Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 13/2000 (Α΄ 12) Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 13/2000 (Α΄12) Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Το εδάφιο (γ) καταργείται. Τα εδάφια (β) και (δ) αντικαθίστανται και προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως: β) Η σύνθεση της Δ.Ε., ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της, και η αρχική διοικητική της υποστήριξη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη λειτουργία της Δ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2690/99 (Α΄ 45).
 1. Μέχρι να διορισθεί μόνιμος δημόσιος υπάλληλος καθήκοντα γραμματέα της Δ.Ε. ασκεί μόνιμος υπάλληλος του δημόσιου τομέα που αποσπάται ή μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (4) του παρόντος.
 2. Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Ιδρύματος, το Πανεπιστήμιο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της Δ.Ε. και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο.
 3. Ο πρόεδρος της Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες του Πρύτανη, του Κοσμήτορα της Σχολής και του Προέδρου του Τμήματος.
 4. Η Δ.Ε. μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει οποιαδήποτε αρμοδιότητά της ή την εξουσία λήψης αποφάσεων για επείγοντα θέματα στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλη της.
 5. Η Δ.Ε. επικουρείται στο έργο της από νομικό σύμβουλο, δικηγόρο Παρ Αρείω Πάγω ή Εφετείω που προσλαμβάνεται με πάγια αντιμισθία.
 6. Μέχρι να προσληφθεί νομικός σύμβουλος είναι δυνατή η πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δικηγόρου με πενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας.
 7. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. i) υπογράφει για λογαριασμό του Ιδρύματος συμβάσεις με αντικείμενο την ανάθεση μελετών, την προμήθεια υλικών, και την εκτέλεση έργων και προκηρύσσει τους σχετικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την πρώτη λειτουργία του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ii) προβαίνει για λογαριασμό του Ιδρύματος σε προσλήψεις επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις iii) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ε.
 8. Η χορήγηση οδοιπορικών εξόδων και η αποζημίωση εκτός έδρας στα μέλη της Δ.Ε και στο απασχολούμενο από τη Δ.Ε. προσωπικό, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες και για τα λοιπά Α.Ε.Ι. διατάξεις.
 9. Έδρα της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Τρίπολη.
 10. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί κατ’ εξαίρεση να συνεδριάζει και στην Αθήνα.
 11. Ύστερα από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. ορισμένες από τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορεί να λειτουργούν στην Αθήνα.
 12. Οι δαπάνες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται στην έδρα του.
 13. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κατά την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο διαδικασία, ορισμένων από τις διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος στην Αθήνα.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 13/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. ΚΑ/679/22.8.96 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 826).
Άρθρο 2 "Μετά το άρθρο 3 του διατάγματος που τροποποιείται και συμπληρώνεται με το παρόν, προστίθενται νέα άρθρα ως εξής: Άρθρο 4 Διοικητική υποστήριξη της Δ.Ε. Με σκοπό την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης της Δ.Ε. επιτρέπεται:"
1.  
  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού να αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης, υπάλληλοι του δημόσιου τομέα με ειδικά προσόντα ή πείρα για να βοηθήσουν το έργο της Δ.Ε. Η απόσπαση αυτή είναι υποχρεωτική και για τους υπαλλήλους και για την υπηρεσία στην οποία ανήκουν. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Ο φορέας που επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Η μετάταξη υπαλλήλων του δημοσίου τομέα στο ιδρυθέν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
3.  
  Η πρόσληψη διοικητικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με ανάθεση έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού από το δημόσιο τομέα
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 5 "Πόροι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πόροι του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι: α) η ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών. β) η επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [...]"
1.  
  Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αστικών ή αγροτικών ακινήτων υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου η του Ιδρύματος, για ην ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις ιδρυόμενες ακαδημαϊκές μονάδες. Ο σκοπός των απαλλοτριώσεων αυτών θεωρείται ως σκοπός δημόσιας ωφέλειας. 2. Το Δημόσιο, οι Δήμοι, τα εκκλησιαστικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ιδιώτες μπορούν να παραχωρούν ακίνητα (κτίρια, οικόπεδα, γεωργικές εκτάσεις κ.λ.π.) για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανεξαρτήτως του φορέα που διαχειρίζεται τα ακίνητα αυτά. 3 Η παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, των δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με τον δημοτικό κώδικα των εκκλησιαστικών ακινήτων, ύστερα από απόφαση του οργάνου που τα διοικεί και έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας και των ακινήτων ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. με απόφαση του οργάνου διοίκησης αυτών..
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1268/82 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 87), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 1(α) του άρθρου 48 του Ν. 1404/ 83 Δομή και λειτουργία των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173) και την παρ. 2(α) του άρθρου 15 του Ν. 2640/98 (Α΄ 206). β) Της παρ.1(β) του άρθρου 48 του Ν.1404/1983. γ) Του άρθρου 50 παρ.3 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 15 παρ.2 του Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. (Α΄ 78). δ) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή (Β΄ 630) στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 571).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 1η/15.6.2000).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αριθμ. Β1/448/4.8.2000 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, προκαλείται α) Ετήσια δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 8.000.000 εκατ. δρχ. ή 23.477,62 ΕΥΡΩ, για τη μισθοδοσία του δικηγόρου που θα προσληφθεί με πάγια αντιμισθία για τη νομική υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η οποία αναλύεται ως ακολούθως: Για το οικονομικό έτος 2001, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Για τα επόμενα έτη 2002-2005 η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από ανάλογες προβλέψεις στους προϋπολογισμούς αντιστοίχων ετών του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Ε.Φ. 19-250 ΚΑΕ 0200 και 0300). β) Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού ( Π.Δ.Ε.), για την απαλλοτρίωση ακινήτων με δαπάνες του δημοσίου, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματική γεγονότα. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στο Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 5.Την 416/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-10-01 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 13/2000 (Α΄ 12) Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/218
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΚΑ/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΚΑ_679 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/13 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού» 2007/155 2007