ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/318

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1268/82 και του Π.Δ. 320/83 «Οργάνωση και λειτουργία, των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 116), Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών το οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Π.Δ. 2/1994 (ΦΕΚ 1/Α/1995), μετονομάζεται σε Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.
2.  
  Το μετονομαζόμενο τμήμα εξομοιώνεται πλήρως ως προς κάθε συνέπεια με τα παιδαγωγικά τμήματα νηπιαγωγών και οι πτυχιούχοι του διορίζονται σε νηπιαγωγεία και σε παιδαγωγικά κέντρα
3.  
  Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, εννοείται εφεξής το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Ομοίως όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΑΕΙ, εννοείται και το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α΄ 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/98 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. (θ) του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). δ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/11187/12.5.2000, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή (Β΄ 630)». ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1039386/441/Α0006/21.4.2000 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 139/25.6.2000).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αρ. Β 1/387/13.7.2000 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Την 142/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/320 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2013/96 2013