/96, επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου. δ) Το παράβολο της περίπτωσης γ, της παρ. 1, του άρθρ. 5 του Ν. 393/76 υπέρ του Ε.Ο.Τ. κατατίθεται υπέρ του Δημοσίου. ε) 1) Οι προβλεπόμενες με την περίπτωση δ της παρ. 1, του άρθρ. 5 του Ν. 393/76 εγγυήσεις υπέρ του Ε.Ο.Τ., για την άδεια (ειδικό σήμα) Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισμού, και για την άδεια (ειδικό σήμα) Τουριστικού Γραφείου Εσωτερικού Τουρισμού, παρέχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπέρ του Δημοσίου. 2) Οι ανωτέρω εγγυήσεις δίδονται είτε με ομολογίες κατατιθέμενες υπέρ του Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με εγγυητική επιστολή πενταετούς ισχύος, αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα (παρ. 2, άρθρ. 5 Ν. 393/76). 3) Οι ανωτέρω εγγυήσεις καταπίπτουν με απόφαση του Γεν. Γρ. Περιφέρειας, υπέρ του Δημοσίου μεν προς κάλυψη των επιβαλλόμενων από τον Γεν. Γρ. Περιφέρειας χρηματικών ποινών και τυχόν απαιτήσεων τρίτων (περίπτωση β και γ της παρ. 7 του άρθρ. 5, Ν. 393/76), υπέρ των ΣΤΕ δε, ύστερα από προηγούμενη σχετική πρόταση ΔΣ/ΣΤΕ, προς κάλυψη τυχόν απαιτήσεων των ΣΤΕ από ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες βαρύνουν τα Τουριστικά Γραφεία για την κοινωνική ασφάλιση των ξεναγών (περίπτωση α της παρ. 7 του άρθρ. 5, Ν.393/76). 4) Οι παρασχεθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εγγυήσεις υπέρ του Ε.Ο.Τ., του άρθρ. 5 του Ν. 393/76, λογίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, ως εγγυήσεις υπέρ του Δημοσίου και καταπίπτουν με απόφαση του Γεν. Γρ. Περιφέρειας κατά τις διακρίσεις και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδ. 3). στ) Το επιβαλλόμενο σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρ. 11 του Ν. 393/76, πρόστιμο, αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. ζ) 1) Οι προβλεπόμενες από την παρ. 7β, άρθρ. 1, Κ.Υ.Α. 514170/95 και την παρ. 6α του άρθρ. μόνου της απ. Γεν. Γρ. ΕΟΤ 523060/95, εγγυήσεις υπέρ του Ε.Ο.Τ., για ειδικό σήμα λειτουργίας, σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ. άνευ οδηγού, και σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) παρέχονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος υπέρ του Δημοσίου. 2) Οι ανωτέρω εγγυήσεις καταπίπτουν με απόφαση του Γεν. Γρ. Περιφέρειας, υπέρ του Δημοσίου προς κάλυψη των επιβαλλόμενων από τον Γεν. Γρ. Περιφέρειας χρηματικών ποινών και τυχόν απαιτήσεων τρίτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 11 και στην περ. 6β) άρθρ. μόνου αντίστοιχα της ως άνω απόφασης. 3) Οι παρασχεθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανωτέρω εγγυήσεις υπέρ του Ε.Ο.Τ., λογίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, ως εγγυήσεις υπέρ του Δημοσίου και καταπίπτουν με απόφαση του Γεν. Γρ. Περιφέρειας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. η) Τα προβλεπόμενα υπέρ του Ε.Ο.Τ., παράβολα, με την απόφαση 530992/28.9.87 (ΦΕΚ Β557) του Γεν. Γρ. Ε.Ο.Τ., κατατίθενται υπέρ του Δημοσίου. θ) Το προβλεπόμενο στην περ. γ΄ του άρθρ. μόνου της απόφασης Γεν. Γρ. ΕΟΤ 512377/1993 (ΦΕΚ Β 745), παράβολο, για την έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών Τουριστικών καταλυμάτων, καταβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ι) Τα προβλεπόμενα από τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρ. μόνου της απόφασης Γεν. Γρ. ΕΟΤ 530269/1994 (ΦΕΚ Β 268), παράβολα υπέρ του ΕΟΤ για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας και την χορήγηση τιμοκαταλόγων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου. ια) Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που καθορίζονται στην με αρ. 530268/1994 απόφαση του Γεν. Γρ. ΕΟΤ, καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ιβ) Τα προβλεπόμενα από το άρθρ. μόνο της με αρ. 530267/1994 (ΦΕΚ Β 268) απόφασης του Γεν. Γρ. ΕΟΤ παράβολα υπέρ του Ε.Ο.Τ. για τη χορήγηση ειδικού σήματος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και για την θεώρηση τιμών καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου. ιγ) Οι προβλεπόμενες από το άρθρ. μόνο των απ. 547/94 (ΦΕΚ Β 268) και 53489/95 (ΦΕΚ Β 403), του Υπουργού Τουρισμού, οικονομικές επιβαρύνσεις για τη χορήγηση ειδικού σήματος στα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν με προσωρινές άδειες, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου. ιδ) Οι προβλεπόμενες από τις απ. 53472/1994 και 532415/94 του Γεν. Γρ. ΕΟΤ και την απ. 532417/94 του Υπ. Τουρισμού (ΦΕΚ Β 922 και 615 αντίστοιχα) οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. ιε) Τα προβλεπόμενα από το άρθρ. μόνο της υπ αρ. 533190/96 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 900) παράβολα υπέρ του ΕΟΤ για την χορήγηση σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ, και για την έγκριση των επιθυμητών τιμών της επιχειρήσεως, καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου. ιστ) Τα προβλεπόμενα από το άρθρ. μόνο της υπ αρ. 537332/1995 απόφασης Γ. Γρ.Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ Β 957) παράβολα για τον έλεγχο ιδιωτικών μελετών τουριστικών καταλυμάτων και για τον έλεγχο σχεδίων εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής υπέρ του Ε.Ο.Τ., καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου. ιζ) Η υποβαλλομένη σύμφωνα με το άρθρ. 14 του Ν. 4377/29 εγγύηση του αιτούντος απαλλοτρίωση, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο 18 "Ρυθμίσεις εφαρμογής των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων"
1.  
  Για την εφαρμογή του άρθρου 14 του παρόντος, κριτήριο για την κατά τόπο αρμοδιότητα των Περιφερειών αποτελεί ο τόπος εγκατάστασης και άσκησης της δραστηριότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο ή την κατοικία του το φυσικό πρόσωπο. Ειδικά για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας υποκαταστήματος Τουριστικού Γραφείου Γενικού Τουρισμού κατά την παρ. 2 περίπτ. ζ) του άρθρ. 14 του παρόντος, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας, η οποία έχει χορηγήσει το ειδικό σήμα λειτουργίας του Τουριστικού Γραφείου.
2.  
  Αρμόδια Περιφέρεια για την κατά την παρ. 1 περίπτ. ιζ) του άρθρ. 14 του παρόντος αρμοδιότητα, είναι η Περιφέρεια στην οποία μεταφέρεται η ξενοδοχειακή επιχείρηση.
3.  
  Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από τον Ε.Ο.Τ., αυτό επιβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με εξαίρεση τα πρόστιμα και τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρ. 12 του Ν. 710/1977 (ΦΕΚ Α 283) στους ξεναγούς, για την επιβολή των οποίων, η αρμοδιότητα ανήκει στις Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
4.  
  Προ της επιβολής οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης καλείται επί αποδείξει ο υπόχρεος της παράβασης να δώσει εξηγήσεις και σχετικές διευκρινίσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρ. 4 του Ν. 2160/93.
5.  
  Η υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία τηρεί οποιοδήποτε μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 14 του παρόντος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα για κάθε εγγραφή και μεταβολή την υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία τηρεί το αντίστοιχο συγκεντρωτικό μητρώο για όλη τη χώρα.
6.  
  Οι αρμοδιότητες της τεχνικής υπηρεσίας του άρθρ. 13 Ν. 4844/30, ασκούνται από την Δ/νση Τουρισμού της Περιφέρειας.
Άρθρο 19 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Αττικής, μέχρι τις 31-12-2004 θα ασκούνται από την Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται αυτοδίκαια στην Περιφέρεια Αττικής.
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Του άρθρου 29 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) «Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποίηση της νομοθεσίας για τον Τουρισμό».
 • Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α/1989) «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Των Π.Δ. 417/1991 (ΦΕΚ 153/Α/1991) και 459/1993 (ΦΕΚ 193/Α/1993).
 • Του Π.Δ. 207/1989 (ΦΕΚ 98/Α/1989) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουρισμού».
 • Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α~ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Του Π.Δ. 142/12.6.2001 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 123/Α).
 • Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
 • Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών. β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος και ειδικότερα ι) από την σύσταση 344 θέσεων μονίμου προσωπικού στις Περιφέρειες, προκαλείται δαπάνη για τα έτη 2001 έως 2005 ετησίως ύψους 1.120.000.000 δρχ. που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ανωτέρω δαπάνη αντιροπείται από την μετάταξη στις θέσεις αυτές 267 υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ. και από την μεταφορά των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 17 του παρόντος και ιι) από τη σύσταση 44 θέσεων μονίμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, προκαλείται για τα έτη 2001 έως 2005 ετήσια δαπάνη ύψους 250.000.000 δρχ. που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και η οποία αντιροπείται από την μετάταξη στις θέσεις αυτές ισάριθμων υπαλλήλων του ΕΟΤ. γ. Την με αριθ. 377/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υφ/γού Οικονομικών, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/9953_ΔΙΟΝΟΣΕ_1789 1987
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/16/5813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16_5813 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/530269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/530269 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/406912/4660 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/406912_4660 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/514170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/514170 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/514170/64 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/514170_64 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/537332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/537332 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/533190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/533190 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Τ/3846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Τ_3846 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/514170/64 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/514170_64 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1929/4377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/4377 1929
ΝΟΜΟΣ 1930/4844 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4844 1930
ΝΟΜΟΣ 1932/5394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5394 1932
ΝΟΜΟΣ 1935/6450 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/6450 1935
ΝΟΜΟΣ 1938/1108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1108 1938
ΝΟΜΟΣ 1948/828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/828 1948
ΝΟΜΟΣ 1954/1624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/1624 1954
ΝΟΜΟΣ 1955/3185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3185 1955
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1976/392 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/392 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/393 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/642 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/669 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/669 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/710 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/710 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/711 1977
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1399 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1399 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1428 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1475 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1652 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1652 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1739 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/9953_ΔΙΟΝΟΣΕ_1789 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3430 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3594 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3594 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3594 1956
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1150 1972
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/431 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1108 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/1169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1169 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1938/2446/1996Α.Ν.431/1937Α.Ν.1108 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/2446_1996Α_Ν_431_1937Α_Ν_1108 1938
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2344 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1948/828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/828 1948
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1813 1951
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/11/11-12/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/11_11-12_11 1929
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/33 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/207 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/296 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/288 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/417 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/417 1991
Σύσταση οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Καζίνων στο Υπουργείο Τουρισμού. 1995/217 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/339 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/23/4-3/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/23_4-3_5 1923
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1937/25/1117/12 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/25_1117_12 1937
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1938/1.11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1938/1_11 1938
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/30-31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/30-31 1959
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/436 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/436 1961
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/23ΑΠΡ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/23ΑΠΡ_ 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. 2002/43 2002
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού. 2004/122 2004
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 2005/149 2005