ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/322

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση θέσεων"
1.  
  Συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είκοσι μία (21) θέσεις διοικητικού μόνιμου προσωπικού οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού τρεις (3) θέσεις β) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής - (Επιστήμης Υπολογιστών) μία (1) θέση γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων μία (1) θέση δ) Κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας - Ενημέρωσης μία (1) θέση Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού δύο (2) θέσεις β) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών μία (1) θέση γ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής μία (1) θέση δ) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων μία (1) θέση Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) α) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού δύο (2) θέσεις β) Κλάδος Τεχνικών μία (1) θέση γ) Κλάδος Χειριστών Η/Υ μία (1) θέση δ) Κλάδος Δακτυλογράφων - Στενογράφων μία (1) θέση ε) Κλάδος Οδηγών Αυτοκινήτων μία (1) θέση στ) Κλάδος Τηλεφωνητών μία (1) θέση Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) α) Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητος μία (1) θέση β) Κλάδος Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων δύο (2) θέσεις.
Άρθρο 2 "Βαθμοί - Προσόντα"
1.  
  Οι θέσεις του προηγούμενου άρθρου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται από το βαθμό Δ΄ έως και το βαθμό Α΄, ενώ της κατηγορίας ΥΕ από το βαθμό Ε΄ έως και το βαθμό Δ΄
2.  
  Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των θέσεων είναι τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α 39).Ειδικώς για τη θέση του Κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας - Ενημέρωσης, ως προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή πτυχίο Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχος τίτλος αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107), σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 5 εδαφ. δ΄ του Ν. 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α΄ 167). β) του άρθρου 2 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. ν του Ν. 2083/ 1992 (Α΄ 159) και του Ν. 2683/99 (Α΄ 19). γ) Του άρθρου 79 του Ν. 2683/1999 (Α΄ 19). δ) Του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Α΄ 12). ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 - Α΄ 37 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 - Α΄ 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 12/11187/12.5.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κωνσταντίνο Καϊσερλή (Β΄ 630).
 • Της αριθμ. 1039386/Α0006/21.4.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 571).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 4/27.8.2000).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 81.000.000 δρχ. περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το τρέχον οικονομικό έτος η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με ανακατανομή των πιστώσεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού (σχετική η αριθμ. 190022/ ΑΠ2/7703/23.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών). Για την επόμενη πενταετία δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των Α.Ε.Ι. βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με το Ν. 1238/1981 θα λαμβάνεται μέριμνα κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων προϋπολογισμών για την εγγραφή πιστώσεων στον φορέα 19/250 και του οικείου ΚΑΕ της ομάδας 0200 - 0300.
 • Την 309/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-10-01 Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.12/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_12_11187 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/190022/ΑΠ2/7703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/190022_ΑΠ2_7703 2001
ΝΟΜΟΣ 1981/1238 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1238 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/13 2000
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003