Κανονισμός επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των πλοίων

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των πλοίων ο οποίος έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟρισμοίΚατά τον παρόντα Κανονισμό νοείται: 1.Κ.Ε.Ε.Π.: Ο εδρεύων στον Πειραιά Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δ.Ε.Π.: Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων του ΚΕΕΠ. Δ.Μ.Κ.: Η Διεύθυνση Μελετών και Κατασκευών του ΚΕΕΠ. 2.Λιμενικές Αρχές: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία και Λιμενικοί Σταθμοί. 3.Επιβατηγό πλοίο: Το πλοίο το οποίο μεταφέρει άνω των 12 επιβατών. 4.Φορτηγό πλοίο: Το πλοίο το οποίο δεν είναι επιβατηγό. 5.Ανυψωτικά μέσα: Ο όρος αυτός περιλαμβάνει γερανούς, βαρούλκα, ιστούς φορτωτήρων φορτωτήρες, ανελκυστήρες φορτίου και προσώπων, ως και κάθε άλλο μηχάνημα ή συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται προς ανύψωση και φόρτωση ή εκφόρτωση φορτίου ή εφοδίων. 6.Ανελκυστήρας: Είναι το ανυψωτικό εκείνο μέσον το οποίον χρησιμοποιείται για την κατακόρυφη μεταφορά ανθρώπων ή πραγμάτων. 7.Αναγνωρισμένος Οργανισμός (Νηογνώμονας): Ο αναγνωρισμένος οργανισμός επιθεώρησης σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.94, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 32/97 (Α΄ 35). Άρθρο 2 Εφαρμογή1.Τα ανυψωτικά μέσα των υπό ελληνική σημαία πλοίων, επιθεωρούνται προ της θέσεώς τους σε λειτουργία και κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δύνανται να λειτουργούν άνευ κινδύνου για τους χειριστές τους, το πλήρωμα και τους εργαζομένους εν γένει επί των πλοίων. Ειδικότερα οι ανελκυστήρες επιθεωρούνται σύμφωνα με τ αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β. 2.Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις διενεργούνται επί: 1)Φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 100 κόρων, και 2)Επιβατηγών πλοίων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον φέρουν ανυψωτικά μέσα. 3.Σε πλοία τα οποία δεν φέρουν σε ισχύ το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων και Ανελκυστήρων Ε/Γ Πλοίων ή Βιβλίο Επιθεωρήσεων Ανυψωτικών Μέσων Φορτηγών Πλοίων, πέραν των προ-βλεπομένων από το άρθρο 26 του παρόντος Κανονισμού κυρώσεων, δεν επιτρέπεται η λειτουργία και χρήση των ανυψωτικών τους μέσων. Άρθρο 3 Αρχική Επιθεώρηση Τα ανυψωτικά μέσα ελέγχονται και δοκιμάζονται πριν να τεθούν σε λειτουργία, το δε ανώτατο όριο φορτώσεως αυτών βεβαιώνεται με Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων και Ανελκυστήρων Ε/Γ Πλοίων ή Βιβλίο Επιθεωρήσεων Ανυψωτικών Μέσων Φορτηγών Πλοίων. Πιστοποιητικό θα εκδίδεται όταν αυτό ρητά προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου. (π.χ. Ανελκυστήρες Ε/Γ Πλοίων εσωτερικών πλόων υπαγομένων στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 98/18/ΕΚ). Άρθρο 4 Περιοδικές πενταετείς και ετήσιες επιθεωρήσεις Τα ανυψωτικά μέσα των πλοίων, αναλόγως της κατηγορίας τους επιθεωρούνται περιοδικώς ως ακολούθως : 1.Οι φορτωτήρες, τριβείς, στεφάνες ιστών και φορτωτήρων, καθώς και όλες οι μόνιμες εγκατεστημένες συσκευές και τα εξαρτήματα των οποίων η αποσύνδεση είναι δυσχερής, επιθεωρούνται ανά δωδεκάμηνο ( ετήσια επιθεώρηση) και εξετάζονται λεπτομερώς ανά πέντε έτη (πενταετής επιθεώρηση) με ιδιαίτερη έμφαση σε μη ορατά εξαρτήματα που δέχονται το συνολικό φορτίο και τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται μετά από εξάρμοση. 2.Οι γερανοί, βαρούλκα, πολύσπαστα, σιδηρά άγκιστρα, καθώς και κάθε άλλο εξάρτημα το οποίο δεν καλύπτεται από την παράγρ. 1, εξετάζεται οπτικώς και λεπτομερώς ανά δωδεκάμηνο (ετήσια και περιοδική επιθεώρηση). 3.Ειδικότερα για τους ανελκυστήρες Ε/Γ πλοίων ισχύουν τ αναφερόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος. 4.Πέραν αυτών εκτελείται τρίμηνη περιοδική επιθεώρηση από το πλήρωμα του πλοίου της οποίας τ αποτελέσματα αναγράφονται στο Βιβλίο Επιθεωρήσεως και Γυμνασίων. Άρθρο 5 Υλικά κατασκευής Τα υλικά κατασκευής των αγκίστρων, αλυσίδων, συρματοσχοίνων, στρεπτήρων, τροχίλων, συσπάστων, και άλλων μηχανισμών, εξαρτημάτων και συσκευών, πρέπει να είναι της προβλεπόμενης αντοχής, ώστε να έχουν την δυνατότητα να εκπληρώνουν ασφαλώς τον προορισμό τους. Αυτό θα βεβαιώνεται με πιστοποιητικό εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο σύμφωνα με το άρθρο 36 Οργανισμό. Άρθρο 6 Μέγιστο όριο φορτώσεως 1.Σε κάθε ανυψωτικό μέσο που χρησιμοποιείται επί του πλοίου, πρέπει ν αναγράφεται ευδιάκριτα και σε σημείο ορατό από τους χειριστές, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο φορτώσεως. Για την σήμανση θα χρησιμοποιείται η σύντμηση SWL (Safe Wοrking Lοad) με τον αριθμό του ανωτάτου επιτρεπομένου φορτίου. 2.Τυχόν μεταβολή της ανυψωτικής ικανότητας, σε συνάρτηση με την ακτίνα ενεργείας ανυψωτικού μηχανήματος, πρέπει να σημειώνεται σε πίνακα κατά τρόπον ευδιάκριτο και σε θέση ορατή από τον χειριστή. 3.Ουδέν ανυψωτικό μέσο επιτρέπεται να φορτώνεται πέραν του μεγίστου ορίου φορτώσεως. Άρθρο 7 Προστατευτικά μέσα 1.Οι κινητήρες, οι οδοντωτοί τροχοί, οι μηχανισμοί μεταδόσεως κινήσεως, οι ηλεκτρικοί αγωγοί και οι ατμαγωγοί σωλήνες των ανυψωτικών μέσων, πρέπει να φέρουν προστατευτικά καλύμματα, τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε να μην παρακωλύεται ο ασφαλής χειρισμός. 2.Οι βάσεις των φορτωτήρων πρέπει να είναι αρκούντως ενισχυμένες προς αποφυγήν μετατοπίσεως των υποστηριγμάτων τους. 3.Οι γερανοί και τα βαρούλκα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα μέσα, περιορίζοντα στο ελάχιστο τον κίνδυνο τυχαίας πτώσεως του φορτίου κατά την διάρκεια των χειρισμών ανυψώσεως ή καθαιρέσεώς του. Άρθρο 8 Αλυσίδες και συναφείς μηχανισμοί 1.Αλυσίδες και συναφείς μηχανισμοί επιμηκυνθέντες, τροποποιηθέντες ή επισκευασθέντες με συγκόλληση, πρέπει να δοκιμάζονται και ελέγχονται εκ νέου. 2.Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε οι αλυσίδες να μην καθίστανται βραχύτερες με τη βοήθεια κόμβων ή να υπόκεινται σε φθορά εξαιτίας τριβής των σε άλλες επιφάνειες. Άρθρο 9 Χειρισμός ανυψωτικών μέσων 1.Ουδέν φορτίο επιτρέπεται να παραμένει αιωρούμενο σε ανυψωτικό μέσο, εάν η λειτουργία του μηχανήματος αυτού δεν ελέγχεται από αρμόδια πρόσωπα καθ όλον τον χρόνο κατά τον οποίον το φορτίο αυτό παραμένει ανυψωμένο. 2.Ως χειριστές των ανυψωτικών μέσων, πρέπει να χρησιμοποιούνται πεπειραμένα άτομα. Άρθρο 10 Ανελκυστήρες1.Εγκατάσταση-Συντήρηση: Οι ανελκυστήρες πρέπει να εγκαθίστανται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστή τα οποία εγκρίνονται από τη ΔΜΚ. 2.Επιθεωρήσεις:1)Η αρχική επιθεώρηση των ανελκυστήρων διενεργείται από την ΔΜΚ ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ΚΕΕΠ Οργανισμό ή Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με την εκτέλεση λειτουργικών ελέγχων και δοκιμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34. 2)Οι ετήσιες επιθεωρήσεις διενεργούνται κατ έτος και περιλαμβάνουν εκτέλεση με ικανοποιητικά αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών, που προβλέπονται στο άρθρο 35, από την ΔΕΠ ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ΚΕΕΠ Οργανισμό ή Εταιρεία. 3.Πιστοποιητικά : Μετά από κάθε αρχική ή πενταετή περιοδική επιθεώρηση εκδίδεται από την ΔΜΚ ή την ΔΕΠ αντίστοιχα σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος Ι. Το ως άνω πιστοποιητικό έχει πενταετή ισχύ και θεωρείται κατ έτος από την ΔΕΠ ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ΚΕΕΠ Οργανισμό ή Εταιρεία, ύστερα από περιοδική ετήσια επιθεώρηση με ικανοποιητικά αποτελέσματα την οποία διενεργεί η ίδια ή ο ειδικά εξουσιοδοτημένος Οργανισμός ή Εταιρεία. Άρθρο 11 Φορτηγά πλοία χωρητικότητας 100 κοχ και άνω και επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητος. Τα ανυψωτικά μέσα των φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 100 κόρων και άνω και των επιβατηγών πλοίων ανεξαρτήτως χωρητικότητος, ελέγχονται και επιθεωρούνται από τον ΚΕΕΠ ή τους αναφερομένους στο άρθρο 36 αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Νηογνώμονες) και τις ειδικά εξουσιοδοτημένες από την Ελλάδα τεχνικές εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Α και Β του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 12 Φορτία δοκιμής Τα φορτία δοκιμής των ανυψωτικών μέσων των πλοίων επί των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δίδονται στον ακόλουθο πίνακα: Αντικείμενο Φορτίο δοκιμής Ανυψωτικά συγκροτήματα έχοντα φορτίο λειτουργίας μέχρι 20 τόννους 1,25 Χ Φορτίο λειτουργίας Ανυψωτικά μηχανήματα προσαρμοσμένα, έχοντα φορτία λειτουργίας Φορτίο λειτουργίας από 20 έως 50 τόννους + 5 τόννους Ανυψωτικά μηχανήματα έχοντα Φορτίο λειτουργίας φορτίο λειτουργίας άνω των 50 τόννων + 10 τόννους Συρματόσχοιναα) Φορτίο λειτουργίας μέχρι 10 τόννους 5 Χ Φορτίο λειτουργίας β) Φορτίο λειτουργίας άνω των 10 τόννων 4 Χ Φορτίο λειτουργίας Αλυσίδες, άγκιστρα, κρίκοι, στρεπτήρες, αγκύλια κλπ. 2 Χ Φορτίο λειτουργίας Τρόχιλοι 4 Χ Φορτίο λειτουργίας Σύσπαστα έχοντα φορτίο λειτουργίας μέχρι 20 τόννους 2 Χ Φορτίο λειτουργίας Σύσπαστα έχοντα φορτίο λειτουργίας από 20 μέχρι 40 τόννους 20 τ. + Φορτίο λειτουργίας Σύσπαστα έχοντα φορτίο λειτουργίας άνω των 40 τόννων 1,5 Χ Φορτίο λειτουργίας Άρθρο 13 Βοηθητικά ναυπηγήματα Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εφαρμόζονται επί των βοηθητικών ναυπηγημάτων, άνω των 100 κ.ο.χ. τα οποία φέρουν ανυψωτικά μέσα, όπως και επί των βοηθητικών ναυπηγημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην διενέργεια φορτοεκφορτωτικών και κάθε άλλης φύσεως ανυψωτικών εργασιών, ανεξαρτήτως χωρητικότητος. Άρθρο 14 Πλοία υπό ξένην σημαία 1.Πλοία με ξένες σημαίες, καταπλέοντα σε Ελληνικούς λιμένες, ελέγχονται από τις Λιμενικές Αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί ότι φέρουν πιστοποιητικό ή βιβλίο που ισχύει και έχει εκδοθεί από αρμόδια Αρχή της χώρας την σημαία της οποίας φέρουν ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν Οργανισμό, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα επ αυτών ανυψωτικά μέσα έχουν δοκιμασθεί και επιθεωρηθεί και έχουν τη δυνατότηταν να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο για τους χειριστές, το πλήρωμα και τα με οιαδήποτε ιδιότητα επιβαίνοντα σ αυτά άτομα. 2.Πλοίο με ξένη σημαία το οποίο στερείται του ανωτέρω πιστοποιητικού ή βιβλίου, δεν επιτρέπεται να διενεργεί οιαδήποτε εργασία φορτοεκφορτώσεως με τα δικά του μέσα, εάν προηγουμένως δεν παρασχεθεί βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή της χώρας την σημαία της οποίας φέρει ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν Οργανισμό, ότι τα επί του πλοίου ανυψωτικά μέσα έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ασφαλώς. 3.Εάν εκ της κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου παρεμβάσεως επί πλοίου με ξένη σημαία, ανακύψει θέμα καθυστερήσεως της φορτοεκφόρτωσεως ή του απόπλου του, η ελέγχουσα Αρχή οφείλει να ενημερώσει τον Πρόξενο της χώρας του πλοίου με το ταχύτερο μέσο. 4.Τα πλοία με ξένες σημαίες ελέγχονται εφόσον υπάγονται σε μια από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 κατηγορίες. Άρθρο 15 Βοηθητικά ναυπηγήματα υπό ξένην σημαία Οι διατάξεις του άρθρου 13 εφαρμόζονται αναλόγως και επί των καταπλεόντων σε ελληνικούς λιμένες βοηθητικών ναυπηγημάτων υπό ξένην σημαία, εφ όσον αυτά φέρουν ανυψωτικά μέσα. Άρθρο 16 Εκτέλεση δοκιμών 1.Το φορτίο δοκιμών αναρτάται από το ανυψωτικό μηχάνημα με την χρησιμοποίηση των αυτών εξαρτημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται και κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος. 2.Κατά την δοκιμή του φορτωτήρα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτός να σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο την μικρότερη δυνατή γωνία υπό την οποία μπορεί να λειτουργεί. 3.Μετά την ανύψωση του φορτίου εκτελείται περιστροφή του ανυψωτικού μηχανήματος προς αμφότερες τις πλευρές του πλοίου. 4.Εάν ο κινητήρας του ανυψωτικού μηχανήματος κινείται με ηλεκτρικό ρεύμα, η τροφοδότηση αυτού θα επιτυγχάνεται με το ρεύμα του πλοίου, ενώ η λήψη ρεύματος από την ξηρά επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτό διέρχεται από τον κύριο πίνακα διανομής του πλοίου. 5.Κατά τη δοκιμήν εξετάζεται και η ικανότητα πεδήσεως και κρατήσεως του φορτίου σε κάθε επιθυμητή θέση. 6.Μετά την ικανοποιητική εκτέλεση της δοκιμής θ ακολουθεί λεπτομερής έλεγχος των συρματοσχοίνων, τροχαλιών, κρίκων, πείρου βάσεως του φορτωτήρα και οποιοδήποτε άλλου εξαρτήματος κατά την κρίση του επιθεωρητού. Εξαρτήματα που παρουσιάζουν φθορές ή παραμόρφωση πρέπει ν αντικαθίστανται. 7.Σε περίπτωση εκτέλεσης επισκευών, μετασκευών ή επανατοποθετήσεως ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και κατά την πενταετή επιθεώρηση αυτών, θα επακολουθεί δοκιμή τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 3. Ελλείψει κινητών βαρών, δύνανται να χρησιμοποιούνται μηχανικά ή υδραυλικά δυναμόμετρα ακριβείας. 8.Η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική, μόνον όταν ο δείκτης του δυναμομέτρου υπό το φορτίο δοκιμής παραμένει σταθερός επί πεντάλεπτο. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια των χρησιμοποιουμένων δυναμομέτρων. 9.Σε περίπτωση αντικατάστασεως συρματοσχοίνων, θα υποβάλλεται πιστοποιητικό αντοχής από τον κατασκευαστή. Άρθρο 17 Πιστοποιητικά και βιβλία επιθεωρήσεων 1.Μετά την διενέργεια αρχικής επιθεωρήσεως με ικανοποιητικά αποτελέσματα, εκδίδεται είτε Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων και Ανελκυστήρων Ε/Γ Πλοίων σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος Ι, είτε Βιβλίο Επιθεωρήσεων Ανυψωτικών Μέσων Φορτηγών Πλοίων (Cargο Gear Βοοk) σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος ΙΙ, τα οποία ισχύουν επί πέντε έτη, από την ημερομηνία της αρχικής επιθεωρήσεως. 2.Το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων και Ανελκυστήρων Ε/Γ Πλοίων ή το Βιβλίο Επιθεωρήσεων Ανυψωτικών Μέσων Φορτηγών Πλοίων, θεωρείται από την ΔΕΠ ή τον Οργανισμό από τον οποίο εκδόθηκε, ανά δωδεκάμηνο μετά την διενέργεια της ετησίας επιθεωρήσεως με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 3.Η ισχύς του ανωτέρω πιστοποιητικού ή του βιβλίου επιθεωρήσεων, μπορεί να παραταθεί επί τρεις μήνες, εάν δεν είναι ευχερής η διενέργεια της αντίστοιχης περιοδικής επιθεωρήσεως. Η παράταση χορηγείται από τον ΚΕΕΠ ή τον Οργανισμό από τον οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό ή το βιβλίο. 4.Η ετήσια επιθεώρηση μπορεί να εκτελεσθεί τρεις μήνες πριν ή μετά την επετειακή ημερομηνία της λήξεως του πιστοποιητικού ή του βιβλίου επιθεωρήσεων. 5.Μετά την λήξη του πιστοποιητικού καταλληλότητας ή του βιβλίου επιθεωρήσεων, διενεργείται περιοδική επιθεώρηση. Εφόσον τ αποτελέσματα της επιθεωρήσεως αυτής είναι ικανοποιητικά εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ισχύος πέντε (5) ετών ή διενεργείται νέα πενταετής θεώρηση στο βιβλίο επιθεωρήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Άρθρο 18 Εφαρμογή1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται εφ όλων των ανελκυστήρων, πλοίων τα οποία καθελκύονται για πρώτη φορά μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού. 2.Στις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πλοίων τα οποία είχαν καθελκυσθεί και ναυσιπλοούσαν προ της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται μόνον οι απαιτήσεις του άρθρου 35. Άρθρο 19 Γενικά1.Οι ανελκυστήρες ελέγχονται και δοκιμάζονται πριν τεθούν σε λειτουργία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. 2.Διατάξεις ή λεπτομέρειες οι οποίες είναι σύμφωνες με άλλα αναγνωρισμένα πρότυπα, θα γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι θα είναι εξίσου αποτελεσματικές με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. 3.Υπό την εποπτεία του Πλοιάρχου, θα πρέπει να λαμβάνονται τ απαραίτητα μέτρα, για την επιλογή και τον διορισμό εκ των μελών του πληρώματος του πλοίου, ενός ή περισσοτέρων ειδικευμένων προσώπων ως μελών ειδικευμένης Επιτροπής, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την πρόληψη των ατυχημάτων. Άρθρο 20 Συνθήκες Λειτουργίας 1.Ανελκυστήρες με τον βοηθητικό εξοπλισμό πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν με ασφάλεια κατά τον πλου του σκάφους κάτω από συνθήκες, διατοιχισμού τουλάχιστον + - 10ο και προνευστασμού τουλάχιστον + - 5ο. Ο κατασκευαστής πρέπει να πιστοποιεί τις δυσμενέστερες συνθήκες διατοιχισμού και προνευστασμού υπό τις οποίες ο ανελκυστήρας δύναται να λειτουργεί. 2.Εκτός από τα παραπάνω όρια λειτουργίας, ο ανελκυστήρας και ο βοηθητικός εξοπλισμός του, θα πρέπει να είναι ικανός να αντέχει χωρίς ζημιά όταν ευρίσκεται εκτός λειτουργίας, σε δυσμενέστερες συνθήκες κινήσεων του πλοίου. Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένα και να λειτουργούν ικανοποιητικά κάτω από συνθήκες κραδασμών, μεταβολών τάσεως και συχνότητας του πλοίου. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να αντέχει στις διαβρώσεις από το θαλάσσιο περιβάλλον. Η ταχύτητα λειτουργίας για τους ανελκυστήρες δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τα 61m/min. Ανελκυστήρες με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 61m/min θα εξετάζονται ξεχωριστά. Το ονομαστικό φορτίο των ανελκυστήρων είναι η ανυψωτική τους ικανότητα και θα πρέπει να υπολογίζεται σε συνάρτηση με το εμβαδόν της επιφανείας του δαπέδου. Το ονομαστικό φορτίο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από το αναγραφόμενο στον ακόλουθο πίνακα. Εμβαδόν δαπέδου θαλαμίσκου m2 Βάρος ανύψωσης Κg. 1,25 450 1,50 550 1,75 680 2,00 820 2,25 905 2,70 1135 3,15 1360 3,50 1590 3,90 1815 4,30 2040 4,65 2270 Άρθρο 21 Υποβολή σχεδίων και μελετών Σχέδια, προδιαγραφές και μελέτες, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τρία αντίγραφα για έγκριση όπως παρακάτω προβλέπεται. Σε αυτά θα φαίνονται αναλυτικά τα παρακάτω: α) Η κατασκευή και η διάταξη του φρεατίου, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και της θέσης των κατασκευαστικών στοιχείων, των βάσεων της ανυψωτικής μηχανής, των στηριγμάτων, του αποσβεστήρα, των ράβδων και των βραχιόνων κ.τ.λ. μαζί με ένα δυναμοδεικτικό διάγραμμα στο οποίο θα φαίνονται, το μέγεθος, η διεύθυνση και το σημείον εφαρμογής των δυνάμεων οι οποίες παρουσιάζονται στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα κατά την λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων υπερτάχυνσης ή ελεύθερης πτώσης. β) Η κατασκευή του θαλαμίσκου, οι είσοδοι και οι πόρτες, το σύστημα ελέγχου και εμπλοκής, οι διατάξεις ασφαλείας και φωτισμού, ο αερισμός και τα συστήματα ενδοσυνεννοήσεως. γ) Η ηλεκτρική εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων της τροχαλίας του ανυψωτικού μέσου, των ηλεκτρογεννητριών, των καλωδιώσεων και των προστατευτικών διατάξεων. δ) Τα υδραυλικά συστήματα ελέγχου, οι κύλινδροι, οι υδραυλικές αντλίες και οι κινητήρες, όπως απαιτείται σε υδραυλικές εγκαταστάσεις. Άρθρο 22 Φρεάτιο1.Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ιδιαίτερο φρεάτιο. Τα στηρίγματα του φρεατίου πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής για ν αντέχουν σε όλα τα φορτία που ασκούνται από την λειτουργία του ανελκυστήρα ή τις κινήσεις του πλοίου. Το φρεάτιο θα πρέπει ν αποτελείται από χαλύβδινα διαφράγματα. Επιπλέον στα Ε/Γ πλοία η περιβάλουσα κατασκευή θα πρέπει να είναι πυροστεγής κλάσεως Α όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - 2 ΜΕΡΟΣ Β του Π.Δ. 103/99, ώστε να εμποδίζεται η δίοδος της φλόγας ή του καπνού από το ένα κατάστρωμα στο άλλο. 2.Φρεάτια ανελκυστήρων τα οποία εξυπηρετούν ένα η περισσότερα επίπεδα και δεν διαπερνούν συνεχή καταστρώματα (όπως στα μηχανοστάσια, κύτη φορτίου) επιτρέπεται να είναι ανοικτού τύπου (π.χ. κατάλληλα κλεισμένα με μεταλλικό πλέγμα ή λαμαρίνα). 3.Ανοίγματα στις φρακτές θα πρέπει να προστατεύονται από πόρτες ισοδυνάμου κατασκευής με τις φρακτές και πυροστεγούς αντοχής. Όταν δύο ανελκυστήρες λειτουργούν σε φρεάτια τα οποία εφάπτονται, η κοινή διαχωριστική επιφάνεια δεν απαιτείται να μονώνεται. Το εσωτερικό του φρεατίου πρέπει να έχει τέτοια κατασκευή και τέτοια θέση, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος του νερού, ενώ οι πόρτες των φρεατίων δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένες στο ανοικτό κατάστρωμα. 4.Τα μόνα εξαρτήματα τα οποία επιτρέπεται να ευρίσκονται στο εσωτερικό του φρεατίου, είναι εκείνα τα οποία αποτελούν μέρος της εγκατάστασης του ανελκυστήρα (ευθυντήριοι ράβδοι και σαγόνες, σκαλοπάτια, αντίβαρα, ράβδοι κ.τ.λ. ηλεκτρική τροφοδοσία στο θαλαμίσκο, διατάξεις ελέγχου κ.τ.λ). Άρθρο 23 Ευθυντήριες ράβδοι 1.Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ευθυντήριες ράβδους, - οδηγούς του θαλαμίσκου και ευθυντήριες ράβδους - οδηγούς του αντιβάρου (μηχανισμός έλξης), οι οποίοι θα πρέπει να εκτείνονται τόσο ώστε τα οδηγούμενα στοιχεία να μην δύνανται να ευρεθούν πέρα από τα άκρα των οδηγών των ευθυντηρίων ράβδων, όταν ο θαλαμίσκος ευρίσκεται στις ακραίες θέσεις της διαδρομής. 2.Οι ευθυντήριες ράβδοι, αγκώνες, επικαλύπτρες σύνδεσης κ.τ.λ., θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα. Τα στηρίγματα των ευθυντηρίων ράβδων θα πρέπει να εδράζονται κατάλληλα και τα μεταξύ τους διαστήματα να μην είναι μεγαλύτερα από 2,5 m. 3.Οι ευθυντήριες ράβδοι του θαλαμίσκου και του αντιβάρου, θα πρέπει να είναι ικανές ν αντέχουν τα φορτία που θ ασκούνται κατά την λειτουργία των ασφαλιστικών διατάξεων του θαλαμίσκου ή του αντιβάρου, κάτω από συνθήκες δοκιμών ή από φορτία που θα προκύψουν από τις κινήσεις του σκάφους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 24, χωρίς να προκύψει μόνιμη παραμόρφωση. Άρθρο 24 Θύρες φρεατίου 1.Οι θύρες φρεατίου αποτελούνται από δύο φύλλα συρόμενα οριζόντια, τα οποία αφήνουν άνοιγμα στο μέσον και δύνανται να λειτουργούν είτε μηχανικά είτε χειροκίνητα. Θύρες φρεατίου άλλου τύπου (απλού φύλου συρόμενη οριζόντια ή περιστρεφόμενη γύρο από το ένα της άκρο, διπλής περιστροφής, κατακορύφου ολίσθησης), γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι η σχεδίαση και η εγκατάστασή τους είναι εξίσου αποτελεσματική. Οι θύρες πρέπει να έχουν οδηγούς στο άνω και κάτω τμήμα τους και να καλύπτουν πλήρως το άνοιγμα του φρεατίου. Στις θύρες πρέπει να προβλέπεται ασφαλιστικό σύστημα το οποίον τις κρατά στην θέση κλειστή - ανοιχτή (ανάλογα με την περίπτωση), όταν οι συνθήκες διατοιχισμού του σκάφους είναι δυσμενέστερες και υπερβαίνουν τα όρια τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού. 2.Επιπλέον οι θύρες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες απαιτήσεις : 1)Να δύνανται να λειτουργούν από το εσωτερικό του φρεατίου, χωρίς την βοήθεια ειδικών εργαλείων. 2)Να δύνανται, σε περίπτωση στάσης του ανελκυστήρος σε μη κανονική θέση, να λειτουργούν έξω από το φρεάτιο, μόνον με ειδικό εργαλείο. 3)Να κλείνουν αυτόματα, όταν ο θαλαμίσκος για οποιονδήποτε λόγο, εγκαταλείψει το επίπεδο επιβίβασης. 4)Να αλληλοεμπλέκονται, με το σύστημα ελέγχου, ώστε ν αποφεύγεται η κίνηση του θαλαμίσκου, στην περίπτωση που οι θύρες δεν είναι κλειστές. 3.Κάθε θύρα η οποία λειτουργεί χειροκίνητα, πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μία θυρίδα ελέγχου από διαφανές γυαλί με συρμάτινο πλέγμα και εμβαδόν από 160 μέχρι 320 cm2. 4.Οι θύρες κινδύνου ή πρόσβασης για επιθεώρηση και συντήρηση, δύνανται να είναι τύπου περιστρεφόμενου γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, οπότε θα πρέπει ν ανοίγουν προς τα έξω. Όλες αυτές οι θύρες πρέπει να είναι χαλύβδινες και να συνδέονται με το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα, ώστε η λειτουργία του ανελκυστήρα να είναι δυνατή μόνον όταν αυτές είναι κλειστές. Άρθρο 25 Σκελετός θαλαμίσκου και περίβλημα 1.Ο σκελετός του θαλαμίσκου, το δάπεδο και το περίβλημα, πρέπει να είναι μεταλλικής κατασκευής, σχεδιασμένα για ν αντέχουν στις δυνάμεις που ασκούνται από το ονομαστικό φορτίο και την κίνηση του θαλαμίσκου, στην κανονική λειτουργία, καθώς και στην περίπτωση λειτουργίας της διάταξης ασφαλείας. Ο σκελετός του θαλαμίσκου πρέπει να οδηγείται σε κάθε ευθυντήρια ράβδο με ολισθαίνουσες ή κυλινδρίσκους προσαρμοσμένους στο επάνω και κάτω μέρος του σκελετού. Οι ολισθαίνουσες ή οι κυλινδρίσκοι, πρέπει να είναι κατάλληλης σχεδίασης, προσαρμοσμένες και ενισχυμένες ώστε ν αντέχουν στις φορτίσεις που προέρχονται από τις κινήσεις του πλοίου. Το δάπεδο και το περίβλημα του θαλαμίσκου πρέπει να είναι από μη διάτρητο υλικό, ενισχυμένο και στερεωμένο στον σκελετό του θαλαμίσκου. 2.Όταν ο θαλαμίσκος προορίζεται για την μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να επιτρέπει την χρήση αυτή. 3.Οι θύρες του θαλαμίσκου πρέπει να είναι οριζοντίου ολισθήσεως, ν αφήνουν άνοιγμα στο μέσον και κατασκευής παρόμοιας με εκείνη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 28, για τις θύρες του φρεατίου, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ακινητοποιήσεως, ασφαλίσεως, των θυρίδων ελέγχου για χειροκίνητες θύρες, με εξαίρεση τις απαιτήσεις αντοχής στην φωτιά. 4.Κάθε μηχανική θύρα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μία συσκευή προστασίας σε κάθε φύλλο, η οποία θα την ξανανοίγει, σε περίπτωση εμπλοκής. Η λειτουργία της συσκευής αυτής πρέπει να επενεργεί σε όλο το μήκος της θύρας. 5.Στην οροφή ή την πλευρά του θαλαμίσκου και σε σημείο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνευ εμποδίων διαφυγή, πρέπει να υπάρχει θυρίδα διαφυγής καταλλήλων διαστάσεων. Το κάλυμμα του ανοίγματος διαφυγής πρέπει ν ανοίγει προς τα έξω με χειρολαβή και από τις δυο (2) πλευρές του μόνον για τους ανελκυστήρες πληρώματος και πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μια διάταξη η οποία διακόπτει εντελώς την τροφοδοσία του μηχανισμού ανυψώσεως αλλά όχι και του συστήματος φωτισμού, ώστε να μην είναι δυνατή η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν αυτό είναι ανοιχτό. Η διάταξη αυτή πρέπει να οπλίζει χειροκίνητα και ο οπλισμός της να είναι δυνατός μόνον όταν το κάλυμμα είναι κλειστό και ασφαλισμένο. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει χειραγωγός περιμετρικά στο εσωτερικό του θαλαμίσκου εκτός από το τμήμα της εισόδου. 6.Αποσβεστήρες ελατηρίων, υδραυλικοί ή άλλου τύπου, πρέπει να τοποθετούνται κάτω από όλους τους θαλαμίσκους ανελκυστήρων. 7.Κατάλληλα ανοίγματα να εξασφαλίζουν τον αερισμό του θαλαμίσκου. 8.Σε κάθε θαλαμίσκο ανελκυστήρα πρέπει να υπάρχει στερεωμένη μόνιμα μία μεταλλική πινακίδα με ανάγλυφα γράμματα, στην οποία αναγράφεται το φορτίο ασφαλείας του ανελκυστήρα σε Κg και σε αριθμό ατόμων. Στον σκελετό κάθε θαλαμίσκου πρέπει να είναι μόνιμα στερεωμένη μεταλλική πινακίδα, με ανάγλυφα επίσης γράμματα και τ ακόλουθα στοιχεία : 1)Βάρος ολοκλήρου του θαλαμίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αρπάγης και όλου του βοηθητικού εξοπλισμού ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στον θαλαμίσκο. β)Ονομαστικό φορτίο και ταχύτητα. 2)Οι προδιαγραφές του συρματοσχοίνου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 35. Το όνομα του κατασκευαστού και η ημερομηνία εγκαταστάσεως. Άρθρο 26 Ασφάλεια ανελκυστήρα 1.Για κάθε θαλαμίσκο απαιτείται μία διάταξη πεδήσεως προσαρμοσμένη στον σκελετό του, η οποία πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερτάχυνσης ή ελεύθερης πτώσης, με εξάσκηση πίεσης δια μηχανικού τρόπου στις ευθυντήριες ράβδους. Δεν πρέπει ν απαιτείται ηλεκτρική ή υδραυλική ή πνευματική ισχύς για την ενεργοποίηση της πέδης. Η πέδη θ απενεργοποιείται μόνον με την προς τα πάνω κίνηση του ανελκυστήρα και γενικά θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ταχύτητα λειτουργίας Ονομαστική ταχύτητα ενεργοποιητού πέδης Μήκος πέδης m / min m / min mm 38,0 53 380 45,5 64 410 53,5 76 480 61,0 85 560 2.Επίσης απαιτείται η ύπαρξη διάταξης ελέγχου υπερφόρτωσης που θ αποκλείει την κίνηση του θαλαμίσκου όταν αυτός υπερφορτωθεί κατά 5% περισσότερο του προβλεπομένου. Άρθρο 27 ΑντίβαραΤα αντίβαρα στους ανελκυστήρες με τροχαλία τριβής, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συμπαγή σκελετό, σχεδιασμένο έτσι ώστε να παραμένουν τα βάρη ασφαλή στην θέση τους και να εδράζονται σε κατάλληλη διαμόρφωση του πλοίου. Οι σκελετοί των αντιβάρων πρέπει να οδηγούνται σε κάθε ευθυντήρια ράβδο, με ολισθαίνουσες ή τροχίσκους προσαρμοσμένους στο άνω και κάτω μέρος του σκελετού. Μία πέδη παρόμοια στην λειτουργία με αυτήν που προδιαγράφεται για τους θαλαμίσκους των ανελκυστήρων, πρέπει να τοποθετείται στον σκελετό κάθε αντιβάρου. Ο διάδρομος των αντιβάρων, πρέπει να προστατεύεται από συρμάτινο πλέγμα με αφαιρετά τεμάχια, ώστε να είναι προσεγγίσιμος για επιθεώρηση. Άρθρο 28 Κατώτερο μέρος φρεατίου Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα κατώτερο μέρος φρεατίου, το οποίον θ αποτελείται από το τμήμα εκείνο του φρεατίου, το οποίον επεκτείνεται από το κατώτερο επίπεδο αποβίβασης μέχρι τον πυθμένα του φρεατίου. Το βάθος του τμήματος αυτού πρέπει να είναι αρκετό για εγκατάσταση και προσέγγιση όλων των παρελκομένων του ανελκυστήρα τα οποία είναι τοποθετημένα εκεί, και για υπερβολική κάθοδο και συμπίεση των ανελκυστήρων. Η πρόσβαση στον χώρο του φρεατίου επιτρέπεται να γίνεται από την κατώτερη θύρα του φρεατίου ή από ιδιαίτερη θύρα προς τούτο κατασκευασμένη. Το τμήμα αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμο φωτιστικό σώμα και μέσον ασφάλισης του ανελκυστήρα εκτός λειτουργίας. Άρθρο 29 ΜηχανοστάσιοΓια κάθε ανελκυστήρα απαιτείται η ύπαρξη ενός μηχανοστασίου για την στέγαση της ανυψωτικής μηχανής, του λοιπού εξοπλισμού και των οργάνων ελέγχου που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του. Το μηχανοστάσιο πρέπει να είναι χαλύβδινης κατασκευής, με μόνιμο ασφαλές μέσο προσβάσεως σ αυτό και μόνιμο φωτισμό. Στο μηχανοστάσιο επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένα εξαρτήματα συσχετιζόμενα άμεσα με την λειτουργία του ανελκυστήρα. Άρθρο 30 Ανυψωτική μηχανή 1.Οι ανυψωτικές μηχανές πρέπει να είναι τύπου τροχαλίας τριβής και η ονομαστική ταχύτητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 61 μέτρα ανά λεπτό. Κάθε ανυψωτική μηχανή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με φρένο τριβής που θα ενεργοποιείται με ελατήριο το οποίον θα είναι ικανό να συγκρατεί το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (ονομαστικό φορτίο και βάρος θαλαμίσκου) συν το 25% του ονομαστικού φορτίου. Το φρένο θα πρέπει ν απελευθερώνεται με επενέργεια ηλεκτρικής ή υδραυλικής ισχύος (ανάλογα με την περίπτωση) της ανυψωτικής μηχανής. 2.Η μηχανή θα εδράζεται σε αντικραδασμική βάση, ώστε να μην μεταφέρονται κραδασμοί στο πλοίο. Άρθρο 31 Συρματόσχοινα ανάρτησης 1.Τα συρματόσχοινα ανάρτησης πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινα συρματίδια και να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλα για να χρησιμοποίηση σε ανελκυστήρες. Ο ελάχιστος αριθμός συρματοσχοίνων τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι τρία. Η ελαχίστη διάμετρος των συρματοσχοίνων ανάρτησης είνα 12,7 mm. Ο ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ακόλουθο πίνακα : Ταχύτητα συρματόσχοινου m / min Ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας 15,0 7,60 22.5 7,75 30,0 7,95 37.5 8,10 45,0 8,25 52,5 8,40 60,0 8,60 2.Στην οροφή του σκελετού του ανελκυστήρα απαιτείται η ύπαρξη πινακίδας προδιαγραφών με τις ακόλουθες πληροφορίες : 1)Αριθμός συρματοσχοίνων . 2)Διάμετρος συρματοσχοίνου. 3)Αντοχή συρματοσχοίνου . 4)Φορτίο θραύσης συρματοσχοίνου. 3.Καρτέλλα προδιαγραφών πρέπει να διατίθεται επίσης για κάθε σύνολο συρματοσχοίνων, με τις εν συνεχεία αναφερόμενες πληροφορίες : 1)Διάμετρος συρματοσχοίνου. 2)Τύπος συρματοσχοίνου. 3)Μήνας και έτος εγκατάστασης . 4)Ονομα κατασκευαστού συρματοσχοίνων . Η καρτέλλα αυτή θ ασφαλίζεται στο ένα από τα στηρίγματα στερέωσης των συρματοσχοίνων και μια καινούργια καρτέλλα θα πρέπει να τοποθετείται σε κάθε αντικατάσταση συρματοσχοίνων. Τα συρματόσχοινα δεν επιτρέπεται να επισκευάζονται ή να επιμηκύνονται με εμπλοκή κλόνων. Όταν απαιτείται αντικατάσταση ενός ή περισσότερων συρματοσχοίνων, πρέπει να αντικαθίσταται το σύνολό τους. Άρθρο 32 Έλεγχος και λειτουργία του ανελκυστήρα 1.Για τον έλεγχο της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του ανελκυστήρα, απαιτείται η ύπαρξη ενός συστήματος σχεδιασμένου γι αυτόν τον σκοπό. Το σύστημα ελέγχου θα είναι ρυθμισμένο, ώστε να σταματά αυτόματα τον θαλαμίσκο στο υψηλότερο και χαμηλότερο επίπεδο αποβίβασης και να εμποδίζει την λειτουργία πέρα από αυτά τα σημεία. 2.Τα όργανα ελέγχου των ανελκυστήρων οι οποίοι προορίζονται για χρησιμοποίηση από μη συνοδευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να είναι αναλόγως σχεδιασμένα και διατεταγμένα. 3.Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου, πρέπει να σημαίνεται με σαφήνεια. 4.Όλες οι θύρες του φρεατίου, τα ανοίγματα πρόσβασης, οι θύρες των θαλαμίσκων και το κάλυμμα της θυρίδας διαφυγής του θαλαμίσκου, πρέπει να μανδαλώνονται μέσω του συστήματος ελέγχου, ώστε ν αποκλείεται η λειτουργία του ανελκυστήρα, όταν οι αντίστοιχες μονάδες διακοπτών ευρίσκονται στην ανοιχτή θέση. Για τους ανελκυστήρες οι οποίοι τροφοδοτούνται από πολυφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, θα πρέπει να υπάρχουν μέσα που θα εμποδίζουν την λειτουργία τους, σε περίπτωση εσφαλμένης διαδοχής φάσεως ή τροφοδοσίας της μιας μόνον φάσεως. 5.Θα πρέπει να υπάρχουν διακόπτες τέρματος ή άλλες συσκευές τοποθετημένες κατάλληλα ώστε να διακόπτουν την τροφοδότηση των κινητήρων μηχανισμού (φρένου ) στην περίπτωση που ο θαλαμίσκος κινηθεί πέρα από το ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο επιβιβάσεως. 6.Στους ανελκυστήρες με τύμπανο τυλίξεως, πρέπει να υπάρχουν διακόπτες, τύπου χειροκινήτου αποκαταστάσεως, οι οποίοι σε περίπτωση χαλαρώσεως των συρματοσχοίνων θα διακόπτουν την τροφοδοσία της κινητήριας μηχανής και του φρένου. 7.Σε κάθε επίπεδο επιβίβασης, πρέπει να υπάρχει ένα φως, που να δείχνει εάν ο ανελκυστήρας χρησιμοποιείται ή όχι. Επίσης θα υπάρχει χειριστήριο (κομβίο) στο πλάι της εξωτερικής θύρας του φρεατίου. Ακόμη θα υπάρχουν φωτεινές ενδείξεις για την προς τα πάνω ή κάτω πορεία του θαλαμίσκου και την εκάστοτε θέση του. 8.Σε κάθε θαλαμίσκο ανελκυστήρα, πρέπει να υπάρχει ένας διακόπτης για την διακοπή της λειτουργίας του, σε περίπτωση ανάγκης. Η λειτουργία του διακόπτου θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της τροφοδοσίας της μηχανής ανυψώσεως και του φρένου. 9.Τα μέσα ελέγχου για την χειροκίνητη λειτουργία του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τύπου συνεχούς πιέσεως. 10.Σε κάθε φρεάτιο ανελκυστήρα, πρέπει να υπάρχει μία χαλύβδινη κατακόρυφη σκάλα τοποθετημένη μονίμως με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το ύψος του φρεατίου και να είναι προσιτή από τις θύρες διαφυγής του φρεατίου. Η σκάλα αυτή πρέπει να είναι επίσης προσιτή από την θύρα διαφυγής του θαλαμίσκου. Το κάλυμμα της θύρας διαφυγής του θαλαμίσκου πρέπει ν ανοίγει μόνον από το εξωτερικό μέρος αυτών, για τους ανελκυστήρες επιβατών, ενώ για τους ανελκυστήρες πληρώματος, από το εσωτερικό και το εξωτερικό των θαλαμίσκων. Το εσωτερικό του θαλαμίσκου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μέσα τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην θυρίδα διαφυγής. Πέρα από τα παραπάνω στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα θα πρέπει να υπάρχει διάταξη για χειροκίνητο ανέβασμα ή κατέβασμα του θαλαμίσκου. Η διάταξη αυτή κατά την χρήση της θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα καθόσον θα διακόπτεται η τροφοδοσία ισχύος στον κινητήρα του ανελκυστήρα. Η λειτουργία θα πρέπει να γίνεται με χειροστρόφιο ή άλλο κατάλληλο τρόπο. Στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα θα πρέπει να υπάρχει μόνιμα ανηρτημένη πινακίδα με οδηγίες για την χρήση της χειροκινήτου διατάξεως ανυψώσεως. Άρθρο 33 Ηλεκτρική τροφοδοσία, φωτισμός, ενδοεπικοινωνία 1.Η ηλεκτρική τροφοδοσία, ο φωτισμός και τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας πρέπει να συμμορφώνονται με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-1 ΜΕΡΟΣ Δ του ΠΔ 103/99. 2.Ο φωτισμός των θαλαμίσκων πρέπει να γίνεται από δύο τουλάχιστον λαμπτήρες συνδεδεμένους παράλληλα. Η ένταση φωτισμού στο δάπεδο του θαλαμίσκου δεν πρέπει να είναι μικρότερη απο 50 Lux / m2 . Τα φωτιστικά εξαρτήματα θα πρέπει ν αντέχουν σε κραδασμούς και να είναι τύπου καταλλήλου για χρήση ανελκυστήρα, προστατευόμενα με γυάλινα καλύματα. 3.Το μηχανοστάσιο πρέπει κανονικά να φωτίζεται από δυο τουλάχιστον λαμπτήρες με συνολική ένταση φωτισμού όχι μικρότερη από 50 Lux / m2 . 4.Στο φρεάτιο και σε κάθε έξοδο κινδύνου θα πρέπει να εγκαθίσταται μόνιμα κατάλληλα φωτιστικά. Τα επίπεδα επιβίβασης θα πρέπει να φωτίζονται με ένταση φωτισμού όχι μικρότερη από 50 Lux / m2 . 5.Στον θαλαμίσκο πρέπει να υπάρχει φωτισμός ανάγκης, τροφοδοτούμενος από την πηγή ηλεκτρικής ενεργείας ανάγκης καθώς και από την μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ενεργείας ανάγκης. 6.Τα κινούμενα καλώδια για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος, τον έλεγχο και την ενδοεπικοινωνία του θαλαμίσκου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με επένδυση βραδυφλεγούς τύπου ανθεκτική στην υγρασία και να είναι εύκαμπτα και κατάλληλα για αυτήν την χρήση. Ακόμη πρέπει να περικλύονται από ένα μεταλλικό διάδρομο σχεδιασμένον έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση τους. 7.Περαιτέρω, πρέπει να υπάρχει διάταξη η οποία θα ενεργοποιεί έναν ηχητικό συναγερμό και θα δίνει οπτική ένδειξη σ ένα επανδρωμένο κέντρο ελέγχου, το οποίον θα είναι ανεξάρτητο από το σύστημα παροχής ισχύος και ελέγχου. Επιπλέον εντός του θαλαμίσκου πρέπει να υπάρχει και ένα τηλέφωνο για επικοινωνία με το παραπάνω κέντρο ελέγχου. 8.Τέλος πρέπει να υπάρχει, ένα σύστημα μηχανικού αερισμού, ικανό να πραγματοποιεί πέντε (5) τουλάχιστον εναλλαγές αέρα την ώρα στο φρεάτιο, του χώρου λογιζόμενου κενού. Άρθρο 34 Λειτουργικοί έλεγχοι και δοκιμές 1.Οι ανελκυστήρες αμέσως μετά την εγκατάστασή τους και προ της ενάρξεως της λειτουργίας τους, πρέπει να υποβάλονται σε δοκιμές και επιθεωρήσεις αποδοχής τους στο πλοίο, για να διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού. 2.Παρόμοιες δοκιμές και επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται μετά από κάθε ευρείας εκτάσεως μετασκευή, σε υπάρχουσα εγκατάσταση. 3.Στο πρόγραμμα των δοκιμών περιλαμβάνονται τα παρακάτω : 1)Δοκιμή του θαλαμίσκου με το ονομαστικό φορτίο του. 2)Δοκιμή ασφαλείας του αντιβάρου. 3)Δοκιμή ενεργοποιήσεως ρυθμιστού ταχύτητας. 4)Δοκιμή συστήματος εμπλοκής θυρών φρεατίου, θαλαμίσκου και καλύμματος θυρίδας διαφυγής θαλαμίσκου. 5)Δοκιμή λειτουργίας ολοκλήρου της εγκαταστάσεως, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου ενδεικτικών θέσεως του θαλαμίσκου και των επιπέδων αποβιβάσεως. 6)Δοκιμή λειτουργίας της διατάξεως χειροκινήτου ανυψώσεως. 7)Δοκιμή λειτουργίας πέδης στο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, αυξημένο κατά 25% του ονομαστικού φορτίου. 8)Δοκιμή των αποσβεστήρων. 9)Δοκιμή των διακοπτών χαλαρώσεως των συρματοσχοίνων. 10)Δοκιμή ηχητικού συστήματος. ια)Δοκιμή συστήματος ενδοεπικοινωνίας. 11)Δοκιμή εναλλαγών αέρα συστήματος αερισμού. 12)Δοκιμή λειτουργίας αρπάγης ασφαλείας θαλαμίσκου και αντιβάρων. Άρθρο 35 Περιοδικοί λειτουργικοί έλεγχοι και δοκιμές 1.Σε κάθε εγκατάσταση ανελκυστήρα νέα ή υπάρχουσα, πρέπει να γίνονται περιοδικές δοκιμές και έλεγχοι σε διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τους 12 μήνες. Κατά τους ελέγχους αυτούς πρέπει να γίνονται παρουσία επιθεωρητού και οι ακόλουθες δοκιμές: 1)Λειτουργίας της αρπάγης ασφαλείας του θαλαμίσκου και των αντιβάρων. 2)Ενεργοποιήσεως ρυθμιστών ταχύτητας. 3)Λειτουργίας πέδης ανυψωτικής μηχανής. 4)Λειτουργίας διατάξεως εμπλοκής θυρών φρεατίου, θαλαμίσκου και καλύμματος θυρίδας διαφυγής θαλαμίσκου. 5)Λειτουργίας θαλαμίσκου με το ονομαστικό φορτίο του. 6)Λειτουργίας διατάξεως χειροκινήτου ανυψώσεως θαλαμίσκου. 2.Επίσης κατά τον χρόνο διεξαγωγής των προαναφερθεισών δοκιμών και ελέγχων, πρέπει να διενεργείται επιθεώρηση ολοκλήρου της εγκαταστάσεως και να δίδεται ειδική προσοχή στα ακόλουθα εξαρτήματα: 1)Συρματόσχοινα αναρτήσεως. 2)Φρένα κινητηρίου μηχανής. 3)Αρπάγη.4)Ευθυντήριες ράβδοι και πέδιλα ολισθήσεως ή οδηγοί κυλινδρίσκων. 3.Προ της διενεργείας των παραπάνω ελέγχων, θα υποβάλλεται βεβαίωση από πλευράς πλοίου, αναφορικά με την ολοκλήρωση της συντηρήσεώς της εγκαταστάσεως, την διενέργεια των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή ελέγχων και την δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων. Άρθρο 36 Επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικών από Αναγνωρισμένους Οργανισμούς 1.Οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί (Νηογνώμονες) σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το π.δ. 32/97 (Α 35), δύνανται, εφόσον έχουν σχετική εξουσιοδότηση από την Ελλάδα, όπως και οι ειδικά εξουσιοδοτημένες τεχνικές εταιρείες, να διενεργούν επιθεωρήσεις των πλοίων με ελληνική σημαία, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτά συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις διατάξεις των αναφερομένων στον έλεγχο, τις δοκιμές, τις επιθεωρήσεις και γενικά την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των ανυψωτικών μέσων των πλοίων Κανονισμών, οι οποίοι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες Διεθνείς Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και να εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή βιβλία. 2.Τ ανωτέρω πιστοποιητικά ή βιβλία, εκδίδονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και αναγράφουν ότι η έκδοσή τους διενεργείται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Άρθρο 37 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τ ακόλουθα παραρτήματα Ι και ΙΙ: Άρθρο 38 ΚυρώσειςΣτους παραβάτες του παρόντος Κανονισμού ανεξαρτήτως άλλης ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (Α 267). Άρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καταργούνται : (α) Ο Κανονισμός Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων που εγκρίθηκε με το Π.Δ.131/81(Α40). (β)Το Π.Δ.568/82Τροποποιήση του αριθ.131/81 Προεδρικού Διατάγματος περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων(Α99). Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του Κανονισμού ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με το παρόν διάταγμα, αρχίζει τρεις μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 4 του Ν. 4473/65 (Α 102) Περί ελέγχου της Ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφοι 1(ζ) και 2, 39 και 41 του Ν.Δ. 187/1973 Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α 261).
  • Το άρθρο 4 παράγραφος 3 εδάφιο (ε) της Διεθνούς Συμβάσεως 134/70 Περί προλήψεως των εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 486/76 (Α 321).
  • Τις διατάξεις του π.δ. 206/87 Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 83/189/ ΕΟΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 109/ 26.4.1983) (Α 94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 523/88 (Α 236) και το Π.Δ. 48/96 (Α 44), τα οποία αντίστοιχα προσάρμοσαν την Ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/182/ΕΟΚ (L 81/26.3.1988) και 94/10/ΕΚ (ΕΕ 100/19.4.94).
  • Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985, Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α΄38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 347/2.11.2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την αριθμ. 461/24.7.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-09-25 Κανονισμός επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των πλοίων
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/212
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1965/4473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4473 1965
ΝΟΜΟΣ 1976/486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/486 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/206 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/523 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/523 1988
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ[...]" 1996/48 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία