ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/32

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-02-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-02-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων που παραχωρούν τελωνειακής φύσεως πλεονεκτήματα στην Α.Ε. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ» και εφαρμογής αυτών στην εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «CΗΑLΚΙS SΗΙΡΥΑRDS Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η έδρα μιας από τις θέσεις Συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Ιλίου μεταφέρεται από το Δήμο Ιλίου στον Δήμο Πετρούπολης της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθ [...]"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 43/2000 (Α΄40/2000) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Αττικής, η δε ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 901/9.2.2000 ( τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης).
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 43/2000 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται σε ειδικότητες κατωτέρου προσωπικού γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν, προσμετράται για απόκτηση Αδειας Θαλαμηπόλου Α Τάξεως ή Αδειας Μαγείρου Β΄ Τάξεως Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
3.  
  Την 7/12.10.2000 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε μετά την από 14.9.2000 γνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
4.  
  Την από 12.7.2000 κοινή αίτηση των εταιρειών «ΤΕΞΑΚΟ Α.Ε.Ε.Π.» και «ΤΕΞΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ».
5.  
  Την 525/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Αποφασίζουμε:.
6.  
  Την αριθμ. 12/16-1-2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2 "Η ισχύς του παρόντος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ [...]"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΊΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθ. Φ.0544/25/ΑΣ 15/Μ. 4500 (8)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Τίρανα, 14.7.21995). Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2000 έλαβε χώραν στα Τίρανα η ανταλλαγή των εγγράφων επικυρώσεως της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 14 Ιουλίου 1995. Η παραπάνω Σύμβαση η οποία κυρώθηκε από τη Χώρα μας με τον υπ’ αριθ. 2755/1999 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 252 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 19 Νοεμβρίου 1999 τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παράγρ. 2 αυτής την 13 Δεκεμβρίου 2000 οι δε διατάξεις της θα έχουν εφαρμογή σε σχέση με εισόδημα που προκύπτει ή το κεφάλαιο που ανήκει κατά ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί μετά το έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση.
2.  
  Τις διατάξεις τσυ άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
3.  
  Την 5/1.6.2000 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε μετά την από 28.3.2000 γνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
4.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
5.  
  Την 407/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:.
 • Το άρθρο μόνο του Ν.Δ.2563/53 «Περί τρόπου συστάσεως Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων ναυπηγήσεως, επισκευής πλοίων» (ΦΕΚ 240/Α/53),όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν.849/78 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (ΦΕΚ232/78).
 • Την παρ.3 του άρθ.1 του αριθμ. 79/88 Προεδρικού Διατάγματος «Περί περιορισμού συναρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 36/Α/88) .
 • Την αριθ.1039386/441/Α0006/21-4-2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 571/Β/21-4-2000) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την αριθ. 303/5-5-2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλ. Καλαφάτη και Μαρία - Ελένη Αποστολάκη» (ΦΕΚ594/Β/5.5.2000).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. α΄ του Ν.2469/1997, καθώς και του γεγονότος ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κοπτικού, Προϋπολογισμού.
 • Την από 31.1.2000 αίτηση της εταιρείας «ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
 • Την από 25-2-2000 αίτηση της εταιρείας CΗΑLΚΙS SΗΙΡΥΑRDS Α.Ε. με την οποία γνωστοποιήθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της «ΗΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «CΗΑLΚΙS SΗΙΡΥΑRDS Α.Ε.»
 • Την αριθ. 457/00 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΠΡΑΞΗ 2000/303 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/303 2000
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικό με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 1999/2755 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2563 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/79 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/43 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/43 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία